Serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information

 
Sobota 22.10.2016
Warto zrozumieć
 
 KRONIKA 2016  •  Aktualności  •  ARCHIWUM 
19 października 2016
NIK o zadłużaniu samorządów w tzw. parabankach w 2015 r.
Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła wyniki przeprowadzonej z inicjatywy NIK planowej kontroli wpływu operacji finansowych stosowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową. Kontrolowany okres: od 31 sierpnia do 31 grudnia 2015 r. Samorządy korzystały z operacji finansowych innych niż kredyty i pożyczki bankowe oraz emisja obligacji, ponieważ ich sytuacja finansowa często uniemożliwiała uzyskanie tradycyjnego finansowania bankowego. Operacje te pozwalały na obejście mechanizmów ostrożnościowych i pozyskanie środków na projekty unijne lub kontynuowanie rozpoczętych projektów inwestycyjnych. Jednak bardzo często korzystanie z usług tzw. parabanków wiązało się z ponoszeniem przez samorządy kosztów istotnie przewyższających koszty rynkowe i prowadziło do nadmiernego zadłużania, a w skrajnych wypadkach do tzw. pętli zadłużania. Kontrolą objęto 14 jednostek samorządu terytorialnego z sześciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego: 13 o wielkości do 150 tys. mieszkańców oraz - dla porównania operacji finansowych stosowanych w małych i dużych samorządach - miasto stołeczne Warszawę. Różnica okazała się zasadnicza. O ile Warszawa nie korzystała z niestandardowych operacji finansowych, bazując na kredytach i pożyczkach udzielanych przez banki oraz na emisji obligacji, o tyle w wielu mniejszych samorządach stwierdzono przypadki przekroczenia wskaźników ostrożnościowych ograniczających poziom zadłużenia, korzystanie z ofert tzw. parabanków. Operacje te są legalne, jednak kreują ryzyka związane z powstaniem "ukrytych" zobowiązań długoterminowych. Odnotowano też brak w sprawozdaniach pełnej informacji o stanie zobowiązań, o zadłużeniu i wydatkach związanych z zaangażowaniem w różne operacje finansowe. Szczegóły na stronie Izby. NIK wskazuje, że presja na wykorzystywanie usług tzw. parabanków może ulec zwiększeniu, dlatego konieczne jest wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających samorządy przed niekontrolowanym zadłużaniem. Zob. Diariusz REGIOsetu z 25 lutego10 czerwca 2016 r.
18 października 2016
"Hybrydowa rewolucja" PiS niszczy 30-letni Trybunał Konstytucyjny
Historia Trybunału rozpoczęła się w czasie I Zjazdu tamtej "Solidarności", którego uczestnicy w 1980 r. zgłosili potrzebę jego powołania. Pierwszą ustawę o Trybunale Konstytucyjnym uchwalono 29 kwietnia 1985 r., a pierwsze orzeczenie (sygn. U 1/86) Trybunał wydał 28 maja 1986 r. pod obowiązującą wówczas Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wczoraj - w 19. rocznicę wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. - w Gdańsku odbyły się obchody 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego RP. Uroczystości miały odbyć się w innym miejscu, ale prezes TK Andrzej Rzepliński je odwołał, po tym jak Sejm "dobrej zmiany" w przeddzień ograniczył budżet Trybunału. W zaistniałej sytuacji prezydent Gdańska Paweł Adamowicz postanowił zorganizować jubileusz w Dworze Artusa w Gdańsku i pokryć część kosztów. Głównym punktem programu była konferencja pt. "Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych". Do udziału w konferencji zaproszeni zostali również Prezydent RP, marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny, przewodniczący komisji sejmowych i senackich, przedstawiciele samorządów adwokackiego i radców prawnych, wydziałów prawa, środowisk prawniczych, a także sędziowie Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów powszechnych i administracyjnych. Politycy uzależnieni od PiS zignorowali zaproszenie. W konferencji wzięli udział m.in. przewodniczący Komisji Weneckiej Rady Europy, prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i rzecznik tego Trybunału, prezesi sądów konstytucyjnych Czech, Litwy, Łotwy, Mołdawii i Ukrainy. Profesorowie oraz sędziowie TK przygotowali i wygłosili referaty poświęcone tematom: # Geneza sądownictwa konstytucyjnego w Polsce, # Trybunał jako współtwórca katalogu praw podstawowych u zarania transformacji, # Polska w Europie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, # Trybunał na straży samorządowej Rzeczypospolitej, # Własności jako wartości konstytucyjnej, # Trybunał na straży wolnych wyborów i podstaw demokracji, # Trybunał na straży rządów prawa w systemie trójpodziału władzy, # Trybunał na straży gospodarki rynkowej, # Trybunał na straży wolności obywatela od strachu przed ubóstwem, # Wolność obywatela od strachu przed własnym państwem. Temu tematowi poświęcona była także, kończąca konferencję, dyskusja panelowa. W tym samym czasie sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpoczęła prace nad projektem ustawy o statusie sędziów Trybunału autorstwa posłów PiS - pierwszej z trzech mających doprowadzić do "ostatecznego rozwiązania kwestii Trybunału". Ta ustawa ma regulować wymogi stawiane sędziom zarówno orzekającym jak i w stanie spoczynku w tzw. zakresie bezstronności i apolityczności. Praktycznie nakłada "knebel" na ich podstawowe wolności, m.in. prowadzi do zakazu występowania w mediach. Dobry sędzia Trybunału to sędzia milczący; gdy zabierze głos - urzędnik "dobrej zmiany" sięga po dyscyplinę.
15 października 2016
Komisja Wenecka o kolejnej ustawie ws. "naprawy" Trybunału
Wczoraj Komisja Wenecka przyjęła opinię ws. ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uchwalonej 22 lipca, podpisanej 30 lipca, która weszła w życie 16 sierpnia br. Wcześniej - 11 sierpnia - Trybunał Konstytucyjny ogłosił w wyroku, że kilkanaście zapisów tej ustawy jest niezgodnych z Konstytucją RP (zob. Diariusz REGIOsetu z 11 sierpnia 2016 r.) Wyrok ten, prezes Rady Ministrów - nie umocowana do tego konstytucyjnie - odsunęła od publikacji. Na publikację czeka też od 219&nbso;dni wyrok TK z 9 marca br. Przedstawiciel rządu polskiego nie wziął udziału w posiedzeniu Komisji poświęconemu polskiej sprawie (rzadki przypadek zlekceważenia organu Rady Europy). Opinia jest krytyczna. Komisja zwraca w niej uwagę, że ustawa o TK nie uwzględnia dwóch kluczowych zasad podziału i równowagi władz: niezależności władzy sądowniczej i pozycji Trybunału Konstytucyjnego jako ostatecznego arbitra rozstrzygającego w sprawach konstytucyjnych. Komisja odnotowała postępy ze strony polskiej: zmniejszenie większości wymaganej do wydania orzeczenia z dwóch trzecich do zwykłej większości oraz usunięcie przepisu o wszczęciu postanowień dyscyplinarnych wobec sędziów przez prezydenta Polski i ministra sprawiedliwości. Poprawki te są jednak - zdaniem Komisji - zbyt ograniczone, ponieważ inne zapisy ustawy spowodują znaczące opóźnienie i blokadę pracy Trybunału, czyniąc jego pracę nieefektywną oraz podważając jego niezależność z powodu nadmiernego uregulowania i kontroli wykonawczej nad jego funkcjonowaniem. Zdaniem polskiego rządu Komisja Wenecka nie jest w stanie zagwarantować opinii na wystarczającym poziomie merytorycznym. Na poparcie tego podaje, że lektura Konstytucji pozwala zrozumieć, że w Polsce Trybunał Konstytucyjny nie jest jedynym organem, który decyduje w sprawach konstytucyjnych. W wypowiedzi dla mediów Minister Spraw Zagranicznych stwierdził, że Polska "zakończyła współpracę" z Komisją Wenecką, gdyż ta obraża polski rząd.
14 października 2016
Od 2008 r. wszystkie województwa rosły szybciej niż średnia UE
Zakończył się Europejski Tydzień Regionów i Miast organizowany przez Europejski Komitet Regionów i Komisję Europejską. Od 10 do 13 października w Brukseli odbyło się 130 warsztatów, debat i wizyt w miejscach realizacji projektów dotyczących innowacji w miastach. Podczas spotkań dyskutowano m.in. o przyszłości polityki regionalnej UE po 2020 r., synergii między funduszami strukturalnymi UE a planem inwestycyjnym dla Europy oraz o środkach na rzecz usunięcia barier inwestycyjnych. Przy okazji Tygodnia zaprezentowano dane dotyczące rozwoju regionów UE w latach 2008-2014. Zdecydowanym liderem wśród 276 regionów w całej Unii zostało Mazowsze. Analizie poddano jednostki statystyczne na poziomie tzw. NUTS 2, które w Polsce odpowiadają województwom. Jak podał Eurostat, w 2008 roku PKB na mieszkańca w województwie mazowieckim (liczonym wraz z Warszawą) wynosiło blisko 83% średniej unijnej, a sześć lat później - ponad 108%. Dane Eurostatu pokazują ponadto, że wszystkie polskie województwa rozwijały się szybciej niż średnia unijna. Dodatkowo siedem z nich (obok mazowieckiego - dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie) zakwalifikowano do grupy 28 najbardziej dynamicznych, czyli takich, w których między 2008 a 2014 rokiem odnotowano co najmniej 1o punktów procentowych wzrostu w stosunku do średniej unijnej. Tak od 2008 do 2014 roku nasz kraj "chylił się ku ruinie."
12 października 2016
Był czas, kiedy Wisła była najważniejszą rzeką Świata
Dokładnie za tydzień w samo południe w toruńskim Dworze Artusa odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta inaugurująca Rok Rzeki Wisły. Ta społeczna inicjatywa rozwijana od początku 2014 r. z poparciem poprzedniego i obecnego Sejmu przybrała w lipcu br. postać uchwały. 19 października1466 r. po trzynastoletniej wojnie z Krzyżakami został w Toruniu zawarty pokój, na mocy którego miasta pruskie nad Wisłą, aż do jej ujścia w Gdańsku, weszły w skład Rzeczypospolitej jako nowa prowincja, nazwana "Prusami Królewskimi", później "Prusami Polskimi". Od tej chwili, pierwszy raz w historii prawie cały bieg Wisły był pod polskim władztwem, a cały bez żadnych wyjątków od 1496 r. Powszechnie przyjmuje się rok 1467 jako pierwszy rok wolnej żeglugi na Królowej Polskich Rzek. Wtedy rozpoczął się trwający 300 lat "Złoty Czas" żeglugi wiślanej, a wolny handel w całym jej dorzeczu był jednym z podstawowych czynników dających Polsce epoki zygmuntowskiej potęgę ekonomiczną, kulturalną i militarną ówczesnego świata. 19 października br. zorganizowana i przedstawiona będzie rekonstrukcja historyczna z flisakami, wojskami krzyżackimi i królewskimi oraz bitwą na Wiśle, zakończoną 550 lat temu II pokojem toruńskim. Jak podaje strona Urzędu Miasta w przeddzień uroczystości do Torunia przypłyną flisacy z Warszawy. Na bindudze w okolicy bramy Mostowej założą swoje obozowisko. Będzie tam można obserwować tradycyjne zajęcia flisaków, którzy w przeszłości byli stałym elementem nadwiślańskiego pejzażu Torunia. Po południu zostanie przeprowadzona próba generalna widowiska. W środę rozegrane też zostaną Regaty Ósemek Młodzików i Seniorów. Więcej informacji.
11 października 2016
Dolnośląski Ruch Samorządowy - inicjatywa ponadpartyjna?
Wybory samorządowe za dwa lata. Czas najwyższy aby podjąć działania prowadzące do ich wygrania. Z tą intencją powołano stowarzyszenie Dolnośląski Ruch Samorządowy. Na jego czele stanęli marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski i prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. W Ruchu uczestniczą radni wojewódzcy i burmistrzowie dolnośląskich miast. Członkowie Ruchu są obecnie w Sejmiku w koalicji z PO, PSL i SLD. Powołanie stowarzyszenia ma być odpowiedzią na zbytnie upartyjnienie i upolitycznienie samorządu.
10 października 2016
Sejmik Sejmików Województw RP - 550 radnych o roli samorządów
Na zakończonym w ubiegłym tygodniu w Katowicach Konwencie Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP i dyrektorów Kancelarii Sejmików omawiano zasady i metody współpracy instytucji kultury prowadzonych przez samorządy województwa, miast i gmin oraz administracje rządowe, także problemy związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem jednostek służby zdrowia. Ustaleniem szczególnej wagi jest decyzja Konwentu o zwołaniu Sejmiku Sejmików Wojewódzkich, czyli wspólne posiedzenie radnych sejmików wszystkich województw, których w całym kraju jest 550. Ich reprezentatywność jest podobna do posłów i senatorów. Zgromadzenie to ma się odbyć w pierwszym kwartale przyszłego roku, na zaproszenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego. Głównym tematem dyskusji będzie funkcjonowanie samorządów w Polsce. Nową przewodniczącą Konwentu została wybrana Zofia Szalczyk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
9 października 2016
Narasta potrzeba obywatelskich inicjatyw, nie tylko w kulturze
W warszawskim Pałacu Kultury i Nauki kończy obrady Kongres Kultury 2016 - oddolna inicjatywa, realizowana przede wszystkim siłami społecznymi. Pod manifestem zwołującym to spotkanie podpisało się 1200 osób, na Kongres przybyło ponad 2000, drugie tyle śledzi obrady on line. Jest to czwarty Kongres w najnowszej historii Polski zwołany przez artystów, twórców, kuratorów, producentów i animatorów kultury, wydawców, dziennikarzy, edukatorów, naukowców, działaczy społecznych i uczestników kultury. Poprzedni odbył się w 2009 r. w Krakowie. W manifeście zapowiadającym Kongres 2016 wyakcentowano wolę i potrzebę wspólnego przeciwstawienia się ksenofobii, pogardzie i nienawiści - rozszerzającej się chorobie relacji międzyludzkich i języka w obiegu publicznym. Właściwe rozumienie kultury nie lokuje jej w szeregu wskaźników PKB, uprzemysłowienia czy handlu tylko oddaje należną rolę fundamentu spajającego społeczeństwo i budującego jego tożsamość. Podstawę programową Kongresu stanowiły tematy zgłoszone przez uczestników i wybrane przez nich w drodze demokratycznego głosowania. Spośród trzystu wybrano 42 tematy zebrane w ośmiu grupach: # edukacja, # Europa, migracje, wielokulturowość, # kultura dzieci i młodzieży, # kultura i demokracja, # odbiorcy, uczestnicy, użytkownicy, # organizacja, samoorganizacja, instytucjonalizacja, # polityki kulturalne, # twórcy. Kongres 2016 podjął próbę odpowiedzi na pytanie: Jaka Polska?, a nie: Czyja Polska? Wynikające z trzydniowych obrad postulaty są formułowane pod adresem całej klasy politycznej, a także do wewnątrz, do ludzi kultury. Do głównych należą: wyrównywanie dostępu do kultury, a przez to ograniczanie politycznych radykalizmów, powrót do oświeceniowej idei kształcenia i formowania osobowości, budowanie wspólnoty w kulturze i wokół niej. Władze zignorowały Kongres, podobnie jak miesiąc temu Nadzwyczajny Kongres Sędziów w obronie trójpodziału władzy (zob. Diariusz REGIOsetu z 3 września 2016 r.)
7 października 2016
XI Kongres Obywatelski, pierwsza sobota listopada - warto być
Po raz jedenasty gdański Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową organizuje ogólnopolski Kongres Obywatelski. Od kilku lat miejscem Kongresu jest Gmach Główny Politechniki Warszawskiej. Ten międzyśrodowiskowy projekt obywatelski będący płaszczyzną systematycznych spotkań i dialogu środowisk gospodarczych, naukowych i pozarządowych różnych pokoleń stawia sobie jako główne cele: stymulowanie refleksji modernizacyjno-rozwojowej, służącej wspólnemu kształtowaniu przyszłości Polski, stymulowanie rozwoju wspólnotowości Polaków i kapitału społecznego w Polsce oraz stworzenie nowego języka opisu teraźniejszości i przyszłości Polski. Ów język ma odpowiadać podejściu holistycznemu do rozwoju, w którym swoje miejsce ma zarówno szeroko rozumiana kultura, ramy instytucjonalno-prawne, jak i polityka publiczna. Hasło tegorocznego Kongresu: Dojrzali Polacy - lepsza Polska! Wszystkich tych, którzy szukają odpowiedzi na pytanie, co dziś oznacza dojrzałość w różnych dziedzinach życia, organizatorzy zapraszają 5 listopada (sobota) 2016 r. do Warszawy. Wstęp wolny, obowiązuje jedynie rejestracja. Poza obradami plenarnymi odbędą się dyskusje w 10 sesjach tematycznych. Szczegóły.
6 października 2016
PKB w 2014 r. w województwach, podregionach i miastach
Według danych GUS wartość wytworzonego w 2014 r. PKB Polski wyniosła 1,72 bln zł (44,6 tys. zł/mieszk.) Ranking udziału województw w tej kwocie otwiera Mazowsze 381,7 mld zł, dalej lokują się (dane w mld zł): śląskie 213,4; wielkopolskie 166,4; dolnośląskie 145,4; małopolskie 134,0; łódzkie 104,9; pomorskie 97,8; kujawsko-pomorskie 76,0; podkarpacki 67,3; lubelskie 67,1; zachodniopomorskie 64,3; warmińsko-mazurskie 46,2; świętokrzyskie 41,3; podlaskie 38,6; lubuskie 38,4; opolskie 36,4. Wśród miast najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca charakteryzowało Warszawę - 131 tys. zł, był prawie dwukrotnie wyższy od przeciętnej w woj. mazowieckim. Po Warszawie drugie miejsce miał Poznań - 89 tys. zł, przewyższając prawie dwukrotnie średnią krajową. W 2014 roku poziom PKB na 1 mieszkańca znacznie przekraczający przeciętną w kraju odnotowano również we Wrocławiu (73,4 tys. zł) i w Krakowie (72,3 tys. zł). Niski poziom PKB na 1 mieszkańca charakteryzował podregiony: przemyski (53,6% średniej krajowej), chełmsko-zamojski (54,2%), nowotarski (56,3%) oraz ełcki (58,1% średniej krajowej).
4 października 2016
W marcu Mazowsze będzie gościć samorządowców z całej UE
W marcu 2017 roku w Warszawie odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu (COTER) Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Samorządowcy z wszystkich krajów członkowskich UE będą dyskutowali nad kształtem polityki spójności po 2020 r. O zorganizowanie posiedzenia komisji COTER właśnie na Mazowszu skutecznie zabiegał marszałek Adam Struzik. Apel wzywający do stworzenia silnej polityki spójności po 2020 r. zaapelowało ponad 300 samorządów i organizacji z 22 krajów członkowskich. Sprawa nabrała dodatkowo znaczenia po decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej. Konieczna jest dyskusja o tym, jak Brexit wpłynie na poziom budżetu unijnego, jakie będą zasady przydziału środków europejskich, czy polityka spójności zachowa tak wysoka pozycję w unijnym budżecie. Wybranie Mazowsza i Warszawy, wiodącego regionu i stolicy dużego kraju UE, znaczącego w tej części Europy, beneficjenta polityki spójności od czasów przedakcesyjnych - powinno przyczynić się do gruntownego przeanalizowania oraz wykreowania zasad koniecznych na czas szczególnie wymagający unijnej spójności.
3 października 2016
Zanieczyszczone powietrze uśmierca 45 tys. osób rocznie
Resort rozwoju przygotowuje rozporządzenie, które od 2018 r. ma położyć tamę zanieczyszczaniu powietrza w miastach m.in. przez domowe kotłownie. Za kilkanaście miesięcy dostępne na rynku oraz dopuszczane do montażu będą tylko kotły o najlepszych standardach emisyjnych. Nie będzie można już sprzedawać ani montować w Polsce kotłów na paliwa stałe (głównie chodzi o węgiel), o niższej niż piątej klasy parametrów emisyjnych. Zgodnie z projektem, nowe restrykcje będą dotyczyły kotłów o mocy nie większej niż 500 kW, czyli takich jakie stosowane są w domowych kotłowniach. Nowe piece, które są ręcznie zasilane paliwem, nie będą mogły emitować więcej pyłu niż 60 mg/m3. W przypadku kotłów automatycznych, emisja pyłu nie będą mogły przekroczyć 40 mg/m3. Polskie miasta należą też do europejskiej czołówki miast, których mieszkańcy muszą oddychać powietrzem złej jakości. Dotyczy to zarówno dużych aglomeracji, ale też małych ośrodków, a nawet uzdrowisk. Przemieszczając się z północy kraju na południe zanieczyszczenia powietrza z każdym dystansem pogarszają się. Największy alarm pojawia się w Małopolsce i na Śląsku. Tam limity stężeń zanieczyszczeń powietrza są przekraczane kilkadziesiąt dni w roku, w Krakowie - przez prawie połowę roku. W tej złej czołówce są też m.in. Gliwice, Katowice, Nowy Sącz. Problemem zanieczyszczeń dotknięte są też miejscowości turystyczne czy uzdrowiskowe, takie jak Zakopane czy Szczyrk.
1 października 2016
Bezrobocie w Polsce w sierpniu: wg Eurostatu 5,9%, wg GUS 8,5%
Różnice wynikają z odmiennych metodologii liczenia. Ważna jest utrzymująca się tendencja spadkowa: w marcu GUS podał 10%, w czerwcu - 8,7%. Według Eurostatu w lipcu w Polsce 6%. Na tle krajów członkowskich UE niższy od nas wskaźnik miały w sierpniu tylko Holandia (5,8%), Węgry (5,1%), Malta i Wielka Brytania (po 4,8%), Niemcy (4,2%) i Czechy (3,9%), a wyższy na przykład: Dania i Luksemburg (po 6,2%), Szwecja (7%), Belgia (8,2%). Przeciętna stopa bezrobocia w 28 krajach UE wyniosła 8,6%; najwyższa w Grecji - 23,4% i Hiszpanii - 19,5%.
30 września 2016
Marszałkowie przeciwni odebraniu im zarządzania PROW
Zakończone dziś obrady II Konwentu Marszałków RP w Luboradzy (gm. Barwice) koncentrowały się wokół spraw związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, spuścizną po PGR-ach, kształtowania polityki sportowej i krajobrazu samorządowo-gospodarczego po ustawie o OZE. Aktualności na stronie http://konwent.wzp.pl/. Marszałkowie województw zaprotestowali przeciwko planom centralizacji zarządzania PROW. Przyjęli stanowisko, w którym wyrazili swoje zaniepokojenie planami odebrania województwom kompetencji we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W swoim stanowisku piszą m.in. że wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki podczas spotkania Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER, które odbyło się w Ministerstwie 19 września br. stwierdził, że współpraca pomiędzy samorządami województw, Lokalnymi Grupami Działania a MRiRW nie funkcjonuje prawidłowo, dalej miał powiedzieć, że rozważane jest wyjęcie wszystkich działań PROW 2014-2020 spod nadzoru samorządów województw. Rzecznik resortu rolnictwa zapewnia, że nie ma takich zamierzeń.
26 września 2016
34% unijnej puli dla województw uruchomiono do 15 września br.
Według informacji W ramach 16 programów regionalnych uruchomiono nabór na 1114 wniosków na kwotę ok. 46 mld zł dofinansowania UE. Złożono wniosków blisko 18 tysięcy. 70% naborów jest dofinansowywana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 30% - z  Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem Polska otrzymała na lata 2014-2020 ok. 354 mld zł z polityki spójności. Liderami są programy województw podkarpackiego i pomorskiego, w których wartość wniosków o dofinansowanie, po ocenie formalnej, przekracza 40% alokacji dla danego programu w bieżącej perspektywie finansowej. Natomiast pod względem poziomu kontraktacji, a zatem alokacji rozdysponowanej na podstawie umów, takimi liderami są województwa pomorskie i wielkopolskie, które uzyskały wykorzystanie alokacji odpowiednio 17 i 15%. Zakontraktowaną kwotą tym dwóm województwom dorównuje śląskie, ale przy znacznie wyższej przypisanej w tym regionie alokacji wartość umów stanowi 7% dostępnych środków.
24 września 2016
Program 500+ pomogą sfinansować beneficjenci programu 500+
Jak zapowiedział Minister Finansów państwo przedstawi w październiku br. ofertę nowego typu obligacji dla beneficjentów programu 500+. Będą to Rodzinne Obligacje Skarbowe o nominale 100 zł, możliwe do nabycia do wysokości otrzymywanego świadczenia wychowawczego. Obligacje Rodzinne będą sześcio- i dwunastoletnie, dostępne w cyklach miesięcznych w oddziałach banku PKO BP. Ich preferencyjne oprocentowane ma wynosić: 2,60% w pierwszym roku, później 1,75% - w przypadku obligacji 6-letnich oraz 2,00 i 3,00% odpowiednio dla 12-letnich. Podane oprocentowanie ma być powiększane wskaźnikiem inflacji ustalanym w poszczególnych okresach odsetkowych. Obligacje Rodzinne będzie też można przedterminowo wykupić i wycofać zgromadzone oszczędności.
22 września 2016
Książki, filmy, utwory muzyczne bezpłatnie z legalnych źródeł
Fundacja Legalna Kultura stworzyła ogólnopolski projekt legalnego i bezpłatnego - lub w bardzo niskiej cenie - dostępu do ponad tysiąca książek, filmów, płyt i gier. Rozpoczęła się jego III edycja, potrwa do 8 października br. Współorganizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Do gmin, domów kultury, bibliotek i szkół trafiło 10 tysięcy plakatów informujących o akcji. Poszczególne utwory można pozyskać ze strony internetowej Kultura na Widoku oraz za pomocą kodów QR umieszczonych na instalacjach, citylightach i wspomnianych plakatach.
20 września 2016
Mapy geologiczne Polski 1:50 000 bezpłatnie dostępne wszystkim
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy udostępnia bezpłatnie samorządom, inwestorom, obywatelom zbiory kartograficzne liczące blisko 5 tysięcy arkuszy map w wersji cyfrowej. PIG-PIB poprzez swoją stronę internetową oraz bezpośrednio w przeglądarce Centralnej Bazy Danych Geologicznych umożliwia korzystanie z czterech podstawowych map w skali 1:50 000, a mianowicie: # Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (SMGP), # Mapy Litogenetycznej Polski (MLP), # Mapy Hydrogeologicznej Polski (MHP), # Mapy Geośrodowiskowej Polski (MGŚP). Zawarte w nich informacje, np. na temat budowy podłoża, na którym ma być zlokalizowane dane przedsięwzięcie, są niezbędne przy planowaniu większości inwestycji, poczynając od zakupu działki, budowy domu, montażu pomp ciepła, sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, a także projektów przemysłowych czy infrastrukturalnych, nie wspominając o trafnym wyborze miejsca na studnię. Równolegle z opracowywaniem nowych arkuszy trwa uaktualnianie starszych. Przeglądu wymaga m.in. 214 arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, które powstały od lat 50. do 80. ubiegłego wieku (nie są dokładne z powodu używania w latach 1950-80 tzw. skażonych podkładów ? o zniekształconych współrzędnych ze względów wojskowych). Prace nad Szczegółową Mapą Geologiczną Polski (SMGP) mają być zakończone do 2020 roku. Pełne pokrycie Polski mapą litogenetyczną (MLP) - do roku 2022.
17 września 2016
39 i 93, daty od-do, ostatniej "wizyty" Armii Czerwonej w Polsce
Tego dnia w 1939 r. ZSSR, w ślad za najazdem wojsk niemieckich, dokonał agresji na Polskę. Po zakończeniu wojny przez 48 lat w kilkuset miejscach naszego kraju kwaterowała skadrowana armia Północnej Grupy Wojsk radzieckich, później rosyjskich. Też tego dnia - ale w 1993 r. - prezydent Lech Wałęsa pożegnał na dziedzińcu Belwederu ostatnią grupę rosyjskich żołnierzy ostatecznie opuszczających Polskę. Historycznie ujmując wojska rosyjskie operowały na terytorium Rzeczypospolitej w latach 1772-1993, z kilkunastoletnią przerwą w międzywojniu i kilkuletnią w czasie wojny. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 1 września 2016 r.
16 września 2016
..i po gimnazjach. Zmiany dla zmiany także w resorcie oświaty
Minister Edukacji Narodowej przedstawiła założenia planowanej reformy systemu oświaty. Zgodnie z przepisami zawartymi w projekcie ustawy - Prawo oświatowe, ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej, ulegnie przekształceniu. MEN proponuje, by docelowa struktura szkolnictwa obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową (w tym 4 lata nauczania początkowego), 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia, szkołę policealną. W systemie znikają gimnazja, co od kilku miesięcy jest zadaniem MEN do wykonania. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 4 sierpnia 2016 r.
15 września 2016
Do 2019 roku "Janosik" zostaje, bez zapowiadanych zmian
W przygotowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego utrzymano na lata 2017-2019 dotychczasowe przepisy dotyczące systemu korekcyjno-wyrównawczego (służącego subwencyjnemu wyrównaniu różnic w dochodach) dla samorządów województw. Przedłużenie działania obecnego systemu ma nie zmniejszyć w 2017 r. dochodów żadnego z samorządów województw, w porównaniu z dochodami wyliczonymi według przepisów obowiązujących w 2014 r. Nowelizacja zakłada, że tak jak w 2016 r. w budżetach państwa na lata 2017-2019 zostanie utworzona rezerwa celowa, której środki będą zasilały budżety samorządów województw z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich. W 2017 r. w rezerwie tej ma się znaleźć 225 mln zł.
14 września 2016
Parlament Europejski znowu o zagrożeniu demokracji w Polsce
Parlament Europejski przyjął drugą rezolucję na temat sytuacji w Polsce, w której ocenia, że "paraliż Trybunału Konstytucyjnego zagraża demokracji, prawom podstawowym oraz rządom prawa w Polsce". Rezolucję poparło 510 europosłów, a 160 było przeciw. Pierwszą Parlament przyjął w  kwietniu; odnosiła się tylko do sporu wokół Trybunału. W dzisiejszej rezolucji europosłowie wyrażają zaniepokojenie m.in. odnośnie do ustaw: o mediach, o policji, o prokuraturze, do Kodeksu postępowania karnego, ustawy antyterrorystycznej, ustawy o służbie cywilnej, a także do kwestii "zdrowia reprodukcyjnego kobiet". PE uważa, że zmiany "przyjmowane są szybko i bez właściwych konsultacji". Wezwano Komisję Europejską, by - wobec braku w pełni funkcjonalnego Trybunału Konstytucyjnego - zbadała te ustawy pod kątem zgodności z prawem UE. Rezolucję poparło 510 europosłów, a 160 było przeciw. Zob. Diariusz REGIOsetu z 14 kwietnia 2016 r. Dwa dni temu Warszawę po raz kolejny odwiedziła delegacja Komisji Weneckiej organu Rady Europy w ramach prac nad projektem opinii na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
11 września 2016
93% mieszkańców Warszawy zadowolonych z życia w stolicy
Warszawa znalazła się na ósmym miejscu opublikowanego przez unijny urząd statystyczny Eurostat rankingu zadowolenia mieszkańców europejskich stolic. Ostatnie badanie przeprowadzono w 2015 roku. Liderem jest Wilno z poziomem satysfakcji mieszkańców 98%, zaraz za nim Sztokholm i Kopenhaga (po 97%) oraz Wiedeń i Luksemburg (po 96%). W Warszawie zadowolonych jest 93% mieszkańców - to o trzy punkty procentowe więcej niż w takim samym badaniu z 2012 roku. Najmniej zadowolenia budzi życie w Atenach (71%). Kolejne od końca są miasta: Rzym (zadowolonych jest 80% mieszkańców), Bukareszt i Paryż (po 83%).
8 września 2016
Wnioski o dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli
Samorządy mają możliwość składania do 10 października wniosków o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 i art. 88 Karty nauczyciela. Przepis ten pozwala dyrektorowi szkoły rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem w przypadku całkowitej lub częściowej likwidacji placówki oraz w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela. Według informacji Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN, warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jest dołączenie podpisanego oświadczenia, że liczba etatów nauczycieli w roku 2016 (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) nie zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego (wg stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) Więcej informacji na stronie MEN.
5 września 2016
BGK wspiera Samorządy i NGOsy podejmujące budownictwo socjalne
Przez cały wrzesień w Banku Gospodarstwa Krajowego trwa jesienny nabór wniosków o dofinansowanie budownictwa socjalnego. Do dyspozycji jest około 65 mln zł. Celem rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego prowadzonego od 2007 r. jest zwiększenie zasobu lokali oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych. Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi BGK. O bezzwrotną dotację mogą ubiegać się: gminy, spółki gminne, związki międzygminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego. Bezzwrotna dotacja może zostać udzielona na budowę lokali socjalnych, lokali komunalnych, mieszkań chronionych, na zakup byłych mieszkań zakładowych, na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych. W ramach programu w całej Polsce powstało już ponad 13 tysięcy takich lokali, kolejne ponad 4 tysiące są w trakcie realizacji. Od 2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał bezzwrotne dotacje w łącznej wysokości ponad 735 mln zł na współfinansowanie przeszło 1150 przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości niemal 2,3 mld zł. Zob. wymagane dokumenty i procedury. Kolejny wiosenny nabór wniosków od 1 do 31 marca 2017 r.
P R Z Y P O M N I E N I E
.

R E K L A M Y

W Y S Z U K I W A R K A