Serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information

 
Wtorek 24.05.2016
 
 KRONIKA 2016  •  Aktualności  •  ARCHIWUM 
20 maja 2016
Polska Racja Stanu w krzywym zwierciadle PiS
Premier rządu PiS wygłosiła w Sejmie mowę nienawiści do wszystkich (z wyjątkiem swoich). Język eskalujący słowa poniżania był obliczony na zburzenie szansy jakiegokolwiek porozumienia z kimkolwiek. Ta wykrzyczana mowa miała dodatkowo zaognić sytuację wewnętrzną. Z innej perspektywy - godziła w Polską Rację Stanu. Separowanie Polski od Unii Europejskiej zagraża naszemu bezpieczeństwu. Związanie państw członkowskich zasadami i warunkami przyjmowanymi przy akcesji i ich przestrzeganie jest źródłem stabilności i pokoju w całym obszarze UE. Oparcie Polski w Unii ściśle wiąże się z naszym oparciem w NATO. Samotnej suwerenności tragicznie doświadczyliśmy wcale nie tak dawno. Rządzącym politykom wydaje się, że wygranie wyborów oznacza oddania im Polski na własność.
18 maja 2016
Polskie finanse publiczne i sektor bankowy w raporcie MFW
Międzynarodowy Fundusz Walutowy dokonał dorocznego przeglądu polskiej gospodarki. Stan wyjściowy, wypracowany w poprzednich latach, stwarza stabilne podstawy wzrostu w wielu dziedzinach. Niepokoją natomiast zapowiadane od wyborów: obniżenie wieku emerytalnego w istniejącej i prognozowanej sytuacji demograficznej oraz przewalutowanie kredytów frankowych. Ich realizacja zagrozi finansom publicznym, może zdestabilizować sektor bankowy, w tym ograniczyć akcję kredytową. To niektóre czynniki wewnętrzne. Wśród zewnętrznych czynników ryzyka stojących przed polska gospodarką raport wymienia spowolnienie na rynkach wschodzących wraz z niestabilnością na rynkach finansowych i przeciągającą się stagnację w strefie euro. Czynniki wewnętrzne z uwzględnieniem zewnętrznych pogorszyły oceny inwestorów, co zwykle przekłada się na obniżenia poziomu wzrostu gospodarczego.
16 maja 2016
Warszawa pobudza reformatorów mapy administracyjnej kraju
W Sejmie powstał zespół ds. zbadania skutków odłączenia Warszawy od Mazowsza. Tworzą go posłowie PiS. O rozłączenie statystyczne obu wymienionych podmiotów wystąpiono już do Komisji Europejskiej (zob. Diariusz REGIOsetu z 15 lutego 2016 r. Takie spowoduje inny rozdział środków unijnych. Teraz wraca się do pomysłu rozłączenia także administracyjnego. Gdyby takie uchwalono musiałyby się odbyć w tych nowych dwóch jednostkach samorządu terytorialnego w takcie bieżącej kadencji wybory nowych władz samorządowych.
13 maja 2016
Samorządowcy organizują ogólnopolską debatę oświatową
Wszystkie ogólnopolskie organizacje, tworzące stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego postanowiły zorganizować 2 czerwca br. w Warszawie w hotelu Gromada Lotnisko Ogólnopolską Samorządową Debatę Oświatową. Zapowiadane jest przedstawienie w obecności przedstawicieli rządu i parlamentu, warunków jakie muszą być spełnione, aby samorządy mogły skutecznie finansować i realizować zadania oświatowe. Mają być także zaproponowane konkretne zmiany w ustawach oświatowych. Zgłoszenie udziału.
12 maja 2016
Duma z europejskiej Polski, wstyd za rządy PiS
Mija pół roku jak kraj dotknęły rządy w stylu wschodnim, niezdolne pogodzić się z zachodnim systemem trójpodziału władzy. Za kilka dni minie też rok od objęcia urzędu przez Prezydenta Dudę, do wyboru z partyjną legitymacją PiS. Trwa czas prowadzonej z niezwykłym uporem skoordynowanej akcji parlamentu, rządu i prezydenta zmierzającej do objęcia własną kontrolą władzy sądowniczej, czyli odwrócenia demokratycznego porządku w państwie. Kontrolowanie władzy sądowniczej, w tym legalności wyroków Trybunału Konstytucyjnego, przez władze wykonawcze nie znajduje oparcia w żadnym z obowiązujących przepisów prawa i w sposób bezceremonialny lekceważy zasadę podziału i równowagi władz, które wynikają wprost z art. 10 Konstytucji Rzezcypospolitej. Wśród wielu toczących się spraw nie ma innej o tak fundamentalnym znaczeniu.
11 maja 2016
RPO o lekcjach etyki i religii mniejszości wyznaniowych
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie równego dostępu do nauczania religii lub etyki dla wszystkich uczniów. Zdaniem Rzecznika szkoły rzadko informują rodziców i uczniów o możliwości zorganizowania lekcji religii mniejszości wyznaniowych i lekcji etyki na życzenie. Rzecznik optuje za wprowadzeniem takiego obowiązku, nałożonego na dyrektorów, oraz postuluje prowadzenie kampanii informacyjnych na temat zasad organizowania lekcji religii i etyki, w tym o nauczaniu religii mniejszościowych kościołów i związków wyznaniowych. Poprawa w tym zakresie jest nie wystarczająca. Istotne jest również, aby szkoły wykazywały większą inicjatywę w organizowaniu lekcji religii lub etyki, a nie tylko obarczały tym zadaniem zainteresowanych rodziców i uczniów. Konieczne są także usprawnienia organizacyjne, tak aby uczniowie nie byli zniechęcani do zajęć np. trudnym dojazdem czy dodatkowym czasem oczekiwania na lekcje. Obowiązek organizowania lekcji etyki powinien wynikać z ustawy o systemie oświaty, a nie wyłącznie z przepisów rozporządzenia. Takie rozwiązanie zwiększyłoby ochronę prawną osób doświadczających dyskryminacji ze względu na religię, wyznanie lub światopogląd. Ponadto zdaniem Rzecznika statystyki powinny zostać uzupełnione o liczbę uczniów w szkole uczestniczących w lekcjach etyki lub danej religii. Pozwoli to oszacować rzeczywisty dostęp do nauczania etyki i religii mniejszości narodowych. Obecnie gromadzone informacje dotyczą tylko liczby szkół, w których prowadzone są lekcje etyki i lekcje religii.
9 maja 2016
Dzień Europy - dzień idei pokoju i rozwijanej wspólnoty państw
Rocznica podpisania w 1950 r. historycznej Deklaracji Schumana. Ówczesny francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali - podstawowych składników zaopatrzenia przemysłów zbrojeniowych. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano rok później. W macu 1957 r. Europejską Wspólnotę Węgla i Stali rozszerzono, powstała Europejska Wspólnotę Gospodarczą. Plan Schumana przechodził dalsze etapy rozwoju. Jest uważany za kamień węgielny dzisiejszej Unii Europejskiej.
8 maja 2016
Dwa...trzy pokolenia Polaków cieszą się życiem w pokoju
Tego dnia wieczorem w 1945 roku w Berlinie skapitulowały Niemcy, odpowiedzialne za hekatombę II Wojny Światowej. 71 lat Polska i Polacy szczęśliwie nie doświadczają wojny. Ale wojny toczą się niemal bez przerwy, tylko "gdzieś" - bliżej (Bałkany, Ukraina) czy dalej (Bliski Wschód, Azja, Afryka). Okropności wojny, tragedie ludzkie, ucieczki przed śmiercią dostrzegamy coraz bardziej chłodno, stępia się współczucie, chrześcijańskie powinności zastępuje niechęć do dzielenia się tym czym możemy - miejscem bez wojny na doczekanie przez uchodźców czasu pokoju w ich własnej ojczyźnie. My - jak pokazują sondaże i jak ogłaszają podporządkowani ich wynikom politycy - trwale opieramy się przed uczestniczeniem w takim nakazie człowieczeństwa. Empatia "nie dotyka" tych, którzy nie mieli okazji troszczyć się o własne zagrożone dzieci, a teraz straszą uchodźcami najgłośniej. Od "naszej" wojny upłynęło tyle lat, że już niewielu pamięta tamte tułaczki Polaków. Warto je sobie przypomnieć, warto też aby katolicy zauważali głos papieża Franciszka.
7 maja 2016
Największy marsz Suwerena od czasu odzyskania wolności
Polacy, mieszkańcy wielu miejscowości z całego kraju, razem z warszawiakami - ludzie równi, otwarci, uśmiechnięci - manifestowali swoje przywiązanie do wartości budujących demokrację, do przestrzegania prawa, do przynależności Polski do Unii Europejskiej. Zarazem wyrażali zdecydowany sprzeciw wobec łamaniu ładu konstytucyjnego państwa, dążeniu rządzących do jedynowładztwa, osłabiania bezpieczeństwa kraju działaniami mającymi izolować Polskę od wspólnoty krajów europejskich. Nie ma zgody na partię zamiast państwa, na poniżanie i obelgi zamiast szacunku, na rządy siły zamiast niekłamanego dialogu.
5 maja 2016
Ku uwadze starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Już po raz siódmy Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora, ogłasza Ogólnopolski Konkurs GRUNT na MEDAL 2016 W akcji tej promowane są tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne. Patronat sprawuje Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia przyjmują do 20 maja 2016 r. regionalne Centra Obsługi Inwestora - Partnerzy PAIiIZ. Wszelkich informacji udzielają: Marzanna Siudym: tel: +48 223349812, marzanna.pochodyla@paiz.gov.pl oraz Rafał Szymaniak: tel: +48 223349915, rafal.szymaniak@paiz.gov.pl
3 maja 2016
Święto konstytucji w czasie jej łamania przez nowe władze
225 rocznica uchwalenia Ustawy Rządowej przez Sejm Czteroletni, zwany także Wielkim, obradujący w latach 1788-1792. "Konstytucja 3 Maja", nowatorska i reformatorska na ówczesne czasy, regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. (zob. Diariusz REGIOsetu z 3 maja 2012 r.) Niestety siłami obcymi i własnymi została 23 listopada 1793 roku uchylona przez kolejny Sejm, który uznał ten Wielki za niebyły. Dwa lata później Polska zniknęła z mapy Europy. Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało ustanowione w 1919 r., oficjalnie zniesione w 1951 r., ponownie przywrócone w 1990 r. Od tego czasu po raz pierwszy przypada ono w roku bezprzykładnego lekceważenia obowiązującej Konstytucji RP po społu przez polski parlament (nie uznawanie niekonstytucyjności ustaw), rząd (nie publikowanie powszechnie obowiązujących wyroków Trybunału) i prezydenta (selekcjonowanie sędziów TK). Zobacz Początek "Dobrej zmiany". Modne dziś pojęcie imposybilizm rządzący pozbawiają znaczenia pozytywnego, jednej z głównych funkcji każdej efektywnej konstytucji, funkcji, która nie pozwala władzy ustawodawczej i wykonawczej na działania sprzeczne z regułami proceduralnymi, kompetencyjnymi i treściowymi jakie wyznacza prawo w budowanym od 26 lat polskim państwie prawnym. Przedstawiają je w potrzebnym władzy dążącej do jedynowładztwa znaczeniu negatywnym - "niemożności" realizacji wszystkiego co się zamierza, także wbrew obowiązującej Konstytucji, na wierność której przysięgał prezydent i każdy poseł - wielu zwracało się o pomoc w tym do Boga. Mimo tego nowej władzy obce jest respektowanie ustawy zasadniczej, w której są umocowane bezpośrednio takie instytucje jak: Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rzecznik Praw Obywatelskich. Nastał nieświąteczny czas dla Konstytucji Rzeczypospolitej. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 31 grudnia 2015 r.
2 maja 2016
Flaga Rzeczypospolitej towarzyszy Polakom w kraju i za granicą
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - święto wprowadzone na mocy noweli z 20 lutego 2004 r. (tekst jednolity ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych1). Dwa równe prostokąty flagi - biały i czerwony, odwzorowują barwy godła polskiego - biały orzeł na czerwonym tle. Znak w godle - orzeł - jest ważniejszą jego częścią, dlatego prostokąt biały jest na górze, a czerwony na dole.
1 maja 2016   12 lat Polski w UE
Polacy wyraźnie zadowoleni z 12 lat członkostwa Polski w UE
1 maja 2004 r. w Warszawie i Dublinie polska flaga znalazła się gronie 25 flag państw-członków Unii Europejskiej. Nasze starania i negocjacje prowadzili przedstawiciele kilku kolejnych rządów; finał nastąpił gdy premierem był Leszek Miller, a prezydentem Aleksander Kwaśniewski. Wcześniej (7 i 8 czerwca 2003 r.) w ogólnokrajowym referendum 77,45% głosujących Polaków wyraziła swoje poparcie dla naszego członkostwa w Unii Europejskiej Wysoki poziom poparcia dla bycia Polski we wspólnocie utrzymuje się; od dwóch lat nie spada poniżej 80%. W kwietniu br. jako zwolennicy zadeklarowało się 85% respondentów, jako przeciwnicy mniej niż jedna dziesiąta badanych (9%). Niezdecydowanych odnotowano 6%. (CBOSnews Newsletter 18/2016. Prezentowane dane pochodzą z badań "Aktualne problemy i wydarzenia"). Pomimo wielu poważnych problemów, z którymi musi się mierzyć dzisiaj Unia, dbałość o naszą w niej aktywną obecność i przestrzeganie wspólnotowych standardów nabrała ostatnio szczególnego znaczenia.
29 kwietnia 2016
Sytuacja finansowa Polaków po ostatnich kilkunastu latach
CBOS ogłosił wyniki sondażu na temat sytuacji finansowej Polaków, zrealizowanego w pierwszej połowie marca bieżącego roku na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców kraju liczącej 1034 osoby. Opracowane dane wskazują na najwyższy w cały okresie po 1989 r. odsetek osób żyjących na poziomie ponadprzeciętnym oraz najniższy - osób żyjących skromnie lub biednie. 70% Polaków nie odczuwa zagrożenia biedą, wśród tej części 43% bierze pod uwagę pogorszenie swojej sytuacji materialnej, następne 27% nie ma takich obaw. 24% respondentów określa swój standard życia jako ponadprzeciętny. Biedy obawia się 29% ankietowanych, z tego 22% twierdzi, że jakoś sobie z nią poradzi, natomiast 7% deklaruje wobec niej bezradność.
27 kwietnia 2016
Uchwała Sądu Najwyższego o niepublikowanym wyroku TK
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego podjęło uchwałę, w której stwierdza: Zgodnie z art. 190 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu opublikowaniu. Nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzający niezgodność z Konstytucją określonego przepisu uchyla domniemanie jego zgodności z Konstytucją z chwilą ogłoszenia wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w toku postępowania. Na skandaliczne po tym wypowiedzi, nauczonych poniżania i nienawiści funkcyjnych posłów PiS, zareagowało m.in. Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do frontu obrony przed zaciekłą dewastacją porządku prawnego RP przez rządzącą samodzielnie partię Prawo i Sprawiedliwość dołączają samorządy. Za stosowaniem się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, także tych, które nie będą publikowane przez zobowiązane do tego organy w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej, opowiedziały się już - w podjętych stanowiskach bądź uchwałach - rady miast: Łodzi, Warszawy, PoznaniaBydgoszczy oraz Sejmik województwa zachodniopomorskiego. Uchwały takie przygotowują rady Gdańska, WrocławiaWałbrzycha. Wojewodowie (urzędnicy rządu PiS) zapowiadają unieważnienie uchwał w ramach rozstrzygnięć nadzorczych; wobec stanowisk nie mają takiej kompetencji. Od rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów jednostkom samorządu przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego, a następnie Naczelnego Sądu Administracyjnego.
25 kwietnia 2016
Rzeszów może liczyć na fuzję z sołectwem Bzianka w 2017 r.
Rzeszów wyrasta na mocnego lidera południowo-wschodniej Polski. W latach 2005-2010 miasto dwukrotnie powiększyło swój obszar. Dalsze zabiegi o rozszerzenie granic miasta nie miały powodzenia przez kilka lat (zob. Diariusz REGIOsetu z 14 lipca 2011.) Tegoroczny, kolejny wniosek obejmował włączenie do miasta sołectw: Miłocin i Pogwizdowo Nowe z gminy Głogów Małopolski, Bzianka z gminy Świlcza, Zaczernie z gminy Trzebownisko oraz Matysówka z gminy Tyczyn, a także połączenie miasta-gminy Rzeszów i gminy Krasne. Wojewoda podkarpacki wydał pozytywną opinię co do objęcia granicami miasta jedynie sołectwa Bzianka. Proponowane połączenie dwóch JST: Rzeszów i Krasne nie uzyskało zgody mieszkańców i rady gminy Krasne; negatywnie wypowiedziała się też w tej sprawie rada powiatu rzeszowskiego. Jedyne dokonane dotąd połączenie dwóch JST miało miejsce w województwie lubuskim (zob. Diariusz REGIOsetu z 2 stycznia 2015 r.)
22 kwietnia 2016
Na infrastrukturę, innowacje, B+R, szkolenia, IT i energetykę
Ogłoszony "Plan inwestycyjny dla Europy" (dokument COM(2014)903), zwany planem Junckera - przewodniczącego KE, ma wywołać inwestycje o wartości co najmniej 315 mld euro w latach 2015-2017. Podstawę finansową planu stanowi Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI). Wsparcie EFSI ma charakter instrumentów zwrotnych; są to pożyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe a nie dotacje. Wśród podmiotów uprawnionych do wsparcia z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych są jednostki samorządu terytorialnego (JST). Dostępny budżet EFIS wynosi około 21 mld euro. Ponieważ są to środki niepaństwowe, korzystanie z nich nie jest ograniczone rygorami pomocy publicznej. Dlatego uzyskane wsparcie może m.in. zapewnić wnioskodawcy uzupełnienie wkładu własnego w projekcie z dofinansowaniem bezzwrotnym w ramach programów operacyjnych UE na lata 2014-2020. Wsparcie mogą uzyskać jedynie projekty, które: # są ekonomicznie rentowne i technicznie wykonalne, # służą realizacji celów UE, m.in.: trwałego wzrostu, tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, # mają potencjał przyciągnięcia środków z innych źródeł, # potrzebują wsparcia ze strony EFIS, gdyż nie da się ich zrealizować samymi środkami z innych instrumentów UE i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W Polsce wsparcia w ramach EFIS udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Koordynację wdrażania planu w Polsce zapewnia Ministerstwo Rozwoju - punkt kontaktowy: planinwestycyjny@mr.gov.pl
19 kwietnia 2016
Pierwsze miejski zryw powstańczy w okupowanej Europie
Od 19 kwietnia do 16 maja 1943 r. w warszawskim getcie polscy Żydzi, kilkuset bojowników z podziemnych formacji zbrojnych, powstali przeciwko niemieckim ludobójcom przystępującym do ostatecznej likwidacji stołecznej dzielnicy żydowskiej. Powstanie podjęto bez jakichkolwiek złudzeń co do jego militarnego powodzenia. Stało się ono przede wszystkim wymownym symbolem, niezwykle ważnym w historii narodu żydowskiego skazanego na zagładę podczas II Wojny Światowej.
16 kwietnia 2016
Zrzeszenie Prawników Polskich w obronie stosowania prawa
Uczestnicy VI Ogólnopolskiej Konferencji Prawników, obradujący w Kołobrzegu, podjęli uchwałę, w której czytamy m.in. Doraźne i chaotyczne zmiany systemu prawnego, ograniczanie roli Trybunału Konstytucyjnego, czy też próby naruszania niezależności sądów i niezawisłości sędziów, godzą w fundamenty Rzeczypospolitej Polskiej, na co nie wyrażamy zgody.... Oczekujemy od posłów, senatorów, Rządu oraz Prezydenta RP akceptowania i stosowania prawa i powstrzymania się od prób obalenia porządku prawnego RP opartego na obowiązującej Konstytucji.
15 kwietnia 2016
1050 lat temu weszliśmy w krąg cywilizacji łacińskiej
Wczoraj w Gnieźnie, dzisiaj w Poznaniu toczą się trzydniowe uroczystości kościelne i państwowe z okazji 1050 rocznicy chrztu księcia Polan Mieszka I. Miejsce tego wydarzenia nie jest ustalone. Według administracji kościelnej Wielkopolska była wówczas terenem niemieckiej diecezji Ratyzbona. Datę chrztu Mieszka I przyjmuje się za początek państwowości polskiej, choć w 966 roku na ziemi pod panowaniem Mieszka trwała już budowa organizacji wczesnopaństwowej. Nowa religia sakralizowała władzę książęcą i wzmacniała pozycję panującego. Czy Mieszko stojący na czele Polan od ok. 960 r. był miejscowym czy przybyszem, który ze swoimi zajął miejsce "Popielidów" - nad tym zastanawiają się i spierają historycy średniowiecza. Chrystianizacja mieszkańców rozszerzającego się państwa Polan, przechodząca przez różne okrutne formy, trwała co najmniej trzysta lat.
14 kwietnia 2016
Parlament Europejski uchwalił rezolucję o sytuacji w Polsce
Wczoraj 513 posłów do wspólnotowego Parlamentu Europejskiego - spośród 685 biorących udział w głosowaniu - wyraziło w przyjętej uchwale PE poważne zaniepokojenie faktycznym sparaliżowaniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, co stanowi zagrożenie dla demokracji, praw człowieka i praworządności. PE domaga się od polskiego rządu poszanowania, opublikowania i pełnego wdrożenia bez dalszej zwłoki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. oraz do wdrożenia wyroków z 3 i 9 grudnia 2015 r., a także wzywa polski rząd do pełnego wdrożenia zaleceń Komisji Weneckiej, podzielając opinię Komisji Weneckiej, że Konstytucja Polski oraz standardy europejskie i międzynarodowe wymagają poszanowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Przeciw uchwale głosowało 142 posłów, trzydziestu wstrzymało się od głosu. Rezolucję przygotowały największe frakcje w Parlamencie Europejskim.
12 kwietnia 2016
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o samorządzie województwa
W tekście jednolitym uwzględniono zmiany wprowadzone: ustawą z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014.379), ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015.1045), ustawą z 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. 2015.1890) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2016 r.
11 kwietnia 2016
Prawnicy-akademicy żądają publikacji wyroków Trybunału
Po uchwale Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, również Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w podjętej uchwale wzywa Prezesa Rady Ministrów do wypełnienia obowiązku publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca br. Podkreślono przy tym, że uporczywa odmowa publikacji godzi w porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej i stanowi naruszenie Konstytucji.
10 kwietnia 2016
Mija sześć lat od katastrofy prezydenckiego Tupolewa
Po tragicznie zakończonej próbie lądowania na smoleńskim lotnisku wojskowym zginęli wszyscy udający się na obchody 60 rocznicy zbrodni katyńskiej. Wśród 96 osób będących na pokładzie byli również Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią i ostatni Prezydent RP na wychodźstwie Ryszard Kaczorowski (Diariusz REGIOsetu z kwietnia 2010 r.). Władze państwa i mieszkańcy Warszawy oraz wielu innych miejscowości upamiętnili tę bolesną rocznicę na licznych zgromadzeniach.
8 kwietnia 2016
Czy władze centralne trzymają samorządy "na dystans"?
Podczas zakończonego w Krakowie II Europejskiego Kongresu Samorządów, uczestniczący w nim prezydenci dużych miast podkreślali znaczenie władzy lokalnej, realnej w terenie, zarazem nie mającej odpowiedniego, przydatnego wpływu na to, co się dzieje w kraju. Ich zdaniem władze centralne trzymają samorządy "na dystans". Samorządowcy nadal mają możliwości realizacji dużych projektów u siebie, ale czują się odcięci od spraw dotyczących całego państwa. Na tym tle wypłynął postulat powrotu do przekształcenia wyższej izba parlamentu - Senatu - w izbę reprezentującą samorządy. Zgodnie stwierdzili, że warto korzystać z zebranej tak mądrości samorządowców. W Kongresie miała wziąć udział premier Beata Szydło (w latach 1998-2005 burmistrz gminy Brzeszcze), ale jej przybycie odwołano.
R E K L A M Y

Czysty węgiel z nieba
W Y S Z U K I W A R K A