Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 13.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR ROKU DIARIUSZA
2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

SZYBKI PRZEGLĄD
KRONIKA 2010    KRONIKA 2011    KRONIKA 2012    KRONIKA 2013    KRONIKA 2014    KRONIKA 2015    KRONIKA 2016    KRONIKA 2017    AKTUALNOŚCI

2007   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Styczeń 2007 r.
   Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

   poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

31 stycznia 2007
Radny, kolejny z listy danego komitetu wyborczego z największym poparciem w wyborach, który - bez dodatkowego głosowania - wstępuje na miejsce zwolnione przez samorządowca objętego "sankcją oświadczeniową", jest zobowiązany do złożenia wymaganych w jego przypadku oświadczeń w następujących terminach: swoje oświadczenie majątkowe ma złożyć w ciągu 30 dni od dnia ślubowania, a oświadczenie dotyczące działalności gospodarczej współmałżonka - w ciągu 30 dni od dnia, w którym rada na sesji podejmie uchwałę o jego wstąpieniu na miejsce radnego, któremu mandat wygasł. Takie stanowisko przedstawił ekspert Państwowej Komisji Wyborczej Miłosz Wilkanowicz, odpowiadając na pytanie posłanki PO Julii Pitery.

29 stycznia 2007
Weszła w życie nowela ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach (Dz.U. 2006.251.1847). Nowe regulacje mają przyczynić się do wzrostu liczby takich podmiotów, zdaniem ustawodawcy zwłaszcza w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim i wielkopolskim - m.in. dzięki uproszczeniu przepisów, zwolnieniom podatkowym i możliwości uznania spółdzielni rolniczych za grupy producentów. Choć zorganizowanie się rolników (minimum pięciu) w takiej grupie otwiera istotne możliwości krajowe i unijne - dotąd jedynie plantatorzy tytoniu zainteresowali się tym na dobre (11 grup produkuje 90% liści). W przypadku innych produktów udział rolników tworzących grupy waha się od 0,1 do 3%.

26 stycznia 2007
Codziennie politycy i media drążą temat oświadczeń wymaganych od samorządowców, koncentrują przy tym swoją uwagę głównie na jednej osobie - prezydencie Warszawy, choć w podobnej sytuacji jest niemal 200 innych szefów gmin (miast). Należał do tego grona także wójt gminy Pierzchnica Andrzej Stanisław Łopaciński, ale już nie należy i spokojnie kontynuuje swoją pracę. "Spóźnił" się bowiem z niepotrzebnym oświadczeniem. Wprawdzie jego żona zarejestrowała działalność gospodarczą w gminie Pierzchnica, ale na siedzibę swojej firmy wybrała sąsiednią gminę Chmielnik. Wojewoda Świętokrzyski uznał, że wójt nie był zobligowany do składania oświadczenia o działalności żony ponieważ jest ona prowadzona poza terenem gminy, w której rządzi rzeczony wójt.

25 stycznia 2007
Kapituła konkursu "Wójt roku 2006", organizatorowanego przez Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 Telewizji Polskiej S.A., wybrała dziesięciu finalistów. Znaleźli się w tym gronie: Jerzy ADAMSKI - wójt gm. Dydnia, Marian BURAS - wójt gm. Morawica, Ryszard GISZCZAK - wójt gm. Raciąż, Ryszard GLIWIŃSKI - wójt gm. Zamość, Mariusz GRYGIEŃĆ - wójt gm. Szypliszki, Ryszard GUZIK - wójt gm. Gorlice, Andrzej PULIT - wójt gm. Skarbimierz, Andrzej STRAŻYŃSKI - wójt gm. Dopiewo, Jerzy SZYDŁOWSKI - wójt gm. Lelów, Kazimiera TARKOWSKA - wójt gm. Kleszczów. Celem konkursu jest wyłonienie wójta, który w roku 2006 wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Ponieważ był to rok wyborczy kandydować mogli tylko ci, którzy pełnili swoją funkcję w poprzedniej i w bieżącej kadencji. W najbliższych dniach nastąpi prezentacja sylwetek finalistów na antenie TVP, a następnie - w dniach 3-14 lutego br. - głosowanie widzów w systemie audiotele. Ogłoszenie wyników i wręczenia nagród - 17 lutego w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie. W poprzedniej edycji konkursu tytuł "Wojta roku 2005" zdobyła Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz - poprzednio i obecnie wójt gm. Repki.

24 stycznia 2007
Lista samorządowców, którzy nie złożyli w terminie ustawowo wymaganych oświadczeń, obejmuje już blisko 700 osób, w tym 174 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, m.in. prezydentów: Warszawy, Gorzowa Wielkopolskiego, Świnoujścia, Kołobrzegu. W przypadku przewodniczących rad gmin, powiatów czy sejmików województw, a także starostów czy marszałków sprawa jest o tyle prosta, że rady mogą szybko dokonać wyboru nowej osoby lub powtórzyć wybór poprzedni. Tak było np. w powiecie wrocławskim, którego rada w głosowaniu tajnym najpierw odwołała starostę, a po 20 minutach w następnym głosowaniu tajnym tej samej osobie ponownie powierzyła to stanowisko. Żaden przepis nie zabrania bowiem kandydowania i - po wygranej - powrotu na utracony urząd. W przypadku samorządowców wybranych w wyborach bezpośrednich rozwiązanie jest bardziej skomplikowane, bez wyborów zwolniony mandat radnego obsadza kandydat, który uzyskał kolejne miejsce pod względem uzyskanej liczby głosów, a tam gdzie konieczne będą ponowne wybory - to wymagany przepisami termin ich przeprowadzenia wypada w marcu br.

23 stycznia 2007
Sprawa przekroczenia przez nowowybranych samorządowców terminu składania oświadczeń majątkowych oraz o usytuowaniu zarobkowym ich małżonków nabiera rozgłosu. Przepisy o wyborze radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mówią, że niezłożenie w terminie określonych oświadczeń skutkuje wygaśnięciem mandatu, co ma stwierdzić rada w swojej uchwale w terminie jednego miesiąca (w przypadku wójta, burmistrza, prezydenta miasta) bądź trzech miesięcy (w przypadku radnego) od wystąpienia przyczyny. W przygotowanym dla Związku Miast Polskich memorandum, a także w trzech kolejnych profesor Michał Kulesza pisze m.in.: złożenie wymaganego ww. przepisami oświadczenia lub informacji po terminie należy ocenić jako nieistotne uchybienie przepisom, które nie powinno pociągać za sobą zastosowania sankcji wygaszenia mandatu, zwłaszcza, gdy będzie to prowadziło do destabilizacji mechanizmów zarządzania publicznego. Podrzędny względem Konstytucji przepis ustalający terminy składania oświadczeń, urasta do normy unieważniającej wynik wyborów ustalony głosami obywateli zgodnie z ich prawem gwarantowanym przez Konstytucję. Profesor Kulesza wskazuje, że dopuszczalne jest niepodejmowanie uchwały przez radę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta, jeżeli złoży on wymagane oświadczenie lub informację po terminie oraz wyjaśni przyczyny uchybienia terminu ich złożenia, a za rozwiązanie najlepsze uważa podjęcie przez Radę gminy uchwały o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu; dodaje przy tym, że omawiane przepisy wymagają pilnej nowelizacji lub rozważenia wniesienia skargi do Trybunału Konstytucyjnego w celu wyeliminowania nadmiernie restrykcyjnych uregulowań naruszających konstytucyjną zasadę proporcjonalności. Zarząd Związku Miast Polskich wystosował apel do rad gmin, miast i powiatów oraz sejmików województw, aby nie podejmowały pochopnie uchwał stwierdzających wygaśnięcie mandatów osób, które znalazły się w wyżej opisanej sytuacji.

19 stycznia 2007
W związku z rozbieżnymi stanowiskami administracji rządowej i samorządowej, Związek Miast Polskich zamówił u prof. Michała Kuleszy z Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego opinię prawną na temat obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez samorządowców. Opinia ta ma być przedstawiona ZMP w dniu dzisiejszym.

18 stycznia 2007
W trzech urzędach wojewódzkich nastąpiła zmiana wojewodów. Miejsce odwołanego wojewody mazowieckiego Tomasza Kozińskiego zajął Wojciech Dąbrowski (35), prawnik, w poprzedniej kadencji burmistrz dzielnicy Warszawa-Żoliborz, szef warszawskiego PiS. Po odwołanym Janie Dobrzyńskim, wojewodą podlaskim został Bohdan Paszkowski (42), prawnik, działacz PiS, były sekretarz Urzędu Miasta Białegostoku. Odwołany też został wojewoda warmińsko-mazurski Adam Supeł; po nim na urzędzie wojewody zasiadła jako p.o. Anna Szyszka (56), bezpartyjna, awansowała ze stanowiska wicewojewody.

17 stycznia 2007
Po stwierdzeniu przez Sąd Okręgowy w Kaliszu nieważności wyborów przeprowadzonych 12 listopada 2006 r. w okręgu wyborczym nr 1, obejmującym miasto i gminę Ostrzeszów oraz gminę Kobyla Góra - powtórne głosowanie odbędzie się w najbliższą niedzielę (21 stycznia). Wyborcy rozstrzygną, którym spośród 84 kandydatów przypadnie 9 wakujących mandatów. Powód unieważnienia - na kartach do głosowania zabrakło jednego nazwiska. Sąd uznał, że doszło do uchybień, które miały wpływ na wynik wyborów.

16 stycznia 2007
W połowie pięcioletniej kadencji Parlamentu Europejskiego, zgodnie z regulaminem, nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego tej unijnej instytucji. Ustępującym był polityk hiszpański socjalista Josep Borrel (60), inżynier, ekonomista; nowowybranym został polityk niemiecki chrześcijański demokrata Hans-Gert Pöttering (62), prawnik, politolog. Wśród czternastu wiceprzewodniczących jest dwóch Polaków: Marek Siwiec (PES) i Adam Bielan (UEN).

15 stycznia 2007
Na skutek nie dotrzymania wymaganego terminu złożenia oświadczeń majątkowych, mandaty radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz członków zarządów samorządów wyższych szczebli - może stracić ponad 270 osób. Według wstępnych danych najwięcej z terenu województwa wielkopolskiego (105 osób, prawie co 40 wybrany), w śląskim 38, warmińsko-mazurskim 32, zachodniopomorskim 26, dolnośląskim 21, mazowieckim 15, lubuskim 13, świętokrzyskim 12 oraz po kilka osób z podlaskiego, małopolskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego. Z obowiązku tego wywiązali się wszyscy samorządowcy z województw: łódzkiego, opolskiego, podkarpackiego i pomorskiego. Według ogłoszonego stanowiska prezentowanego przez przedstawicieli MSWiA normy wynikające z ordynacji wyborczej do rad jednostek samorządu terytorialnego i ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta - stanowią rozszerzenie listy sankcji z rangą pierwszeństwa w stosunku do przepisów zawartych w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowymwojewództwa, którye za niezłożenie takich oświadczeń w terminie przewidują jedynie utratę diety przez radnego lub wynagrodzenia przez wójta czy członków zarządów powiatów i województw. Zwolnione mandaty obsadzą następni z listy; tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców odbędą się ponowne wybory. Jeżeli zajdzie taka konieczność radni powtórnie będą wybierać członków zarządów powiatów i samorządowych województw.

13 stycznia 2006
Samorządowcy śląscy wspólnie z miejscowym wojewodą przygotowują projekt ustawy aglomeracyjnej (metropolitalnej), która ma umożliwić daleko posunięty proces integracji miast Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Przed rokiem samorządy 17 miast tego regionu utworzyły Górnośląski Związek Metropolitalny. Bliska uzgodnienia jest nazwa takiego wielomiasta - Silesia, które liczyłoby ok. 2,5 mln mieszkańców i dysponowało budżetem kilkunastu miliardów złotych. Ustawa ma m. in. nadać Związkowi status samodzielnego organu, którego działanie wyznaczały by wchodzące w jego skład gminy. Uchwalenie ustawy przez parlament nie jest wykluczone. Otworzyłaby ona drogę do tworzenia metropolii także wokół innych polskich miast.

10 stycznia 2007
Darmowy dostęp do informacji w zakresie prawa, standardów, technik i technologii, planów gospodarki odpadami i programów je wdrażających, dobrych praktyk, pomysłów, a także do bieżących informacji z dziedziny gospodarki odpadami - oferuje portal www.recykling.pl. Między innymi można się dowiedzieć jak wdrożyć zintegrowaną gospodarkę odpadami w gminie. Recykling.pl to także oficjalne strony Programu Publicznej Edukacji Ekologicznej, realizowanego przez Koalicję Edukacji Ekologicznej.

9 stycznia 2007
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim ma szansę już wkrótce dostosować standard świadczonych usług do założeń społeczeństwa informacyjnego. Bliska końca jest kompleksowa informatyzacja urzędu umożliwiająca elektroniczny obieg dokumentów: wdrażane oprogramowanie, konfigurowane nowe zestawy komputerowe oraz terminale w dwóch kioskach internetowych, szkolony personel. Całkowity koszt przedsięwzięcia (334 tys. zł) został sfinansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, a w 25% z budżetu powiatu. W swobodnie dostępnych w dwóch punktach miasta kioskach internetowych mieszkańcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić na jakim etapie realizacji jest sprawa, z którą zwrócili się do starostwa.

5 stycznia 2007
W Dzienniku Urzędowym UE z 27 grudnia 2006 r. (L 371/1) zostało opublikowane rozporządzeniem Komisji Europejskiej ze szczegółowymi przepisami wykonawczymi dotyczącymi zarządzania funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności w latach 2007-2013. Po pakiecie pięciu rozporządzeń przyjętych w lipcu 2006 r., jest to ostatni akt prawny otwierajacy drogę państwom członkowskim do absorpcji unijnej pomocy ze wskazanych funduszy po roku 2006. Nowe regulacje cechuje uproszczenie, decentralizacja oraz większa przejrzystość zapisów. Każdy kraj członkowski wspólnoty jest zobowiązany do publikacji danych o beneficjentach i współfinansowanych działaniach.

2 stycznia 2007
Dwie miejscowości odzyskały status miasta: Daleszyce (były miastem w latach 1569-1869) oraz Wojnicz (1239?-1935). Jednocześnie Minister SWiA rozporządzeniem z 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego - ustalił nazwy 171 miejscowości (części miast, wsi i ich części, przysiółków, osad, kolonii), zmienił nazwy 668 i zniósł nazwy 47 miejscowości (Dz.U. 2006.240.1746).

1 stycznia 2007
Jubileuszowy rok istnienia europejskiej wspólnoty rozpoczyna się od siódmego jej rozszerzenia (jeżeli za wcześniejsze kolejne uzna się włączenie do UE landów byłej NRD po zjednoczeniu Niemiec). 25 marca 2007 r. w Berlinie uroczyście będzie obchodzona 50 rocznica podpisania Traktatów Rzymskich. Od dzisiaj nowymi członkami wspólnoty - po dwunastu latach starań - zostały Bułgaria i Rumunia. Obszar Unii powiększył się o 348 tys. km2 do 4277 tys. km2 (41,6% geograficznej powierzchni kontynentu), liczba mieszkańców - o 28,9 mln do 483,1 mln (66,5% ludności kontynentu). W Parlamencie Europejskim przybędzie niebawem 53 eurodeputowanych bułgarskich i rumuńskich (po wyborach w 2009 r. nastąpi korekta liczby posłów w PE z 785 do 736, i tylu - niezależnie od liczby członków UE - ma liczyć Parlament w przyszłości). Obydwa nowe kraje dzieli największy dystans do średniej PKB na mieszkańca. Pod tym względem Bułgaria i Rumunia zajmą dotychczasowe zamykające listę miejsca Polski i Łotwy. W Nowy Rok prezydencję w UE obejmują Niemcy, stawiający sobie ambitny plan działania w tej roli w ciągu najbliższych sześciu miesięcy (m.in. powrót do sprawy nowego Traktatu Konstytucyjnego). Słowenia jako trzynasty kraj UE (i pierwszy z przyjętych do UE w 2004 r.) wprowadza do obiegu euro. Tolarami - dotychczasową słoweńską walutą - będzie można tam płacić do 14 stycznia br., ale reszty będą wydawane w euro. Poza UE euro jest oficjalną walutą w Księstwie Andory, Republice Czarnogóry, w Księstwie Monako, Republice San Marino i w Państwie Watykańskim. Waluta euro funkcjonuje w gospodarce światowej od pięciu lat.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba