Reklama
REGIOset - Portal Regionalny i Samorz±dowy     14.06.2024
strona główna
portalu

.
wyszukiwarka
witryn

 
 
Informacje ogólne dla mieszkańców i urzędów, publikacje edukacyjne, ogłoszenia
dostępne ze strony głównej oraz pod przyciskiem ekranowym "monitor" z każdej "Twojej Strony"
SERWIS samorz±dowych informacji lokalnych - patrz: TWOJE STRONY - menu SAMORZˇD

 
 
Aktualno¶ci z kraju
Wybrane informacje o wydarzeniach krajowych i wchodz±cych w życie przepisach,
niektóre dodatkowo rozszerzone; przycisk ekranowy "w kraju" - na "Twojej Stronie"
Aktualne wskaĽniki i stawki
Zestaw wskaĽników oraz stawek gospodarczych i socjalnych dla kaju
oraz dotycz±cych sytuacji JST w województwach, wybranych pod k±tem profilu portalu
Różne zestawienia danych
Kilkadziesi±t zestawień danych charakteryzuj±cych jednostki samorz±du terytorialnego
według różnych kryteriów wyszczególnionych na li¶cie wyboru
Obywatel-Urz±d
Podstawowe informacje dotycz±ce kontaktów obywateli z Urzędami samorz±du,
kompetencje organów, tryb załatwiania spraw, procedury odwoławcze; druki - w banku druków
Od 1 maja 2004 r. w UE
Kompendium informacji o polskim członkostwie w UE, o ofertach unijnej pomocy,
o wspólnotowych regulacjach prawnych i powi±zaniach instytucjonalnych
Vademecum integracji
Zbiór wiadomo¶ci encyklopedycznych o europejskich instytucjach, inicjatywach
i procesach integracyjnych w formie haseł i zwięzłych obja¶nień
Europejska Akademia Sołtysów
Europejska Akademia Sołtysów - cykl 63 publikacji z okresu poprzedzaj±cego akcesję
o Wspólnej Polityce Rolnej UE oraz perspektywach polskiej wsi i rolnictwa w ramach Unii
Wybrane ustawy
Pełne teksty ustaw oraz aktów międzynarodowych, wybranych pod k±tem profilu portalu,
okresowo aktualizowane; prezentowane w postaci tekstów jednolitych
Zamówienia publiczne
Przegl±darka nadesłanych przez władze jednostek samorz±du terytorialnego
ogłoszeń o organizowanych przez nie przetargach dotycz±cych zamówień publicznych
Druki urzędowe
Gotowe do wypełnienia przykłady deklaracji i informacji podatkowych, różnych wniosków,
o¶wiadczeń, zgłoszeń i innych druków składanych w miejscowych urzędach
© edytor serwis 2001-2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone