Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Poniedziałek 19.11.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR ROKU DIARIUSZA
2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

SZYBKI PRZEGLĄD
KRONIKA 2010    KRONIKA 2011    KRONIKA 2012    KRONIKA 2013    KRONIKA 2014    KRONIKA 2015    KRONIKA 2016    KRONIKA 2017    AKTUALNOŚCI

2005   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Styczeń 2005 r.
   Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

   poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

24-25 stycznia 2005
W Ciechocinku odbył się kolejny Konwent Marszałków Województw RP. W pierwszym dniu obrad uczestniczył premier Marek Belka. Dyskusja dotyczyła m.in.: relacji między administracją rządową a samorządową w pracach nad Narodowym Planem Rozwoju, Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006, współdziałania z PAIIZ przy pozyskiwaniu inwestorów.

21 stycznia 2005
Ministerstwo Finansów podało dane o wykonaniu budżetu 2004 r.: dochody - 156,3 mld zł (w tym udział CIT 8,3%, PIT 13,8%, VAT i akcyza 64,8%), wydatki - 197,8 mld zł (z tego 15,8% otrzymały samorządy, m.in. na utrzymanie szkół), deficyt - 41,5 mld zł (o 8,4% mniej niż planowano). Deficyt pokryto głównie wpływami z emisji bonów skarbowych oraz z prywatyzacji (plan prywatyzacji wykonano w 117%, uzyskując 10,3 mld zł).

20 stycznia 2005
Podczas konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczęła się trzymiesięczna publiczna debata nad rządowym projektem Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 finansowanego ze środków krajowych i unijnych. Strategiczne cele programu to: utrzymanie szybkiego wzrostu gospodarczego, wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw, wzrost zatrudnienia oraz poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej działań rozwojowych. Konsultacje będą miały charakter regionalny, środowiskowy i problemowy.

18 stycznia 2005
Komisarz Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej Danuta Hübner poinformowała w Brukseli o zakontraktowaniu przez Polskę w 2004 r. pełnej puli przyznanych nam na inwestycje środków z obecnie realizowanego budżetu UE: ponad 1,4 mld euro z funduszy spójności oraz 1,2 mld euro z funduszy regionalnych. Świadczy to o dobrym przygotowaniu złożonych projektów. Na wykorzystanie i rozliczenie tej pomocy przepisy unijne dają dwa lata.

12 stycznia 2005
Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej. W liczącym 732 posłów PE, w głosowaniu wzięło udział 677, z tej liczby 500 głosowało za przyjęciem Konstytucji, 137 przeciwko, 40 wstrzymało się od głosu. Polska ma w PE 54 deputowanych, ich głosy rozłożyły się następująco: 15 było za, 19 przeciw, 19 wstrzymało się od głosu, 1 nie uczestniczył w głosowaniu.

6 stycznia 2005
Sejm uchwalił ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, wprowadzającą prawo używania przed organami gminy, obok języka urzędowego, języka mniejszości (w słowie i piśmie) jako języka pomocniczego. Dotyczy to gmin, w których mniejszość stanowi co najmniej 20% ogółu stałych mieszkańców. Kryterium to spełnia obecnie: 28 gmin w woj. opolskim (mniejszość niemiecka), 13 gmin w woj. podlaskim (mniejszość białoruska - 12 i litewska - 1) oraz 10 gmin w woj. pomorskim (tam językiem pomocniczym będzie język regionalny kaszubski). Pozostałe mniejszości narodowe nie mają tak licznych skupisk.

1 stycznia 2005
Luksemburg objął na pół roku przewodnictwo Unii Europejskiej.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


W Y S Z U K I W A R K A