Serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information

 
Niedziela 25.09.2016
 
 KRONIKA 2016  •  Aktualności  •  ARCHIWUM 
20 września 2016
Mapy geologiczne Polski 1:50 000 bezpłatnie dostępne wszystkim
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy udostępnia bezpłatnie samorządom, inwestorom, obywatelom zbiory kartograficzne liczące blisko 5 tysięcy arkuszy map w wersji cyfrowej. PIG-PIB poprzez swoją stronę internetową oraz bezpośrednio w przeglądarce Centralnej Bazy Danych Geologicznych umożliwia korzystanie z czterech podstawowych map w skali 1:50 000, a mianowicie: # Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (SMGP), # Mapy Litogenetycznej Polski (MLP), # Mapy Hydrogeologicznej Polski (MHP), # Mapy Geośrodowiskowej Polski (MGŚP). Zawarte w nich informacje, np. na temat budowy podłoża, na którym ma być zlokalizowane dane przedsięwzięcie, są niezbędne przy planowaniu większości inwestycji, poczynając od zakupu działki, budowy domu, montażu pomp ciepła, sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, a także projektów przemysłowych czy infrastrukturalnych, nie wspominając o trafnym wyborze miejsca na studnię. Równolegle z opracowywaniem nowych arkuszy trwa uaktualnianie starszych. Przeglądu wymaga m.in. 214 arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, które powstały od lat 50. do 80. ubiegłego wieku (nie są dokładne z powodu używania w latach 1950-80 tzw. skażonych podkładów ? o zniekształconych współrzędnych ze względów wojskowych). Prace nad Szczegółową Mapą Geologiczną Polski (SMGP) mają być zakończone do 2020 roku. Pełne pokrycie Polski mapą litogenetyczną (MLP) - do roku 2022.
17 września 2016
39 i 93, daty od-do, ostatniej "wizyty" Armii Czerwonej w Polsce
Tego dnia w 1939 r. ZSSR, w ślad za najazdem wojsk niemieckich, dokonał agresji na Polskę. Po zakończeniu wojny przez 48 lat w kilkuset miejscach naszego kraju kwaterowała skadrowana armia Północnej Grupy Wojsk radzieckich, później rosyjskich. Też tego dnia - ale w 1993 r. - prezydent Lech Wałęsa pożegnał na dziedzińcu Belwederu ostatnią grupę rosyjskich żołnierzy ostatecznie opuszczających Polskę. Historycznie ujmując wojska rosyjskie operowały na terytorium Rzeczypospolitej w latach 1772-1993, z kilkunastoletnią przerwą w międzywojniu. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 1 września 2016 r.
16 września 2016
..i po gimnazjach. Zmiany dla zmiany także w resorcie oświaty
Minister Edukacji Narodowej przedstawiła założenia planowanej reformy systemu oświaty. Zgodnie z przepisami zawartymi w projekcie ustawy - Prawo oświatowe, ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej, ulegnie przekształceniu. MEN proponuje, by docelowa struktura szkolnictwa obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową (w tym 4 lata nauczania początkowego), 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia, szkołę policealną. W systemie znikają gimnazja, co od kilku miesięcy jest zadaniem MEN do wykonania. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 4 sierpnia 2016 r.
15 września 2016
Do 2019 roku "Janosik" zostaje, bez zapowiadanych zmian
W przygotowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego utrzymano na lata 2017-2019 dotychczasowe przepisy dotyczące systemu korekcyjno-wyrównawczego (służącego subwencyjnemu wyrównaniu różnic w dochodach) dla samorządów województw. Przedłużenie działania obecnego systemu ma nie zmniejszyć w 2017 r. dochodów żadnego z samorządów województw, w porównaniu z dochodami wyliczonymi według przepisów obowiązujących w 2014 r. Nowelizacja zakłada, że tak jak w 2016 r. w budżetach państwa na lata 2017-2019 zostanie utworzona rezerwa celowa, której środki będą zasilały budżety samorządów województw z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich. W 2017 r. w rezerwie tej ma się znaleźć 225 mln zł.
14 września 2016
Parlament Europejski znowu o zagrożeniu demokracji w Polsce
Parlament Europejski przyjął drugą rezolucję na temat sytuacji w Polsce, w której ocenia, że "paraliż Trybunału Konstytucyjnego zagraża demokracji, prawom podstawowym oraz rządom prawa w Polsce". Rezolucję poparło 510 europosłów, a 160 było przeciw. Pierwszą Parlament przyjął w  kwietniu; odnosiła się tylko do sporu wokół Trybunału. W dzisiejszej rezolucji europosłowie wyrażają zaniepokojenie m.in. odnośnie do ustaw: o mediach, o policji, o prokuraturze, do Kodeksu postępowania karnego, ustawy antyterrorystycznej, ustawy o służbie cywilnej, a także do kwestii "zdrowia reprodukcyjnego kobiet". PE uważa, że zmiany "przyjmowane są szybko i bez właściwych konsultacji". Wezwano Komisję Europejską, by - wobec braku w pełni funkcjonalnego Trybunału Konstytucyjnego - zbadała te ustawy pod kątem zgodności z prawem UE. Rezolucję poparło 510 europosłów, a 160 było przeciw. Zob. Diariusz REGIOsetu z 14 kwietnia 2016 r. Dwa dni temu Warszawę po raz kolejny odwiedziła delegacja Komisji Weneckiej organu Rady Europy w ramach prac nad projektem opinii na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
11 września 2016
93% mieszkańców Warszawy zadowolonych z życia w stolicy
Warszawa znalazła się na ósmym miejscu opublikowanego przez unijny urząd statystyczny Eurostat rankingu zadowolenia mieszkańców europejskich stolic. Ostatnie badanie przeprowadzono w 2015 roku. Liderem jest Wilno z poziomem satysfakcji mieszkańców 98%, zaraz za nim Sztokholm i Kopenhaga (po 97%) oraz Wiedeń i Luksemburg (po 96%). W Warszawie zadowolonych jest 93% mieszkańców - to o trzy punkty procentowe więcej niż w takim samym badaniu z 2012 roku. Najmniej zadowolenia budzi życie w Atenach (71%). Kolejne od końca są miasta: Rzym (zadowolonych jest 80% mieszkańców), Bukareszt i Paryż (po 83%).
8 września 2016
Wnioski o dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli
Samorządy mają możliwość składania do 10 października wniosków o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 i art. 88 Karty nauczyciela. Przepis ten pozwala dyrektorowi szkoły rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem w przypadku całkowitej lub częściowej likwidacji placówki oraz w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela. Według informacji Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN, warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jest dołączenie podpisanego oświadczenia, że liczba etatów nauczycieli w roku 2016 (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) nie zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego (wg stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) Więcej informacji na stronie MEN.
5 września 2016
BGK wspiera Samorządy i NGOsy podejmujące budownictwo socjalne
Przez cały wrzesień w Banku Gospodarstwa Krajowego trwa jesienny nabór wniosków o dofinansowanie budownictwa socjalnego. Do dyspozycji jest około 65 mln zł. Celem rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego prowadzonego od 2007 r. jest zwiększenie zasobu lokali oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych. Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi BGK. O bezzwrotną dotację mogą ubiegać się: gminy, spółki gminne, związki międzygminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego. Bezzwrotna dotacja może zostać udzielona na budowę lokali socjalnych, lokali komunalnych, mieszkań chronionych, na zakup byłych mieszkań zakładowych, na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych. W ramach programu w całej Polsce powstało już ponad 13 tysięcy takich lokali, kolejne ponad 4 tysiące są w trakcie realizacji. Od 2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał bezzwrotne dotacje w łącznej wysokości ponad 735 mln zł na współfinansowanie przeszło 1150 przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości niemal 2,3 mld zł. Zob. wymagane dokumenty i procedury. Kolejny wiosenny nabór wniosków od 1 do 31 marca 2017 r.
3 września 2016
Nadzwyczajny Kongres Sędziów w obronie trójpodziału władzy
Stowarzyszenia sędziowskie i Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) zwołały do Warszawy Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Patronat nad Kongresem objęli: I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf oraz prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Marek Zirk-Sadowski. Na Kongres przyjechało ponad tysiąc sędziów ze wszystkich szczebli sądownictwa z całego kraju. Z zaproszenia nie skorzystali prezydent, premier i inni politycy z obozu władzy. Kongres otworzył prof. Adam Strzembosz niekwestionowany autorytet w środowisku sędziowskim. Główne tematy to m.in. ocena sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz odmowa (bez uzasadnienia) powołania przez prezydenta kandydatów na sędziów przedstawionych przez KRS.
2 września 2016
Mała ustawa dekomunizacyjna zamiata złe nazwy ulic i placów
Weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Gminy mają rok na zmianę nazw (np. ulic, placów, osiedli, mostów, budynków użyteczności publicznej itp.) nawiązujących do symboli komunizmu. Nazwy nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989, ani w inny sposób propagować komunizm czy inny ustrój totalitarny.
1 września 2016
Powojenna Europa łączy kraje współodpowiedzialne za pokój
Po aktach naiwności i indolencji wielu polityków europejskich drugiej połowy lat trzydziestych wobec zaborczych poczynań III Rzeszy - 1 września 1939 r. wojska niemieckie napadły na Polskę. Hitler był w zmowie ze Stalinem. Krasnoarmiejcy i enkawudziści wkroczyli na nasze ziemie 17 dni później. Tak militarnie rozpoczęła się II Wojna Światowa. Trwała sześć lat wystawiając jak najgorsze świadectwo "cywilizowanej" Europie, za "wyhodowanie" na swym łonie "czystych rasowo" zbrodniarzy, umundurowane zastępy morderców, nie cofających się przed niczym ludobójców. Przez blisko dwa lata swastyka i czerwona gwiazda szły ramię w ramię przeciw Polsce i Polakom. Gdy Hitler zdradził kremlowskiego kompana wojna przybrała inny obrót. Niemcy skapitulowały w maju 1945 r., Japonia we wrześniu. Ze strony Polski nie było kapitulacji; był silny ruch oporu i uczestnictwo wojskowe w koalicji antyhitlerowskiej. Ale wojnę znaczyły przede wszystkim przeogromne cierpienia i śmierć milionów cywilnych obywateli polskich. Od jej końca (to już 71 lat) trzecie pokolenie Polaków żyje w pokoju. Przedłużaniu takiego czasu wydatnie sprzyja mądra integracja europejska, będąca ważnym czynnikiem utrzymania bezpieczeństwa na kontynencie. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 8 maja 2014 r.
31 sierpnia 2016
"Solidarność" idąc ku wolności wykazała odwagę i determinację
36. rocznica porozumień sierpniowych, zawartych w Szczecinie (30.08), Gdańsku (31.08), Jastrzębiu-Zdroju (03.09) i Dąbrowie Górniczej - Huta Katowice (11.09) przez ówczesny ruch społeczny "Solidarność" z władzami PRL. Po ogólnopolskiej akcji strajkowej w większości zakładów pracy i uformowaniu się Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Lechem Wałęsą na czele władze komunistyczne ustąpiły. Nie na długo. Kilkanaście miesięcy później - 13 grudnia 1981 r. wprowadzono w Polsce stan wojenny. Ruch "Solidarność" został zdelegalizowany, tysiące działaczy internowano, represje dotknęły różne środowiska i zwykłych obywateli. Siła tego ruchu nie dała jednak za wygraną. Jednocześnie siła władzy komunistycznej nieodwracalnie słabła. To otwierało drogę do wolnej Polski bez przelewu krwi, co jest i pozostanie ogromną wartością.
30 sierpnia 2016
Reprywatyzacja nieruchomości w Warszawie - splot powiązań
Władze samorządowe Warszawy i urzędnicy magistratu, adwokaci i sędziowie prowadzący i rozstrzygające w wielu sprawach dotyczących reprywatyzacji nieruchomości, których właściciele zostali wywłaszczenie na mocy tzw. dekretu Bieruta z 1945 r. - pod pręgierzem opinii publicznej i służb kontrolnych. Nieprawidłowości i nadużycia urzędnicze, budzące sprzeciw regulacje i wyroki sądowe oraz utrzymywany przez lata dziwny proceder skupywania roszczeń i ustanawiania kuratorów reprezentujących "długowiecznych" spadkobierców - to kanwa dochodzeń prokuratorskich w prokuraturach regionalnych we Wrocławiu i Warszawie oraz w zespole koordynującym w Prokuraturze Krajowej. Postępowanie dyscyplinarne dot. udziału adwokatów w tzw. sprawie reprywatyzacyjnej wszczął pierwszy zastępca rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
26 sierpnia 2016
Średnia kwota bazowa kraju wzrasta w 2017 r. o 3 procent
Ministerstwo Finansów podało średnia kwotę bazową kraju (Kbk) na 2017 rok - wyniesie 3133,03 zł na mieszkańca. W 2016 r. Kbk wynosiła 3.037,88 zł na mieszkańca. Wskaźnik ma znaczenie przy refundacji wydatków gmin związanych z funduszem sołeckim. Gminy, w których średnia kwota bazowa jednostki jest niższa od średniej kwoty bazowej w kraju mogą liczyć na zwrot 40% tych wydatków. Samorządy, w których lokalna kwota bazowa jest wyższa od Kbk otrzymają refundację w wysokości 30 lub 20%.
23 sierpnia 2016
Projekt budżetu na rok 2017 przedstawiony pod obrady rządu
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt budżetu państwa na 2017 r. Założenia: wzrost gospodarczy 3,6%, deficyt sektora finansów publicznych 2,9% PKB, inflacja 1,3%, średni kurs euro 4,29 zł. Założony margines deficytu dzielący jego planowany udział w PKB od granicznych 3% (przekroczenie tego wskaźnika powoduje wprowadzenie tzw. procedury nadmiernego deficytu nakładającej na państwo członkowskie UE obowiązek działań korygujących) przy wystąpieniu niewielkiej dekoniunktury lub mniejszej inflacji (tzn. mniejszym wpływom z VAT, a dzisiaj mamy deflację) jest dość ryzykowny. Planowane wydatki 383,4 mld zł, spodziewane dochody 324,1 mld zł (dochody mają pokryć 85% wydatków, pozostałe wydatki powiększą zadłużenie), deficyt budżetowy 59,3 mld zł - o 4,6 mld zł większy niż zapisany w realizowanym budżecie 2016. Planowany wzrost dochodów podatkowych w 2017 r. ma swe istotne źródło w działaniach uszczelniających system, głównie w zakresie podatków VAT i CIT (wprowadzenie utrudnień w zaniżaniu wyniku do opodatkowania). Część tych działań da efekty już w roku bieżącym. Przyszłoroczny budżet ma zapewnić pieniądze na działania rozpoczęte w latach ubiegłych oraz zapowiadane nowe: w sferze wynagrodzeń, wsparcia rodzin i emerytów oraz obrony narodowej.
19 sierpnia 2016
ZPP: Ustawa uderzy w zapisaną w Konstytucji samodzielność JST
Do sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przygotowany przez Ministerstwo SWiA. Projekt ten jednoznacznie negatywnie zaopiniował Związek Powiatów Polskich. W opinii ZPP uzasadniono sprzeciw wobec następujących zmian: # poszerzenia zakresu funkcji kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych o kryterium gospodarności w zakresie tytułów dłużnych, # poszerzenia zakresu funkcji kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych o kryterium rzetelności, # sposobu rozszerzenia zakresu podmiotowego działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych, # zmian sposobu przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej, # przyznania Prezesowi Rady Ministrów możliwości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o odwołaniu prezesa izby w przypadkach wysoce ocennych. Zwrócono też uwagę na niejasność przepisów przejściowych w odniesieniu do prezesów regionalnych izb obrachunkowych oraz na nierzetelną ocenę skutków finansowych proponowanych działań.
17 sierpnia 2016
Z opublikowanych wyroków TK dwa wprost dotyczą samorządów
Po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2016 r. sygn. akt Kp 3/15 (MP poz. 704) prezydent podpisał Ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, która to zmiana m.in. postanawia, że Skarbowi Państwa lub miastu stołecznemu Warszawie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży przez poprzednich właścicieli praw i roszczeń określonych w dekrecie z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Jej celem jest m.in. ochrona obiektów publicznych (parków, szkół, szpitali itp.) urządzonych lub zbudowanych na gruntach przejętych dekretem Bieruta. Pod kontrolą stołecznego samorządu znajdzie się też handel roszczeniami do nieruchomości z lokatorami. Szkoda, że przez tyle rządów w wolnym 27-leciu nie zdołano prawnie zapobiec nadaktywności hochsztaplerów jawnie wyłudzających zwrot nieruchomości znajdujących pomoc u miejskich urzędników. Jedyna ustawa reprywatyzacyjna uchwalona z inicjatywy rządu Jerzego Buzka została w marcu 2001 r. zawetowana przez Prezydenta Kwaśniewskiego. Opublikowana dzisiaj (DzU poz. 1271), wprowadza nowe wycinkowe regulacje procesu reprywatyzacji gruntów warszawskich. Wejdzie w życie za 30 dni. Drugi z przywoływanych - to wyrok TK z 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt P 5/14 (DzU poz. 1232) wykazujący, że nie zagwarantowanie gminie odwołania do sądu od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze jest niezgodny z Konstytucją.
16 sierpnia 2016
Dziurawa ustawa o Trybunale z woli władzy utrzymuje napięcie
Wchodzi w życie Ustawa z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym, zastępująca ustawę o TK z 25 czerwca 2015 r. W obowiązującej od dzisiaj ustawie w dziesięciu artykułach są zapisy niezgodne z ustawą zasadniczą Rzeczypospolitej, co stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku ogłoszonym pięć dni temu (zob. Diariusz REGIOsetu z 11 sierpnia 2016 r.) Wczoraj wieczorem Prezes Rady Ministrów kierując się niezgodnymi z Konstytucją RP art. 80 ust. 4 i art. 89 nowej ustawy, po dokonaniu selekcji 23 wyroków Trybunału ogłoszonych od 9 marca do 11 sierpnia 2016 r., zezwoliła na publikację 21 z nich. Osiemnaście wyroków ukazało się w Dzienniku Ustaw poz. 1232 do 1249, trzy - w Monitorze Polskim poz. 792 do 794. Oba Dzienniki Urzędowe RP noszą dzisiejszą datę. Na publikację nadal oczekują dwa wyroki podjęte w tych samych warunkach prawnych co opublikowane: od 160 dni wyrok z 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15, publicznie ogłoszony 9 marca 2016 r.; jego ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Prezes Trybunał zarządził w dniu 9 marca 2016 r. oraz od 5 dni wyrok z 11 sierpnia 2016 r. w sprawie K 39/16, publicznie ogłoszony 11 sierpnia 2016 r., którego ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Prezes Trybunału Konstytucyjnego zarządził w dniu 11 sierpnia 2016 r.
15 sierpnia 2016
W rocznicę Bitwy Warszawskiej - Święto Wojska Polskiego
Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego (tak jak w latach 1923-1939) obchodzone jest w rocznicę przełamania w 1920 r. bolszewickiej nawały na nasze ziemie kontrofensywą Wojska Polskiego znad Wieprza pod Kockiem oraz w bitwie na przedpolach Warszawy. Centralne uroczystości odbyły się tradycyjnie w Stolicy. Przemawiał Prezydent Andrzej Duda. Na zakończenie uroczystości w Alejach Ujazdowskich - jak w latach poprzednich - odbyła się defilada wojskowa, przemarsz i przejazd sił lądowych, na niebie - przelot sił powietrznych w paradnym szyku.
13 sierpnia 2016
Przekroczona pula na "schetynówki" z PROW 2014-2020
Według danych Ministerstwa Rolnictwa do końca I półrocza br. gminy i ich związki oraz powiaty i ich związki złożyły ponad 4,5 tys. wniosków o wsparcie budowy lub modernizacji dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020. Złożone wnioski opiewają na łączną kwotę sięgającą 5,4 mld zł. Pula przeznaczona na ten cel została przekroczona już podczas pierwszego naboru wniosków. Podana kwota to 114% funduszy na drogi lokalne w PROW 2014-2020. (Zob. Diariusz REGIOsetu z 21 września 2015 r.
11 sierpnia 2016
Partyjny wyrok na Trybunał wg "pogańskiej" wykładni ustroju
Trybunał Konstytucyjny w ogłoszonym wyroku wykazał, że w dziesięciu artykułach Ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym są zapisy niezgodne z Konstytucją RP. Trybunał zachował tę ustawę bez części niezgodnej z ustawą zasadniczą. Uznał, że pozostałe jej przepisy pozwalają działać Trybunałowi zgodnie z jego powołaniem. Jak długo? Już bohaterowie kryzysu konstytucyjnego trwającego od ponad ośmiu miesięcy siadają do pisania ustawy następnej. Nie odpuszczają. Wyrok wyciszenia Trybunału musi być skuteczny, dopóki nie będzie on sformowany z "odpowiednich" ludzi uznających bez najmniejszych wątpliwości prymat jednorazowej woli wyborców nad wypracowanym przez wiele kadencji ładem prawnym państwa. Według takiej wykładni ustroju państwa wola suwerena przełożona na większość parlamentarną nie może być niczym ograniczana. Swobodnie mieści się w tym interpretowanie (zmienianie) konstytucji ustawami zwykłymi, eliminowanie instytucji sądowniczych kontrolujących przestrzeganie prawa, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie robi tego władza wykonawcza. Filozofia "naszego prawa" i "naszej sprawiedliwości" na szczycie władzy stawia Sejm, bo Sejm jest z woli suwerena, a Trybunał - z Konstytucji. Ale to Konstytucja ma najmocniejsze oparcie w woli suwerena, jest ustawą sejmową popartą kwalifikowaną większością poselskich głosów i dodatkowo zatwierdzoną przez suwerena w ogólnonarodowym referendum. Nic z tego. Prawo to Prezes na fotelu posła, nawiedzony przekonaniem o swojej absolutnej racji. Jarosław Kaczyński, przezornie nie pełniący żadnej funkcji państwowej zagrożonej postawieniem przed Trybunałem Stanu, skutecznie nadaje kierunek niszczeniu Polskiego Państwa Prawa. Zawczasu zdecydował, a za nim reszta uzależnionych, o niepublikowaniu ogłoszonego dzisiaj wyroku Trybunału. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego podjętą 26 kwietnia 2016 r.: Nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzający niezgodność z Konstytucją określonego przepisu uchyla domniemanie jego zgodności z Konstytucją z chwilą ogłoszenia wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w toku postępowania. Tak najwyższe, konstytucyjne instytucje starają się bronić ładu prawnego przed władczym zaborem Polski przez Prezesa i jego wyznawców. W Sejmie obecnej kadencji nie ma większości zdolnej zmienić konstytucję bądź uchwalić nową (chyba że "sposobem" zastosowanym 3 maja 1791 r. czy 23 kwietnia 1935 r.), dlatego forsowane jest jej wyłączenie, pozbawienie oddziaływania, sprowadzenie do wartości historycznej bez wpływu na bieżącą kreatywność partii w roli państwa, która przoduje w prostackim nadużywaniu władzy w obu izbach parlamentu oraz w organach wykonawczych. Wyrok w jęz. angielskim. (Zob. też Diariusz REGIOsetu z 30 lipca 2016 r.)
9 sierpnia 2016
W 2017 r. górne stawki podatków i opłat lokalnych minus 0.9%
Minister Finansów w obwieszczeniu z 5 sierpnia br. (MP 2016.779) podał górne stawki podatków i opłat lokalnych w 2017 r. Zostały one zwaloryzowane wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r.
7 sierpnia 2016
Za miesiąc X Forum Regionów, samorządowców z całej Europy
W dniach 6-8 września br. w Krynicy-Zdroju po raz dziesiąty odbędzie się Forum Regionów, jako integralna część krynickiego Forum Ekonomicznego. W tym spotkaniu samorządowców i liderów regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej rok rocznie uczestniczy kilkuset przedstawicieli władz lokalnych, administracji publicznej, rządów i parlamentów, organizacji pozarządowych i biznesu. Rejestracja na Forum Regionów.
6 sierpnia 2016
W poszukiwaniu wierności po pierwszym roku prezydentury
Mija rok jak Prezydent Andrzej Duda 6 sierpnia 2015 r. uroczyście przysięgał, że dochowa wierności postanowieniom Konstytucji, prosząc przy tym Boga o pomoc. W prezydenckiej przysiędze nie ma adresu bardziej konkretnego i jednoznacznego jak Konstytucja Rzeczypospolitej. Niestety, okazuje się, że wierność czemuś można zamienić na wierność komuś, nie oglądając się na Konstytucję. Stwórca baczy i najwyraźniej odmawia pomocy w tym dziele. A szkoda, bo dotrzymanie przysięgi idzie jak po grudzie. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 6 lutego 2016 r.
4 sierpnia 2016
Wątpliwa zasadność forsowanych zmian w systemie oświaty
Podczas niedawnych obrad Zarządu Związku Miast Polskich w Sokołowie Podlaskim, z udziałem minister edukacji, Anny Zalewskiej, samorządowcy oraz przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego zgodnie stwierdzali, że ważne są zmiany programowe, standardy i koncepcja, a nie zmiana podziału lat nauki. Ostrzegano przed niszczeniem kapitału społecznego przy likwidacji gimnazjów, podkreślano, że strukturalna zmiana niczego nie załatwi, a prowadzi do nieuchronnych zwolnień nauczycieli oraz przeładowaniem nowych szkół powszechnych. Związek Miast Polskich rozprowadził wśród 159 burmistrzów i prezydentów miast należących do Związku ankietę z pytaniami dotyczącymi projektowanych zmian w oświacie. Zdecydowana większość zapytanych JST - trzy czwarte nie popiera likwidacji gimnazjów. Większość z nich to gminy miejsko - wiejskie. W gronie zwolenników wygaszenia tego typu szkół znalazło się 16% badanych samorządów, 10% ankietowanych nie umiało wyrazić swojego zdania w tej kwestii.
P R Z Y P O M N I E N I E
Przypomnienie

R E K L A M Y

W Y S Z U K I W A R K A