Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2006   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Sierpień 2006 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 sierpnia 2006
26 rocznica podpisania na terenie Stoczni Gdańskiej przez przedstawicieli władz PRL i Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego tzw. porozumień sierpniowych, które zapoczątkowało trudny proces odzyskiwania przez Państwo Polskie suwerenności, utraconej po II wojnie światowej; proces poparty na starcie masowym udziałem Polaków w związku "Solidarność" (10 mln członków), a później - w częściowo wolnych wyborach parlamentarnych w czerwcu 1989 r. (głosowało 19 mln obywateli, frekwencja 63%, najwyższa z dotychczasowych). W wyniku zaistniałych przemian odrodziła się też samorządność, najpierw na szczeblu podstawowych skupisk społeczności lokalnych jakimi są gminy. W niespełna pół roku po powołaniu rządu z Tadeuszem Mazowieckim jako premierem, Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym; weszła w życie 27 maja 1990 r.

30 sierpnia 2006
Po odwołaniu przez "odnowioną" sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej uchwały tejże Komisji w poprzednim składzie o publicznym wysłuchaniu w sprawie zmian w ordynacji wyborów samorządowych, wicemarszałkowie Sejmu z klubów opozycyjnych postanowili wysłuchać samorządowców na specjalnym spotkaniu organizowanym 5 września br. w auli jednej z prywatnych uczelni w Warszawie. Zaplanowana debata ma charakter otwarty; może na nią przybyć każdy zainteresowany. Więcej informacji w terenowych placówkach PO, PSL i SLD.

29 sierpnia 2006
Od kilku dni obowiązują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz.U. 2006.142.1017). Na ich podstawie samorządy gminne mogą wspierać inwestorów przyczyniających się do rozwoju regionu i poprawy sytuacji na miejscowym rynku pracy przez zwalnianie ich z podatku od nieruchomości. Wystarczającym dokumentem przesądzającym o zwolnieniu jest obecnie uchwała rady gminy zgodna z rozporządzeniem. Niezależnie od wielkości inwestycji nie jest już wymagana opinia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz notyfikacja do Komisji Europejskiej. Rozporządzenie obowiązuje do końca 2006 r. Od przyszłego roku wprowadzone będą nowe zasady pomocy regionalnej na lata 2007-2013. Podjęte przed 1 stycznia 2007 r. uchwały rad gmin dotyczące zwolnień, o których mowa w rozporządzeniu, zachowają ważność do końca obowiązywania aktu prawa miejscowego.

28 sierpnia 2006
Do Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpływają pisma samorządów w sprawie możliwości tworzenia regionalnych bądź lokalnych portów lotniczych. Realizacja takich inwestycji zwiększa szansę na szybszy rozwój gospodarczy okolicznych terenów, poprawę warunków życia, łagodzi nieco ciągłe niedostatki w infrastrukturze komunikacji naziemnej. Powołanie cywilnych lotnisk planują, albo już podjęły działania w tym kierunku, samorządy: Nowego Dworu Mazowieckiego (na powojskowym lotnisku w Modlinie), Mińska Mazowieckiego (powołanie lotniska cywilnego na terenie istniejącego lotniska wojskowego), Radomia (z wykorzystaniem wojskowego lotniska w Sadkowie), Sochaczewa (po wydzieleniu części cywilnej z obiektów wojskowych w Bielicach), Opola (lokalizacja w Kamieniu Śląskim), Kielc (lokalizacja regionalnego lotnisko w Obicach, na pograniczu gmin Morawica i Chmielnik), Lublina (spółka 25 samorządów chce wybudować lotnisko obsługujące także loty europejskie w miejscowości Niedźwiada; inna spółka 12 samorządów i firm z woj. lubelskiego - lotnisko dla małych i średnich samolotów w Świdniku). O lotnisko cywilne zabiega także samorząd woj. warmińsko-mazurskiego; władze samorządowe starają się porozumieć w tej sprawie z wojskiem dysponującym lotniskiem w Szymanach k. Szczytna.

24 sierpnia 2006
Na pierwszym po wakacjach plenarnym posiedzeniu Sejmu 22 bm. koalicja trzech partii rządzących - mimo silnego sprzeciwu opozycji - niemal podwoiła liczebny skład Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zapewniając sobie przewagę głosów. Następnego dnia - ta obecnie najliczniejsza sejmowa komisja (61 osób) - zmieniła przewodniczącego Komisji i skład jej prezydium oraz odwołała wcześniej uchwalone na 11 września br. wysłuchanie publiczne w sprawie zasadniczych zmian w ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików województw. Tym samym ważna kwestia obywatelska została sprowadzona do partyjnej rywalizacji o władzę za pomocą ekspresowych manewrów z ordynacją, która ma "poprawić" wyniki głosowania niezależnie od woli wyborców. Forsowanym zmianom zdecydowanie sprzeciwili się wcześniej w specjalnych stanowiskach uczestnicy XIX Ogólnopolskiej Konferencji Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków oraz samorządowcy z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Bezpośrednio po odwołaniu wysłuchania publicznego, jednoznacznie negatywne oceny takiego postępowania - i szerzej - zarzut odwracania się władzy ustawodawczej i wykonawczej od problemów samorządów lokalnych - wyrazili przedstawicieli wszystkich organizacji samorządowych: Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP, Związku Miast Polskich oraz Unii Metropolii Polskich.

21 sierpnia 2006
Tylko do końca sierpnia br., w ramach ostatniej tury wsparcia regionów z funduszy ZPORR, urzędy pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki poradnictwa zawodowego - mogą wnioskować o dofinansowanie na doradztwo dla mikroprzedsiębiorców zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (działanie 2.5), a samorządy, szkoły wyższe i placówki naukowe, centra transferu technologii, parki naukowo-technologiczne i przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego oraz przedsiębiorcy - na wspieranie ośrodków i sieci innowacji w regionach (część działania 2.6). Pozostała do rozdziału kwota z puli na lata 2004-2006 wynosi ok. 10 mln zł.

18 sierpnia 2006
Przed dwoma dniami weszły w życie znowelizowane 27 lipca br. ustawy: o samorządzie gminnym oraz Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. 2006.146.1055). Nie oznacza to jednak końca prac parlamentu nad tą ordynacją, pomimo że wybory muszą zostać zarządzone najpóźniej za 40 dni. Nad kolejnymi propozycjami nadal debatują posłowie, ostro spierając się głównie o potrzebę i cele polityczne wprowadzania dodatkowych mechanizmów mających legalizować osłabianie znaczenia woli wyborców w kształtowaniu partyjnej reprezentacji w gremiach samorządowych wszystkich szczebli (chodzi o tzw. grupowanie list). Środowiska samorządowe są w większości przeciwne takim zmianom. Podobnie wypowiada się wielu ekspertów. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na forum której toczy się główna debata nad tym projektem zmian, przyjęła uchwałę o przeprowadzeniu 11 września br. o godz. 12:00 w gmachu Sejmu wysłuchania publicznego. Instytucja wysłuchania publicznego, wprowadzona przepisami ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. 2005.169.1414), daje możliwość wypowiedzenia się o każdym projekcie ustawy - na forum odpowiedniej komisji - każdemu, kto zgłosi się w odpowiednim terminie (w tej sprawie do 1 września br.) przed uchwalonym wysłuchaniem. Wzór urzędowego formularza zgłoszenia można pobrać ze strony Sejmu RP. Podany termin wysłuchania ogranicza możliwość dokończenia procesu legislacyjnego i ewentualnego zastosowania w tegorocznych wyborach samorządowych rozwiązań wnioskowanych przez partie tworzące sejmową koalicję.

17 sierpnia 2006
Ministerstwo Budownictwa przekazało do konsultacji społecznych projekt nowej ustawy o planowaniu przestrzennym. We wrześniu mają być przeprowadzone uzgodnienia międzyresortowe, następnie zajmie się nim Rada Ministrów. Projekt zakłada uproszczenie dokumentacji planistycznej; studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zostanie zastąpione przez plan kierunkowy zagospodarowania przestrzennego. Przyjęcie takiego rozwiązania spowoduje większe pokrycie obszaru gmin planami miejscowymi i ułatwi lokalizację inwestycji związanych z wykorzystaniem środków unijnych. Plan kierunkowy będzie zobowiązywać gminę do uchwalania w określonym terminie planu miejscowego, niezbędnego do wydawania pozwoleń na budowę. Na terenach zabudowanych wystarczą przepisy urbanistyczne.

16 sierpnia 2006
Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w czerwcu br. kwota przekazana beneficjentom z kont programowych pomocy unijnej przekroczyła 842 mln zł, z tego prawie 300 mln zł wypłacono w ramach ZPORR. Oznacza to wydatne przyspieszenie wypłat. Średni poziom płatności w skali całego kraju wyniósł prawie 19% puli środków przeznaczonych na realizację ZPORR w latach 2004-2006. W przekroju wojewódzkim poziom ten kształtuje się od 33% w woj. małopolskim, 30% w lubuskim, 27% w podlaskim do 15% w mazowieckim, 13% w dolnośląskim i 12% w łódzkim. Natomiast średni dla całego kraju udział środków objętych umowami z wymienionej puli wyniósł blisko 79%. Poszczególne województwa wykorzystują środki ze ZPORR głównie na rozwój infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, edukacyjnej i ochrony zdrowia.

14 sierpnia 2006
Związek Powiatów Polskich ogłosił na swojej stronie internetowej www.zpp.pl listę osób, którym Komisja Konkursowa ZPP przyznała certyfikat i tytuł eksperta do spraw funduszy strukturalnych. Wręczenie certyfikatów ma nastąpić podczas 16 konferencji regionalnych, które odbędą się we wrześniu i październiku br.

10 sierpnia 2006
Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłosiły kolejny konkurs adresowany do organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, towarzystw, fundacji, organizacji religijnych, niepublicznych instytucji opiekuńczo-wychowawczych, komitetów społecznych, klubów pracy, spółdzielni socjalnych, organizacji młodzieżowych, świetlic wiejskich, organizacji kobiecych, grup odnowy wsi, sołectw, rad sołeckich, parafii, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich - mających siedzibę na terenie wsi lub miast do 6000 mieszkańców. Tegoroczny - organizowany pod hasłem "Nasza wieś, naszą szansą" - jest konkursem projektów dotyczących aktywizacji społecznej i gospodarczej mieszkańców, angażowania ich we wspólne działania podnoszące jakość życia, ograniczających przyczyny ich ubóstwa i bezradności wobec trudnych sytuacji bytowych. Granty w konkursie wynoszą od 4000 do 10 000 zł. Wnioski można składać do 9 października br. Wiecej informacji na stronie internetowej www.witrynawiejska.org.pl.

5 sierpnia 2006
Według danych GUS w końcu 2005 r. wśród blisko 370 tys. pracowników administracji publicznej, ok. 200 tys. to osoby zatrudnione w administracji samorządowej, w tym 106 tys. - w 2413 gminach, 48 tys. - w 314 powiatach, 40 tys. - w 65 miastach na prawach powiatów i prawie 6 tys. - w 16 samorządach wojewódzkich. Przeciętne wynagrodzenie brutto pracownika samorządowego wynosiło w 2005 r. - 2635,61 zł, przy czym w urzędach gmin - 2761,03 zł, w starostwach powiatowych - 2161,41 zł, w urzędach miast na prawach powiatów - 3294,41 zł, w urzędach marszałkowskich - 3306,41 zł. Przeciętne wynagrodzenie urzędników administracji publicznej nie będących pracownikami samorządowymi było o ponad 30% wyższe i wynosiło 3446,20 zł.

2 sierpnia 2006
1 stycznia 2007 r. status miasta uzyskają miejscowości: Daleszyce w pow. kieleckim w woj. świętokrzyskim oraz Wojnicz w pow. tarnowskim w woj. małopolskim. Tym samym liczba miast w Polsce powiększy się do 891. Regulujące tę sprawę Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. 2006.137.972) zmienia też granice dziewięciu gmin i trzech miast w dziewięciu województwach oraz ustala granice wymienionych miast nowych.

1 sierpnia 2006
Za 10 dni mija termin przyjmowania przez oddziały terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o płatności z przedakcesyjnego programu "Sapard". W czasie blisko czterech lat (2002-2006) Agencja wypłaciła z funduszu tego programu ponad 4 mld zł z przeznaczeniem na modernizację gospodarstw rolnych i zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, na rozwój infrastruktury i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz na rozwój agroturystyki. Z pomocy finansowej "Sapardu" skorzystały liczne samorządy oraz ponad 22 tys. rolników i przedsiębiorców.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba