Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Czwartek 9.07.2020
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Maj 2005 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 maja 2005
Francja przeprowadziła referendum dotyczące zgody lub sprzeciwu obywateli wobec ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego UE. Przy frekfencji ok. 70%, przeciwnicy ratyfikacji uzyskali zdecydowaną przewage nad jej zwolennikami; 55% głosujących powiedziało NIE, 45% - TAK. Przed francuskim referendum dziewięć krajów UE ratyfikowało Traktat, w tym Hiszpania w wyniku referendum, a pozostali po głosowaniu w parlamentach.

27 maja 2005
Kolejnym krajem Unii Europejskiej, który ratyfikował Traktat Konstytucyjny stały się Niemcy. Po Bundestagu, także Bundesrat, głosował za ratyfikacją. W izbie wyższej Traktat poparło 15 z 16 krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Tylko przedstawiciele landu Meklemburgia-Pomorze Przednie wstrzymali się od głosu. W najbliższym czasie trzy kraje UE - Francja, Holandia i Luksemburg - zorganizują ogólnonarodowe referenda w tej sprawie.

25 maja 2005
Weszły w życie dwa rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające wcześniejsze rozporządzenia w sprawach szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich: 1) na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej, 2) na wspieranie gospodarstw niskotowarowych (Dz.U. 2005.93.780-781).

25 maja 2005
Izba wyższa austriackiego parlamentu Rada Związkowa (Bundesrat) 59 głosami przeciwko trzem opowiedziała się za przyjęciem unijnej konstytucji. Tym samym Austria dołączyła do krajów, które ratyfikowały Traktat Konstytucyjny w kształcie podpisanym w końcu października 2004 r. w Rzymie przez przedstawicieli rządów 25 państw członkowskich.

23 maja 2005
Opublikowano ustawę o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach RP w Komitecie Regionów UE. Jej przepisy określają zasady funkcjonowania i tryb wyłaniania 24 członków Komisji (w równej licznie ze strony rządowej i samorządowej) oraz zasady i tryb wyznaczania kandydatów na listę 42 członków i zastępców członków Komitetu, proponowaną przez Radę Ministrów Radzie Unii Europejskiej (Dz.U. 2005.90.759).

19 maja 2005
We Wrocławiu rozpoczął obrady Europejski Szczyt Regionów i Miast zorganizowany przez Komitet Regionów UE. Szczyt - z udziałem blisko 400 prezydentów regionów i głównych miast Unii, przewodniczących regionalnych parlamentów oraz liderów stowarzyszeń samorządowych - ma podkreślić rolę i miejsce regionów i miast we właściwym zarządzaniu polityką regionalną i polityką spójności. Unijne prawo obliguje Komisję Europejską do konsultacji z Komitetem Regionów wszystkich działań, których skutki i konsekwencje dotykają lokalne samorządy i regiony.

17 maja 2005
Komisja Europejska przedstawiła raport o sytuacji w 245 regionach Unii. 64 z nich (w tym 16 naszych województw) kwalifikuje się do wsparcia z funduszy strukturalnych i spójności (dochód na mieszkańca poniżej 75% średniej UE). W Unii prawo do pomocy mają regiony, a nie kraje. Niskim dochodom wtóruje wysokie bezrobocie (zwłaszcza w Polsce). U nowych członków UE brakuje 7 mln miejsc pracy (w całej Unii 22 mln). Unijna pomoc i szybki wzrost gospodarczy w krajach "dziesiątki" dają szansę na stopniową poprawę.

16 maja 2005
Ogłoszone przez GUS wstępne szacunki podają 885,3 mld zł jako wartość produktu krajowego brutto Polski w 2004 r. Po przeliczeniu wg średniorocznych kursów NBP: USD 3,6540; EUR 4,5340 i uwzględnieniu liczby ludności 38,18 mln - daje to 6346 USD/mieszk. lub 5114 EUR/mieszk. W porównaniu z PKB 2003 wskaźnik wzrostu wyniósł 5,4%; szybciej rozwijały się w UE tylko Estonia, Litwa, Łotwa i Słowacja, takie same tempo wykazała Irlandia (średnia dla UE25 2,4%).

13 maja 2005
W Warszawie obradowała XVIII Ogólnopolska Konferencja Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków. Podsumowywano 15-letni dorobek reformy samorządowej, zainicjowanej i wprowadzonej w życie w niespełna rok od pamiętnych wyborów czerwcowych, po których Polska odzyskała suwerenność. Ustanowiony w 1990 r. samorząd gminny, uzupełniono w 1999 r. samorządami powiatowymi i wojewódzkimi. Reformę uznano za udaną, pożyteczną i ważną dla wykorzystania unijnej pomocy.

12 maja 2005
Odbyło się pierwsze głosowanie w sprawie unijnego Traktatu Konstytucyjnego w Niemczech. W Bundestagu za Traktatem głosowało 569 posłów, 23 było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu. Do ratyfikacji potrzebne jest jeszcze przeprowadzenie głosowania w Bundesracie - izbie wyższej niemieckiego parlamentu - planowane na 27 maja br.

11 maja 2005
Po rozpatrzeniu wniosków grup posłów w sprawie konstytucyjności traktatu o przystąpieniu RP do UE, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że traktat ten jako całość oraz zaskarżone jego postanowienia nie naruszają wskazanych przez wnioskodawców przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązywanie od dnia akcesji dwóch autonomicznych porządków prawnych - polskiego i unijnego - nie wyklucza ewentualnego powstania kolizji z naszą konstytucją w przyszłości. Dotychczas nie miało to miejsca. (syng. K18/04).

11 maja 2005
Parlament Słowacji ratyfikował Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. Za ratyfikacją głosowało 116 posłów, przeciw było 27, wstrzymało się od głosu czworo. Tego samego dnia Traktat poddany był głosowaniu w izbie niższej parlamentu Austrii (182 głosy "za", jeden "przeciw"). O ratyfikacji Traktatu przez Austrię przesądzi wkrótce głosowanie w izbie wyższej.

6 maja 2005
Sejm uchwalił zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych. Wprowadzono zasadę otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Informacje o wakatach, wymaganych kwalifikacjach, zgłoszonych kandydatach i wybranych - z zachowaniem wymaganej procedury - pracownikach, mają być ogłaszane na tablicy w urzędzie i w BIP. Nowe zasady naboru nie dotyczą zatrudnianych na podstawie wyboru i powołania. Uchwaloną ustawę przekazano do Senatu.

5 maja 2005
Do Piszu na rozpoczynający się Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego przybyli miejscowi starostowie, a także zaproszeni starostowie powiatów z kraju związkowego Schleswig-Holstein (RFN). Jeden z powiatów tego landu - Schleswig-Flensburg - jest partnerem współpracującym z powiatem piskim. Spotkanie ma m.in. przyczynić się do rozszerzenia kontaktów i nawiązania nowych. Innym przykładem takiej współpracy jest powiat nowomiejski z tego województwa ze swoim partnerem - powiatem Oldenburg (Dolna Saksonia).

1 maja 2004
Minęło 12 miesięcy od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Bilans pierwszego roku członkostwa jest zdecydowanie korzystny dla nas. Wzrostowi cen i inflacji (po kilku miesiącach zredukowanemu do poziomu niższego od początkowego) towarzyszyło znaczne dodatnie saldo przepływów finansowych. Nie sprawdziły się obawy o liczne bankructwa firm, wykup ziemi przez cudzoziemców, masową emigrację zarobkową Polaków (choć niepokojące są wyjazdy lekarzy). W stosunku do wyników referendum akcesyjnego, o kilkanaście procent wzrosło poparcie dla decyzji o naszym przystąpieniu do UE.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba