Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Październik 2006 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 października 2006
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podało, że do końca sierpnia 2006 r. stopień wykorzystania przyznanych Polsce na lata 2004-2006 funduszy strukturalnych przekroczył 20%; wartość przeniesionych płatności sięga 6,8 mld zł. Natomiast łączna wartość umów zawartych z beneficjentami wyniosła 27,2 mld zł, czyli 80% dostępnych środków na wskazany okres. Złożone wnioski niemal dwukrotnie przekroczyły pulę wsparcia pozostającą do dyspozycji. Prowadzony jeszcze nabór wniosków dotyczy przede wszystkim programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb. Najbardziej zapóźnione w wykorzystaniu unijnej pomocy strukturalnej w dalszym ciągu są programy operacyjne: Transport (zrefundowano zaledwie 2,2% dostępnych kwot, KE wymaga osiągnięcia co najmniej 7,5% certyfikowanych wydatków do końca 2006 r.) oraz IW Interreg III A (przeniesione płatności na poziomie 3,3% w trzech kierunkach działań międzyregionalnych: Polska-Białoruś-Ukraina, Polska-Słowacja i Polska-Czechy).

27 października 2006
Dzisiaj o północy wygasają mandaty radnych w radach wszystkich gmin, powiatów i sejmików województw. Do dnia złożenia ślubowania przez nowo wybrane władze samorządowe, jedynym organem gminy pozostaje wójt, burmistrz i prezydent miasta. Do tego czasu swoją funkcję pełnią też zarządy powiatów i województw.

26 października 2006
Według danych Państwowej Komisji Wyborczej liczba zarejestrowanych kandydatów na radnych wynosi 272 323 (średnio 6 osób na jeden mandat), a na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 8285 (krotność 3,3). Najwięcej kandydatów w stosunku do liczby wyborców (wg ich stanu z 31 grudnia 2005 r.) zarejestrowano w gminie Krynica Morska - 8,3% (kandyduje co 12 wyborca), najmniej w gminie Gręboszów - 0,07%, jest to też jedyna gmina, w której nie ma kandydata na wójta, a do 15-osobowej rady gminy kandydują tylko dwie osoby. Najliczniej obsadzone kandydatami są: rada miasta Łodzi i sejmik województwa pomorskiego - po 24 osoby na miejsce. W 411 kolejnych radach różnych szczebli kandyduje po dziesięć lub więcej osób na miejsce (w tym w Warszawie 16). W czterech gminach podlaskich (Korycin, Puńsk, Rutka-TartakSzudziałowo) oraz jednej podkarpackiej (Nozdrzec) liczba kandydatów na radnych jest równa liczbie mandatów; tam odbędą się jedynie wybory wójtów. Najwięcej chętnych do objęcia urzędu gminnego zarządcy jest w Łodzi - na prezydenta miasta startuje 13 osób. W kolejności do najliczniej obsadzonych kandydatami należą urzędy: burmistrza Kłodzka i prezydenta Zgierza (po 12 kandydatów), burmistrza Trzemeszna oraz prezydentów RadomiaSzczecina (po 11), burmistrzów Bogatyni, PiasecznaPiszu oraz prezydentów Lublina, Opola, PoznaniaWarszawy (po 10 kandydatów). W 669 gminach na wójta lub burmistrza kandydują po dwie osoby, tam (jeżeli tylko nie będzie remisu) wybór zostanie dokonany w I turze, natomiast w 272 gminach, w których kandyduje tylko jedna osoba, jeżeli nie uzyska ona ponad połowy ważnych głosów ZA, uruchamiona zostanie specjalna procedura angażująca wybranych radnych w kolejny proces wyboru wójta. Z ogólnej liczby 280 608 kandydatów, 46% figuruje na listach sześciu partii, które są reprezentowane w Sejmie: w tym na listach Prawa i Sprawiedliwości - 29886 osób (średnia wieku 44), Polskiego Stronnictwa Ludowego - 21217 (46), Samoobrony 20954 (45), Platformy Obywatleskiej - 19745 (42), koalicji Lewica i Demokraci - 19312 (47), Ligi Polskich Rodzin - 9893 (44).

23 października 2006
Jak podaje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dotychczas projekty współfinansowane ze środków unijnych realizowało średnio 2/3 polskich gmin (ok. 90% gmin z woj. świętokrzyskiego i pomorskiego, ponad 80% - z woj. kujawsko-pomorskiego. Poniżej średniej znalazły się gminy z województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. 1/3 gmin nie otrzymała dotąd pomocy z UE. Na czele listy gmin realizujących projekty mające unijne wsparcie, według stanu z końca czerwca br., znajdowały się: Warszawa realizująca 20 projektów, Wrocław - 19, Biskupiec i Bodzanów - po 16, Łódź - 15, Szczecin i Toruń - po 13, Elbląg, Koszalin, Morąg i Poznań - po 12, Gdynia, Słupsk, Strzegowo i Zamość - po 11.

19 października 2006
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (nr 190 poz. 1402). Rozporządzenie określa obszary kraju, na których jest dopuszczalne udzielanie pomocy regionalnej (inwestycyjnej oraz dla nowo powstających małych przedsiębiorstw), maksymalne wielkości pomocy dla tych obszarów, a także rodzaje działalności gospodarczej, dla których udzielanie pomocy nie jest dozwolone. Przepisy te wejdą w życie 1 stycznia 2007 r. i będą obowiązywać do 31 grudnia 2013 r., tzn. w okresie realizacji najbliższego zatwierdzonego budżetu Unii Europejskiej.

17 października 2006
Szymon Skrzypczak (23) student Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu wygrał konkurs na logo przyszłorocznych obchodów pięćdziesiątej rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, na mocy których powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza, poprzedniczka Unii Europejskiej. Jego praca - plakat z hasłem: "Together since 1957" (Razem od 1957 roku) pisanym literami używanymi w różnych językach państw unijnych - będzie oficjalnym znakiem tych obchodów. Nasz rodak pokonał 1701 studentów i tegorocznych absolwentów uczelni plastycznych z 25 państw UE oraz z Bułgarii i Rumunii.

16 października 2006
W bieżącym roku Polska po raz pierwszy będzie rozliczana przez Komisję Europejską jako członek UE z wydatkowania pieniędzy unijnych. Dotąd wydano 6,7 mld zł, czyli 20% dostępnych środków. Zdaniem Komisji do końca 2006 r. poziom płatności wynikający z zasady n+2 (ostateczny termin rozliczenia po dwóch latach od zamknięcia programu) powinien wynosić nie mniej niż 23%. Taki rezultat jest obecnie w pełni realny. Natomiast trudniejsza sytuacja będzie w latach 2007 i 2008 w związku ze znacznie większą pulą pieniędzy do wydania oraz koniecznością rozliczenia dużej liczby projektów z dwóch okresów programowania.

13 października 2006
Dzisiaj o godz. 24:00 upływa termin zgłaszania list kandydatów na pozostające do obsadzenia 46 790 mandatów radnych, natomiast do północy w środę (18.10) komitety wyborcze mogą zgłaszać do gminnych komisji wyborczych listy kandydatów na 1591 wójtów, 780 burmistrzów i 107 prezydentów miast - będących organami wykonawczymi w 2478 polskich gminach. Więcej informacji statystycznych na uruchomionej przez Krajowe Biuro wyborcze stronie "Wybory Samorządowe 2006". Po głosowaniu 12 listopada br. wybranym na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - zgodnie z obowiązującą ordynacją - będzie ten kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli w danej gminie żaden z kandydatów nie osiągnie takiego poparcia, 26 listopada br. zostanie tam przeprowadzone ponowne głosowanie (II tura). Wówczas na kartach do głosowania znajdą się tylko dwa nazwiska: kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uplasowali się na pierwszym i drugim miejscu pod względem zgromadzonej liczby ważnie oddanych głosów. Tym razem o wyborze zdecyduje zwykła większość ważnie oddanych głosów.

12 października 2006
Do obowiązującej od dwóch dni znowelizowanej ustawy o pracownikach samorządowych MSWiA przygotowuje projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. W projekcie tym, wymienione są kryteria  o b o w i ą z u j ą c e: sumienność, sprawność, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, planowanie i organizowanie pracy, postawa etyczna oraz kryteria  d o d a t k o w e (do wyboru 3 do 5 kryteriów z proponowanych 23): wiedza specjalistyczna, umiejętność obsługi urządzeń technicznych, znajomość języka obcego (czynna i bierna), nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji, komunikacja werbalna, komunikacja pisemna, komunikatywność, pozytywne podejście do obywatela, umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjowania, zarządzanie informacją/dzielenie się informacjami, zarządzanie zasobami, zarządzanie personelem, zarządzanie jakością realizowanych zadań, zarządzanie wprowadzaniem zmian, zorientowanie na rezultaty pracy, podejmowanie decyzji, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, samodzielność, inicjatywa, kreatywność, myślenie strategiczne, umiejętności analityczne. Pierwsza ocena kwalifikacyjna wszystkich pracowników zatrudnionych w dniu wejścia w życie ustawy musi być przeprowadzona do 10 października 2007 r., a każdego pracownika nowozatrudnianego w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia przez niego pracy. Najbliższe terminy to - w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie wspomnianego wyżej rozporządzenia musi być wybrana i przedstawiona pracownikowi wymagana liczba kryteriów dodatkowych istotnych na jego stanowisku pracy oraz wyznaczony mu na piśmie termin sporządzenia oceny kwalifikacyjnej.

10 października 2006
Weszła w życie nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych, która w istotny sposób zmienia warunki zatrudniania i pracy w urzędach. Wprowadzony zostaje ustawowy obowiązek okresowych ocen kwalifikacyjnych, rozwiązywanie stosunku pracy lub odwoływanie ze stanowiska osób znajdujących się w Krajowym Rejestrze Karnym (skazanych prawomocnie za przestępstwo umyślne, także z oskarżenia prywatnego) oraz weryfikowanie ich dodatkowej działalności. Przestał obowiązywać warunek przynajmniej dwuletniego doświadczenia w pracy w administracji dla zastępców wójtów, sekretarzy i skarbników. Do 10 stycznia 2007 r. pracodawca samorządowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) musi wystąpić z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego o informacje na temat wszystkich pracowników urzędu. Niebawem w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich nie będzie pracowników "po wyroku". Wcześniej dla takich osób zamknięto drogę do samorządowych organów wybieranych. Ciągle jednak skazani prawomocnymi wyrokami mogą w majestacie prawa być posłami w najwyższym w Polsce organie przedstawicielskim jakim jest Sejm.

9 października 2006
W najbliższy piątek o północy mija termin zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy. Według danych PKW w tegorocznych wyborach samorządowych 13 mln wyborców z 2151 gmin i małych miast o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 20 tys. będzie mogło wybrać do rad miejscowych 32 265 radnych startujących w 20 556 wyznaczonych tam okręgach wyborczych. W tych jednostkach samorządu o wyborze radnego rozstrzygać będzie liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów (art. 87 ordynacji). W pozostałych 327 gminach i dużych miastach, skupiających ponad 17 mln wyborców, wybór 5973 radnych do rad gmin/miast z list wystawionych w 1226 okręgach będzie przebiegał inaczej. W tych gminach/miastach skreślać się będzie nazwisko, ale głos przypadnie również liście kandydatów lub grupie list firmowanej przez komitet wyborczy partii politycznej, organizacji społecznej lub grupy wyborców (art. 88). Taki sam mechanizm będzie obowiązywać przy wyborze 6284 radnych do rad 314 powiatów (art. 134) oraz 561 radnych do sejmików 16 województw (art. 162). W wyborach samorządowych 2006 czynne prawo wyborcze ma 30 149 515 osób.

6 października 2006
Ogłoszone w Dzienniku Ustaw nr 169 trzy rozporządzenia ministra finansów określają sposób podziału na rok 2007 części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin (poz. 1205), powiatów (poz. 1208) i województw (poz. 1206).

3 października 2006
W zakończonym piatym Ogólnopolskim Konkursie i Programie Certyfikacyjnym "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji organizowanym przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, afiliowanym przy Krajowej Izbie Gospodarczej - 174 gminy zdobyły równorzędne certyfikaty (najwięcej bo aż 28 z tej puli to gminy w podkarpackiem, po 18 z mazowsza, dolnego śląska i woj. lubuskiego, 15 z wielkopolski), a ponadto 55 nagród i wyróżnień pokreślających szczególny dorobek gmin w pozyskiwaniu na swoje tereny inwestorów. Zgłoszone gminy oceniano w czterech kategoriach: gmin wiejskich (z obszarami wiejskimi), gmin miejskich, małych miast i gmin turystycznych. Po raz pierwszy przyznano nagrody specjalne Złote Statuetki "Gmina Fair Play 2006", otrzymało je 5 gmin: Duszniki, Karlino, Międzyzdroje, RokietnicaWydminy, które nieprzerwanie przez pięć lat brały udział w konkursie i każdorazowo uzyskiwały tytuł i certyfikat "Gmina Fair Play". Spośród tegorocznych laureatów, 8 najlepszych gmin: Grodzisk Wlkp., Kleszczów, Kobierzyce, Mszczonów, Rybnik, Serock, SulęcinWieliszew - ze znaczne osiągnięciami w sferze przyjaznego podejścia i otwartości na nowe inwestycje, uhonorowano Statuetką "Gmina Fair Play 2006". Wyróżnienia specjalne podkreślające wyjątkowe rezultaty zdobyły gminy: KraśnikZgorzelec.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba