Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2006 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 września 2006
Od dziś można już rejestrować listy kandydatów na radnych w gminnych, powiatowych i wojewódzkich komisjach wyborczych.

28 września 2006
Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 32 komitety wyborcze, które w tegorocznych wyborach samorządowych zgłosiły zamiar wystawienia list kandydatów w więcej niż jednym województwie. W tej licznie jest 21 komitetów partii politycznych, 7 komitetów organizacji i 4 komitety wyborcze wyborców. Te ostatnie to: Mieszkańcy dla Polski, Młodzi 2006, Obrona Narodu Polskiego oraz Ruch Ludowo-Narodowy. Ponadto komisarze wyborczy w poszczególnych województwach przyjęli zawiadomienia o utworzeniu 13 241 komitetów wyborczych, które chcą wystawić kandydatów tylko w ramach jednego województwa.

26 września 2006
Komisja Europejska przyjęła ostateczne sprawozdanie monitorujące w sprawie przygotowania Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE. Zdaniem Komisji oba kraje będą w stanie przyjąć z dniem 1 stycznia 2007 r. prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w UE. W sprawach, które wymagają dalszego prowadzenia intensywnych działań dostosowawczych, Komisja zaproponowała pakiet surowych środków towarzyszących. Aby poszerzenie UE do 27 członków mogło być faktem, w wymaganym terminie traktat akcesyjny 25 państw wspólnoty z Bułgarią i Rumunią musza jeszcze ratyfikować Belgia, Dania, Francja i Niemcy. To uzupełniające rozszerzenie Unii Europejskiej powiększy jej obszar do 4,28 mln km kw. (Unia obejmie 44% kontynentu); liczba mieszkańców wzrośnie do 483 mln (67% Europejczyków). Dołączenie obu nowych członków wpłynie na obniżenie unijnej średniej PKB na mieszkańca, a tym samym na względne zmniejszenie lub - w niektórych wypadkach - całkowite zredukowanie różnic uprawniających regiony dotychczasowych członków (w tym Polski) do unijnej pomocy.

21 września 2006
Powstał pierwszy transgraniczny mikroregion polsko-ukraiński "Dolina Wiaru". Tworzą go gminy BirczaFredropol (woj. podkarpackie), a ze strony naszych sąsiadów rejon Stary Sambor. Planowane jest m.in. wspólne przygotowywanie wniosków o fundusze Unii Europejskiej, uruchomienie nowego polsko-ukraińskiego przejścia Malhowice-Niżankowice k. Przemyśla, rozbudowa sieci komunikacyjnej, rozwój turystyki, zmniejszenie bezrobocia, wymiana młodzieży.

18 września 2006
W tegorocznych wyborach samorządowych do obsadzenia jest 46 790 mandatów radnych wszystkich szczebli, 1603 wójtów (najwięcej 230 w woj. mazowieckim), 768 burmistrzów (102 w woj. wielkopolskim) i 107 prezydentów miast (24 w woj. śląskim). Szacuje się, że liczba kandydatów przekroczy 150 000 osób.

14 września 2006
Państwowa Komisja Wyborcza podała wytyczne dotyczące tworzenia komitetów wyborczych dla wyborów do organów samorządu terytorialnego. Wyróżnia się następujące ich rodzaje: komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze, komitety wyborcze stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz komitety wyborcze wyborców. Ostatni z wymienionych może utworzyć co najmniej pięciu obywateli mających prawo wybierania, którzy złożą pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu podając swoje imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy zamieszkania (nie ma obowiązku zamieszkiwania na terenie jednostki samorządu, w której Komitet zamierza zgłaszać kandydatów na radnych), oraz którzy zbiorą podpisy poparcia dla takiej inicjatywy od co najmniej 20 obywateli mających prawo wybierania (jeżeli Komitet zamierza zgłaszać kandydatów w jednym województwie) lub 1000 obywateli (przy zamiarze zgłaszania kandydatów w więcej niż jednym województwie). Zawiązany komitet musi wyłonić ze swego grona pełnomocników: wyborczego i finansowego (w gminach do 20 tys. mieszk. jest to ta sama osoba, w gminach liczniejszych obowiązuje rozdzielenie tych pełnomocnictw na dwie osoby). Wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców musi zawierać ich imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy zamieszkania oraz własnoręcznie złożone podpisy. Z obowiązku zbierania podpisów osób popierających utworzenie komitetu są zwolnione komitety zamierzające wystawiać swoich kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców musi być złożone (lub dotrzeć pocztą) do PKW lub do właściwego miejscowo komisarza wyborczego najpóźniej 25 września br. Rejestracja Komitetu trwa trzy dni. Po zarejestrowaniu komitet wyborczy (i tylko on) może rozpocząć pozyskiwanie (i wydatkowanie) środków finansowych na prowadzenie kampanii wyborczej i na same wybory. Pieniądze muszą być gromadzone tylko na jednym rachunku bankowym. Kwota jaką może wpłacić - wyłącznie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą - osoba fizyczna na konto jednego komitetu nie może przekraczać 13 486,50 zł.

13 września 2006
Oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza; weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. 2006.162.1149). Załącznikiem do rozporządzenia jest Kalendarz wyborczy. Pierwsze czynności, które muszą być wykonane do 23 września 2006 r., to rozplakatowanie obwieszczeń z informacjami o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w danym okręgu oraz siedzibie terytorialnej komisji wyborczej, a także zawiadomienie organów PKW o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych (zgłaszanie list z kandydatami na radnych - do 13 października br., a kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - do 18 października br.). Ostatnią czynnością będzie przeprowadzenie głosowania w niedzielę 12 listopada 2006 r. w godz. 6:00-20:00.

11 września 2006
W krótkim wieczornym przemówieniu telewizyjnym prezes Rady Ministrów ogłosił termin tegorocznych wyborów samorządowych: radnych do rad i sejmików - 12 listopada, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 12 listopada (I tura), 26 listopada (II tura). Radni będą wybierani według znowelizowanej przed pięcioma dniami ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, która wejdzie w życie 13 września 2006 r. Proces legislacyjny tej ordynacji przebiegał dość niecodziennie, o czym świadczą m.in.: zarządzanie w parlamencie kilkakrotnych pod rząd głosowań, aż do skutku po myśli koalicji, bojkotowanie głosowań przez opozycję, obstrukcja w komisji sejmowej, odstąpienie od wymaganego vacatio legis, wyjątkowe tempo prac - jednego dnia (6 września br.) Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu, ustawę podpisał Prezydent RP, w Dzienniku Ustaw (nr 159 poz. 1127) został ogłoszony jej tekst. Opozycja przygotowuje zaskarżenie nowelizacji ordynacji do Trybunału Konstytucyjnego. Wybory jednoosobowych organów wykonawczych gmin będą przeprowadzone według przepisów ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, w brzmieniu obowiązującym - po wcześniejszych zmianach - od 1 maja 2004 r.

9 września 2006
Wczoraj w Warszawie obradowali samorządowcy z gmin mających w swych granicach obszary wiejskie. Przedstawiciele tej najliczniejszej grupy jednostek samorządu terytorialnego spotkali się na VII Kongresie Gmin Wiejskich. Gościem honorowym Kongresu był przewodniczący Komitetu Regionów (organu doradczego UE) Michel Delebrre. Do szczególnie ważnych tematów omawianych na Kongresie należały: realizacja unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), w ramach którego pula środków na lata 2007-2013 może wynosić 11,7 mld euro z UE oraz 3,5 mld euro z budżetu państwa, ubezpieczenia od suszy, powodzi i wymarznięć (projekt odpowiedniej ustawy jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych) oraz stosowane przez rząd procedury tworzenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, pomijające udział w tych pracach przedstawicieli gmin wiejskich. W dyskusji podnoszono m.in. kwestie właściwych proporcji rozdziału środków PROW bezpośrednio na produkcje rolniczą oraz na pozarolnicze kierunki rozwoju wsi (przetwórstwo rolno-spożywcze, zalesianie, agroturystyka i inne). Co do wspomnianych ubezpieczeń płodów rolnych to według ministerstwa rolnictwa - przy założeniu wielkości plonów zbóż 3 t/ha i dofinansowaniu z budżetu na poziomie 50% - składka mogłaby wynosić ok. 30-35 zł/ha. Samorządom przypadnie istotna rola zachęcania rolników do ubezpieczania się od strat wynikających z anomalii klimatycznych.

6 września 2006
W Krynicy-Zdroju rozpoczęło się czterodniowe XVI Forum Ekonomiczne z udziałem blisko 1900 osób z 58 krajów Europy, Azji i Ameryki oraz z instytucji Unii Europejskiej. Program tego uznanego w Europie międzynarodowego spotkania ekspertów i liderów życia politycznego, społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego - obejmuje ponad 130 debat pogrupowanych w następujące bloki tematyczne: Biznes i Zarządzanie, Makroekonomia, Nauka i Kultura, Nowa Gospodarka, Paliwa i Energetyka, Polityka Międzynarodowa i Bezpieczeństwo, Unia i jej Sąsiedzi, Regiony, Społeczeństwo. W pierwszym dniu Forum przewidziano prezentację specjalnego raportu pt. "Nowa Europa. Raport z transformacji". Uczestnicy Forum wiele uwagi poświęcą problemom bezpieczeństwa energetycznego Europy. Równocześnie w Nowym Sączu zainaugurowało obrady Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. Uczestniczy w nim ponad 150 przedstawicieli organizacji politycznych, pozarządowych, społecznych i gospodarczych z państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu.

5 września 2006
W Warszawie odbyło się spotkanie kilkuset samorządowców poświęcone zmianom w ordynacji wyborów samorządowych, forsowanym w szybkim tempie w Sejmie i w Senacie przez większościową koalicję parlamentarną (w bieżącej kadencji mandaty radnych wygasają za siedem tygodni). Spotkanie zorganizowały ugrupowania opozycyjne po rezygnacji przez koalicję z wysłuchania publicznego w Sejmie. Zebrani - podobnie jak wcześniej przedstawiciele wszystkich działających organizacji, stowarzyszeń i związków samorządów terytorialnych - wyrazili dezaprobatę dla szykowanych zmian, podkreślając negatywne konsekwencje ich wprowadzenia w życie: zniechęcenie do udziału w wyborach m.in. na skutek odrzucania w całym procesie legislacyjnym jednoznacznych opinii środowisk samorządowych (zgłaszanych w regulaminowym trybie od 20 lipca br.), nieczytelne dla wyborców relacje między tym na kogo głosują, a tym kogo w rezultacie wybierają, groźbę powielenia w sejmikach województw oraz w radach powiatów i większych gmin, międzypartyjnych konfliktów występujących na poziomie władz centralnych. Koalicja uważa natomiast, że tzw. "grupowanie list" wzmocni samorządy i ułatwi powstawanie powyborczych koalicji, a tym samym tworzenie silnych większości we władzach lokalnych, co jest niezbędne do sprawnego i maksymalnego wykorzystania ogromnych unijnych funduszy przypadających Polsce w latach 2007-2013. Podtrzymujący ostrą krytykę obradujący samorządowcy zaapelowali do prezydenta o zawetowanie zmian w samorządowym prawie wyborczym, pomimo, że prezydent - jeszcze przed ich uchwaleniem - zapowiedział iż znowelizowaną ordynację podpisze. Kolejnym krokiem przeciwników zmian ma być zaskarżenie ustawy, po jej ogłoszeniu, do Trybunału Konstytucyjnego.

4 września 2006
Do Sejmu trafił przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Rząd zakłada, że na podstawie przepisów tej ustawy będą wydatkowane od początku 2007 r. udostępnione Polsce fundusze unijne w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Projekt ustawy określa podmioty prowadzące politykę rozwoju, tryb współpracy między nimi, podstawowe instrumenty służące realizacji tej polityki oraz wskazuje źródła ich finansowania. Zawiera m.in. definicję polityki rozwoju, wymienia obszary wsparcia, w jakich jest ona prowadzona, wskazuje organy prowadzące. Metody realizacji tej polityki będą określone w strategiach: rozwoju kraju, rozwoju województw i rozwoju lokalnego oraz w strategiach sektorowych. Za realizację polityki rozwoju będą odpowiadać: w skali kraju - Rada Ministrów, w regionach - samorządy województw, na szczeblu lokalnym - samorządy powiatowe i gminne.

1 września 2006
Od 1958 rozwijana jest w Europie regionalna współpraca trangraniczna; od 1991 r. - z udziałem Polski (wtedy powstał Euroregion Neisse-Nisa-Nysa). Obecnie polskie gminy i miasta uczestniczą w 15 euroregionach, działających w wyniku porozumień między naszymi jednostkami samorządu terytorialnego i ich odpowiednikami w 12 krajach. Są to euroregiony: Bałtyk - biuro po polskiej stronie w Elblągu, współpracują samorządy nadbałtyckie z Polski, Rosji, Litwy, Łotwy, Szwecji i Danii; Beskidy - biuro w Bielsku-Białej, samorządy z Polski, Czech i Słowacji; Bug - biuro w Chełmie, samorządy z Polski, Ukrainy i Białorusi; Glacensis - biuro w Kłodzku, samorządy z Polski i Czech; Karpacki - biuro w Krośnie, samorządy z Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier; Neisse-Nisa-Nysa - biuro w Jeleniej Górze, samorządy z Polski, Czech i Niemiec; Niemen - biuro w Suwałkach, samorządy z Polski. Białorusi i Litwy; Pomerania - biuro w Szczecinie, samorządy z Polski, Niemiec i Szwecji; Pradziad (nazwa od najwyższej góry w regionie) - biuro w Prudniku, samorządy z Polski i Czech; Pro Europa Viadrina - biuro w Gorzowie Wlkp., samorządy z Polski i Niemiec; Puszcza Białowieska - biuro w Hajnówce, samorządy z Polski i Białorusi; Silesia - biuro w Raciborzu, samorządy z Polski i Czech; Sprewa-Nysa-Bóbr - biuro w Gubinie, samorządy z Polski Niemiec; Śląsk Cieszyński - biuro w Cieszynie, saorządy z Polski i Czech; Tatry - biuro w Nowym Targu, samorządy z Polski i Słowacji.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba