Serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information

 
Poniedziałek 5.12.2016
Warto zrozumieć
 
 KRONIKA 2016  •  Aktualności  •  ARCHIWUM 
1 grudnia 2016
Decyzja Związku Województw RP: wspólne obrady 16 Sejmików
W 2017 r., najprawdopodobniej w końcu maja, w Łodzi odbędzie się pierwsze wspólne posiedzenie radnych sejmików wszystkich województw. Ostateczną decyzję podjął Związek Województw RP, w którego skład wchodzą marszałkowie i przewodniczący samorządów województw. (Zob. Diariusz REGIOsetu z 10 października 2016 r.)
30 listopada 2016
Podział Mazowsza na dwa regiony wpisany do unijnego prawa
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie nowej klasyfikacji NUTS. Tym samym do przepisów prawa unijnego wprowadzono od 1 stycznia 2018 r.podział województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne (regiony). Pierwszy region "Warszawski stołeczny" obejmuje Warszawę wraz z dziewięcioma otaczającymi ją powiatami (zob. Diariusz REGIOsetu z 15 lutego 2016 r.), drugi "Mazowiecki regionalny" - pozostałą część województwa. Wyniki ekonomiczne regionów są podstawą przydziału funduszy w ramach unijnej polityki spójności. Objęte są nią wszystkie regiony Unii Europejskiej, ale preferowane do otrzymania większej pomocy te, w których PKB na mieszkańca nie przekracza 75% średniej dla 28 państw UE. Polska wystąpiła z wnioskiem o podział województwa na dwie jednostki statystyczne NUTS 2 (poziom regionów), aby uzyskać korzystniejsze wskaźniki kwalifikujące do otrzymania środków unijnych po zakończeniu obecnej perspektywy finansowej w 2020 r. Dąży się do tego aby suma funduszy dla obu nowych regionów przewyższała kwotę jaka przypadłaby jednemu regionowi obejmującemu całe województwo. NUTS (fr. Nomenclature des unités territoriales statistiques, ang. Nomenclature of Territorial Units for Statistics) - standard geokodowania na trzech poziomach statystycznych jednostek terytorialnych w UE.
28 listopada 2016
Tworzenie nowych miejsc pracy to efekt unijnej polityki spójności
Ministerstwo Finansów podało, że w 2017 r. Polska składka do budżetu UE wyniesie ok. 18 mld zł, a transfery blisko trzy razy więcej - ponad 50 mld zł. Transfery będą dotyczyć głównie polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Unijna polityka spójności wywołała w wielu krajach członkowskich, a szczególnie w Polsce, nadspodziewanie silny efekt tworzenia nowych miejsc pracy. Dobitnie obrazują to systematycznie spadający u nas wskaźnik rejestrowanego bezrobocia.
25 listopada 2016
Komitet Regionów z uznaniem wita wkład polskich marszałków
Podczas zorganizowanych w Brukseli konsultacji społecznych - które prowadzi Michael Schneider, członek Europejskiego Komitetu Regionów, sekretarzem stanu do spraw europejskich kraju związkowego Saksonia-Anhalt (RFN), przygotowujący opinię na temat polityki spójności po roku 2020 - chwalono wkład Polski w zakresie wartościowych propozycji miast i regionów, które zmierzają do zapewnienia większej skuteczności tej polityki. W czasie ostatnich dziesięciu lat Polska stała się dla europejskich samorządów źródłem najlepszych praktyk w dziedzinie funduszy unijnych. Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP, które zakończyło się w środę w  Kołobrzegu, jednogłośnie przyjęło stanowisko ws. polityki spójności po 2020 r. W stanowisku przeciwstawiono się głosom, że polityka spójności powinna się zmienić i  wspierać tylko innowacje, nie zaś koncentrować na wyrównywaniu szans regionów, a jeżeli już, to tylko w zakresie rozwiązywania problemów bieżących, jak na przykład problemy migracyjne. Zgromadzeni marszałkowie i radni sejmików z zdecydowanie ocenili, że jest to zła droga. Nadal bowiem trzeba wyrównywać szanse rozwojowe wszystkich części Europy. Ten proces przynosi najlepsze efekty.
23 listopada 2016
Komisja Europejska o pomocy publicznej na zamykanie kopalń
Komisja Europejska uznała, że plan zamykania nierentownych kopalń przedstawiony przez polski rząd jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa i zatwierdziła przeznaczenie na ten cel 7,95 mld zł publicznych pieniędzy. W komunikacie Komisji jako tytuł przeznaczenia tych środków podano, zgodnie z decyzją Rady UE z 2010 r.,: na złagodzenie społecznych i środowiskowych skutków likwidacji niekonkurencyjnych kopalń węgla do 2018 r. Komisja wskazuje, że według polskich planów 7,58 mld zł ma trafić na różnorodne wsparcie dla pracowników, którzy wskutek zamykania kopalń stracili lub stracą pracę oraz na zabezpieczenie szybów górniczych oraz likwidację infrastruktury kopalń, naprawę szkód w środowisku spowodowanych pracą kopalń i rekultywację terenów po zakończeniu procesu zamknięcia. Pozostałe 0,37 mld zł przeznaczona zostanie na pokrycie strat produkcyjnych do pełnego wyłączenia kopalń z eksploatacji.
21 listopada 2016
Twarda pewność szefowej MEN - setki obaw szkół i samorządów
Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił Ministrowi Edukacji Narodowej obawy rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców, jakie otrzymał po ogłoszeniu (16 września) konsultacji społecznych projektu likwidacji gimnazjów. Zwraca uwagę, że skutki proponowanych zmian dotkną nie tylko dzieci kończące szkołę podstawową, ale także pierwszoklasistów, dzieci z zerówek, a także gimnazjalistów a nawet uczniów liceów i techników. Do tego doprowadzą bowiem zmiany w sposobie naboru do szkół, likwidacja gimnazjów i konieczna z tego powodu zmiana granic obwodów szkolnych. Wyszczególnione kwestie zebrane zostały w ramach pięciu problemów zbiorczych: 1 Dostosowanie sieci szkół: zmieni się rejonizacja (granice obwodów szkolnych); 2  Przepełnienie szkół; 3 Kłopoty nowych pierwszaków; 4 Rekrutacja do I klas liceum ogólnokształcącego; 5 Zwiększanie różnic edukacyjnych między miastem, a wsią.
18 listopada 2016
Rolnicy najbardziej sceptyczni wobec UE, a korzystają najwięcej
Według ogłoszonego sondażu CBOS 84% badanych popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Przeciwnego zdania jest 10% respondentów, 6% to niezdecydowani. Prounijne nastawienie dominuje we wszystkich grupach społeczno-demograficznych, przy czym stosunkowo najbardziej sceptyczni są rolnicy. 31% z nich jest przeciwnych członkostwu Polski w UE, a przecież oni regularnie i jako jedyni w żywej gotówce korzystają z pieniędzy unijnych. Wyróżniającą się grupą są też uczniowie i studenci - 27% zadeklarowało, że uczestniczyło w przeszłości w projekcie finansowanym ze środków UE. Ankieterzy CBOS zapytali też respondentów, gdzie najbardziej jest zauważalna pomoc finansowa UE? 71% badanych wskazała inwestycje w infrastrukturę transportową, 63% na rolnictwo i pomoc dla wsi, 27% zauważa dofinansowanie projektów z dziedziny infrastruktury komunalnej, 26% - ochrony środowiska, 24% - wsparcia dla firm i przedsiębiorców, 15% - przeciwdziałanie bezrobociu.
16 listopada 2016
Po roku rządów PiS padł rekord przyrostu zadłużenia Polski
Dokładnie rok temu został powołany i zaprzysiężony rząd PiS, mający bezwzględną większość w obu izbach parlamentu oraz prezydenta wyłonionego ze swego obozu. Po 366 dniach psucia państwa siłą, upartego marszu wstecz, demontażu demokratycznego ustroju, podwojenia deficytu w budżecie na 2017 r. w stosunku do deficytu ostatniego pełnego roku rządów poprzedników (2014), osłabienia klimatu inwestycyjnego, zdecydowanego pogorszenia relacji Polski z zagranicą i skrajnie nieodpowiedzialnej retoryce antyunijnej - ustanowiony został rekord wzrostu zadłużenia Polski. W końcu IV kw. 2015 r. dług wynosił 917,760 mld zł (51,3% PKB), wczoraj 990,588 mld zł (53,2% PKB). Przez dziesięć i pół miesiąca powiększył się o 72,8 mld zł. Nigdy przedtem w takim czasie, a nawet w całym roku, nie przyrosło tak dużo. Rząd zapewnia, że na wszystko są pieniądze w budżecie. Tak, tylko że zasób pieniędzy wypracowanych w naszej gospodarce trzeba stale i coraz bardziej uzupełniać pieniędzmi cudzymi, pożyczonymi na procent, które wraz z odsetkami trzeba zwrócić. Dług rośnie a możliwości jego spłacania nie zwiększają się. Strategia na utrzymanie władzy to dzisiaj strategia dla PiS, a nie dla Polski, która jest dziedzictwem wielu pokoleń, nie zaś własnością paru osób z horyzontem czteroletniej kadencji. Zob. Diariusz REGIOsetu z 16 listopada 2015 r.
14 listopada 2016
Stosunek do rządu najsilniej określa formacja światopoglądowa
W październikowym sondażu CBOS w sprawie oceny działalności rządu, 36% respondentów określiło się jako zwolennicy, 32% - jako jego przeciwnicy, 29% zadeklarowało obojętność. Najwyższą ocenę uzyskała polityka wspierania rodzin, natomiast kierowanie państwem, oświatę i gospodarkę - dobrze ocenia jedna trzecia ankietowanych, politykę zagraniczną - jedna czwarta, politykę rolną i opiekę zdrowotną - jedna piąta. Ponadprzeciętnym poparciem rząd cieszy się wśród starszych respondentów, mających 65 lat i więcej (47% zwolenników), mieszkańców wsi, w tym przede wszystkim rolników (odpowiednio: 42 i 55%), osób z wykształceniem podstawowym czy gimnazjalnym (44%) i zasadniczym zawodowym (40%) oraz gorzej sytuowanych - o miesięcznych dochodach poniżej 1000 zł na głowę (42%). Z kolei najwięcej przeciwników obecnej władzy jest wśród mieszkańców dużych miast, mających co najmniej 500 tys. ludności (54%), osób z wyższym wykształceniem (49%) oraz stosunkowo dobrze sytuowanych, o miesięcznych dochodach na głowę 2000 zł i więcej (49%). Stosunek do rządu najsilniej określa współbrzmiący zestaw: wykształcenie, preferencje środowiskowe, religijność. CBOS przeprowadził sondaż w dniach 8-19 października br. w liczącej 937 osób reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców Polski.
11 listopada 2016
Dwa lata przygotowań do stulecia odzyskania państwowości
Tego dnia w 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu, zwolnionemu dwa dni wcześniej z twierdzy magdeburskiej, zwierzchnictwo i naczelne dowództwo nad podległym jej Wojskiem Polskim. Rozpoczął się polityczny (Ignacy Paderewski, Roman Dmowski) i militarny (Józef Piłsudski) etap odbudowy naszego terytorium uwolnionego z rąk zaborców, czego bynajmniej nie zakończyło wejście w życie w styczniu 1920 r. traktatu wersalskiego. Walka zbrojna o wytyczenie wschodniej granicy trwała do marca 1921 r., tzn. do zawarcia pokoju ryskiego między Polską a sowiecką Rosja i sowiecką Ukrainą. Ostatecznie granice Polski uzyskały międzynarodowa akceptację w marcu 1923 r. Rzeczpospolita obejmowała wówczas 389,7 tys. km2 powierzchni (prawie 25% więcej niż obecnie), była zamieszkana przez 27,4 mln osób. Światli polscy patrioci wykorzystali wielką szansę powrotu Polski na mapę Europy, po tym jak w sierpniu 1914 r. rozpętała się beznadziejna ostatnia pozycyjna Wielka Wojna (po czterech latach: 10 mln ofiar, 15 mln kalek) - nazywana później Pierwszą Światową. Starli się w niej na wyniszczenie trzej cesarze, szczęśliwie trzej zaborcy polskich ziem. Duże znaczenie miał też przychylny stosunek do naszej sprawy prezydenta Stanów Zjednoczony Woodrowa Wilsona. Za dwa lata minie sto od tamtego pamiętnego dnia, kończącego czas zaborów, przywracającego czas państwowości i niepodległości. Będzie to wyjątkowe Święto Niepodległości. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 11 listopada 2015 r.
9 listopada 2016
Będzie statystyczny podział Mazowsza, lidera rozwoju w UE
Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) podał, że decyzja o podziale statystycznym województwa mazowieckiego jest bliska podjęcia. Niebawem będzie ona przesłaniu jej do Komisji Europejskiej - stamtąd ma wyjść wiążąca zgoda na polski wniosek. Zwolennicy podziału twierdzą, że pozostawienie obecnego stanu (województwo=region statystyczny) lokowałoby po 2020 r. Mazowsze wśród regionów zbyt bogatych na poważne wsparcie z UE. Podział w tzw. NUTS 2: jeden region - Warszawa plus dziewięć powiatów, drugi - pozostałe powiaty województwa (zob. Diariusz REGIOsetu z 15 lutego 2016 r.) - oddala taka perspektywę dla zdecydowanej większości obszaru Mazowsza. Wśród ekspertów krajowych nie było w tej sprawie jednomyślności. Nie brakowało głosów, że podział utrudni prowadzenie wspólnej polityki rozwojowej w województwie, które w całości pozostaje - jak dotychczas - jedną jednostką samorządową. Według Eurostatu, Mazowsze (liczone wraz z Warszawą) było w latach 2008-2014 wśród 276 regionów UE najszybciej rozwijającym się pod względem PKB na głowę mieszkańca. W 2008 wskaźnik ten wynosił blisko 83% średniej unijnej, w 2014 ? 108%. Przydział funduszy w ramach unijnej polityki spójności następuje na podstawie wyników ekonomicznych regionów statystycznych. Większość funduszy unijnych (strukturalnych) kierowana jest do regionów, w których PKB na mieszkańca nie przekracza 75% średniej dla 28 państw członkowskich.
7 listopada 2016
W 2017 r. gminy zwiększą rezerwę na zarządzanie kryzysowe
Jak podaje serwis samorządowy PAP program "rodzina 500+" powoduje konieczność zamrożenia przez samorządy w przyszłorocznych budżetach gmin kwoty o 1/3 większej na zarządzanie kryzysowe. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z 26  kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym gminy mają obowiązek ujęcia w swoich budżetach rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wejście w życie programu 500+ spowodowało wyraźne zwiększenie wydatków JST związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych.
5 listopada 2016
Proponowane zmiany rewolucyjne, czas na realizację - nierealny
Takie stanowisko wyraziło w w liście otwartym do minister edukacji dziewięcioro pedagogów laureatów tytułu Nauczyciel Roku z lat 2002, 2006-2009, 2011, 2013 i 2015-2016. Poruszyli w nim przygotowywane przez MEN zmiany w strukturze szkół. Nauczyciele zaapelowali o propozycje zmian, które będą osadzone w realiach ekonomicznych i realiach nauczania oraz wprowadzanie ich w tempie pozwalającym na profesjonalne przygotowanie. O tym, że nie ma żadnych naukowych podstaw dla proponowanych zmian wypowiadali się nie raz przedstawiciele środowisk akademickich. Zob. Diariusz REGIOsetu z 4 sierpnia, 16 września, oraz 26 października 2016 r.>
3 listopada 2016
Z sołtysa i urzędnika na komisarza mocno zadłużonej gminy
Od tego tygodnia w gminie Ostrowice działa komisarz rządowy. Pełni on funkcję wójta, a także - odwołanej wyrokiem NSA - Rady Gminy. Komisarzem jest Marek Kukie (38), absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, kierunek administracja publiczna, członek zarządu partii Prawo i Sprawiedliwość w powiecie kołobrzeskim. Przez ostatnie trzy miesiące był komisarzem rządowym gminy Dygowo do czasu przedterminowych wyborów samorządowych. Liczące 2,5 tys. mieszańców Ostrowice są według danych Regionalnej Izby Obrachunkowej zadłużone na nieco ponad 35 mln zł, z tego prawie 28 mln to zadłużenie w parabankach. Wójt gminy odwołał się do NSA od styczniowego rządowego rozstrzygnięcia nadzorcze zawieszające organy gminy i ustanawiające w ich miejsce zarząd komisaryczny. Sąd skargę kasacyjną odrzucił. Dopiero po tym wyroku komisarz mógł objąć funkcję. Ostrowice to jedna z siedmiu zadłużonych gmin w województwie zachodniopomorskim (zob. Diariusz REGIOsetu z 22 stycznia 2016 r.)
31 października 2016
CETA: wysokie normy unijne w umowie UE z Kanadą
Unia Europejska i Kanada podpisały wczoraj w Brukseli kompleksową umowę gospodarczo-handlową, w skrócie CETA. Umowa znosi cła niemal na wszystko we wzajemnym handlu, także bariery pozataryfowych i uwalnia handel usługami. Szczyt Unia-Kanada z ceremonią podpisania opóźnił się o kilka dni z powodu sprzeciwu parlamentu Walonii - francuskojęzycznego regionu w Belgii. Dopiero po uzyskaniu tam kompromisu była zgoda wszystkich. Umowę podpisali: premier Kanady Justin Trudeau, szef Rady Europejskiej Donald Tusk, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz premier Słowacji pełniącej obecnie przewodnictwo w UE Robert Fico. Obecnie CETA wymaga ratyfikacji przez parlamenty krajów UE i Parlament Europejski. Niektóre z jej zapisów, dotyczących ceł, będą stosowana tymczasowo jeszcze przed zakończeniem procesu ratyfikacji. O CETA na stronie Komisji Europejskiej.
28 października 2016
Polski rząd nie widzi możliwości wykonania zaleceń KE ws. TK
Po wyznaczonym przez Komisje Europejską trzymiesięcznym terminie, w którym władze w Warszawie miały poinformować Komisję jak zamierzają wdrażać rekomendacje przekazane im w lipcu br. (zob. Diariusz REGIOsetu z 28 lipca 2016 r.) - do Brukseli przesłano formalne stanowisko w tej sprawie. Poinformowano w nim Komisję, że polski rząd nie widzi prawnej możliwości wykonania jej zaleceń dotyczących sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego, gdyż wiązałoby się to z naruszeniem prawa polskiego. W dokumencie wskazano że zalecenia Komisji oparte są na nieuprawnionej tezie o zasadniczej roli Trybunału Konstytucyjnego w zapewnieniu praworządności w Polsce. Rząd podaje, że taką rolę pełnią też: Trybunał Stanu oraz prezydent. Zdaniem rządu niewiele zaleceń KE zachowało znaczenie po wejściu w życie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 22 lipca 2016 r. (zob. Diariusz REGIOsetu z 16 sierpnia 2016 r.), a pozostałe opierają się na wątpliwych przesłankach. Co do ogłaszania wyroków Trybunału to nie może to następować automatycznie. Zdaniem rządu Komisja Europejska przygotowując zalecenia, nie dochowała należytej staranności i rzetelności. Pomimo to rząd liczy na dalszy dialog z Komisją.
26 października 2016
Nie ma czasu na dalsze dyskusje; MEN rozumie niepokój jst
Zdaniem resortu edukacji nie ma czasu na dalsze dyskusje, system oświaty w Polsce jest chory. Terminy są krótkie i dlatego potrzebna jest współpraca i dobra organizacja. To jest możliwe do zrealizowania. Taka jest reakcja na negatywną opinię strony samorządowej KWRiST o projektach ustaw: Prawo oświatowe i przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. W opinii podkreślono: # brak diagnozy będącej podstawą proponowanych zmian, # brak projektu ustawy o finansowaniu oświaty, # brak projektów aktów wykonawczych, # brak czasu na przeprowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych dla uczniów i ich rodziców, # brak czasu na konsultowanie projektu nowej sieci szkół. Gruntowana reforma ma być wprowadzona 1 września 2017 r. W takiej sytuacji rzeczywiście nie ma czasu na dalsze dyskusje!? Zob. Diariusz REGIOsetu z 16 września oraz 4 sierpnia 2016 r.
24 października 2016
Via i Rial Baltica, Via Carpatia - szlaki nowego Podlasia
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podpisało umowy na realizację odcinka drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka-Szczuczyn (91 km), który jest zarazem częścią trasy Via Baltica, mającej łączyć kraje nadbałtyckie z południową Europą. Ten fragment powstanie w technologii betonowej w latach 2018-2021. Łączna, szacunkowa wartość inwestycji to ok. 3,5 mld zł. Jeszcze w tym roku mają być rozpisane pierwsze przetargi: najpierw na projekt i budowę trzech odcinków między Łomżą a Szczuczynem (Łomża Północ-Stawiski, Stawiski-Szczuczyn i obwodnica Łomży w ciągu drogi krajowej 61), a w końcu pierwszego kwartału 2017 r. - na pozostałe trzy odcinki. Od Szczuczyna Via Baltica odbije w stronę Ełku i Suwałk do przejścia granicznego z Litwą w Budzisku (zob. Diariusz REGIOsetu z 10 września 2012 r.) Poza tym szlakiem droga Via Carpatia (w ciągu drogi krajowej S19), prowadząca z północy na południe (zob. Diariusz REGIOsetu z 16 marca 2016 r.) oraz kolejowa Rail Baltica powinny walnie przyczynić się do szybszego rozwoju województwa podlaskiego.
21 października 2016
Wskaźniki, kwoty, udziały jst w 2017 r. - dane ministerstwa
Ministerstwo Finansów podało tabele przedstawiające planowane na 2017 r. kwoty części subwencji ogólnej, wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Subwencja ogólna na 2017 r. wyniesie: dla gmin 34,1 mld zł, w tym część oświatowa 26,8 mld zł, wyrównawcza 6,8 mld zł, a równoważąca 455 mln zł, natomiast udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,89% (o 0,1 punktu procentowego więcej niż w roku 2016); dla powiatów ok. 17,5 mld zł, w tym część oświatowa 14,3 mld zł, wyrównawcza 1,9 mld zł, a równoważąca 1,2 mld zł, udziały w PIT ok. 9 mld zł; dla województw niecałe 2,1 mld zł, w tym część wyrównawcza 1,1 mld zł, oświatowa 631 mln zł i regionalna 341 mln zł. Resort przedstawił też wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych jst w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2017 r. odpowiednio dla gmin, powiatów i województw (wg zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198 i 1609). Podstawą do wyliczenia tych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2015 r. wg stanu na 30 czerwca 2016 r. Rozpiętości są znaczne: we wskaźniku Gg 2017 dla kraju (gminy) od 424,77 zł/mieszk. w gminie Radogoszcz do 34 825,79 zł/mieszk. - w najbogatszej od lat gminie Kleszczów, we wskaźniku Pp 2017 dla kraju (powiaty) - od 75,33 w kazimierskim do 429,21 w piaseczyńskim, we wskaźniku Ww 2017 dla kraju (województwa) - od 78,11 w podlaskim do 308,08 w mazowieckim.
19 października 2016
NIK o zadłużaniu samorządów w tzw. parabankach w 2015 r.
Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła wyniki przeprowadzonej z inicjatywy NIK planowej kontroli wpływu operacji finansowych stosowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową. Kontrolowany okres: od 31 sierpnia do 31 grudnia 2015 r. Samorządy korzystały z operacji finansowych innych niż kredyty i pożyczki bankowe oraz emisja obligacji, ponieważ ich sytuacja finansowa często uniemożliwiała uzyskanie tradycyjnego finansowania bankowego. Operacje te pozwalały na obejście mechanizmów ostrożnościowych i pozyskanie środków na projekty unijne lub kontynuowanie rozpoczętych projektów inwestycyjnych. Jednak bardzo często korzystanie z usług tzw. parabanków wiązało się z ponoszeniem przez samorządy kosztów istotnie przewyższających koszty rynkowe i prowadziło do nadmiernego zadłużania, a w skrajnych wypadkach do tzw. pętli zadłużania. Kontrolą objęto 14 jednostek samorządu terytorialnego z sześciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego: 13 o wielkości do 150 tys. mieszkańców oraz - dla porównania operacji finansowych stosowanych w małych i dużych samorządach - miasto stołeczne Warszawę. Różnica okazała się zasadnicza. O ile Warszawa nie korzystała z niestandardowych operacji finansowych, bazując na kredytach i pożyczkach udzielanych przez banki oraz na emisji obligacji, o tyle w wielu mniejszych samorządach stwierdzono przypadki przekroczenia wskaźników ostrożnościowych ograniczających poziom zadłużenia, korzystanie z ofert tzw. parabanków. Operacje te są legalne, jednak kreują ryzyka związane z powstaniem "ukrytych" zobowiązań długoterminowych. Odnotowano też brak w sprawozdaniach pełnej informacji o stanie zobowiązań, o zadłużeniu i wydatkach związanych z zaangażowaniem w różne operacje finansowe. Szczegóły na stronie Izby. NIK wskazuje, że presja na wykorzystywanie usług tzw. parabanków może ulec zwiększeniu, dlatego konieczne jest wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających samorządy przed niekontrolowanym zadłużaniem. Zob. Diariusz REGIOsetu z 25 lutego10 czerwca 2016 r.
18 października 2016
"Hybrydowa rewolucja" PiS niszczy 30-letni Trybunał Konstytucyjny
Historia Trybunału rozpoczęła się w czasie I Zjazdu tamtej "Solidarności", którego uczestnicy w 1980 r. zgłosili potrzebę jego powołania. Pierwszą ustawę o Trybunale Konstytucyjnym uchwalono 29 kwietnia 1985 r., a pierwsze orzeczenie (sygn. U 1/86) Trybunał wydał 28 maja 1986 r. pod obowiązującą wówczas Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wczoraj - w 19. rocznicę wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. - w Gdańsku odbyły się obchody 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego RP. Uroczystości miały odbyć się w innym miejscu, ale prezes TK Andrzej Rzepliński je odwołał, po tym jak Sejm "dobrej zmiany" w przeddzień ograniczył budżet Trybunału. W zaistniałej sytuacji prezydent Gdańska Paweł Adamowicz postanowił zorganizować jubileusz w Dworze Artusa w Gdańsku i pokryć część kosztów. Głównym punktem programu była konferencja pt. "Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych". Do udziału w konferencji zaproszeni zostali również Prezydent RP, marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny, przewodniczący komisji sejmowych i senackich, przedstawiciele samorządów adwokackiego i radców prawnych, wydziałów prawa, środowisk prawniczych, a także sędziowie Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów powszechnych i administracyjnych. Politycy uzależnieni od PiS zignorowali zaproszenie. W konferencji wzięli udział m.in. przewodniczący Komisji Weneckiej Rady Europy, prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i rzecznik tego Trybunału, prezesi sądów konstytucyjnych Czech, Litwy, Łotwy, Mołdawii i Ukrainy. Profesorowie oraz sędziowie TK przygotowali i wygłosili referaty poświęcone tematom: # Geneza sądownictwa konstytucyjnego w Polsce, # Trybunał jako współtwórca katalogu praw podstawowych u zarania transformacji, # Polska w Europie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, # Trybunał na straży samorządowej Rzeczypospolitej, # Własności jako wartości konstytucyjnej, # Trybunał na straży wolnych wyborów i podstaw demokracji, # Trybunał na straży rządów prawa w systemie trójpodziału władzy, # Trybunał na straży gospodarki rynkowej, # Trybunał na straży wolności obywatela od strachu przed ubóstwem, # Wolność obywatela od strachu przed własnym państwem. Temu tematowi poświęcona była także, kończąca konferencję, dyskusja panelowa. W tym samym czasie sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpoczęła prace nad projektem ustawy o statusie sędziów Trybunału autorstwa posłów PiS - pierwszej z trzech mających doprowadzić do "ostatecznego rozwiązania kwestii Trybunału". Ta ustawa ma regulować wymogi stawiane sędziom zarówno orzekającym jak i w stanie spoczynku w tzw. zakresie bezstronności i apolityczności. Praktycznie nakłada "knebel" na ich podstawowe wolności, m.in. prowadzi do zakazu występowania w mediach. Dobry sędzia Trybunału to sędzia milczący; gdy zabierze głos - urzędnik "dobrej zmiany" sięga po dyscyplinę.
15 października 2016
Komisja Wenecka o kolejnej ustawie ws. "naprawy" Trybunału
Wczoraj Komisja Wenecka przyjęła opinię ws. ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uchwalonej 22 lipca, podpisanej 30 lipca, która weszła w życie 16 sierpnia br. Wcześniej - 11 sierpnia - Trybunał Konstytucyjny ogłosił w wyroku, że kilkanaście zapisów tej ustawy jest niezgodnych z Konstytucją RP (zob. Diariusz REGIOsetu z 11 sierpnia 2016 r.) Wyrok ten, prezes Rady Ministrów - nie umocowana do tego konstytucyjnie - odsunęła od publikacji. Na publikację czeka też od 219&nbso;dni wyrok TK z 9 marca br. Przedstawiciel rządu polskiego nie wziął udziału w posiedzeniu Komisji poświęconemu polskiej sprawie (rzadki przypadek zlekceważenia organu Rady Europy). Opinia jest krytyczna. Komisja zwraca w niej uwagę, że ustawa o TK nie uwzględnia dwóch kluczowych zasad podziału i równowagi władz: niezależności władzy sądowniczej i pozycji Trybunału Konstytucyjnego jako ostatecznego arbitra rozstrzygającego w sprawach konstytucyjnych. Komisja odnotowała postępy ze strony polskiej: zmniejszenie większości wymaganej do wydania orzeczenia z dwóch trzecich do zwykłej większości oraz usunięcie przepisu o wszczęciu postanowień dyscyplinarnych wobec sędziów przez prezydenta Polski i ministra sprawiedliwości. Poprawki te są jednak - zdaniem Komisji - zbyt ograniczone, ponieważ inne zapisy ustawy spowodują znaczące opóźnienie i blokadę pracy Trybunału, czyniąc jego pracę nieefektywną oraz podważając jego niezależność z powodu nadmiernego uregulowania i kontroli wykonawczej nad jego funkcjonowaniem. Zdaniem polskiego rządu Komisja Wenecka nie jest w stanie zagwarantować opinii na wystarczającym poziomie merytorycznym. Na poparcie tego podaje, że lektura Konstytucji pozwala zrozumieć, że w Polsce Trybunał Konstytucyjny nie jest jedynym organem, który decyduje w sprawach konstytucyjnych. W wypowiedzi dla mediów Minister Spraw Zagranicznych stwierdził, że Polska "zakończyła współpracę" z Komisją Wenecką, gdyż ta obraża polski rząd.
14 października 2016
Od 2008 r. wszystkie województwa rosły szybciej niż średnia UE
Zakończył się Europejski Tydzień Regionów i Miast organizowany przez Europejski Komitet Regionów i Komisję Europejską. Od 10 do 13 października w Brukseli odbyło się 130 warsztatów, debat i wizyt w miejscach realizacji projektów dotyczących innowacji w miastach. Podczas spotkań dyskutowano m.in. o przyszłości polityki regionalnej UE po 2020 r., synergii między funduszami strukturalnymi UE a planem inwestycyjnym dla Europy oraz o środkach na rzecz usunięcia barier inwestycyjnych. Przy okazji Tygodnia zaprezentowano dane dotyczące rozwoju regionów UE w latach 2008-2014. Zdecydowanym liderem wśród 276 regionów w całej Unii zostało Mazowsze. Analizie poddano jednostki statystyczne na poziomie tzw. NUTS 2, które w Polsce odpowiadają województwom. Jak podał Eurostat, w 2008 roku PKB na mieszkańca w województwie mazowieckim (liczonym wraz z Warszawą) wynosiło blisko 83% średniej unijnej, a sześć lat później - ponad 108%. Dane Eurostatu pokazują ponadto, że wszystkie polskie województwa rozwijały się szybciej niż średnia unijna. Dodatkowo siedem z nich (obok mazowieckiego - dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie) zakwalifikowano do grupy 28 najbardziej dynamicznych, czyli takich, w których między 2008 a 2014 rokiem odnotowano co najmniej 1o punktów procentowych wzrostu w stosunku do średniej unijnej. Tak od 2008 do 2014 roku nasz kraj "chylił się ku ruinie."
12 października 2016
Był czas, kiedy Wisła była najważniejszą rzeką Świata
Dokładnie za tydzień w samo południe w toruńskim Dworze Artusa odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta inaugurująca Rok Rzeki Wisły. Ta społeczna inicjatywa rozwijana od początku 2014 r. z poparciem poprzedniego i obecnego Sejmu przybrała w lipcu br. postać uchwały. 19 października1466 r. po trzynastoletniej wojnie z Krzyżakami został w Toruniu zawarty pokój, na mocy którego miasta pruskie nad Wisłą, aż do jej ujścia w Gdańsku, weszły w skład Rzeczypospolitej jako nowa prowincja, nazwana "Prusami Królewskimi", później "Prusami Polskimi". Od tej chwili, pierwszy raz w historii prawie cały bieg Wisły był pod polskim władztwem, a cały bez żadnych wyjątków od 1496 r. Powszechnie przyjmuje się rok 1467 jako pierwszy rok wolnej żeglugi na Królowej Polskich Rzek. Wtedy rozpoczął się trwający 300 lat "Złoty Czas" żeglugi wiślanej, a wolny handel w całym jej dorzeczu był jednym z podstawowych czynników dających Polsce epoki zygmuntowskiej potęgę ekonomiczną, kulturalną i militarną ówczesnego świata. 19 października br. zorganizowana i przedstawiona będzie rekonstrukcja historyczna z flisakami, wojskami krzyżackimi i królewskimi oraz bitwą na Wiśle, zakończoną 550 lat temu II pokojem toruńskim. Jak podaje strona Urzędu Miasta w przeddzień uroczystości do Torunia przypłyną flisacy z Warszawy. Na bindudze w okolicy bramy Mostowej założą swoje obozowisko. Będzie tam można obserwować tradycyjne zajęcia flisaków, którzy w przeszłości byli stałym elementem nadwiślańskiego pejzażu Torunia. Po południu zostanie przeprowadzona próba generalna widowiska. W środę rozegrane też zostaną Regaty Ósemek Młodzików i Seniorów. Więcej informacji.
11 października 2016
Dolnośląski Ruch Samorządowy - inicjatywa ponadpartyjna?
Wybory samorządowe za dwa lata. Czas najwyższy aby podjąć działania prowadzące do ich wygrania. Z tą intencją powołano stowarzyszenie Dolnośląski Ruch Samorządowy. Na jego czele stanęli marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski i prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. W Ruchu uczestniczą radni wojewódzcy i burmistrzowie dolnośląskich miast. Członkowie Ruchu są obecnie w Sejmiku w koalicji z PO, PSL i SLD. Powołanie stowarzyszenia ma być odpowiedzią na zbytnie upartyjnienie i upolitycznienie samorządu.
P R Z Y P O M N I E N I E
.

R E K L A M Y

W Y S Z U K I W A R K A