Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 25.09.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2006 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 listopada 2006
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że w żadnej gminie nie może nie być ani jednej szkoły publicznej. Rozpatrywał skargę samorządu jednej z gmin podkarpackich, której Rada podjęła uchwałę o likwidacji istniejących tam dwóch zespołów szkół i utworzeniu na ich bazie szkół niepublicznych prowadzonych przez specjalnie powołaną fundację. Po negatywnej opinii kuratora, podtrzymanej przez ministra edukacji, wójt wniósł skargę do WSA twierdząc, że przepisy ustawy o systemie oświaty w znacznym stopniu ograniczają samorządność i uniemożliwiają suwerenną gospodarkę w szkolnictwie. Sąd oddalił skargę podkreślając m.in. w uzasadnieniu, że prawo nakłada na samorządy obowiązek prowadzenia szkół, którego nie mogą w całości scedować na inne podmioty. Dostają też na ten cel dotacje i subwencje. Fakt, że w odczuciu niektórych samorządów nie są to środki wystarczające, nie pozwala im na zdjęcie z siebie tego obowiązku.

27 listopada 2006
W II turze turze wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 827 gminach średnia frekwencja wyniosła 39,65% (w Warszawie ponad 53%). W obu turach obsadzono już 99,3% stanowisk zarządców gmin; w wielu przypadkach była to reelekcja. W 17 gminach (w związku ze zmianami na listach kandydatów) wybory zostały przełożone na 10 grudnia br. Z 18 miast wojewódzkich (w kujawsko-pomorskiem i lubuskiem po dwa miasta mają ten status) aż w 13 urzędujący prezydenci zostali wybrani ponownie. Nowicjuszami będą jedynie prezydenci: Białegostoku, Lublina, Warszawy, Szczecina i Zielonej Góry. W kolejności potencjału mieszkańców, stolicami województw będą zarządzać: Warszawą - Hanna Gronkiewicz-Waltz (54 lata), PO, 53,4% głosów w II turze (pierwsza kobieta na tym urzędzie od ustanowienia prezydentury w Warszawie w 1767 r.); Łodzią - Jerzy Kropiwnicki (63), PiS, 55,7% w II turze; Krakowem - Jacek Majchrowski (59), własny komitet, 59,6% w II turze; Wrocławiem - Rafał Dutkiewicz (47), własny komitet, 84,5% w I turze; Poznaniem - Ryszard Grobelny (43), własny komitet, 58,8% w II turze; Gdańskiem - Paweł Adamowicz (41), PO, 60,9% w I turze; Szczecinem - Piotr Krzystek (33), PO, 64,8% w II turze (najmłodszy w tej grupie); Bydgoszczą - Konstanty Dombrowicz (59), własny komitet, 53,8% w II turze; Lublinem - Adam Wasilewski (57), PO, 62,3% w II turze; Katowicami - Piotr Uszok (51), własny komitet, 73,0% w I turze; Białymstokiem - Tadeusz Truskolaski (48), PO, 67,2% w II turze; Kielcami - Wojciech Lubawski (52), własny komitet, 72,0% w I turze; Toruniem - Michał Zaleski (54), własny komitet, 70,6% w I turze; Olsztynem - Czesław Małkowski (56), własny komitet, 51,7% w I turze; Rzeszowem - Tadeusz Ferenc (66), własny komitet, 76,6% w I turze (najstarszy w tej grupie); Gorzowem Wlkp. - Tadeusz Jędrzejczak (51), własny komitet, 50,6% w I turze; Opolem - Ryszard Zembaczyński (58), PO, 51,6% w I turze; Zieloną Górą - Janusz Kubicki (37), Lewica i Demokraci, 53,1% w II turze.

24 listopada 2006
II tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się w 828 gminach w niedzielę 26 listopada, a w 15 innych - w związku z wycofaniem się kandydatów - dwa tygodnie później (10 grudnia). Z łącznej liczby 843 gmin - 657 to gminy liczące do 20 tys. mieszkańców, 152 gminy liczniej zamieszkałe, a 34 - miasta na prawach powiatów. W 516 gminach zmierzą się kandydaci wystawieni przez komitety lokalne, w 280 - rywalizować będą kandydat komitetu lokalnego z kandydatem komitetu którejś z partii politycznych, a w 47 - dwaj kandydaci różnych komitetów "partyjnych" (głównie w większych miastach). W związku z występującymi rezygnacjami w kontynuowaniu kandydowania, w kilku gminach kontrkandydatami zostaną te osoby, które zajęły bezpośrednio następne miejsca po I turze. Jeżeli nastąpią dalsze rezygnacje, wybory mogą zostać przełożone na termin późniejszy w większej niż podano wyżej liczbie gmin. W dwóch gminach: GręboszówRajgród - wobec braku kandydatów - w pierwszej wójta, w drugiej burmistrza wybierze rada gminy.

23 listopada 2006
Po katastrofie w kopalni "Halemba" w Rudzie Śląskiej, w której zginęło  23 górników, prezydent RP Lech Kaczyński wprowadził na terenie całego kraju żałobę narodową w dniach 23-25 listopada.

21 listopada 2006
Z inicjatywy Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka" w 2003 r. powstało stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny "Dla Ludzi i Środowiska" (działający na terenach po PGR), którego celem jest aktywna i skuteczna pomoc mieszkańcom wsi i małych miast w przezwyciężaniu problemów wykluczenia społecznego i ubóstwa. Z takich dążeń wyrosła idea tworzenia przez to stowarzyszenie Centrów Integracji Społecznej. Pierwsze CIS w gminie wiejskiej powstało w Kwilczu, gdzie aż 40% mieszkańców korzysta z pomocy społecznej. Program miejscowego CIS ma objąć ok. 100 osób bezdomnych oraz długotrwale bezrobotnych (powyżej 36 mies.) pochodzących głównie ze środowisk związanych dawniej z funkcjonującym tam PGR, ma organizować szkolenia, pomoc psychologiczną, doradztwo zawodowe i wspierać zatrudnienie. W Polsce działa już kilkadziesiąt CIS. Nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej odbywa się na podstawie Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003.122.1143 ze zm.). Wnioski w tej sprawie mogą składać do swojego Urzędu Marszałkowskiego wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, a także organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego. Więcej informacji w internecie.

20 listopada 2006
Dzisiejszą datę nosi Dziennik Ustaw, w którym ukazało się Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. (Dz.U. 2006.207.1530). W ciągu najbliższych 7 dni powinny się odbyć pierwsze sesje nowowybranych rad gmin, powiatów i sejmików województw.

18 listopada 2006
W stolicach województw w wyborach miejscowych rad odnotowano następujący rozkład mandatów: # BIAŁYSTOK (28 radnych w radzie miasta): 12 PO, 12 PiS, 4 Lewica i Demorkraci (LiD); # BYDGOSZCZ (31): 13 PO, 12 PiS, 6 LiD; # GDAŃSK (34): 21 PO, 13 PiS; # GORZÓW WLKP. (25): 9 PiS, 6 PO, 6 LiD, 4 komitet Tadeusza Jędrzejczaka, ponownie wybranego na prezydenta miasta; # KATOWICE (31): 14 komitet Piotra Uszoka, ponownie wybranego na prezydenta miasta, 10 PO, 5 PiS, 2 LiD; # KIELCE (28): 10 PiS, 6 PO, 6 LiD, 6 komitet lokalny; # KRAKÓW (43): 22 PO, 19 PiS, 2 komitet Jacka Majchrowskiego, dotychczasowego prezydenta miasta; # LUBLIN (31): 12 PiS, 11 PO, 6 LiD, 2 LPR; # ŁÓDŹ (41): 16 PO, 12 PiS, 11 LiD, 2 komitet Jerzego Kropiwnickiego, dotychczasowego prezydenta miasta; # OLSZTYN (25): 10 PO, 6 PiS, 5 komitety lokalne, 4 LiD; # OPOLE (25): 13 PO, 5 PiS, 4 LiD, 3 komitet lokalny # POZNAŃ (37): 19 PO, 10 PiS, 5 LiD, 2 komitet Ryszarda Grobelnego, dotychczasowego prezydenta miasta, 1 komitet lokalny; # RZESZÓW (25): 13 komitet Tadeusza Ferenca, ponownie wybranego na prezydenta miasta, 8 PiS, 3 komitety lokalne, 1 PO; # SZCZECIN (31): 15 PO, 10 PiS, 6 LiD; # TORUŃ (25): 9 PO, 6 PiS, 6 komitet lokalny, 4 LiD; # WARSZAWA (60): 27 PO, 22 PiS, 11 LiD; w 18 dzielnicach (407): 158 PO, 130 PiS, 64 LiD, 55 komitety lokalne; # WROCŁAW (37): 14 PO, 11 PiS, 10 komitet Rafała Dutkiewicza, ponownie wybranego na prezydenta miasta, 2 LiD; # ZIELONA GÓRA (25): 10 PO, 8 LiD, 7 PiS.

17 listopada 2006
W wyborach samorządowych 2006 do rad gmin liczących do 20 tys. mieszk. wybrano 32 264 radnych (frekwencja 50%), do rad gmin zamieszkałych przez ponad 20 tys. osób - 5566 radnych (frekwencja 45%), do rad gmin-miast na prawach powiatów - 2114 radnych (frekwencja 43%), w tym 467 radnych w Warszawie - rada miasta plus rady 18 dzielnic (frekwencja 53%), a do rad powiatów - 6284 radnych (frekwencja 48%). Bez głosowania mandaty uzyskało 1199 radnych (1194 w gminach do 20 tys. mieszk.); tak stało się w okręgach, w których liczba kandydatów nie przewyższała liczby mandatów do obsadzenia. W całym kraju jeden mandat pozostał nieobsadzony - w gminie Markuszów (woj. lubelskie), gdzie w okręgu nr 4 nie znaleziono w urnie ani jednego ważnego głosu oddanego na którąkolwiek z osób kandydujących do rady gminy w tym okręgu. W dużych miastach, podobnie jak w sejmikach województw, PO wyprzedziła PiS, mając wyraźną przewagę w liczbie zdobytych głosów i mandatów, natomiast na dwóch niższych szczeblach samorządów ta kolejność została odwrócona. W powiatach PiS zobyła 18,2% głosów, PO 12,3%, PSL 11,5%, Lewica i Demokraci (LiD) 8,9%, Samoobrona 5,2%, LPR 2,2%, z kolei w gminach przewaga PiS nad PO była mniejsza: PiS 16,2%, PO 13,9%, LiD 8,8%, PSL 7,5%, Samoobrona 3,6%, LPR 1,8%. Pierwsze sesje nowowybranych rad gmin, rad powiatów i sejmików województw mają się odbyć w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej ze zbiorczymi wynikami wyborów do rad na obszarze całego kraju w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

16 listopada 2006
PKW podała rezultaty wyborów do 16 sejmików województw. Platforma Obywatelska samodzielnie lub z Polskim Stronnictwem Ludowym ma większość w pięciu sejmikach, Prawo i Sprawiedliwość razem z Liga POlskich Rodzin i Samoobroną - w dwóch. W pozostałych 9 sejmikach większość mogą zapewnić inne koalicje. W y n i k i - # DOLNOŚLĄSKIE (36 radnych, większość od 19): 16 PO, 10 PiS, 4 Lewica i Demokraci (LiD), 3 PSL, 3 Samoobrona; # KUJAWSKO-POMORSKIE (33 radnych, większość od 17): 11 PO, 8 PiS, 6 LiD, 4 PSL, 4 Samoobrona; # LUBELSKIE (33 mandaty, większość od 17): 11 PiS, 8 PSL, 6 PO, 4 Samoobrona, 3 LiD, 1 LPR; # LUBUSKIE (30 radnych, większość od 16): 10 PO, 8 PiS, 6 LiD, 3 PSL, 3 Samoobrona; # ŁÓDZKIE (36 radnych, większość od 19): 12 PiS, 10 PO, 6 PSL, 4 LiD, 4 Samoobrona; # MAŁOPOLSKIE (39 radnych, większość od 20): 16 PiS, 13 PO, 4 PSL, 4 LPR, 2 LiD; # MAZOWIECKIE (51 radnych, większość od 26): 17 PO, 14 PiS, 12 PSL, 4 LPR, 4 LiD; # OPOLSKIE (30 radnych, większość od 16): 8 PO (24,0% głosów), 8 PiS (19,0% głosów), 7 Mniejszość Niemiecka, 4 LiD, 3 PSL; # PODKARPACKIE (33 radnych, większość od 17): 15 PiS, 7 PO, 7 PSL, 2 LPR, 1 LiD, 1 Samoobrona; # PODLASKIE (30 radnych, większość od 16): 11 PiS, 7 PO, 5 PSL, 4 Samoobrona, 3 LiD; # POMORSKIE (33 radnych, większość od 17): 18 PO, 9 PiS, 3 Samoobrona, 2 PSL, 1 LiD; # ŚLĄSKIE (48 radnych, większość od 25): 21 PO, 16 PiS, 8 LiD, 3 PSL; # ŚWIĘTOKRZYSKIE (30 radnych, większość od 16): 8 PSL, 7 PiS, 5 PO, 5 LiD, 4 Samoobrona, 1 komitet lokalny; # WARMIŃSKO-MAZURSKIE (30 radnych, większość od 16): 10 PO, 7 PSL, 6 PiS, 4 Samoobrona, 3 LiD; # WIELKOPOLSKIE (39 radnych, większość od 20): 15 PO, 12 PiS, 7 LiD, 5 PSL; # ZACHODNIOPOMORSKIE (30 radnych, większość od 16): 12 PO, 7 PiS, 5 LiD, 3 PSL, 3 Samoobrona. W  s k a l i  k r a j u  PO wprowadziła do sejmików 186 radnych (33,2% z ogólnej liczby 561 obsadzonych mandatów w 16 województwach), uzyskała najwięcej głosów w wyborach do 10 sejmików, PiS wprowadziła 170 (30,3%), przewaga głosów w 5 województwach, trzecią partią jest PSL 83 (14,8%), która weszło także do klubu liderów (ma najwięcej radnych w sejmiku woj. świętokrzyskiego), LiD 66 (11,8%), Samoobrona 37 (6,6%), LPR 11 (2,0%), Mniejszość Niemiecka 7 (1,2%), w woj. opolskim 23,3% mandatów, komitet lokalny 1 (0,2%), w woj. świętokrzyskim 3,3%.

15 listopada 2006
Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych 12 listopada 2006 r. Frekwencja w tych wyborach wyniosła 45,9%. Rozpiętość udziału liczby gmin, w których dokonano wyboru ich samodzielnych zarządców w I turze waha się od 49,7% gmin w woj. dolnośląskim do 73,2% gmin w woj. małopolskim; w skali całego kraju wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów zakończono już w blisko 2/3 gmin. Wybrano 1633 osoby, w tym 1492 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 110 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszk. oraz 31 burmistrzów i prezydentów miast w miastach na prawach powiatów. Nie przeprowadzono wyborów wójta w gminie Gręboszów, w której nie było zarejestrowanego kandydata, oraz burmistrza w gminie Rajgród, w której jedyny kandydat nie uzyskał wymaganego poparcia ponad 50% ważnych głosów. Natomiast rekordowe poparcie uzyskali - w gminach wiejskich jedyni kandydaci na wójtów: Witold Liszkowski (reelekcja) w  Puńsku - 97,14% (gmina z liczną mniejszością litewską) i Barbara Kucharska w  Perzowie - 96,24%, w małych miastach: Jan Bieniarz w  Łęknicy - 86,68% (tak wysoko wygrał z drugim kandydatem na burmistrza) oraz Jarosław Siekierko w  Wysokim Mazowieckim - 86,32 (jedyny kandydat na burmistrza), a w dużych miastach: Wojciech Szczurek (reelekcja) w  Gdyni - 85,81% głosów poparcia wśród pięciu kandydatów na prezydenta miasta oraz Rafał Dutkiewicz (reelekcja) we Wrocławiu - 84,53% (również wśród pięciu kandydatów do tego urzędu). W 843 gminach, w których żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, 26 listopada 2006 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie. W II turze na kartach do głosowania będą umieszczone dwa nazwiska, tych kandydatów, którzy wyprzedzili pozostałych pod względem liczby głosów uzyskanych w I turze.

14 listopada 2006
W opublikowanym w Monitorze Polskim obwieszczeniu Minister Finansów podał górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2007 r. (MP 2006.75.758).

13 listopada 2006
Ze wstępnych danych ogłoszonych o godz. 8:40 przez PKW wynika, że frekwencja w wyborach samorządowych przekroczyła średnio 45%; w wyborach radnych do sejmików wojewódzkich było to 44,18%, do rad powiatów - 46,97, do rad gmin - 45,43. Do partii funkcjonujących w parlamencie, które uzyskały największe poparcie, należą: PiS, PO oraz Koalicja "Lewica i Demokraci" w składzie której jest SLD (w części okręgów poprawiło swoją sytuację PSL), niewielkie poparcie (często "podprogowe") spotkało w wielu okręgach kandydatów Samoobrony, a zwłaszcza LPR. Wiele wskazuje na to, że w kilku dużych miastach już zostali wybrani ich prezydenci (uzyskali ponad połowę ważnych głosów): w Gdańsku - Paweł Adamowicz (PO), w Katowicach - Piotr Uszok (Forum Samorządowe i Piotr Uszok), w Kielcach - Wojciech Lubawski (Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski), w Opolu - Ryszard Zembaczyński (PO), w Toruniu - Michał Zaleski (PO), we Wrocławiu - Rafał Dutkiewicz (Komitet Rafała Dutkiewicza), w Rzeszowie - Tadeusz Ferenc (Komitet Tadeusz Ferenca "Rozwój Rzeszowa"), w Suwałkach - Józef Gajewski (Z Gajewskim dla Suwałk). Wszędzie tam gdzie żaden z kandydatów na wójta, burmisztra czy prezydenta miasta nie przekroczył 50% poparcia, druga tura wyborów odbędzie się 26 listopada br.

8 listopada 2006
W internetowej ankiecie przeprowadzonej przez PAP wśród losowo wybranych 1235 dorosłych mieszkańców ze wszystkich województw, na temat kadencji 2002-2006 rad samorządowych, zdecydowanie przeważały głosy wskazujące działania pozytywne, przede wszystkim gminnych, w mniejszym stopniu powiatowych, w najmniejszym wojewódzkich samorządów. Ponad połowa respondentów uznała za korzystne zapoczątkowane w 2002 r. bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wśród pozytywów wymieniano inwestycje w zakresie infrastruktury zewnętrznej (drogi, ulice, mosty, kanalizacja) oraz działalność kulturalną. Z kolei do słabych punktów w działalności samorządów zaliczono niedostateczną jawność i przejrzystość procedur, mało skuteczną walkę z bezrobociem, dotkliwe dla mieszkańców problemy z budownictwem mieszkaniowym, pomocą społeczną i ochroną zdrowia. Jakość obsługi w urzędach również pozostawia wiele do życzenia. W kadencji 2006-2010 respondenci oczekują skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, kontynuowania inwestycji w infrastrukturę zewnętrzną, ochronę zdrowia, bezpieczeństwo, szkolnictwo i budownictwo mieszkaniowe, a także przyjaznych i pomocnych działań urzędów wobec mieszkańców. Zdecydowana większość respondentów chce zmian władz samorządowych na wszystkich szczeblach, przy czym w odniesieniu do władz gminnych takie oczekiwania zgłasza blisko 80% badanych, a do władz powiatowych czy wojewódzkich - o 10% więcej.

6 listopada 2006
Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do 30 czerwca 2006 roku 1718 gmin podpisało 4153 umowy na łączna kwotę przekraczającą 16,5 mld zł na realizację projektów z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Listę gmin realizujących najwięcej projektów z unijnym wsparciem otwiera Warszawa (24 projekty), a tuż za nią plasują się: Łódź (21), Wrocław (20), BodzanówPoznań (po 16), Biskupiec (15), LublinToruń (po 14), Szczecin (13), KoszalinKraków (po 12), MorągStrzegowo (po 11), Chojna, Cyców, Rybnik, TychyWłocławek (po 10). Spośród wymienionych największa wartość zapisana jest w umowach Warszawy (1,58 mld zł), najmniejsza w umowach Cycowa (430 mln zł).

3 listopada 2006
Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie 12 sędziów rozpoznał wniosek Grupy posłów na Sejm RP dotyczący samorządowej ordynacji wyborczej i orzekł, że ustawa z dnia 6 września 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw jest zgodna z Konstytucją RP oraz nie jest niezgodna z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. Trzech sędziów złożyło zdanie odrębne. Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Sygn. akt K 31/06. Wyrok kończy prawne kwestionowanie ordynacji, według której mają być przeprowadzone wybory w dniu 12 listopada br. W REGIOsecie informacje o wyborach samorządowych na stronach wszystkich gmin, powiatów i województw.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba