Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Grudzień 2009 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 grudnia 2009
W kończącym się roku wprowadzono szereg istotnych zmian w działalności samorządów terytorialnych. Zaczęła obowiązywać nowa ustawa o pracownikach samorządowych, m.in. z obowiązkowym zatrudnieniem sekretarza, likwidacją mianowania oraz uwolnieniem od limitów płac urzędników niższych szczebli. Wprowadzono fundusz sołecki - ponad 1200 gmin podjęło uchwały o jego utworzeniu. W podziale kompetencji przeniesiono następne zadania z wojewódzkiej administracji rządowej do samorządowej. Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym otworzyła samorządom drogę do realizacji nowych bądź odkładanych projektów. Reformy systemu oświaty i nowelizacja Karty Nauczyciela postawiły samorządy przed nowymi zadaniami. Niestety nie zrealizowało zapowiedzi o utworzeniu korpusu urzędników komunalnych na wzór służby cywilnej. Tak zwane "jedno okienko" otwarte w gminie dla rejestrujących działalność gospodarczą nie wszędzie jeszcze wystarcza do załatwienia podstawowego pakietu spraw. Częściowo zreformowane finanse publiczne, zdaniem wielu samorządowców, wymagają pilnej nowelizacji, co się okazało przy ustalaniu projektów budżetów na 2010 rok. W grudniu weszły w życie trzy nowelizacje przepisów wyborczych, wprowadzające m.in. instytucję pełnomocnika w przyszłorocznych wyborach samorządowych i prezydenckich. Muszą się do tego w bliskim czasie przygotować gminy. W nowy rok - po drugim czytaniu w Sejmie - wejdą prace nad ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz kolejne z tym związane.

29 grudnia 2009
Rok 2009 był zarówno w instytucjach rządowych jak i samorządowych rokiem (niestety dość powolnego) wdrażania projektów z zakresu informatyzacji administracji publicznej. Wykorzystanie ICT (Information and communication technologies) do usprawnienia obsługi mieszkańców jest w fazie tworzenia organizacyjnego i technicznego. Po niezbyt udanej pierwszej wersji projektu e-PUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej), przygotowywana jest jej modernizacja. Podejmowane są prace legislacyjne tak przy nowych aktach prawnych (np. ustawa o wspieraniu budowy światłowodowych sieci szerokopasmowych) jak i przy dostosowaniu aktów istniejących (np. KPA). Upowszechnienie dostęp do szybkiego internetu ma kluczowe znaczenie nie tylko dla usprawnienia administracji, ale także rozwoju wielu innych dziedzin. Z druugiej strony od kilku lat czeka na racjonalne rozwiązanie sprawa podpisu elektronicznego. Ma to nastąpić wraz z wprowadzeniem od 1 stycznia 2011 r. nowych dowodów osobistych. Konieczne jest ustalenie zestawu wystandaryzowanych danych opisujących m.in. podstawowe obiekty przestrzenne (budynki, działki, drogi) czy procesy zachodzące między działaniami inwestycyjnymi a środowiskiem naturalnym. Brak takich danych utrudnia analizowanie problemów międzybranżowych. W nadchodzącym roku - i później - czeka nas wdrożenie w Polsce wymagań unijnej dyrektywy INSPIRE, związanej z budowaniem "infrastruktury informacji przestrzennych". Przygotowany w związku z tym projekt ustawy budzi sporo kontrowersji, nie tylko dotyczących finansowania. Od technologii informatycznych w administracji publicznej nie ma jednak odwrotu. Stopień przydatności urzędników do ich podstawowych zadań wyznaczać będzie stopień ich wyszkolenia i sprawności w stosowaniu ICE. Nadchodzący rok powinien przynieść w tym zakresie znaczący postęp, także w pokonywaniu, wcale nie rzadkich, barier mentalnych.

21 grudnia 2009
Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego od początku uruchomienia programów z perspektywy finansowej 2007-2013 do 20 grudnia br. w realizacji Narodowej Strategii Spójności osiągnięto wyniki: przyjęto 99,7 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (razem środki unijne i krajowe) 230,6 mld zł; podpisano z beneficjentami 25,3 tys. umów o dofinansowanie na kwotę 95,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 66,9 mld zł, co stanowi 24,5% alokacji na bieżące siedmiolecie; wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 19,2 mld zł, a w części dofinansowania UE - 14,6 mld zł.

18 grudnia 2009
W związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009.157.1240) i zmianą instytucji płatnika na Bank Gospodarstwa Krajowego - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że w tym zakresie nie ma potrzeby aneksowania umów o dofinansowanie ani zmiany wydanych decyzji. Aneksy będą dotyczyły m.in.: zmiany terminologii (z dotacji rozwojowej na dotację celową i płatności), określenia zasad zwrotu dofinansowania czy konieczności powołania się na nowe akty prawne. Na aneksowanie umów z beneficjentami instytucje zarządzające będą miały kilka miesięcy. Obecnie środki europejskie są częścią budżetu państwa, od stycznia 2010 r. będą z niego wyodrębnione, dzięki czemu nie będą objęte skomplikowanymi procedurami, które dotyczą wypłat dotacji.

15 grudnia 2009
Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową zaprezentował dziennikarzom najnowszy raport "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski". Raport powstał we współpracy z Fundacją Konrada Adenaura. Jest to kolejne (piąte) coroczne opracowanie, które punktuje walory oraz zwraca uwagę na niedostatki po przeanalizowaniu i porównywaniu zestawu danych charakteryzujących 10 wybranych czynników, odniesionych do każdego z podregionów oraz województw. Lista wspomnianych czynników obejmuje: dostępność transportową, koszty pracy; wielkość i jakość zasobów pracy; chłonność rynku zbytu; poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej; poziom rozwoju infrastruktury społecznej; poziom rozwoju gospodarczego; stopień ochrony i stan środowiska przyrodniczego; poziom bezpieczeństwa powszechnego; aktywność regionów wobec inwestorów. Czynnikom tym nadawano różne wagi w zależności od rozpatrywanej kategorii: inwestycje w działalność przemysłową, usługową oraz zaawansowane technologie. Raport dostępny na stronie Instytutu jest cennym materiałem dla wielu instytucji, a także dla organów władzy samorządowej wszystkich szczebli w kreowaniu i realizowaniu polityki proinwestycyjnej.

14 grudnia 2009
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej rozpoczyna realizację projektu "Euro na edukację - przygotowanie sektora oświaty do pozyskiwania środków finansowych z UE w latach 2007-2013". Seminaria będą łączyły wykłady z praktycznymi warsztatami, tak aby uczestnicy nabrali umiejętności samodzielnego sporządzenia wniosków aplikacyjnych. Pożądany jest udziału w seminariach przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół, przedszkoli, centrów kształcenia ustawicznego i ośrodków doskonalenia nauczycieli, przedstawicieli kuratoriów oświaty, a także szkół wyższych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających w obszarze edukacji. Bezpłatne seminaria poprowadzi na zlecenie MRR Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Cykl obejmie 16 dwudniowych seminariów organizowanych na terenie całego kraju, odrębnie dla każdego województwa: 12/13.01.2010 w Warszawie (dla woj. mazowieckiego), 14/15.01 - w Łodzi, 25/26.01 w Rzeszowie, 27/28.01 - w Lublinie, 9/10.02 - w Krakowie, 11/12.02 - w Kielcach, 23/24.02 - w Olsztynie, 25/26.02 - w Białymstoku, 9/10.03 - w Bielsko-Białej (dla woj. śląskiego), 11/12.03 - w Opolu, 23/24.03 - w Pile (dla woj. wielkopolskiego), 25/26.03 - w Toruniu, 13/14.04 - we Wrocławiu, 15/16.04 - w Gorzowie Wielkopolskim, 26/27.04 - w Kołobrzegu (dla woj. zachodniopomorskiego) oraz 28/29.04 - w Redzie (dla woj. pomorskiego). Szczegóły organizacyjne na stronie www.euronaedukacje.com.pl

10 grudnia 2009
Ustawowe przyznanie wójtowi gminy wyłącznego prawa zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy oznacza, że rada gminy nie jest uprawniona uchwalać zmiany w budżecie gminy z własnej inicjatywy. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (sygn. I SA/Lu 512/09) po rozpatrzeniu sprawy przedłożonej przez Radę Gminy Markuszów, niezgadzającą się ze stanowiskiem miejscowej RIO, która unieważniła taką uchwałę Rady, podjętą bez działania wójta, gdy jego działanie jest konieczne. Uchwałę o zmianie budżetu gminy może inicjować tylko ten, który jest uprawniony i odpowiedzialny za wykonanie budżetu, a są to prerogatywy wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

8 grudnia 2009
Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. ogłosiła kolejny (dziewiąty) konkurs na "Wójta roku". Celem konkursu jest wyłonienie wójta, który w roku 2009 wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Udokumentowane zgłoszenie kandydatów od osób lub instytucji powinny być kierowane do wymienionej redakcji (ul. Jasna 14/16, 00-041 Warszawa) do 5 stycznia 2010 r. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 13 lutego 2010 r. w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie (woj. lubelskie).

7 grudnia 2009
W witrynie Polskiego Forum Obywatelskiego ukazały się pokongresowe wydawnictwa prezentujące tematy dyskutowane na IV Kongresie Obywatelskim (obradował w październiku br. w Warszawie). Wśród nich pozycja poświęcona tematyce sekcji poszukującej w dyskusji odpowiedzi na pytanie Jak uczynić regiony motorami rozwoju i modernizacji Polski. Zaprezentowane w książce wypowiedzi 17 autorów - wśród nich Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, senatora Janusza Sepioła, prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - rozpoczynają pierwszą po dziesięciu latach funkcjonowania samorządu wojewódzkiego poważną debatę nad przyszłością regionów, a w tym m.in. nad ich ramami ustrojowymi. Teza, że dziś obowiązujące ramy nie sprzyjają powstaniu regionów "z krwi i kości" i nie ułatwiają wykrystalizowania się regionalnych mechanizmów rozwojowych, niestety, znajduje - w świetle zaprezentowanego materiału - swoje potwierdzenie.

4 grudnia 2009
Według danych Ministerstwa Finansów po trzech kwartałach 2009 roku samorządy zamknęły swoje budżety nadwyżką w wysokości ponad 4 mld złotych przy planowanym deficycie na kwotę 25 mld zł. Rozbieżność planu i jego wykonania wyniosła zatem ponad 29 mld zł (w tym samym okresie w roku 2008 było to 30,5 mld zł, a w 2007 - 25,4 mld zł). Do końca września br. jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały dochody w wysokości 114 mld złotych (69,8% planu), a wydatki w kwocie 110 mld zł (58,2% planu), w tym blisko 20 mld zł przeznaczono na inwestycje. W porównaniu do stanu sprzed roku dochody zwiększyły się o 6,7%, a wydatki o 16,8%. Wydatnie zwiększyły się dochody i wydatki związane z finansowaniem i współfinansowaniem programów i projektów unijnych. Dodatni wynik odnotowały: 1802 gminy, 278 powiatów, 40 miast na prawach powiatu i 14 województw. Zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego (głównie kredyty i pożyczki) za III kwartały 2009 r., w stosunku do III kw. 2008 roku wzrosły o 36%. Wielkość wskaźnika zadłużenia na koniec września 2009 wniósł dla gmin - 17,0%, powiatów - 14,5%, miast na prawach powiatu - 30,8%, a dla województw - 10,4%. Więcej w serwisie MF.

1 grudnia 2009
Pierwszy dzień obowiązywania Traktatu z Lizbony. Na jego mocy m.in. rozszerzono o 40 pól rozstrzyganie decyzji unijnych w trybie głosowania (tzw. podwójną większością: poparcie przez co najmniej 55% krajów Unii zamieszkiwanych przez nie mniej niż 65% jej ludności), jednak z możliwością przedłużenia trybu i rozkładu siły głosów z Traktatu z Nicei do 2014 r. Wniosek podpisany przez milion mieszkańców UE (tzn. 0,5% wspólnotowej populacji) będzie miał moc propozycji nowego rozwiązania prawnego przedkładanego Komisji Europejskiej. Jednoznacznie uregulowana została też sprawa możliwości wyjścia każdego z krajów członkowskich z Unii. Wzmacnieniu ulega pozycja Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów narodowych w relacjach ze wspólnotą. Urzędowanie rozpoczynają pierwszy wspólny szef dyplomacji - Catherine Ashton oraz pierwszy stały przewodniczący Rady Europejskiej - Herman Van Rompuy. W opinii analityków Traktat procesami demokratycznymi wzmacnia wspólnotę suwerennych państw, umożliwiając im - gdy występują razem - bardziej skuteczne oddziaływanie na bieg wydarzeń lokalnych i globalnych.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba