Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Październik 2009 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 października 2009
Po akceptacji Rady Ministrów Polska zaproponowała Komisji Europejskiej rozszerzoną listę obszarów chronionych unijnym systemem Natura 2000, obejmującą 21% powierzchni kraju. Na liście znajdują się 142 obszary ważne dla ochrony ptaków i 817 obszarów siedliskowych. Listę musi jeszcze zaakceptować Komisja Europejska. Po tym będą powszechnie znane reguły inwestowania na wskazanych terenach.

27 października 2009
Według stanu na 30 września br. wartość obligacji komunalnych sprzedanych przez gminy i powiaty zbliża się do 6 mld zł (wzrost roczny o jedną trzecią). Wartość ta plus odsetki - to także wartość zaciągniętego długu, który dalej rośnie. Do wymienionego wzrostu w znacznym stopniu przyczyniła się emisja 10-letnich obligacji m.st. Warszawy (ponad 600 mln zł). Samorządy różnicują źródła finansowania działalności, częściej przekonują się do obligacji, instrumentu bardziej elastycznego niż kredyt. Sprzyja temu uruchomiony w końcu września br. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie rynek obligacji samorządów i przedsiębiorstw "Catalyst".

24 października 2009
Ministerstwo Finansów przygotowało harmonogram wdrażania reformy finansów publicznych w samorządach. Resort przypomina administracji lokalnej m.in., że wejście w życie nowej ustawy o finansach publicznych wiąże się z obowiązkiem dostosowania budżetów na 2010 rok do zmienionych regulacji. Krótszy jest także termin na podjęcie przez Rade uchwały budżetowej - do końca stycznia przyszłego roku. Ministerstwo podkreśla, że w uchwałach tych w stosunku do samorządowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych należy stosować przepisy dotychczasowe. Centralne i terenowe fundusze ochrony gruntów rolnych, a także powiatowe i wojewódzkie fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym ulegną likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 r. Do tego czasu gospodarstwa pomocnicze i część zakładów budżetowych powinna być zastąpiona innymi formami organizacyjnymi. Najpóźniej z uchwałą budżetową na rok 2011, kiedy to ma nastąpić zrównoważenie budżetu w zakresie działalności bieżącej, powinna zostać przyjęta wieloletnia prognoza finansowa.

22 października 2009
Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął dokument pozwalający na udzielanie gwarancji i poręczeń spółkom aktywności obywatelskiej (tj. spółkom z o.o. lub akcyjnym z udziałem m.in. pracowników i jednostek samorządu terytorialnego) oraz spółkom pracowniczym (spełniającym wymogi określone w art. 51 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji - j.t. Dz.U.2002.171.1397) w procesach prywatyzacyjnych i upadłościowych. Poręczenia mają być udzielane na zasadach rynkowych, a kredyt - przez banki komercyjne. Otwarcie takiej opcji ma wesprzeć inicjatywy pracownicze w tych procesach, a także zwiększyć zainteresowanie udziałem w nich jednostek samorządu terytorialnego. Gwarancjami i poręczeniami będą obejmowane zobowiązania finansujące: leasing pracowniczy, pozostałe formy prywatyzacji, nabycie od syndyka przedsiębiorstwa upadłego lub jego części wystawionej na sprzedaż w ramach postępowania upadłościowego, wzmocnienie kapitałowe spółek aktywności obywatelskiej.

20 października 2009
Unia Europejska przeznaczyła na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce konkretne kwoty. Pieniądze są kierowane do samorządów, aby zgodnie z potrzebami mieszkańców były inwestowane. Zdobycie potrzebne wiedzy ułatwia poradnik dla samorządowców powstały we współpracy Fundacji Wspomagania Wsi i Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ostatnio ukazała się jego druga część: "Budowa sieci szerokopasmowych. Projekt techniczny, budowa i eksploatacja". Przedstawiono w niej kwestie związane z finansowaniem budowy, sporządzaniem dokumentacji projektowej, wykonawstwem i użytkowaniem sieci; opisano podstawowe wymogi formalno-prawne prowadzenia inwestycji: od uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego, aż do odbioru końcowego inwestycji i przekazania do eksploatacji. Pełną treść można pobrać ze strony www.internetnawsi.pl. Pierwsza część poradnika o planowaniu i przygotowaniu koncepcji budowy sieci szerokopasmowych na terenach wiejskich, została opublikowana rok temu. Zainteresowani mogą otrzymać poradnik również w wersji papierowej. Egzemplarze przesyłane są osobom, które zgłoszą się na adres kpolomski@fww.org.pl. Obydwie części poradnika są bezpłatne.

16 października 2009
Jutro (sobota) Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową organizuje obrady IV Kongresu Obywatelskiego w gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162, w godz. 11:00-17:00. Wstęp wolny. Hasło Kongresu: "Razem wobec przyszłości - w stronę odpowiedzialności i sukcesu zbiorowego" jasno wskazuje, że najważniejszym wyzwaniem dla Polaków jest poprawa zdolności do współdziałania, a mankamentem doby obecnej niski jej poziom. Między sesjami plenarnymi - otwierającą i podsumowującą - w programie są debaty tematyczne: Portret młodego pokolenia; Jakie Razem Polaków w XXI wieku? Wspólnota tożsamości, zasad czy działań?; Priorytety edukacji Polaków w XXI w.; Jakie szkolnictwo wyższe do roku 2030?; Priorytety rozwoju gospodarczego do roku 2030; Jak uczynić regiony motorami modernizacji i rozwoju Polski?; Kultura przestrzeni wobec presji rynku. W debacie dotyczącej roli regionów będzie podjęta próba odpowiedzi na następujące pytania: czy ramy ustrojowo-regulacyjne samorządów wojewódzkich powinny ulec zasadniczej zmianie?, jak budować regionalne mechanizmy rozwojowe?, na czym powinno polegać dobre rządzenie w regionach?, jak budować wspólnoty i tożsamości regionalne?, jakie relacje między regionem a metropolią? Organizator zaprasza wszystkich zainteresowanych. Więcej informacji na stronie: Polskie Forum Obywatelskie.

14 października 2009
Tylko miesiąc pozostał do ostatecznego terminu przedłożenia przez zarządy jst swojej Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2010 wraz z objaśnieniami i prognozą oraz informacji o stanie mienia komunalnego (art. 180 ustawy o finansach publicznych, Dz.U. 2005.249.2104 ze zm.). Budżet każdej jst na 2010 r. musi być uchwalony do 31 grudnia br.

13 października 2009
Komitet Regionów UE wspólnie z Komisją Europejską ustanowiły konkurs o tytuł "Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości Roku". Tytuł taki każdego roku otrzymają trzy regiony z terenu całej UE - po raz pierwszy na rok 2011 i 2012 podczas ceremonii, która odbędzie się w lutym 2010 r. W konkursie "Europejski region przedsiębiorczości" może wziąć udział każdy region UE, bez względu na jego wielkość, liczbę mieszkańców czy zasobność, jeżeli tylko ma i realizuje własną strategię rozwoju przedsiębiorczości. Oceniane będą: specyfika danego regionu, jego kompetencje w dziedzinie polityki przedsiębiorczości, jej zgodność z założeniami równomiernego rozwoju i praktyczne efekty oraz ogólna prezentacja. Regiony, które chcą wziąć udział w konkursie powinny zgłosić swoje kandydatury na stronie internetowej programu do dnia 15 stycznia 2010 r.

12 października 2009
Według danych Państwowe Komisji Wyborczej z obsadzonych po wyborach w 2006 r. 46 790 mandatów radnych i 2478 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wygasło prawie 7%: 2121 mandatów radnych gmin, 616 radnych powiatowych, 157 radnych sejmików województw, 516 wójtów, burmistrzów, prezydentów. Najczęstszą przyczyną była rezygnacja samego zainteresowanego. W czasie upływających obecnie trzech lat bieżącej kadencji władz samorządowych odbyło się także ponad 60 referendów lokalnych w sprawie odwołania miejscowego organu; skutecznych było 11; najczęściej na przeszkodzie ich ważności stawała zbyt niska frekwencja. Zwalniane miejsca zajmowały osoby wybierane w wyborach uzupełniających. Do końca tego roku takie głosowania odbędą się jeszcze w 61 miejscowościach. Wyborów uzupełniający nie można organizować w ostatnich sześciu miesiącach przez końcem kadencji, tzn. od maja 2010 r. bowiem obecna kadencja kończy się w listopadzie przyszłego roku.

10 października 2009
Wypowiedzenie się obywateli Irlandii w ubiegły piątek w referendum spełniło warunek prezydenta Polski do złożenia podpisu pod Traktatem Lizbońskim. Lech Kaczyński podpisał dzisiaj Traktat rekomendowany do ratyfikacji półtora roku temu przez organy przedstawicielskie obywateli polskich - Sejm i Senat. Tym samym zwiększają się naciski na ratyfikację Traktatu przez Czechy, kraj o wielkości porównywalnej z Irlandią.

8 października 2009
Z ostatnich danych Komisji Europejskiej wynika, że Polsce przekazano do końca września br. 10,8% wszystkich środków, z polskiej puli funduszy strukturalnych na lata 2009-2013. Daje to nam szóste miejsce pod względem wykorzystania tej pomocy. Liderami są małe kraje o wielkich problemach: Litwa, Estonia, Irlandia, Łotwa. Występują jednak duże różnice między regionami: województwo opolskie i lubuskie mają ponad 30% zakontraktowanych "swoich" środków unijnych, a województwo mazowieckie mniej niż 6%. Pełne wykorzystanie polskiej puli wymaga wydawania miesięcznie ok. 3 mld zł oraz podpisywania co miesiąc umów na kwoty przekraczające 5 mld zł (takie wskaźniki zostały osiągnięte w maju i czerwcu br.).

7 października 2009
Ministerstwo Finansów przygotowało nowy zestaw wskaźników pozwalających na ocenę sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Zestaw może być pomocny także przy ocenie możliwości zaciągania zobowiązań czy podejmowaniu decyzji o charakterze rozwojowym. Na podstawie przygotowanego materiału JST, w ramach poszczególnych typów i kategorii, będą mogły porównać swoją sytuację finansową z sytuacją finansową innych jednostek. W tym celu mogą być wykorzystane wskaźniki zdefiniowane w grupach: wskaźniki budżetowe, wskaźniki na mieszkańca, wskaźniki dla zobowiązań. Szczegółowe dane dotyczące wskaźników wyliczonych dla poszczególnych JST, zawarte są w informacji: Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2006-2008.

5 października 2009
Startuje Europejski Tydzień Regionów i Miast "Open Days" 2009. Od 5 do 8 bm. pod hasłem "Globalne wyzwania - europejskie odpowiedzi" w ponad 200 regionach Unii Europejskiej oraz przygranicznych zorganizowanych będzie 125 konferencji i seminariów zgrupowanych wokół czterech głównych tematów: ożywienie wzrostu i innowacji w europejskich regionach i miastach; regiony a zmiany klimatu; współpraca terytorialna; wartość dodana i przyszłość polityki spójności. Spośród wydarzeń w Brukseli: zainaugurowany Uniwersytet Open Days ma bardziej naukowo przedstawić wymienionych wyżej cztery zagadnienia. Polska organizuje 17 lokalnych imprez w różnych regionach i miastach. Każda z nich odbywa się pod hasłem "Europa w moim regionie" lub "Europa w moim mieście". Na przykład: Urząd m.st. Warszawy organizuje konferencję: Modernizacja systemu transportu miejskiego na tle tendencji światowych, Urząd Marszałkowski w Poznaniu inicjuje debatę o przyszłej polityce spójności, a Polskie Radio Rzeszów z Brukselskim biurem Województwa Podkarpackiego poprowadzi temat: Unia Europejska w Regionie Podkarpackim.

3 października 2009
Irlandczycy zagłosowali w powtórzonym ogólnokrajowym referendum za przyjęciem Traktatu Lizbońskiego. TAK odpowiedziało 67,1% głosujących (w czerwcu 2008 r. było to 46,6%). Nie zakończyły jeszcze procesu ratyfikacji tylko Polska i Czechy. Na ratyfikację Traktatu przez oba te kraje wyraziły zgodę najwyższe organy władzy ustawodawczej: Sejm RP i Senat w kwietniu 2008 r. oraz czeskie - Izba Deputowanych w lutym 2009 i Senat w maju 2009 r. Podpisu dotąd nie złożyli prezydenci - Lech Kaczyński i Vaclav Klaus. W Czechach powtórnie zgodność Traktatu z ustawą zasadniczą bada miejscowy Trybunał Konstytucyjny.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba