Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Kwiecień 2006 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 kwietnia 2006
W Warszawie rozpoczęły się dwudniowe obrady Kongresu Samorządowego Miast Unii Europejskiej z udziałem samorządowców, finansistów i naukowców z kilkunastu krajów, poza Polską m.in. z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Estonii, Węgier i Rumunii. Tematem przewodnim jest rola dużych miast w tworzeniu wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy - oraz w tym kontekście - priorytety inwestycyjne, rozwój obszarów miejskich i możliwości jakie dają w tym względzie unijne fundusze. Zorganizowanie Kongresu w Warszawie jest istotnym elementem promocji Polski i potwierdza naszą aktywność w zakresie rozwijania samorządności i doskonalenia polityki regionalnej.

25 kwietnia 2006
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego skierowało do konsultacji międzyresortowych projekt ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ustawa ma dotyczyć realizacji programów operacyjnych w ramach unijnej perspektywy finansowej 2007-2013. Stosowana będzie także do innych programów rozwojowych. Obowiązująca obecnie ustawa o Narodowym Planie Rozwoju okazała się zbyt mało elastyczna dla wdrażania funduszy strukturalnych; jej działanie postanowiono ograniczyć do okresu 2004-2006. W przygotowanym projekcie polityka rozwoju określana jest w powiązanych strategiach rozwoju kraju, sektorowych i województw, a następnie konkretyzowana w programach operacyjnych. Prymat nadano strategii rozwoju kraju. Politykę rozwoju prowadzą: Rada Ministrów, minister rozwoju regionalnego, pozostali ministrowie (w zakresie ich kompetencji) oraz samorządy województw. Strategię rozwoju województwa przygotowaną przez jego zarząd będzie opiniował minister rozwoju regionalnego pod względem zgodności z obowiązującą strategią rozwoju kraju. Ostateczną opinię będzie wydawać Rada Ministrów. Realizacja strategii rozwoju województwa w zakresie uznanym za niezgodny ze strategią rozwoju kraju, nie będzie mogła być finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych. Zob. projekt ustawy.

24 kwietnia 2006
Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał ustawę z 10 marca 2006 r. o ratyfikacji Traktatu między [tytuł ustawy wymienia 25 Państw Członkowskich Unii Europejskiej] a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu 25 kwietnia 2005 r. Polska - jako piętnasta - dołączyła do grona państw, które już ratyfikowały ten Traktat (wszystkie przyjęte do UE w 2004 r. oraz Grecja, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy). Rozszerzenie UE o Bułgarię i Rumunię jest planowane na 1 stycznia 2007 r.

20 kwietnia 2006
Według sprawozdań przekazanych Ministerstwu Finansów jednostki samorządu terytorialnego (JST) osiągnęly w 2005 r. dochody w łącznej kwocie 103 mld zł (99,3% kwoty zaplanowanej), o 12,5% wyższe w stosunku do roku 2004. W podanej kwocie dochody własne stanowiły 53,3%, ich udział wzrósł przez rok o 16,6%. Wydatki JST w 2005 r. wyniosły 103,8 mld zł, w tym: na inwestycje 17,75 mld zł (wrost o 19,7%), a na finansowanie i współfinansowanie programów unijnych 4,77 mld zł (73,3% planu). Zadłużenie wyniosło 20,6% dochodów i wzrosło przez rok o ponad 2 mld zł. 44,7% JST zamknęło swoje budżety deficytem (w roku 2004 - 54,7%), w tym 14 samorządów wojewódzkich. Na poszczególnych szczeblach samorządności podstawowe dane przedstawiały się następująco (w mld  zł) - gminy (bez miast na prawach powiatów): dochody 45,81 (w tym własne 22,30), wydatki 45,84 (w tym na inwestycje 8,22 - 17,9%), miasta na prawach powiatów (odpowiednio): 36,27 (23,98), 36,49 (5,54 - 15,2%), powiaty: 13,76 (4,02), 13,89 (1,61 - 11,6%), województwa samorządowe: 7,07 (4,59), 7,59 (2,38 - 31,4%). Szczegółowe dane na stronie Ministerstwa.

18 kwietnia 2006
Co raz częściej samorządy starają się pozyskać pieniądze z emisji obligacji komunalnych. Łączne ich zadłużenie z tego tytułu przekroczyło w końcu I kwartału br. 3 mld 330 mln złotych. Przez trzy miesiące 2006 r. za pośrednictwem banku PeKaO S.A. samorządy sprzedały obligacje za blisko 53 mln zł, za pośrednictwem banku BISE - za 33 mln zł, a za pośrednictwem banku PKO BP - za ponad 13 mln zł. Ten ostatni bank widzie prym wśród banków-agentów gromadząc 37% zadłużenia JST z tytułu obligacji komunalnych.

15 kwietnia 2006
Przedstawiciele Ministerstwa Finansów podpisali umowę pożyczki z Bankiem Światowym na finansowanie Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), którego celem jest pomoc władzom samorządowym w rozwiązywaniu problemów długotrwałego bezrobocia, przeciwdziałaniu utrwalania się ubóstwa w gminach najsłabiej rozwiniętych, w podnoszeniu poziomu integracji społecznej na tych terenach, a także w zreformowaniu administracji KRUS. Wartość projektu wynosi ok. 300 mln złotych, z tego blisko 170 mln zł trafi bezpośrednio do 500 gmin zakwalifikowanych do PPWOW przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na tej liscie jest 459 gmin wiejskich i 41 miejsko-wiekskich, z 15 województw (bez opolskiego) i 166 powiatów ziemskich - połowa z trzech województw: mazowieckiego (100 gmin), lubelskiego (96) i podkarpackiego (51). Więcej informacji oraz pełna lista wytypowanych gmin na stronie MPiPS.

12 kwietnia 2006
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach podatkowych, mających m.in. istotne znaczenie dla budżetów gmin. Proponowana likwidacja podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej i zmian dotyczących opłaty skarbowej (zniesienie opłaty od podań i załącznikÓw) może oznaczać w wielu gminach ubytek ponad połowy wpływów. Kompensatą ma być zwiększenie przypadających gminom udziałów we wpłatach z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT). Wskazane kompensaty zależne są jednak od koniunktury gospodarczej, a tracone dotychczasowe wpływy były od niej niezależne. Na ten temat toczą się dyskusje w związkach jednostek samorządu terytorialnego: gmin, miast i metropolii oraz negocjacje z resortem finansów.

10 kwietnia 2006
Podczas biegnącej prezydencji austriackiej, 27 i 28 maja br. zorganizowane zostanie nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych na temat unijnego Traktatu konstytucyjnego, który dotąd ratyfikowało 14 spośród 25 państw UE. Po pierwszych dziewięciu ratyfikacjach, Traktat odrzuciły w maju i czerwcu 2005 r. w referendach Francja i Holandia. Wówczas uzgodniono swoiste roczne moratorium jako czas na "refleksję" i przygotowanie propozycji wyjścia z impasu. w międzyczasie Traktat ratyfikowały jeszcze: Belgia, Cypr, Luksemburg, Łotwa i Malta; Słowacja przerwała proces ratyfikacji. Pomysłów rozwiązania problemu wysunięto wiele, ale żaden nie zyskał zgodnego poparcia wszystkich krajów członkowskich. Polska nie zajęła dotąd oficjalnego stanowiska w sprawie ratyfikacji Traktatu, podpisanego przez Premiera polskiego rządu w Atenach w październiku 2004 r.

8 kwietnia 2006
Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o finansach publicznych przewiduje włączenie do budżetu państwowych funduszy celowych (m.in. FUS, KRUS, PFRON), likwidację zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz uznanie środków UE za dochody budżetu państwa. Dotąd fundusze celowe, bez ich planów finansowych, stanowią jedynie załączniki do ustawy budżetowej. Całkowita likwidacja ma objąć samorządowe fundusze celowe - gminne i wojewódzkie. Zostaną one włączone do budżetów samorządów (np. dochody wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znajdą się w budżecie województwa). Proponowana ustawa ma zapewnić poprawę gospodarowanie publicznymi piemiędzmi, większą jawność i przejrzystość tych działań. Dla osiągnięcia postawionego celu będą m.in. zaostrzone procedury kontrolne i zwiększony zakres informacji o finansach publicznych.

6 kwietnia 2006
Tempo wykorzystania przez Polskę środków strukturalnych udostępnionych przez UE nadal pozostaje poważnym problemem "polskiej gospodarczej racji stanu". Pomimo pewnego postępu - od października 2005 r. do stycznia 2006 r. kwota wydatków poniesionych z kont programowych wyniosła ok. 1,6 mld zł (w III kwartale 2005 r. - ok. 1 mld zł) - wykorzystanie środków strukturalnych przyznanych nam na lata 2004-2006 wciąż zamyka się jednocyfrowym wskaźnikiem procentowym. Ogłoszone ostatnio przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego sprawozdanie poza danymi liczbowymi zwraca m.in. uwagę na konieczność skutecznego wprowadzania uproszczeń do programów (wnioskowanie, rozliczanie), poprawy systemu kontroli całego procesu i wzmocnienia jego zaplecza organizacyjno-kadrowego. W końcu ubiegłego roku we wdrażaniu funduszy strukturalnych uczestniczyło 775 osób z centralnej administracji rządowej, ponad 450 osób w urzędach wojewódzkich i blisko 1500 osób z terenowej administracji samorządowej. Autorzy sprawozdania stwierdzają, że w odniesieniu do większości programów nie zachodzi jeszcze bezpośrednie ryzyko utraty środków.

4 kwietnia 2006
Pod koniec dnia doszło w Strasburgu do porozumienia pomiędzy delegatami rządów krajów członkowskich UE, Komisją budżetową Parlamentu Europejskiego i przedstawicielami Komisji Europejskiej w sprawie unijnego budżetu na lata 2007-2013. Przyjęta na grudniowym szczycie w Brukseli kwota 862,4 mld euro została zwiększona o 2 mld euro. Dodatkowe 2 mld euro będą mogły być wydane poza budżetem. Taki jest rezultat kilkumiesięcznych starań i zmagań eurodeputowanych zajmujących się nowym budżetem z wysłannikami 25 rządów w czasie biegnącej prezydencji austriackiej. Rezultat dość skromny, w stosunku do oczekiwań. Z łącznej kwoty 4 mld euro mają wzrosnąć m.in. wydatki na: edukację (o 800 mln euro), politykę zagraniczną i bezpieczeństwo (800), kulturę (500), sieci elektroenergetyczne i gazowe (500), wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (400), badania i rozwój oraz współpracę ponadgraniczną (300), politykę sąsiedzką z krajami za wschodnią granicą UE (200), na politykę społeczną (o 100 mln euro). Zawarty kompromis utrwala główne przydziały budżetowe dla Polski: 60 mld euro na fundusze strukturalne i Fundusz Spójności oraz 26 mld euro na dopłaty dla rolników, ale dokonane przegrupowania spowodowały zmniejszenie udziału środków w niektórych sferach, np. na rozwój obszarów wiejskich. Taki stan rzeczy musi jeszcze zatwierdzić każde państwo członkowskie i większość eurodeputowanych.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba