Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Maj 2006 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

26 maja 2006
Uchwalenie w 2002 r. ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. 2002.169.1385) umożliwiło wprowadzenie do obiegu we wrześniu 2005 r. pierwszego takiego produktu bankowego. Oferta jest skierowana m.in. do jednostek samorządu terytorialnego. Są to płatnicze karty świadczeniowe Banku PKO BP. Korzystając z tego instrumentu dana JST może przekazywać osobom uprawnionym wszelkie świadczenia (np. zasiłki rodzinne, socjalne, dla bezrobotnych i inne) nie w formie gotówki tylko w postaci takiej karty ładowanej przez bank z rachunku bieżącego JST do wysokości kwoty danego świadczenia. Osoba otrzymująca płatniczą kartę świadczeniową nie musi mieć rachunku w banku, ani podpisywać z bankiem żadnych umów. Karta z zapisaną na niej kwotą (tak jak każda karta Maestro) może służyć do wypłat gotówki w bankomatach, ajencjach i oddziałach banku oraz do bezgotówkowych płatności w placówkach handlowo-usługowych na terenie całego kraju. Wprowadzenie pieniądza elektronicznego usprawnia operacje związane z wypłatami, zmniejsza ich czasochłonność i koszty obciążające jednostki samorządu. Według informacji banku wypłatę świadczeń w tej formie stosują już JST w Poznaniu, Bogatyni, Iławie, Kraśniku, Lublinie, Obornikach i Szamotułach.

25 maja 2006
Weszło w życie znowelizowane prawo zamówień publicznych wraz ze zmianami przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2006.79.551) oraz osiem rozporządzeń wykonawczych prezesa Rady Ministrów do tych regulacji ustawowych (Dz.U. 2006.87.603-610). Jedno z nich ustala średni kurs złotego do euro: 1 EUR = 4,3870 PLN, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Wszystkie przetargi rozpoczęte po dniu 24 maja 2006 r. (liczy się data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej i data przekazania ogłoszenia prezesowi UZP, a nie data jego opublikowania przez UZP) - będą przeprowadzana według nowych zasad. Zamieszczenie ogłoszenia wymaga ponownej rejestracji zamawiającego w Portalu UZP. Proces ten przebiega w dwóch etapach: w pierwszym następuje logowanie do portalu z hasłem tymczasowym i wypełnienie formularza rejestracyjnego, w drugim - ustala się własne hasło docelowe umożliwiające wielokrotne logowanie się do portalu.

24 maja 2006
Eksperci z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Instytutu Spraw Publicznych przedstawili raport podsumowujący cykl debat "Traktat Konstytucyjny - w poszukiwaniu nowych rozwiązań". Raport omawia cztery scenariusze: 1) dokończenie procesu ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego UE (po wprowadzeniu niezbędnych zmian w formie dokumentów dodatkowych - ponowne rozpisanie referendum we Francji i Holandii), 2) przyjęcie tzw. małej konstytucji (parlamenty przyjęłyby tylko podstawowe znowelizowane uzgodnienia ustrojowe), 3) kontynuacja unijnych reform bez traktatu (nowe zasady znalazłyby się w traktacie akcesyjnym z 28 członkiem UE, a z członkami dotychczasowymi oraz Bułgarią i Rumunią uzgodnienia nie miałyby formy traktatów), 4) napisanie zupełnie nowej eurokonstytucji (jednak z konieczności powielającej niektóre zapisy obecnego Traktatu). W każdym ze scenariuszy punktem wyjścia jest treść Traktatu Konstytucyjnego ratyfikowanego już przez większość krajów wspólnoty. Z badań sondażowych ISP wynika, że Polacy przenoszą swój pozytywny stosunek do UE na pozytywny stosun4ek do potrzeby nowych uregulowań traktatowych gwarantujących rozwój Unii (68% badanych); w nieco innym ujęciu 22% jest za przyjęciem obecnego Traktatu, 44% za napisaniem go od nowa, 13% za odłożeniem sprawy ad acta.

18 maja 2006
Komisja Europejska nie chce zgodzić się na przedłużenie pierwotnie ustalonego terminu składania przez rolników wniosków o dopłaty bezpośrednie, natomiast jest skłonna odstąpić od stosowania obniżki dopłat o 1% za każdy dzień zwłoki przez 25 dni liczonych od 16 maja br. Formalnie co innego, faktycznie to samo. Ponad 130 tys. gospodarzy, którzy nie złożyli do 15 maja nawet samych spersonalizowanych wniosków, odkładając na później dodanie załączników graficznych, może do 9 czerwca br. złożyć komplet lub dodać tylko brakujące dokumenty bez żadnych niekorzystnych konsekwencji finansowych. Podobny jak w Polsce problem z terminowym składaniem wniosków wystąpił we Włoszech i na Węgrzech.

17 maja 2006
Parlament Europejski zatwierdził ostatecznie unijny budżet na lata 2007-2013, podkreślając konieczność wprowadzenia poprawek w trakcie przeglądu planowanego w 2009 roku. Dokument podpisali przedstawiciele trzech instytucji: Parlamentu, Rady (reprezentowanej w tym półroczu przez Austrię) oraz Komisji Europejskiej. Pomimo uchwalenia, eurodeputowani nadal za najlepszą uważają własną propozycję przedstawioną 8 czerwca 2005 roku, tzn. finansowanie w kwocie 975 mld euro. Zostało ono jednak zredukowane na grudniowym szczycie Rady do poziomu 862,4 mld i podwyższone ostatecznie do 864,3 mld euro. Polsce w okresie wskazanych siedmiu lat przypadnie w udziale: 90 mld euro brutto, a po odjęciu naszej składki - prawie 70 mld euro netto; w tej ostatniej kwocie blisko 60 mld euro to pula funduszy strukturalnych, z których Unia współfinansuje rozwój regionów.

12 maja 2006
W Kancelarii Marszałka Sejmu został zarejestrowany Komitet Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Wśród członków Komitetu jest prof Jerzy Regulski, jeden z autorów reformy samorządowej tworzonej w latach 1989-1991. Komitet wyłoniony z funkcjonującego już wcześniej Ruchu na rzecz JOW, przygotowuje projekt zmian w ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, który ma być złożony w Sejmie w lipcu br., tak aby już podczas najbliższych wyborów samorządowych wyborcy mogli skutecznie głosować na konkretne osoby, a nie tylko na partie, które centralnie wyselekcjonowały kandydatów układając listy. Upartyjnienie jest problemem polskich samorządów wszędzie tam gdzie władze lokalne przedkładają interesy partii nad interesy mieszkańców danego terenu. A stan taki bynajmniej nie należy do rzadkości. Zgłoszenie obywatelskiego projektu ustawy w Sejmie wymaga zebrania 100 tys. podpisów osób popierających projekt (Dz.U. 1999.62.688).

10 maja 2006
Ukazał się Dziennik Ustaw nr 79 zawierający tekst Ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (poz. 551). Przepisy ustawy dostosowują prawo krajowe do dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i poczty, udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (udrożnienie i unowocześnienie procesu), oraz wprowadzenia instytucji centralnego zamawiającego w odniesieniu do zamówień przeznaczonych dla administracji rządowej. Przepisy znowelizowanej ustawy wchodzą w życie 25 maja br.

10 maja 2006
Parlament Estonii 73 głosami "za" przy jednym głosie "przeciw" ratyfikował wczoraj Traktat konstytucyjny UE. W głosowaniu nie brało udziału 27 posłów. Estonia jest siedemnastym krajem Unii Europejskiej, który podjął procedurę ratyfikacyjną, i czternastym, który Traktat przyjął. Dwa kraje go odrzuciły (Francja i Holandia), jeden rozpoczętą ratyfikację zawiesił (Słowacja), siedem - nie podjęło stosownej procedury (Czechy, Dania, Irlandia, Polska, Portugalia, Szwecja i Wielka Brytania).

9 maja 2006
W obchodzonym uroczyście od 20 lat we wszystkich krajach członkowskich UE "Dniu Europy", w Warszawie otwarty został Dom Unii Europejskiej (u zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Jasnej). Mieścić się w nim będą siedziby Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego. Na parterze budynku będzie działał Punkt Informacyjny Unii Europejskiej. W dniach 9-13 maja odbędą się w różnych ośrodkach liczne imprezy popularyzujące ideę jedności europejskiej.

8 maja 2006
Województwo małopolskie zdecydowanie wyprzedza wszystkie pozostałe w zaawansowaniu realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - ZPORR. Wypłaty przekraczające 215 mln zł stanowią ponad 35%-udział w puli środków przewidzianych dla Małopolski na lata 2004-2006. Drugie w kolejności jest woj. wielkopolskie, w którym kwota wypłat sięga 120 mln zł (być może od dawna jest lepiej urządzone i dlatego choć większe angażuje mniejsze środki). Na dalszych miejscach również występuje duże zróżnicowanie.

1 maja 2006
Dwa lata temu Polska została członkiem Unii Europejskiej, wraz z dziewięcioma mniejszymi krajami stała się uczestnikiem największego rozszerzenia, tej - nie mającej nigdzie odpowiednika - międzynarodowej organizacji. Już wcześniej - przygotowując się do akcesji - weszliśmy na drogę możliwego przyspieszenia w dążeniu do standardów ekonomicznych wypracowanych w gospodarkach zachodniej Europy. Nie idzie to nam łatwo, ale okresowo przeprowadzane badania niezbicie potwierdzają rosnące przekonanie Polaków, że słuszna była decyzja o przystąpieniu do Unii, a także rosnące zaangażowanie - zwłaszcza samorządów lokalnych - w wykorzystanie unijnej pomocy dla poprawy warunków gospodarowania i bytowania na terenie wielu gmin i powiatów.  >> więcej...

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba