Serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information

 
Wtorek 30.08.2016
 
 KRONIKA 2016  •  Aktualności  •  ARCHIWUM 
23 sierpnia 2016
Projekt budżetu na rok 2017 przedstawiony pod obrady rządu
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt budżetu państwa na 2017 r. Założenia: wzrost gospodarczy 3,6%, deficyt sektora finansów publicznych 2,9% PKB, inflacja 1,3%. Dochody 324,1 mld zł, wydatki 383,4 mld zł, deficyt budżetowy 59,3 mld zł. Planowany wzrost dochodów podatkowych w 2017 r. ma swe istotne źródło w działaniach uszczelniających system, głównie w zakresie podatków VAT i CIT. Przyszłoroczny budżet ma zapewnić pieniądze na działania rozpoczęte w latach ubiegłych oraz zapowiadane nowe: w sferze wynagrodzeń, wsparcia rodzin i emerytów oraz obrony narodowej.
19 sierpnia 2016
ZPP: Ustawa uderzy w zapisaną w Konstytucji samodzielność JST
Do sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przygotowany przez Ministerstwo SWiA. Projekt ten jednoznacznie negatywnie zaopiniował Związek Powiatów Polskich. W opinii ZPP uzasadniono sprzeciw wobec następujących zmian: # poszerzenia zakresu funkcji kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych o kryterium gospodarności w zakresie tytułów dłużnych, # poszerzenia zakresu funkcji kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych o kryterium rzetelności, # sposobu rozszerzenia zakresu podmiotowego działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych, # zmian sposobu przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej, # przyznania Prezesowi Rady Ministrów możliwości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o odwołaniu prezesa izby w przypadkach wysoce ocennych. Zwrócono też uwagę na niejasność przepisów przejściowych w odniesieniu do prezesów regionalnych izb obrachunkowych oraz na nierzetelną ocenę skutków finansowych proponowanych działań.
17 sierpnia 2016
Z opublikowanych wyroków TK dwa wprost dotyczą samorządów
Po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2016 r. sygn. akt Kp 3/15 (MP poz. 704) prezydent podpisał Ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, która to zmiana m.in. postanawia, że Skarbowi Państwa lub miastu stołecznemu Warszawie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży przez poprzednich właścicieli praw i roszczeń określonych w dekrecie z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Jej celem jest m.in. ochrona obiektów publicznych (parków, szkół, szpitali itp.) urządzonych lub zbudowanych na gruntach przejętych dekretem Bieruta. Pod kontrolą stołecznego samorządu znajdzie się też handel roszczeniami do nieruchomości z lokatorami. Szkoda, że przez tyle rządów w wolnym 27-leciu nie zdołano prawnie zapobiec nadaktywności hochsztaplerów jawnie wyłudzających zwrot nieruchomości znajdujących pomoc u miejskich urzędników. Jedyna ustawa reprywatyzacyjna uchwalona z inicjatywy rządu Jerzego Buzka została w marcu 2001 r. zawetowana przez Prezydenta Kwaśniewskiego. Opublikowana dzisiaj (DzU poz. 1271), wprowadza nowe wycinkowe regulacje procesu reprywatyzacji gruntów warszawskich. Wejdzie w życie za 30 dni. Drugi z przywoływanych - to wyrok TK z 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt P 5/14 (DzU poz. 1232) wykazujący, że nie zagwarantowanie gminie odwołania do sądu od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze jest niezgodny z Konstytucją.
16 sierpnia 2016
Dziurawa ustawa o Trybunale z woli władzy utrzymuje napięcie
Wchodzi w życie Ustawa z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym, zastępująca ustawę o TK z 25 czerwca 2015 r. W obowiązującej od dzisiaj ustawie w dziesięciu artykułach są zapisy niezgodne z ustawą zasadniczą Rzeczypospolitej, co stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku ogłoszonym pięć dni temu (zob. Diariusz REGIOsetu z 11 sierpnia 2016 r.) Wczoraj wieczorem Prezes Rady Ministrów kierując się niezgodnymi z Konstytucją RP art. 80 ust. 4 i art. 89 nowej ustawy, po dokonaniu selekcji 23 wyroków Trybunału ogłoszonych od 9 marca do 11 sierpnia 2016 r., zezwoliła na publikację 21 z nich. Osiemnaście wyroków ukazało się w Dzienniku Ustaw poz. 1232 do 1249, trzy - w Monitorze Polskim poz. 792 do 794. Oba Dzienniki Urzędowe RP noszą dzisiejszą datę. Na publikację nadal oczekują dwa wyroki podjęte w tych samych warunkach prawnych co opublikowane: od 160 dni wyrok z 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15, publicznie ogłoszony 9 marca 2016 r.; jego ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Prezes Trybunał zarządził w dniu 9 marca 2016 r. oraz od 5 dni wyrok z 11 sierpnia 2016 r. w sprawie K 39/16, publicznie ogłoszony 11 sierpnia 2016 r., którego ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Prezes Trybunału Konstytucyjnego zarządził w dniu 11 sierpnia 2016 r.
15 sierpnia 2016
W rocznicę Bitwy Warszawskiej - Święto Wojska Polskiego
Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego (tak jak w latach 1923-1939) obchodzone jest w rocznicę przełamania w 1920 r. bolszewickiej nawały na nasze ziemie kontrofensywą Wojska Polskiego znad Wieprza pod Kockiem oraz w bitwie na przedpolach Warszawy. Centralne uroczystości odbyły się tradycyjnie w Stolicy. Przemawiał Prezydent Andrzej Duda. Na zakończenie uroczystości w Alejach Ujazdowskich - jak w latach poprzednich - odbyła się defilada wojskowa, przemarsz i przejazd sił lądowych, na niebie - przelot sił powietrznych w paradnym szyku.
13 sierpnia 2016
Przekroczona pula na "schetynówki" z PROW 2014-2020
Według danych Ministerstwa Rolnictwa do końca I półrocza br. gminy i ich związki oraz powiaty i ich związki złożyły ponad 4,5 tys. wniosków o wsparcie budowy lub modernizacji dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020. Złożone wnioski opiewają na łączną kwotę sięgającą 5,4 mld zł. Pula przeznaczona na ten cel została przekroczona już podczas pierwszego naboru wniosków. Podana kwota to 114% funduszy na drogi lokalne w PROW 2014-2020. (Zob. Diariusz REGIOsetu z 21 września 2015 r.
11 sierpnia 2016
Partyjny wyrok na Trybunał wg "pogańskiej" wykładni ustroju
Trybunał Konstytucyjny w ogłoszonym wyroku wykazał, że w dziesięciu artykułach Ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym są zapisy niezgodne z Konstytucją RP. Trybunał zachował tę ustawę bez części niezgodnej z ustawą zasadniczą. Uznał, że pozostałe jej przepisy pozwalają działać Trybunałowi zgodnie z jego powołaniem. Jak długo? Już bohaterowie kryzysu konstytucyjnego trwającego od ponad ośmiu miesięcy siadają do pisania ustawy następnej. Nie odpuszczają. Wyrok wyciszenia Trybunału musi być skuteczny, dopóki nie będzie on sformowany z "odpowiednich" ludzi uznających bez najmniejszych wątpliwości prymat jednorazowej woli wyborców nad wypracowanym przez wiele kadencji ładem prawnym państwa. Według takiej wykładni ustroju państwa wola suwerena przełożona na większość parlamentarną nie może być niczym ograniczana. Swobodnie mieści się w tym interpretowanie (zmienianie) konstytucji ustawami zwykłymi, eliminowanie instytucji sądowniczych kontrolujących przestrzeganie prawa, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie robi tego władza wykonawcza. Filozofia "naszego prawa" i "naszej sprawiedliwości" na szczycie władzy stawia Sejm, bo Sejm jest z woli suwerena, a Trybunał - z Konstytucji. Ale to Konstytucja ma najmocniejsze oparcie w woli suwerena, jest ustawą sejmową popartą kwalifikowaną większością poselskich głosów i dodatkowo zatwierdzoną przez suwerena w ogólnonarodowym referendum. Nic z tego. Prawo to Prezes na fotelu posła, nawiedzony przekonaniem o swojej absolutnej racji. Jarosław Kaczyński, przezornie nie pełniący żadnej funkcji państwowej zagrożonej postawieniem przed Trybunałem Stanu, skutecznie nadaje kierunek niszczeniu Polskiego Państwa Prawa. Zawczasu zdecydował, a za nim reszta uzależnionych, o niepublikowaniu ogłoszonego dzisiaj wyroku Trybunału. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego podjętą 26 kwietnia 2016 r.: Nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzający niezgodność z Konstytucją określonego przepisu uchyla domniemanie jego zgodności z Konstytucją z chwilą ogłoszenia wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w toku postępowania. Tak najwyższe, konstytucyjne instytucje starają się bronić ładu prawnego przed władczym zaborem Polski przez Prezesa i jego wyznawców. W Sejmie obecnej kadencji nie ma większości zdolnej zmienić konstytucję bądź uchwalić nową (chyba że "sposobem" zastosowanym 3 maja 1791 r. czy 23 kwietnia 1935 r.), dlatego forsowane jest jej wyłączenie, pozbawienie oddziaływania, sprowadzenie do wartości historycznej bez wpływu na bieżącą kreatywność partii w roli państwa, która przoduje w prostackim nadużywaniu władzy w obu izbach parlamentu oraz w organach wykonawczych. Wyrok w jęz. angielskim. (Zob. też Diariusz REGIOsetu z 30 lipca 2016 r.)
9 sierpnia 2016
W 2017 r. górne stawki podatków i opłat lokalnych minus 0.9%
Minister Finansów w obwieszczeniu z 5 sierpnia br. (MP 2016.779) podał górne stawki podatków i opłat lokalnych w 2017 r. Zostały one zwaloryzowane wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r.
7 sierpnia 2016
Za miesiąc X Forum Regionów, samorządowców z całej Europy
W dniach 6-8 września br. w Krynicy-Zdroju po raz dziesiąty odbędzie się Forum Regionów, jako integralna część krynickiego Forum Ekonomicznego. W tym spotkaniu samorządowców i liderów regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej rok rocznie uczestniczy kilkuset przedstawicieli władz lokalnych, administracji publicznej, rządów i parlamentów, organizacji pozarządowych i biznesu. Rejestracja na Forum Regionów.
6 sierpnia 2016
W poszukiwaniu wierności po pierwszym roku prezydentury
Mija rok jak Prezydent Andrzej Duda 6 sierpnia 2015 r. uroczyście przysięgał, że dochowa wierności postanowieniom Konstytucji, prosząc przy tym Boga o pomoc. W prezydenckiej przysiędze nie ma adresu bardziej konkretnego i jednoznacznego jak Konstytucja Rzeczypospolitej. Niestety, okazuje się, że wierność czemuś można zamienić na wierność komuś, nie oglądając się na Konstytucję. Stwórca baczy i najwyraźniej odmawia pomocy w tym dziele. A szkoda, bo dotrzymanie przysięgi idzie jak po grudzie. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 6 lutego 2016 r.
4 sierpnia 2016
Wątpliwa zasadność forsowanych zmian w systemie oświaty
Podczas niedawnych obrad Zarządu Związku Miast Polskich w Sokołowie Podlaskim, z udziałem minister edukacji, Anny Zalewskiej, samorządowcy oraz przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego zgodnie stwierdzali, że ważne są zmiany programowe, standardy i koncepcja, a nie zmiana podziału lat nauki. Ostrzegano przed niszczeniem kapitału społecznego przy likwidacji gimnazjów, podkreślano, że strukturalna zmiana niczego nie załatwi, a prowadzi do nieuchronnych zwolnień nauczycieli oraz przeładowaniem nowych szkół powszechnych. Związek Miast Polskich rozprowadził wśród 159 burmistrzów i prezydentów miast należących do Związku ankietę z pytaniami dotyczącymi projektowanych zmian w oświacie. Zdecydowana większość zapytanych JST - trzy czwarte nie popiera likwidacji gimnazjów. Większość z nich to gminy miejsko - wiejskie. W gronie zwolenników wygaszenia tego typu szkół znalazło się 16% badanych samorządów, 10% ankietowanych nie umiało wyrazić swojego zdania w tej kwestii.
2 sierpnia 2016
Szczebrzeszyn z tego słynie, że tam chrząszcz brzmi w trzcinie
Do 7 sierpnia w Szczebrzeszynie po raz drugi odbywa się festiwal "Stolica Języka Polskiego". W programie ponad 30 wydarzeń kulturalnych, spotkań autorskich, recytacji. Uczestniczy wielu twórców, m.in. Zofia Kucówna, Zygmunt Miłoszewski, Wiesław Myśliwski, Antoni Pawlicki, Adam Strug, Mariusz Szczygieł, Małgorzata Szejnert, Olga Tokarczuk, Jerzy Trela, Szczepan Twardoch. Grażyna Plebanek poprowadzi wakacyjną szkołę pisania, a Joanna Szczepkowska - warsztaty "Mistrz mowy polskiej". Festiwal już na stałe zagościł w tym mieście. Świetny pomysł - język ojczysty wymaga stałej uwagi, pielęgnacji, ćwiczenia czystości, wzbogacania zasobu słownictwa. W ankietach CV obok pytania o języki obce powinno być również pytanie o znajomość języka ojczystego. U wielu rodaków nie jest z tym najlepiej. Wymagane udzielenie odpowiedzi, czy jest ona: bardzo dobra / dobra / średnia / słaba - mogło by im dać nieco do myślenia.
1 sierpnia 2016
Bohaterski zryw, mrzonki złego dowództwa, tragiczny bilans
Czas Powstania 1944 był dla żołnierzy Armii Krajowej - i tych którzy polegli, i tych którzy przeżyli - najpiękniejszym okresem w życiu, jednym pasmem szczęścia. Tak wspominają po latach. Zgoła inny obraz i inne nastroje wynikają z lektury dzienników pisanych "na gorąco", w czasie rzeczywistym. Nikt nie odmawia walczącym bohaterstwa, czci i wielkiego szacunku, ani zrozumienia dla Ich wielkich uniesień. Odwaga i determinacja Powstańców nie doprowadziła jednak do osiągnięcia żadnego z celów, bo z gruntu nie mogła. Powinni o tym wiedzieć dowódcy w KG AK podejmując decyzję o godzinie "W" bez dysponowania odpowiednimi zdolnościami bojowymi do otwartej walki z wojskiem niemieckim. To oni - gotowi na polityczną grę tragedią Warszawy - ponoszą odpowiedzialność za 200 tys. zabitych, za gehennę ich rodzin, za zamianę miasta w gruzowisko. Planowali przygotowanie - jako gospodarze - stolicy Polski na wkroczenie wojsk sowieckich. Zamiast tego, po niemieckim odwecie, z Warszawy zostało pustkowie ludzkie i materialne. Taką zobaczyli żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego 17 stycznia 1945 r. Bilans śmierci 63 dni Powstania jest przerażający: śmierć jednego Niemca = śmierci 10 Powstańców = śmierci 100 cywilnych mieszkańców Warszawy. Powinniśmy złożyć najwyższy hołd i przeprosić ludność stolicy, że poniosła tak straszne upokorzenie, tak straszne cierpienia. Te słowa wypowiedział gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, ps. "Motyl", prezesa Związku Powstańców Warszawskich, podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Poległych, Zamordowanych oraz Wypędzonych Mieszkańców Warszawy przy Muzeum Powstania Warszawskiego w 2010 r. Tegoroczne obchody upamiętniające Powstanie zakłóciły obecne nieszczęsne władze rządowe siłowo wkraczając w ustalony od lat porządek, burząc ideę Apelu Poległych swoimi niestosownymi dodatkami oraz pospiesznie organizując - bez wymaganej refleksji - proces lustracyjny najstarszego (99 lat) i najwyższego rangą żołnierza Powstania - wspomnianego generała brygady WP Zbigniewa Ścibor-Rylskiego. Oburzające. Od dzisiaj Muzeum Powstania Warszawskiego udostępnia na swojej stronie internetowej bazę ofiar cywilnych powstania warszawskiego. Baza zawiera m.in. takie informacje jak imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz śmierci, imiona rodziców, wykształcenie, zawód czy miejsce pracy. Muzeum zwraca się do wszystkich z prośbą o współpracę przy uzupełnianiu bazy. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 1 i 5 sierpnia 2015 r.

1 sierpnia 2016 r.
31 lipca 2016
Profesor Adam Strzembosz Honorowym Obywatelem Warszawy
Prawnik, b. pierwszy prezes Sądu Najwyższego prof. Adam Strzembosz (86) otrzymał podczas uroczystej sesji Rady Warszawy tytuł Honorowego Obywatela Warszawy. Sesja na Zamku Królewskim była częścią programu obchodów 72. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. W uroczystości wzięli udział powstańcy, obecni byli m.in. także prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders oraz część stołecznych radnych; nie zjawili się radni PiS. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, która wnioskowała o uhonorowanie prof. Strzembosza wymienioną godnością powiedziała m.in. Prof. Adam Strzembosz odznacza się wyrazistymi poglądami, których potrafi zasadnie bronić, co najważniejsze z poszanowaniem wobec antagonistów i nawet z próbą zrozumienia racji drugiej strony, a jednocześnie z poczuciem odpowiedzialności za własne słowa.
30 lipca 2016
Prezydent selekcjonerem sędziów, premier selekcjonerem wyroków
Zaprzysiężony strażnik Konstytucji, dr prawa, Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym, która zdecydowanie osłabia konstytucyjną ochronę stanowionego prawa. Nie skierował jej przed podpisaniem do Trybunału w celu zbadania zgodności nowych przepisów z ustawą zasadniczą. Gdyby tak zrobił, byłby to krok ku samodzielności, a tego Prezydent unika. Nowa ustawa powtarza wiele niezgodności z konstytucją, które wykazano już w marcowym wyroku TK (zob. Diariusz REGIOsetu z 9 marca 2016 r.), w wyróżnionej pozycji stawia prokuratora generalnego (art. 28 pkt 6 z art. 61 ust. 6), wbrew konstytucji sankcjonuje kompetencje prezydenta jako selekcjonera już wybranych sędziów Trybunału (art. 6 ust. 7) - stoi to w sprzeczności z wyrokiem TK z 3 grudnia 2015 r., o publikacji wyroków ma decydować prezes rady ministrów na wniosek prezesa Trybunału (art. 80 ust. 4) - konstytucja nie przypisuje premierowi kompetencji selekcjonera wyroków Trybunału. Ustawa ignoruje opinię Komisji Weneckiej oraz komplet zaleceń Komisji Europejskiej, w tym dotyczące publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. (art. 89 z art. 91) oraz umożliwienia orzekania (tzn. odebrania ślubowania przez Prezydenta) trzem sędziom Trybunału, wybranym zgodnie z prawem w październiku 2015 (co potwierdził TK w cytowanym wyżej wyroku z 3 grudnia 2015 r.). W tej sprawie nowa ustawa ostentacyjnie nakazuje dopuszczenie do orzekania sędziów wybranych na wcześniej zajęte miejsca (art. 6 ust. 7), a zatem niezgodnie z prawem. Rządząca partia bezceremonialnie realizuje dawny zamiar podporządkowania sobie władzy sądowniczej, w tym zneutralizowania, sparaliżowania, obudowania obstrukcyjnymi przepisami i przewlekłymi procedurami (art. 68) działania Trybunału Konstytucyjnego. Za nic brane są merytoryczne opinie i protesty gremiów prawniczych. Postępuje uporczywe psucie naszego państwa, niszczenie Trybunału, niszczenie autorytet tej instytucji, politycy obozu władzy poniżają prezesa Rzeplińskiego i innych sędziów. Ustawa została przygotowana pod kątem zapewnienia wyboru "właściwego" nowego prezesa TK, co ma nastąpić w grudniu br., po zakończeniu kadencji prof. Andrzeja Rzeplińskiego. Wtedy kolejna (piąta), zapowiadana ustawa o TK z pewnością będzie uznana za w pełni zgodną z konstytucyjną. Oto plan przeczekania niewygodnej dla PiS kontroli Trybunału i zapewnienia sobie wygodnej "swojej". Obecnie należy liczyć się, że któryś z uprawnionych podmiotów złoży wniosek o zbadanie przez Trybunał zgodności przepisów nowej ustawy z Konstytucją. Przebieg tego badania, ustalanie orzeczenia oraz kombinacje wokół opublikowania wyroku mogą dostarczyć kolejnych świadectw "dobrej zmiany". (Zob. też Diariusz REGIOsetu z 7 lipca 2016 r.) i 30 maja 2016)
28 lipca 2016
Konkretne zalecenia Komisji Europejskiej dla polskich władz
Komisja Europejska zastosowała wobec Polski kolejny etap procedury państwa prawa. Podjęła taka decyzję wobec - jej zdaniem - systemowego zagrożenia rządów prawa w naszym kraju. Prowadzony dialog z polskimi władzami nie prowadzi do rozwiązania problemu. W tej sytuacji Komisja udziela polskim władzom konkretnych rekomendacji, mających doprowadzić do umożliwienia Trybunałowi Konstytucyjnemu sprawowania jego mandatu i efektywnego dokonywania konstytucyjnej oceny przepisów Polsce. Zalecenia KE dla Polski to: (1) Respektowanie i pełne włączenie do systemu prawa wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 3 i 9 grudnia 2015 roku. Umożliwienie orzekania trzem sędziom Trybunału, nominowanym zgodnie z prawem w październiku 2015 roku przez poprzedni rząd. Odsunięcie od orzekania trzech sędziów wybranych niezgodnie z prawem przez obecny rząd; (2) Opublikowanie i pełne włączenie orzeczenia TK z 9 marca 2016 roku, dotyczącego samego Trybunału Konstytucyjnego, łącznie z powiązanymi wyrokami i zadbanie o to, aby publikacja wyroków w przyszłości następowała automatycznie i niezależnie od żadnych decyzji władzy wykonawczej lub ustawodawczej; (3) Upewnienie się, że jakakolwiek reforma ustawy o Trybunale Konstytucyjnym respektuje wyroki TK dotyczące Trybunału, włączając te z 3 i 9 grudnia 2015 roku oraz wyrok z 9 marca 2016 roku, a także w pełni bierze pod uwagę opinię Komisji Weneckiej. Tak samo upewnienie się, że efektywność Trybunału Konstytucyjnego jako gwaranta konstytucji nie jest podważana przez nowe przepisy - czy to z osobna, czy przez efekt połączenia regulacji; (4) Upewnienie się, że Trybunał Konstytucyjny może badać konstytucyjność nowej ustawy o TK przyjętej 22 lipca 2016 roku, zanim wejdzie ona w życie. Tak samo jak upewnienie się, że osąd Trybunału w tej kwestii zostanie opublikowany i w pełni zastosowany. Komisja zaleca polskim władzom podjęcie stosownych działań w trybie pilnym oraz prosi polski rząd o poinformowanie Komisji w ciągu trzech miesięcy o krokach podjętych w celu spełnienia jej zaleceń. Komisja pozostaje w gotowości do konstruktywnego dialogu z polskim rządem. Jeżeli nie spotka się z satysfakcjonującą reakcją na swoje zalecenia w ustalonym okresie czasu, przejdzie do procedury wynikającej z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej: "Stwierdzenie przez Radę ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości Unii."
27 lipca 2016
XXXI Światowe Dni Młodzieży, po Rio de Janeiro - Kraków
Wczoraj rozpoczęły się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży - wielosettysięczny zjazd młodzieży katolickiej zainicjowany w 1985 r. przez papieża Jana Pawła II. Pierwsze odbyły się w Rzymie. Dzisiaj przybył na nie papież Franciszek, który pozostanie w naszym kraju do niedzieli. W programie ma również wizytę w Częstochowie oraz milczące odwiedzenie KL Auschwitz. Dni zawitały do Polski po raz drugi. W 1991 r. młodzież z całego globu spotkała się na Jasnej Górze podczas IV pielgrzymki papieża Polaka do Ojczyzny. Tegoroczne Dni odbywają się w czasie szczególnym, czasie wędrówki uchodźców szukających schronienia przed śmiercią, prześladowaniami i terroryzmem religijnym. O tym wielokrotnie mówi papież Franciszek, kierując swoje słowa do zgromadzonej młodzieży, do rządzących, do hierarchów kościoła. Uczestnicy Dni gromadzą się na krakowskich błoniach i tradycyjnie przed oknem na Franciszkańskiej. Kończące spotkanie całonocne czuwanie i nabożeństwo odbędą się w podkrakowskich Brzegach. Według zapowiedzi następne Światowe Dni Młodzieży mają się odbyć w 2019 r. w Panamie.
25 lipca 2016
A4 gotowa na całej długości, pierwsza taka autostrada w Polsce
Zakończono budowę autostrady A4 od granicy z Niemcami (przejście w Jędrzychowicach) do granicy z Ukrainą (przejście w Korczowej). Oddano do użytku ostatni brakujący odcinek między Rzeszowem a Jarosławiem. Teraz można przejechać całe ponad 670 km przez południową Polskę w warunkach autostradowych. A4 jest odcinkiem drogi międzynarodowej E40 oraz E462 między Mysłowicami a Balicami. W okolicy Bolesławca (węzeł Krzyżowa) A4 łączy się z autostradą A18 prowadzącą do granicy z Niemcami (przejście w Olszynie) i dalej w kierunku Berlina.
22 lipca 2016
Powiększa się liczba urzędów jst przyjmujących opłaty kartami
Obecnie płatności kartami debetowymi i kredytowymi Visa oraz Master Card sa przyjmowane w kilkudziesięciu urzędach samorządowych, m.in. w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Inowrocławiu, Krakowie, Kutnie, Lublinie, Łańcucie, Rzeszowie, Skierniewicach, Tychach. Do niedawna przeszkodą w instalacji terminali w urzędach był brak środków finansowych w budżecie instytucji publicznych na pokrycie kosztów obsługi transakcji kartą. Nowe przepisy Ordynacji podatkowej, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r., wprowadziły możliwość przeniesienia kosztów opłat i prowizji za płatność w terminalu na posiadacza karty płatniczej. Wybór czy obciążyć kosztami transakcji płacącego kartą czy pokryć je z własnego budżetu należy do danego urzędu. Stawki dla transakcji publiczno-prawnych obniżyły obie marki kart: Visa do 20 gr za płatność kartą debetową i 30 gr - kredytową, Master Card odpowiednio 18 i 25 gr - niezależnie od kwoty operacji. Dla transakcji komercyjnych stawki te wynoszą 1,2...1,3 %. W sierpniu br. ma być uruchomiony pilotaż w 200 gminach. Zostaną tam ustawione terminale, za pomocą których klient będzie mógł dokonać płatności na rzecz urzędu bez kosztów po żadnej stronie. Według informacji Ministerstwa Rozwoju do końca przyszłego roku w każdym urzędzie będzie można dokonywać płatności w formie bezgotówkowej.
20 lipca 2016
Wynagrodzenia nauczycieli z dotacji, a nie z subwencji oświatowej
Do Sejmu wpłynął i został skierowany do pierwszego czytania obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 732). Projekt zmienia sposób wynagradzania nauczycieli. Po jego wejściu w życie wynagrodzenia nauczycieli będą finansowane z dotacji celowej, a nie - jak obecnie - z części subwencji oświatowej. Ma to uwolnić samorządy zarówno od poszukiwań różnych dróg racjonalizacji procesu oświatowego jak i obchodzenia norm ustawowych przy zmianach statusu szkół samorządowych. W uzasadnieniu projektu podkreślono uwolnienie jednostek samorządu terytorialnego od ciężaru finansowania wynagrodzeń nauczycielskich, umożliwienie nadzory państwa nad wydatkowaniem środków publicznych dzięki ich przeznaczeniu na ściśle określone cele.
18 lipca 2016
Przetasowanie na liście dochodów na projekty ze wsparciem unijnym
Według danych Regionalnych Izb Obrachunkowych w 2015 roku pozyskane przez samorządy dochody i zrealizowane wydatki związane z projektami mającymi wsparcie unijne wykazywały mniejsze wartości niż w roku 2014. Średnio dochody wyniosły 453 zł/mieszk. (w 2014 r. - 478 zł), a wydatki - 503 zł/mieszk. (w 2014 r. - 622 zł). Najwyższą dynamikę wzrostu dochodów związanych z realizacja zadań unijnych odnotowały samorządy z województw, które w roku poprzednim były przeważnie na końcu stawki i odwrotnie - najniższą dynamiką cechowały się te z województw, które w przed rokiem przodowały w zestawieniu. Ponownie najwyższa relacja do średniej krajowej dotyczyła funduszy pozyskanych przez samorządy z tzw. "ściany wschodniej": w warmińsko-mazurskim (163%), podlaskim (158%) i lubelskim (129%). Tam też odnotowano najwyższą relacją wydatków na mieszkańca do średniej krajowej - w jst z województwa warmińsko-mazurskiego było to 205%, podlaskiego - 182%, świętokrzyskiego - 163%. Pozyskane z UE dochody rozkładały się następująco: 2031 samorządów wykazały do 250  zł/mieszk., 484 - 250...500 zł, 222 - 500...1000 zł, 71 jst - powyżej 1000 zł/mieszk.
15 lipca 2016
Pięć nowych miast od stycznia, razem będzie ich w Polsce 930
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. Ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Od 1 stycznia 2017 r. mają poszerzyć swoje granice kosztem sąsiednich gmin/sołectw miasta: Opole, Rzeszów, Szczecin i Gołdap, Czarnków, Trzebnica, Nakło nad Notecią, Wieleń, Środa Wielkopolska, Dziwnów oraz Mirosławiec. Związek Gmin Śląska Opolskiego i Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Opolu są przeciwne poszerzeniu granic administracyjnych miasta Opola kosztem integralności gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków oraz Turawa. W swoim stanowisku akcentują, że Ekspansja terytorialna Opola ignoruje wolę większości mieszkańców wymienionych gmin oraz osłabia naszą regionalną wspólnotę... czytaj więcej. (Zob. też Diariusz REGIOsetu z 30 czerwca 2016 r.) Status miasta uzyskają miejscowości: Jastarnia, Mielno, Morawica, Opatówek oraz Rejowiec.
12 lipca 2016
Województwa z "Janosikiem", po staremu do końca 2019 roku
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Założono w nim przedłużenie obecnie obowiązujących zasad "Janosikowego" (systemu korekcyjno-wyrównawczego służącego wyrównaniu różnic w dochodach jst poprzez system subwencji) dla samorządów województw do roku 2019. Przedłużenie działania obecnego systemu ma nie spowodować w 2017 r. zmniejszenia dochodów żadnego z samorządów województw, w porównaniu z dochodami wyliczonymi według przepisów obowiązujących w 2014 r. Prace nad nowymi rozwiązaniami dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw) prowadzone będą we współpracy ze stroną samorządową, reprezentowaną przez przedstawicieli wszystkich organizacji wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
8 lipca 2016
Warszawa po raz pierwszy gości tylu ważnych osobistości świata
W Warszawie, na Stadionie Narodowym, rozpoczyna dwudniowe obrady szczyt NATO. To szczególnie ważne spotkanie w naszej stolicy zapowiedział Prezydent RP Bronisław Komorowski po poprzednim szczycie w 2014 r. w walijskim Newport. Przygotowania merytoryczne szczytu trwały kilka lat, organizacyjne - kilka miesięcy. Na płycie stadionu zasiądzie 2103 przedstawicieli 54 krajów. Poza delegatami z 28 krajów członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego do Warszawy przybyli również reprezentanci krajów współpracujących z NATO i organizacji międzynarodowych. W szczycie uczestniczą m.in.: sekretarz generalny ONZ Ban Ki-Moon, szef Rady Europejskiej Donald Tusk, szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Gospodarzem jest Prezydent RP Andrzej Duda, obradom przewodniczy Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg. Najliczniejsza jest delegacja Stanów Zjednoczonych - 300 osób z Prezydentem Barakiem Obamą na czele. Przed rozpoczęciem obrad Prezydent USA spotkał się m.in. z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Zdaniem Baraka Obamy: Bezpieczeństwo USA i Europy jest niepodzielne. Dlatego USA opowiadają się za integracją Europy. Oddzielne spotkanie Prezydent USA odbył z Prezydentem Andrzejem Dudą. Na szczycie mają zapaść ostateczne decyzje o wzmocnieniu wschodniej strefy Sojuszu (graniczącej z Rosją) rotacyjną obecnością czterech batalionów (łącznie ok. 4 tys. żołnierzy), rozlokowanych w Polsce i krajach bałtyckich. Ponadto spodziewane są decyzje o pomocy dla Ukrainy w reformowaniu jej systemów bezpieczeństwa i obronności. W pierwszym dniu obrad potwierdzono, że tzw. państwami ramowymi, wystawiającymi główne siły i dowodzącymi wielonarodowymi batalionami będą: Stany Zjednoczone w Polsce, Niemcy na Litwie, Kanada na Łotwie i Wielka Brytania w Estonii. Jutro mają być na porządku dziennym działania Sojuszu poza Europą, m.in. dotyczące zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa w Afganistanie po roku 2016 oraz związane ze zwalczaniem terroryzmu tzw. państwa islamskiego. Szczyt wykazuje zwartość wszystkich członków i ich mobilność obronną. Nie są pomijane przy tym więzy polityczne państw NATO, oparte na katalogu wartości wyznaczających fundament demokracji. Podkreślana jest bardzo dobra organizacja szczytu.

Od 17 lat jesteśmy w NATO
7 lipca 2016
Postęp w dewastacji państwa, Trybunał pozbawiony niezależności
Haniebna data w dziejach Rzeczypospolitej - trójpodział władzy przechodzi do historii. Władza wykonawcza siłą większości parlamentarnej rozpoczęła przejmowanie sądownictwa. Po odrzuceniu wszystkich poprawek zgłoszonych przez opozycję i zignorowaniu krytyki odnoszącej się do trybu prac nad ustawą, 233 posłów PiS przyjęło projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa ich partii. Poza PiS, głosy "za" dodało dwóch posłów niezależnych i trzech z grupy "Wolni i Solidarni". 173 posłów było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Od jesieni mamy partię zastępującą państwo, Sejm uchwala wszystko co partia karze, Senat przyjmuje z automatu decyzje Sejmu, a Prezydent podpisuje to od ręki. Teraz uchwalane według wskazań partii prawo będzie jeszcze bardziej oddalone od kontroli jego zgodności z Konstytucją. Ustawa zasadnicza jest dla PiS dokumentem niechcianym, nieszanowanym, choć formalnie obowiązującym wszystkich, także tych, którzy - mimo złożonej przysięgi - bez skrupułów naruszają jej przepisy. Uchwalona ustawa o TK, w wielu miejscach w sposób oczywisty niezgodna z Konstytucją, pogłębi kryzys konstytucyjny w naszym (nie tylko PiS) kraju. Stanowiska i opinie instytucji oraz gremiów prawniczych dotyczące uchwalonego projektu na stronie obserwatoriumdemokracji.pl
P R Z Y P O M N I E N I E
Przypomnienie

R E K L A M Y

W Y S Z U K I W A R K A