Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Polska dziedzictwem
 
••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Za drzwiami zamkniętymi dla wiedzy obywateli - Prezydent RP z prezesem partii PiS ugadują treść szczególnie ważnych ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od 13 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Polityka zagraniczna "dobrej zmiany" sięga międzymorza - od Bałtyku do Balatonu ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków oraz Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• Aktualna wiedza na temat badań złóż gazu łupkowego w Polsce na stronie lupkipolskie.pl ••• Dowiedz się więcej o energetyce jądrowej ze strony www.poznajatom.pl ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Czwartek 23.11.2017
Warto zrozumieć
 
 KRONIKA 2017  •  Aktualności  •  ARCHIWUM 
20 listopada 2017
Skrócony spis "dobrych zmian" w Polsce w latach 2015-2017
Alarm! Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawiłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media - strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie. (Tweet z 19 listopada Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej. @donaldtusk)
16 listopada 2017
Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. sytuacji w Polsce
W Parlamencie Europejskim po raz kolejny dyskutowano o zagrożeniu praworządności i demokracji w Polsce. Po raz kolejny też polskie władze uznały, że krytyka rządu, to krytyka Polski i Polaków! Rząd na kadencję przyrównuje się do Narodu na zawsze - znaj proporcje mocium pani. Nie pierwsze to mylenie pojęć i ich znaczeń. Słuszna czy niesłuszna, powierzchowna czy pogłębiona - krytyka bieżących działań rządu w gronie współczłonków Unii wymaga rzeczowej dyskusji, a nie przedszkolnych dąsów. Wyjść z sali każdy potrafi, dyskutować na temat - to wyższa umiejętność. Na zakończenie sesji 438 europosłów (ponad dwie trzecie głosujących) przyjęło rezolucję, która w p.16 stwierdza, że obecna sytuacja w Polsce stanowi jednoznaczne ryzyko poważnego naruszenia wartości, o których mowa w art. 2 TUE; zobowiązuje Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do opracowania specjalnego sprawozdania zgodnie z art. 83 ust. 1 lit. a) Regulaminu w celu przeprowadzenia głosowania na posiedzeniu plenarnym w sprawie uzasadnionego wniosku wzywającego Radę do podjęcia działań zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE; Artykuł 7 przewiduje możliwość zawieszenia niektórych praw wynikających ze stosowania Traktatów dla danego Państwa Członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkowskiego w Radzie. Nie licząc Polski, za odrzuceniem rezolucji głosowały większością swoich obecnych deputowanych jedynie Chorwacja (6 przeciw, 5 za), Węgry (14 przeciw, 6 za) i Wielka Brytania (36 przeciw, 28 za). Eurodeputowani z pozostałych 24 państw UE poparli rezolucję, albo pełnym składem obecnych (7 państw), albo większością swojej delegacji.
15 listopada 2017
Zadowolenie partyjno-rządowe. Jest, jak miało być, nawet bardziej!
Rząd świętuje dwulecie. Pomija przy tym sprawy pryncypialne: szkodę czynioną państwu, nachalną propagandę wykorzystującą krótkowzroczność części społeczeństwa, tolerowanie groźnych przejawów faszyzującego nacjonalizmu.
12 listopada 2017
Święto Niepodległości podeptane marszem budzącym grozę i wstyd
"My chcemy Boga" - takie hasło znalazło się na czołówce "Marszu Niepodległości" w Warszawie. Hasła na niesionych dalej transparentach i banerach nijak nie miały się do tego głównego. Z tłumu krzyczącej nienawiści przebijały się treści rasistowskie, godne zdecydowanego potępienia. Czy kościół katolicki w Polsce zechce oficjalnie odnieść się do tego wydarzenia? Niektórzy uczestnicy czuli się lepiej z zasłoniętymi twarzami. Niedozwolone race, świece dymne i petardy odpalane były wielokrotnie. Policja nie reagowała na ewidentne naruszanie prawa. Swoją aktywność skupiła na udaremnieniu kontrmanifestacji. Polska, niezależnie od interesów władzy, jest zdecydowanie inna, niezakłamana, niechcąca być w izolacji, odrzucająca propagandowe wizje kraju. Dlaczego nie pierwszy raz, właśnie 11 listopada, musi być tak swobodnie manifestowana "biała siła" w czarnych kominiarkach?
11 listopada 2017
Jesień 1918 roku - po 123 latach odradzało się państwo polskie
Przed 99 laty 7 października Rada Regencyjna, organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego (od kilku miesięcy formalnie niezależnego już od Rosji) wydała deklarację niepodległości, 12 października - przejęła od dwóch pozostałych zaborców władzę zwierzchnią nad wojskiem, 11 listopada powierzyła Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo wojsk polskich, 14 listopada Rada sama się rozwiązała, składając całość władzy w ręce Józefa Piłsudskiego; ten misję utworzenia rządu powierzył Ignacemu Daszyńskiemu, 16 listopada Józef Piłsudski wysłał do rządów państw koalicji, państw neutralnych oraz Niemiec depesze notyfikujące powstanie Państwa Polskiego. To wielki czas początku odradzania się politycznego, militarnego, terytorialnego naszej państwowości. Naród nieprzerwanie zachował swą tożsamość. Za rok będziemy świętować stulecie. Oby udało się pogrzebać do tego jubileuszu, nie tak dawno zaszczepione z fatalnym skutkiem, nienawistne podziały wśród Polaków.
6 listopada 2017
Powstał projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie do jej wdrożenia. Ministerstwa Cyfryzacji zaprezentowało w tych dniach projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wśród podmiotów, które będą musiały spełnić wymogi ustawy, wymienione są m.in. samorządy wszystkich szczebli (2808 jednostek) oraz ich związki i zrzeszenia. JST są drugą co do liczby podmiotów grupą (po przedsiębiorcach), na którą oddziałuje projekt. Nałożone ustawą na samorządy zadania dotyczące przekazywania informacji m.in. o incydentach i zagrożeniach do właściwych zespołów reagowania będą realizowane w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
3 listopada 2017
Wskaźniki do wyliczenia w 2018 r. Janosikowego w każdej JST
Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych JST w 2018 r. Są to dane przeliczone na jednego mieszkańca. Na ich podstawie wylicza się roczną kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2018 r. na mieszkańca w poszczególnych gminach, powiatach i województwach.
29 października 2017
Partnerstwo wartości, tożsamości, pokoleń, władzy i obywateli
W auli i salach wykładowych Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej obradował wczoraj XII Kongres Obywatelski. Inicjatorem kongresów jest dr Jan Szomburg - prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, organizatorem kierowany przez Niego Instytut. Hasło tegorocznego Kongresu: Partnerska i wspólna Polska - partnerskie państwo, partnerska gospodarka, partnerskie społeczeństwo. Rozwinięciem tej skrótowej myśli była dyskusja w sesjach tematycznych ześrodkowana m.in. na problemach: My Polacy - kim jesteśmy? Jaka jest nasza tożsamość? Jaki sens polskości? Wizja polski na 100 lat niepodległości; Druga transformacja polskiej gospodarki - co nas czeka? Dla kogo i jakie państwo? Rozwój lokalny oparty na partnerstwie; Wpływ rewolucji cyfrowej na demokrację i społeczeństwo; Partnerstwo edukacji, nauki i biznesu dla interdyscyplinarności i sukcesu "na styku"; Partnerstwo przyrody i rozwoju gospodarczego. Więcej informacji.
27 października 2017
ONZ ws. stanu i zmian organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce
Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych. W styczniu 2018 r. Polska zajmie na dwa lata miejsce niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tymczasem przez pięć ostatnich dni przebywał w Warszawie z oficjalna wizytą na zaproszenie polskiego rządu Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Niezależności Sędziów oraz Przedstawicieli Innych Zawodów Prawniczych - Diego García-Sayán. Gość odbył spotkania z przedstawicielami władzy wykonawczej i ustawodawczej, a także sędziami, prokuratorami oraz członkami innych zawodów prawniczych. Ponadto rozmawiał z reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego, świata nauki, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, oddziałów ONZ i organizacji regionalnych. W swoim oświadczeniu wydanym na zakończenie misji podkreślił m.in.: Reforma i modernizacja instytucji wymiaru sprawiedliwości to zasadny cel każdego rządu w każdym państwie. Wszelkie reformy winny jednak prowadzić do wzmocnienia, a nie osłabienia niezależności systemu sądownictwa... Trybunał Konstytucyjny to pierwsza ofiara reformy. Trybunał nadal istnieje, ale jego niezależność oraz legitymizacja zostały w sposób istotny osłabione. Zagrożone jest również funkcjonowanie Sądu Najwyższego. Podejmowane obecnie reformy mogą potencjalnie osłabić niezależność Sądu Najwyższego, jego zdolności do przestrzegania zasad trójpodziału władzy oraz obrony i promowania praw człowieka. Poważne obawy wzbudzają same rozmowy o tak istotnym akcie prawnym prowadzone za zamkniętymi drzwiami. Wszelkie działania ustawodawcze dotyczące nadrzędnego organu wymiaru sprawiedliwości powinny być przedmiotem otwartej i transparentnej debaty... Apeluję do wszystkich sił politycznych, by w dobrej wierze przystąpiły do konstruktywnego dialogu w celu przywrócenia autorytetu Trybunału Konstytucyjnego oraz jego roli jako gwaranta nadrzędności Konstytucji. Specjalny Sprawozdawca przedstawi całościowy raport zawierający ostateczne ustalenia i rekomendacje Radzie Praw Człowieka ONZ w Genewie w czerwcu 2018 r. Źródło: unic.un.org.pl
25 października 2017
Mijają dwa lata "dobrej zmiany" PiS - to połowa czy jedna czwarta?
Nowe (stare) doświadczenie Polaków - jednopartyjna władza. Racja jest programowo przypisana i karnie przestrzegana tylko przez wybraną większość. Pozostali mają gdzie siedzieć, nawet mogą głosować, ale nie mają racji. Zgłaszane poprawki do projektów ustaw są hurtowo odrzucane podczas obrad podkomisji i komisji sejmowych i senackich. Dobrze znane wcześniej pojęcia zmieniają znaczenie. Przed wyborami zapowiadano reformy, wszyscy myśleli, że chodzi o dobrą zmianę. Po wyborach okazało się, że reforma częściej znaczy demontaż niezależności instytucji ustrojowych w celu torowania własnej wizji państwa przez zaufaną ich obsadę, niż rzeczywistą naprawę, tam gdzie jest merytoryczna, a nie ideologiczna potrzeba. Coraz większej liczbie Polaków to się podoba, poparcie rośnie. Prosty przekaz "wystarczy nie kraść" "wola ludzi nad prawem" - mający obrazować różnicę między władzą dzisiejszą a poprzednią - to doskonały bat na "zdradzieckie mordy" w oby izbach parlamentu. Poziom przekazu trafia w poziom odbioru, większość trafia w większość. Tak można jeszcze długo. Zobacz co się podoba oraz Diariusz REGIOsetu z 26-27 października 2015 r.
23 października 2017
Nagroda im. Grzegorza Palki dla mistrzów pracy samorządowej
Stowarzyszenie Liga Krajowa od 1998 r. wyróżnia szczególnie zasłużonych samorządowców nagrodą im. Grzegorza Palki, w latach 1990-1994 prezydenta Łodzi, później przewodniczącego łódzkiej Rady Miejskiej. Grzegorz Palka miał twórczą wizję rozwoju tego miasta, rozpoczął i wiele dokonał dla jej realizacji. Zginął w wypadku samochodowym w 1996 r. Wczoraj w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie wręczono takie nagrody po raz dwudziesty. W kategorii działalności ogólnopaństwowej nagrodą uhonorowano Elżbietę Rafalską - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za wdrożenie, wspólnie z samorządami gmin, strategicznego dla Polski ze względów demograficznych, Programu 500+; w kategorii działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym: Janusza Bodziackiego - Burmistrza Lubartowa, Lucjana Nadbereżnego - Prezydenta Stalowej Woli oraz Sławomira Sosnowskiego - Wiceprezes Zarządu Związku Województw RP, Marszałka Województwa Lubelskiego. Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych w zakładce na stronie Ligi.
20 października 2017
Wzniosłe słowa Prezydenta Dudy do obradujących samorządowców
Podczas toczących się obrad XVII Kongresu Gmin Wiejskich odczytany został list skierowany przez Prezydenta RP do uczestników i organizatorów Kongresu. Prezydent Andrzej Duda pisze w nim m.in.: Uważam, że samorządność oraz ogromny potencjał pozytywnej energii, wiedzy, doświadczenia i lokalnego patriotyzmu, jakim dysponują polscy samorządowcy, trzeba chronić i umacniać, tworzyć sprzyjające im warunki działania. Jestem przekonany, że polityka zrównoważonego rozwoju, polityka równych praw i równych szans dla wszystkich obywateli ? bez względu na to, czy mieszkają w dużej, czy małej miejscowości ? powinna być jednym z priorytetów władz publicznych w Polsce, na każdym ich szczeblu. Aby tak było, potrzebne jest dobre prawo ? przemyślane, skrojone na miarę realnych potrzeb polskich samorządów, a jednocześnie służące naszemu wielkiemu, wspólnemu dobru, któremu na imię Rzeczpospolita.
18 października 2017
Nic o nas bez nas. Związek Gmin Wiejskich RP zwołał XVII Kongres
Jutro w Centrum Konferencyjnym Ossa k. Rady Mazowieckiej rozpocznie dwudniowe obrady XVII Kongres ZGW RP. Wezmą w nim udział przedstawiciele rządu i parlamentu. Kongres ma przyjąć stanowiska w sprawach: # oświaty, # zmian prawa dotyczącego podziału i zmiany granic gmin, # finansowania zadań drogowych na obszarach wiejskich, # polityki rozwoju obszarów wiejskich, # zarządzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Uczestnicy Kongresu ustosunkują się do obowiązujących i wprowadzanych w życie rozwiązań prawnych, a także wskażą kwestie wymagające uregulowania - istotne z punktu widzenia tej najliczniejszej grupy jednostek samorządu. Więcej informacji na stronie Związku.
16 października 2017
Obrońców na Zwolenników Pokoju - nowe tabliczki na murach
Ustawa z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 2016.744) ogłoszona 1 czerwca 2016 r., znowelizowana ustawą z 22 czerwca 2017 r. (Dz.U. 2017.1389) ogłoszoną 20 lipca 2017 r. - w obu vacatio legis to trzy miesiące od daty ogłoszenia - zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego, związki JST oraz związki metropolitalne do zmiany nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób. Jak się okazuje liczy się nie tylko nazwa, ale także intencja i uzasadnienie nadania nazwy. Są bowiem nazwy nie siejące na pierwszy rzut oka zgorszenia, np. ulice: Konstytucji, Przyjaźni, Obrońców, Wyzwolenia, itp. Dopiero uzasadnienia ówczesnych wniosków i decyzji wywołują zgrozę, podają - jakiej konstytucji, przyjaźni z kim, obrońców czego, jakiego wyzwolenia. Ma z tym problem między innymi Rada Piekar Śląskich. W Warszawie Plac Konstytucji (wiadomo której, datowanej ozdobnie na chodnikach - te bierutowskie daty też do skucia), chyba zmieni nazwę na Nowej Konstytucji, bo obowiązująca ustawa zasadnicza została zakwalifikowana do "dobrej zmiany". Czy można zatem uchwalić jedynie nowe uzasadnienie, poprawnie wybierając przyjaciół i obrońców, jeżeli sam samotny rzeczownik źle się kojarzy? Pomoc w materii zmian oferuje IPN.
15 października 2017
Społeczne Budownictwo Czynszowe zwiększy zasoby mieszkań gmin
Bank Gospodarstwa Krajowego od dziesięciu lat wspiera gminy, związki międzygminne, gminne i powiatowe spółki oraz organizacje pożytku publicznego inwestujące w budownictwo socjalne i komunalne. Jak informuje bank od 2007 r. przyznano bezzwrotne dotacje w łącznej wysokości ponad 940 mln zł, co pozwoliło na współfinansowanie blisko 1,4 tys. inwestycji mieszkaniowych o wartości prawie 3 mld zł. Dzięki wsparciu budżetu Państwa w całej Polsce powstało już 15 tysięcy lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, a kolejne 6,4 tysięcy jest w trakcie realizacji. W otwartym jesienią nowym naborze wniosków poza kontynuacją programu finansowego wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego z Funduszu Dopłat, BGK wprowadziło program społecznego budownictwa czynszowego kierowanego do tych samych podmiotów. Do wykorzystania jest obecnie prawie 900 mln zł.
14 października 2017
Grupa przestępcza: skorumpowani urzędnicy, prawnicy, notariusze...
Wykonany w Urzędzie m.st. Warszawy wewnętrzny audyt ws. reprywatyzacji objął decyzje dotyczące 175 stołecznych adresów, wydane w latach 1990-2016. W tym ponad 60% spraw obciążona jest nieprawidłowościami, które mogły mieś wpływ na wydawane decyzje. Główne źródła nieprawidłowości to: ustanawianie przez sądy kuratorów dla osób nieznanych z miejsca pobytu i kuratorów spadku nieobjętego, nieuczciwe metody nabywania praw i roszczeń, nadużycia związane ze spółkami reaktywowanymi, problemy dotyczące uniknięcia ryzyka wypłaty podwójnego odszkodowania dla obywateli innych państw. Prezydent stolicy przyznaje, że audyt potwierdza aktywny udział w tym procederze urzędników ratusza. Nie bez znaczenia było też obowiązujące prawo pozwalające na karygodne manipulacje. Do chwili obecnej urząd m.st. Warszawy złożył do prokuratury łącznie 53 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Wszystko za późno. To, że ? jak twierdzi pani Prezydent - Urzędnicy Biura Gospodarki Nieruchomościami nie zgłaszali jej wątpliwości ws. reprywatyzacji, nie umniejsza winy wynikającej z niewłaściwego nadzoru.
13 października 2017
W ośmioleciu 2007-2015 Mazowsze w unijnej czołówce rozwoju
Jak podaje regionalny rocznik statystyczny UE - w wyniku analizy stanu jednostek statystycznych na poziomie tzw. NUTS 2 (w Polsce odpowiadają tej kategorii województwa) - w roku 2015 wszystkie polskie województwa rozwijały się szybciej niż średnia dla 28 państw UE. Wielkopolska zyskała 19 pkt. proc., woj. dolnośląskie 18 pkt. proc, łódzkie, małopolskie i śląskie - po 15 pkt. proc. Najmniejszy przyrost (ale przyrost) w odniesieniu do średniej unijnej wykazało wówczas woj. świętokrzyskie - 8 pkt. proc. Z danych Eurostatu wynika, że w ośmioleciu 2007-2015 Mazowsze znalazło się na czwartej pozycji wśród 276 regionów UE, po regionie wydzielonym z części Londynu obejmującej tamtejsze City oraz regionach stołecznych Rumunii i Słowacji. Od 2018 r. siedemnastym regionem będzie w Polsce nasz region stołeczny; Mazowsze pozostanie bez Warszawy i dziewięciu otaczających stolicę powiatów (zob. Diariusz REGIOsetu z 15 lutego oraz 30 listopada 2016 r.) Lata 2007-2009 odniesione do średniego PKB na mieszkańca posłużą w Unii do rozdziału funduszy w perspektywie finansowej 2014-2020; u nas były to lata dobre.
12 października 2017
O samorządzie u Prezydenta, przy referendum ws. konstytucji
Podczas konferencji "Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie", która odbyła się wczoraj w Pałacu Prezydenckim, Prezydent Andrzej Duda zainaugurował działalność formowanego zespołu ds. przeglądu prawa samorządowego. Pierwsze spotkanie zespołu ma się odbyć jeszcze w październiku i być poświęcone finansom JST.
10 października 2017
Wzrost zadłużenia Polski w 2017 r. szacowany jest na 33 mld zł
Jak podaje Forum Obywatelskiego Rozwoju najnowsza aktualizacja Licznika Długu Publicznego (długu EDP - sektora instytucji rządowych i samorządowych - stanowiącego jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht) uwzględnia opublikowane przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec czerwca 2017 r. Natomiast prognozę zadłużenia i prognozę kursów walutowych oparto na projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok z sierpnia 2017 r. # Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1016,8 mld zł na koniec czerwca 2017 do 1039,4 mld zł na koniec grudnia 2017 roku. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 15 września 2017 r. (4,28 PLN/EUR). # Dług przeliczony na 1 mieszkańca rośnie z 26 780 zł na koniec czerwca 2017 do 27 375 zł na koniec grudnia 2017 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski uznano ludność rezydującą, która wedle danych GUS wynosi niecałe 38 mln osób. # W roku 2016 dług EPD zwiększył się o 86 miliardów 706 milionów złotych, osiągając 31 grudnia stan: 1 biliona 6 miliardów 282 milonów złotych. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 10 lipca 2017 r. - wtedy wskazanie licznika przed aktualizacją.

Pieniądze do oddania
 Żródło: Forum Obywatelskiego Rozwoju
8 października 2017
Dialog obywatelski: Europa w moim regionie, w moim mieście
Jutro rozpoczyna się w Brukseli XV Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS. Potrwa do 12 października. Uczestnicy to w większości urzędnicy szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego, także eksperci i pracownicy naukowi. W trakcie Tygodnia przedstawiciele samorządów wezmą udział w seminariach i dyskusjach dotyczących m.in. gospodarki, rynku pracy i unijnej polityki spójności. Imprezy organizowane są równolegle w kilkunastu krajach UE, m.in. w Polsce. Podczas Tygodnia przedstawiony będzie stan Unii z perspektywy regionów i miast. W spotkaniu tym weźmie udział Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. Ma być zawiązana koalicji na rzecz silnej polityki spójności po 2020 roku. Organizatorzy, Komitet Regionów UE (KR) oraz Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) zachęcają wszystkie związki regionalne do zorganizowania wydarzenia lokalnego w ramach inicjatywy "Europa w moim regionie, Europa w moim mieście". Wydarzenie takie powinno odbyć się do końca tego roku z udziałem członka Europejskiego Komitetu Regionów. Celem jest wysłuchanie obywateli, a następnie przedstawienie bezpośredniego sprawozdania z dyskusji. Wiecej informacji.
6 października 2017
NIK wnioskuje zmianę rządowych zadań zleconych na własne JST
NIK ogłosiła wyniki kontroli przeprowadzonych w latach 2015-2017 w Ministerstwie Finansów, w trzech urzędach wojewódzkich i w dwunastu jednostkach samorządu terytorialnego. Celem była ocena funkcjonowania systemu dotowania zadań zleconych. Stwierdzono, że przekazywanie dotacji o charakterze transferowym, dominujących kwotowo w systemie dotacyjnym, przebiegało na ogół we właściwy sposób; kontrolowane samorządy otrzymywały pełne środki na dokonywanie wypłat na rzecz uprawnionych podmiotów. Natomiast w zakresie finansowania wydatków ponoszonych bezpośrednio przez jednostki samorządowe w związku z wykonywaniem przez nie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - system dotacyjny działał nieprawidłowo. Wynikało to przede wszystkim z obowiązywania niespójnych oraz niejasnych regulacji, dotyczących zarówno planowania, jak i rozliczania dotacji. Analiza zebranych danych skłoniła NIK do przekazania Radzie Ministrów wniosku o przekształcenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, mających charakter zadań stałych, w zadania własne jednostek samorządu terytorialnego. W ocenie NIK realizacja tego wniosku nie prowadziłaby do rozszerzenia zakresu zadań samorządu terytorialnego, tylko do zmiany charakteru czynności już wykonywanych przez JST. Więcej informacji.
4 października 2017
Unia to nie tylko pieniądze, to wspólnota, nie sobiepaństwo
Wczoraj podpisano w Ministerstwie rozwoju umowy na unijne dofinansowanie w łącznej wysokości 4,9 mld zł następujących przedsięwzięć transportowych: dalszej budowy II linii metra w Warszawie, przebudowy transportu szynowego w Bydgoszczy i zakupu elektrycznych autobusów dla Jaworzna. Podana kwota dofinansuje wymienione inwestycje na poziomie powyżej 55%. Dofinansowania warszawskiego metra z UE przekroczyło 16,5 mld zł. Zapowiedziane i zaawansowane są przygotowania do modernizacji kolejnych fragmentów linii kolejowych oraz inwestycje drogowe, w tym z zakresu niskoemisyjnego transportu publicznego w Warszawie, Krajkowie, Poznaniu i innych miastach. "Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" to największy program finansowany z Funduszy Europejskich w Polsce i innych krajach UE. Jego celem jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Główne obszary, na które przekazywane są środki w ramach programu, to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.
2 października 2017
Łatwiejszy dojazd do pracy z obu stron Wisły, atrakcja dla turystów
W Urzędzie Marszałkowskim województwa Kujawsko-PomorskiegoToruniu przedstawiciele samorządu województwa, gmin Solec KujawskiZławieś Wielka oraz powiatów bydgoskiegotoruńskiego podpisali w końcu września porozumienie o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu przeprawy promowej na Wiśle na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa. Przeprawa promowa ma skomunikować ważne drogi krajowe nr 10 oraz 80 i poprawić wzajemny dostęp mieszkańców obu gmin do miejsc pracy, zwłaszcza z gminy Zławieś Wielka do soleckiego parku przemysłowego. Przyspoży też atrakcyjności turystycznej tej części województwa. Pierwsze kursy promu są planowane za rok. Więcej informacji.
30 września 2017
Wypłaty z 500+ cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem
Trudno aby było inaczej, gdy otrzymuje się dodatkowe pieniądze bez dodatkowego wysiłku. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od kwietnia do grudnia 2016 roku świadczeniem wychowawczym objęto 3 miliony 800 tysięcy dzieci do 18 roku życia w całej Polsce, w tym: 1,36 mln mieszkających na wsi; 1,48 mln - w miastach. W podanym okresie w ramach programu "500+" rozdysponowano 17 miliardów złotych z budżetu państwa. W roku bieżącym spożytkowano na ten cel już blisko 16 mld zł. Wsparcie finansowe otrzymuje co miesiąc 2,62 mln rodzin: bez kryterium dochodowości - na drugie i kolejne dzieci, z zastosowaniem takiego kryterium - także na dziecko pierwsze. W rodzinach wielodzietnych wypłacane świadczenie sięga nawet 6000 zł miesięcznie. Aktualnie udział dzieci, na które jest wypłacane świadczenie wychowawcze wśród wszystkich dzieci niepełnoletnich wynosi 57,3%. W gminach wiejskich wskaźnik ten sięga 65%, w gminach miejsko-wiejskich - 59%, w gminach miejskich - 51%. Więcej informacji na stronie www.program500olus.pl
28 września 2017
Wójt gminy Rewal odwołany przez Prezes Rady Ministrów
W uzasadnieniu odwołania podano naruszanie przez wójta przepisów prawa oraz zaciąganie zobowiązań finansowych w parabankach. Zadłużenie gminy przekracza 130 mln zł. Zdaniem Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: gmina Rewal ma szanse na wyjście z długów przy racjonalnym planie naprawczym i dużej dyscyplinie finansowej. Trudno jednak sobie wyobrazić, że z długów wyciągnie gminę ta sama osoba, która ją tak znacznie zadłużyła, naruszając jednocześnie cały szereg przepisów prawa. Odwołany wójt, Robert Skraburski, może w czasie 30 dni zaskarżyć decyzję o odwołaniu. Jego wcześniejsze wyjaśnienia złej sytuacji finansów gminy i uwikłania jej w kredyty w parabankach podają, że jest to efekt kilkuletnich inwestycji i spadku sprzedaży mienia komunalnego. Dochodzenie prowadzi prokuratura. Zob. Diariusz REGIOsetu z 10 czerwca 2016 r.
P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A