Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2009 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 września 2009
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła rynek obligacji samorządów i przedsiębiorstw "Catalyst" (katalizator - w chemii czynnik przyspieszający reakcję). Wejście na ten rynek oznacza szerszy dostęp do kapitału i inwestorów, a ponadto promocję samorządu i wzrost jego wiarygodności. "Catalyst" jest ofertą rynku detalicznego, która uzupełnia dotychczasowy rynek hurtowy obligacjami samorządów. Według informacji GPW na początek na nowym rynku mają się pojawić obligacje komunalne: WarszawyRadlina, a za nimi Kórnika, Połczyna-Zdroju, Tczewa, Turka, oraz Ząbek. W roku 2009 r. GPW nie będzie pobierała opłat za wprowadzenie do obrotu, w 2010 r. opłaty te będą niższe o połowę. Opłaty będzie też pobierał Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z tytułu rejestracji, wypłaty odsetek i wykupu obligacji.

29 września 2009
Jak prawidłowo sporządzić budżet gminy, Co może zrobić gmina, aby przyciągnąć inwestorów, Jak zatrudnić i płacić w samorządzie, Co może zrobić gmina w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - to cztery rozbudowane tematy codziennego Poradnika dla samorządów, dodatku ukazującego się od dzisiaj do piątku (02.10.09) wraz z dziennikiem Rzeczpospolita.

26 września 2009
Po podpisaniu wewnątrzniemieckich ustaw kompetencyjnych i ich opublikowaniu - koniecznych zdaniem miejscowego Trybunału Konstytucyjnego do ratyfikacji unijnego Traktatu Lizbońskiego - oraz po tym jak TK powiadomił, że nie przyjmuje do rozpatrzenia złożonej przeciw tym ustawom skargi, prezydent Niemiec Horst Köhler podpisał wczoraj Traktat i tym samy zakończył proces jego ratyfikacji w RFN. Wcześniej - między grudniem 2007 (Węgry) a listopadem 2008 (Szwecja) zrobiły to 23 kraje członkowskie UE. Niemcy są 24 krajem opowiadającym się za przyjęciem Traktatu Lizbońskiego. Brakuje końcowej akceptacji Czech, Polski i wyniku ponownego referendum w Irlandii zarządzonego na 2 października 2009 r. W pierwszym referendum w czerwcu 2008 Irlandczycy jako jedyni odrzucili Traktat.

25 września 2009
Sejm wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 grudnia 2008 r. (sygn. P 57/07) o niekonstytucyjności braku poniższego uregulowania, przyjął zmianę Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA), która ustala, że członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) musi zostać wyłączony z ponownego rozpatrywania danej sprawy, jeśli brał wcześniej udział w wydawaniu w tej sprawie decyzji. SKO są organami wyższego stopnia w rozumieniu KPA, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego.

24 września 2009
W Gnieźnie rozpoczął dwudniowe obrady VII Kongres Miast Polskich. Tematem przewodnik jest "Jakość usług komunalnych". Według danych gromadzonych przez organizatora Kongresu - Związek Miast Polskich - w ramach Systemu Analiz Samorządowych (SAS) poziom świadczonych przez miasta usług systematycznie rośnie, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Posługując się tym oprogramowaniem samorządy gmin, miast i powiatów gromadzą dane do analiz i prezentacji dotyczących finansów lokalnych, demografii, oświaty, kultury, pomocy społecznej, transportu, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej. SAS zawiera też zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju (opisujący ład przestrzenny, gospodarczy i społeczny) i udostępnia ankiety do badania opinii mieszkańców.

22 września 2009
W Otrębusach pod Warszawą odbyła się konferencja: "Samorząd pomocniczy jako czynnik pobudzający społeczeństwo obywatelskie na wsi" zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Stowarzyszenia Fundamenty Silnego Państwa oraz Instytut Zachodni. Sołectwa (jest ich ponad 40 tys.) są jedną z nielicznych instytucji w Polsce o kilkusetletnim rodowodzie. Te jednostek samorządu pomocniczego działają w obecnym systemie samorządności zgodnie z uprawnieniami zawartymi w statutach poszczególnych gmin i statutach własnych. Na konferencji przedstawiono wyniki zrealizowanego przez organizatorów projektu badawczego, którego celem była diagnoza na ile sołtys może być jednym z głównych podmiotów w procesie umacniania społeczeństwa obywatelskiego na wsi. Przeprowadzono 1000 badań ankietowych oraz 20 pogłębionych wywiadów z losowo wybranymi sołtysami z gmin wiejskich w ramach dwóch stref obszarowych uwzględniających aspekt historyczny: ziemie we wspólnych granicach II i III Rzeczypospolitej oraz ziemie odzyskane po II Wojnie Światowej. Podane wyniki badań będą dostępne na stronie www.samorzadpomocniczy.pl. W drugiej części konferencji przedstawione zostały poglądy i doświadczenia przedstawicieli różnych szczebli samorządu terytorialnego na funkcjonowanie sołectw.

21 września 2009
Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał 18 bm. ustawy: o finansach publicznych oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Reforma w istotnym stopniu dotyczy finansów jednostek samorządu terytorialnego. Między innymi od początku przyszłego roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące upoważnień dla zarządów jst, m.in. w zakresie dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planowanych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Większość zmian będzie jednak obowiązywała od 1 stycznia 2011 r., kiedy to znikną gospodarstwa pomocnicze i część zakładów budżetowych. Pozostałe zakłady budżetowe będą mogły działać wyłącznie w sferze gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, dróg, transportu zbiorowego, utrzymania zieleni, cmentarzy, wodociągów, ścieków, wysypisk, zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz, targowisk, kultury fizycznej, a także utrzymania gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt dla ich ochrony przed wyginięciem. Do 31 grudnia 2011 zlikwidowane mają być także samorządowe fundusze celowe: gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz ochrony gruntów rolnych. Od 2014 r. będą obowiązywały nowe zasady obliczania poziomu długu jst.

19 września 2009
Rok szkolny 2009/2010 ogłoszony Rokiem Historii Najnowszej ma znacznie wzbogacić wiedzę uczniów o wydarzeniach z lat 1918-1939, 1939-1945, 1945-1989 i po roku 1989. W związku z tym Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło nową stronę internetową www.rokhistorii.men.gov.pl adresowaną zarówno do nauczycieli oraz uczniów, jak również do wszystkich zainteresowanych najnowszymi dziejami Polski. Portral zamieszcza materiały edukacyjne, informacje o konferencjach, konkursach i projektach edukacyjnych. Do współtworzenia strony MEN zachęca wszystkie instytucje i organizacje, zaangażowane w upowszechnianie wiedzy historycznej z ostatnich stu lat. Dzisiaj ta tworząca się Koalicja na rzecz historii najnowszej w edukacji skupia już dziesięć ważnych i zasłużonych placówek.

18 września 2009
Dwadzieścia lat temu został podpisany akt założycielski Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Uznanie dla aktywności i gratulacje za efekty działania Fundacji wyrazili w okazjonalnych listach skierowanych na ręce jej prezesa prof. Jerzego Regulskiego - współtwórcę samorządności terytorialnej w Polsce - prezydent RP Lech Kaczyński, premier rządu Donald Tusk, pierwszy premier III Rzeczypospolitej Tadeusz Mazowiecki, przedstawiciele Senatu i współpracujących ministerstw. Fundacja jest organizacją pozarządową, apolityczną, niezależną i niekomercyjną. Jest największą polską organizacja pozarządową wspierającą rozwój samorządności. FRDL prowadzi regularne działania wspierające rozwój demokracji i samorządności lokalnej, kierując swoje działania do pracowników samorządowych i radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dziennikarzy, nauczycieli, młodzieży, pracowników i przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem. Fundacja jest również założycielem czterech wyższych szkół administracji publicznej, które wypromowały już ponad 12 tys. absolwentów.

17 września 2009
70 lat temu 17 września: 4:00 Rosja sowiecka napadła na Polskę, toczącą od ponad dwóch tygodni walkę obronną z przeważającymi siłami agresora niemieckiego. Umówiony przez Hitlera i Stalina tajny plan rozbioru Polski stał się faktem. 5 października całe terytorium II Rzeczypospolitej było w rękach obu okupantów. Na terenach zajętych przez Sowietów rozpoczęły się masowe prześladowania narodowościowe, aresztowania i mordy w katowniach NKWD oraz powszechne deportacje i zsyłki do obozów śmiertelnie wycięczającej pracy przymusowej. Państwowa zbrodnicza formacja Związku Sowieckiego planowo rozstrzelała wiele tysięcy bezbronnych polskich żołnierzy, policjantów i członków innych służb mundurowych, w tym blisko połowę korpusu oficerów Wojska Polskiego. Represje Sowietów na okupowanych ziemiach Państwa Polskiego trwały dopóki oni sami nie stali się w 1941 r. celem ataku dotychczasowego sojusznika. Dopiero wtedy nastąpił kres niemiecko-sowieckiej wojennej wspólnoty; ZSRR przystąpił do koalicji antyhitlerowskiej. Alianci z ogromnym ofiarnym wkładem żołnierskim Armii Czerwonej doprowadzili do bezwarunkowej kapitulacji Niemiec w maju 1945 r. Miały w tym udział także polskie siły zbrojne walczące na wielu frontach. Dobre relacje współczesnej Rosji i Polski muszą opierać się na fundamencie niezakłamanej prawdy historycznej, zarówno o latach 1939-1941 jak i następnych, na odrzuceniu stereotypów oraz na wielokierunkowej, wolnej od manipulacji politycznych, współpracy i bezpośrednich partnerskich kontaktach.

16 września 2009
Prawnik José Manuel Barroso (53), były portugalski premier, został wybrany przez Parlament Europejski na drugą 5-letnią kadencją na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Głosowało 718 eurodeputowanych, 382 - za, 219 - przeciw, 117 - wstrzymało się od głosu.

15 września 2009
Przed planowanym na IV kwartał br. rozpatrywaniem przez Radę Ministrów "Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie" trwa publiczna debata nad wstępnym projektem tego dokumentu przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z przedstawicielami władz regionalnych, a także środowisk naukowych oraz praktyków. Do 30 października 2009 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać uwagi do projektu ogłoszonego w internecie.

14 września 2009
Dziennik Rzeczpospolita ogłosił wyniki zleconego firmie GfK Polonia badania popularności i skutecznej promocji haseł reklamowych polskich miast i regionów. Mocne pierwsze miejsce zajął slogan "Mazury - cud natury", na który wskazała blisko połowa (46%) z 1000-osobowej grupy Polaków powyżej 15 roku życia; jedna trzecia podała "Magiczny Kraków", 30% - "Gdańsk, tu się żyje", po 20% uzyskały "Wrocław - miasto spotkań" i "Toruń - gotyk na dotyk". Natomiast na odległych pozycjach uplasowały się hasła: "Smakowanie Małopolski" czy "Wschodzący Białystok" (po 0,4%). Wiele samorządów dostrzega potrzebę i wagę promocji, zbierają doświadczenia, które z pewnością wykorzystają w kolejnych akcjach ciekawie popularyzujących miejsca warte zainteresowania turystów i inwestorów.

12 września 2009
W październiku zakończone zostaną prace nad budową sieci bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu na terenie całej gminy Gogolin. Będzie to pierwsza w kraju gmina dysponująca taką infrastrukturą. Zaczną z niej korzystać za kilka tygodni mieszkańcy wszystkich dziewięciu sołectw oraz przebywający na tym terenie goście. Koszt instalacji całego systemu wraz z konserwacją anten zamyka się kwotą 125 tys. zł.

11 września 2009
Główny Urząd Statystyczny informuje, że od 14 września do 23 października 2009 r. przeprowadzi na terenie gmin wiejskich: Gniezno, Kamień, Kołobrzeg oraz Rutki spis próbny do Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Przewidziano trzy sposoby zbierania danych: samospis internetowy - od 14 września do 16 października 2009 r. użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli samodzielnie, bez udziału rachmistrza, wypełnić formularz elektroniczny; wywiad teleankieterski – od 21 września do 23 października 2009 r., ankieterzy statystyczni będą przeprowadzać wywiady telefoniczne i służyć pomocą przy uzupełnianiu danych zebranych w samospisie internetowym; wywiad bezpośredni – od 21 września do 23 października 2009 r. rachmistrze spisowi przeprowadzą bezpośrednie wywiady w terenie z tymi tylko użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy dokonali samospisu internetowego. W planowanym spisie nie będą używane formularze papierowe, a jedynie elektroniczne. Powołano biura spisowe (link do ich adresów). Prezes GUS skierował do użytkowników gospodarstw rolnych przesłanie z apelem o współpracę z rachmistrzami spisowymi. Wszystkie informacje o spisie próbnym do Powszechnego Spisu Rolnego 2010 dostępne są na stronie internetowej http://spis.gov.pl

10 września 2009
Samorządy i ich spółki zasilane są pokaźnymi kwotami z funduszy unijnych. Pozwala to zachować - bez kryzysowej redukcji - plany inwestycyjne wielu jednostek. Dotacje z kasy brukselskiej stanowią obecnie jedyne źródło większych przychodów w budżetach gmin i miast, które potrafiły zapewnić sobie takie wsparcie. Z dużych aglomeracji najwięcej z unijnego budżetu pozyskały dotąd w 2009 r. Katowice (170 mln zł), do końca roku Warszawa ma otrzymać 200 mln zł, Kraków - 100 mln zł. Inne źródła przychodów jednostek samorządu terytorialnego kurczą się obecnie z dnia na dzień.

9 września 2009
W Krynicy-Zdroju rozpoczynają się obrady XIX Forum Ekonomicznego - największego spotkania ekonomistów, przedsiębiorców, polityków i samorządowców na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, niekiedy nazywanego drugim Davos. Ponad 1500 uczestników z Europy, Stanów Zjednoczonych, Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu będzie dyskutować w dziesięciu blokach tematycznych m.in. o wychodzeniu ze światowego kryzysu gospodarczego, o bezpieczeństwie energetycznym, współpracy regionalnej, swobodzie przepływu kapitału, o polityce europejskiej, euroatlantyckiej i euroazjatyckiej. Wśród prezentowanych raportów znajdzie się przygotowany przez Pricewaterhouse Coopers "Twarde lądowanie. Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnego lryzysu.". Integralną częścią Forum Ekonomicznego jest trzecia już edycja Forum Regionów. Samorządowcy różnych szczebli z Polski i krajów ościennych będą dyskutować z  przedstawicielami administracji rządowych i Komisji Europejskiej o nurtujących ich problemach. Podczas uroczystej gali 10 września, zostaną wręczone Nagrody Forum Ekonomicznego; uhonorowane zostaną wybitne osoby oraz wyróżniające się firmy i instytucje w kategoriach: Człowiek Europy Środkowo-Wschodniej; Nowa Kultura Nowej Europy; Firma Europy Środkowo-Wschodniej. Krynickie Forum zakończy się 12 września.

7 września 2009
Na spotkaniu przedstawicieli 32 gmin nadmorskich w końcu sierpnia w Mielnie - zorganizowanym z inicjatywy wójta tej gminy - postanowiono wspólnie promować walory turystyczne naszego wybrzeża i wypoczynek nad Bałtykiem. Kampanię - w imieniu samorządów tych gmin - będą prowadzić dwie regionalne organizacje turystyczne: Zachodniopomorska ze Szczecina oraz Pomorska z Gdańska. Zdaniem inicjatora spotkania i jego gości - połączenie działań i skupienie się na promocji całego regionu wydaje się bardziej skuteczne. Tak postępują też inni reklamując np. Tyrol, Toskanię czy Dalmację, a nie tylko położone tam poszczególne miejscowości. Pieniądze zebrane od wszystkich zainteresowanych gmin dadzą sporą sumę, a pojedyncze budżety samorządowe nie odczują wpłaconej kwoty. Kolejne spotkanie, tym razem gminnych specjalistów od promocji, odbędzie się na początku października w Ustce. Głównym celem będzie szczegółowe opracowanie planu działania.

4 września 2009
Samorządowcy z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz z miejscowości nad Zalewem Wiślanym analizują możliwości wykorzystania, podpisanej z Rosją po 18 latach starań, umowy zezwalającej na swobodny ruch polskich statków przez leżącą w Obwodzie Kaliningradzkim Cieśninę Pilawską. Nie znane są jednak głębokości toru wodnego, a umowa ogranicza możliwe zanurzenie jednostek do 180 cm. Oznacza to dostępność toru dla niewielkich promów, jednostek spacerowych, jachtów i łodzi żaglowych. Nie wiadomo też czy bandery państw trzecich także będą miały możliwość niezakłóconego wpływania na Zalew. Aby jednak Elbląg stał się pełnowartościowym portem morskim potrzebny jest odpowiednio pogłębiony tor wodny z wyjściem na Bałtyk w granicach Państwa Polskiego. Trwają więc prace studialne nad projektowanym przekopem Mierzei Wiślanej w miejscowości Skowronki w gminie Sztutowo. Przygotowywany jest raport oddziaływania inwestycji na środowisko. Realizacja tych planów powinna być prowadzona niezależnie od wymienionej umowy w sprawie żeglugi na otwarte wody Morza Bałtyckiego przez Cieśninę Pilawską.

2 września 2009
Gminy i powiaty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na przebudowę dróg lokalnych w 2010 r. mogą zgłaszać projekty przez cały wrzesień br. Wnioski składane do Urzędów Wojewódzkich będą rozpatrzone i opublikowane ich listy rankingowe do końca października br. Dotacje mają być podzielone po połowie na drogi gminne i powiatowe. Wojewoda w uzasadnionych przypadkach będzie mógł dokonać zmiany proporcji, ale tylko w granicach 15% jej kwoty. Całą pulę dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych podzielono na dwie równe transze: z pierwszej (1 mld zł) na lala 2010-2011 każde województwo dostanie 1/16, z drugiej - proporcjonalnie do powierzchni województwa, liczby ludności oraz łącznej długości dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni na jego terenie.

1 września 2009
70 lat temu 1 września: 4:35 nalot niemieckich "stukasów" i bombardowanie Wielunia; 4:45 pierwsze strzały z pancernika Schleswig Holstein na Westerplatte w Gdańsku. Tak - od agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę - rozpoczęła się w Europie II Wojna Światowa. Polska broniła się sama, Francja i Wielka Brytania nie wypełniły wobec nas swoich zobowiązań sojuszniczych. Po kilkunastu dniach ze wschodu zaatakowali Polskę także Rosjanie będący w zmowie z Niemcami. Straszliwa wojna trwała w Europie 5 lat, 8 miesięcy i 8 dni. W tym czasie "czysta germańska rasa" pogrzebała wielowiekowy cywilizacyjny dorobek starego kontynentu. Ciężkie walki pozbawiły życia kilkadziesiąt milionów żołnierzy. Niemieckie obozy koncentracyjne, publiczne egzekucje, eksterminacja ludności, zagłada Żydów i Romów, powszechny terror - to słowa, za którymi kryją się miliony zgładzonych cywilów. Cofające się przed frontem wschodnim wojska niemieckie wyparte zostały ze zniszczonego i obrabowanego - tak na wschodzie jak i na zachodzie - terytorium II Rzeczypospolitej w marcu-kwietniu 1945 r. Armia Czerwona i Wojsko Polskie dotarły w rejon Berlina 16 kwietnia. Akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec został podpisany poźnym wieczorem 8 maja 1945 r. (w Moskwie był już 9 maja). Wizja Niemiec zdecydowanie odciętych od ludobójstwa i innych zbrodni III Rzeszy legła u podstaw rozwijanej od końca lat czterdziestych idei i praktyki Unii Europejskiej - gospodarczo-politycznego związku demokratycznych państw, opartego na solidarnej pomocy i współpracy.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba