Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Piątek 25.05.2018
Warto zrozumieć
 
 KRONIKA 2017  •  Aktualności  •  ARCHIWUM 
22 lutego 2018
Magdalena Pietrzak nową szefową Krajowego Biura Wyborczego
Ustawa z 11 stycznia 2018 r. Dz.U. 2018.130 w art. 10 zobowiązała Państwową Komisje Wyborczą do powołania nowego Szefa Krajowego Biura Wyborczego w terminie 30 dni od dnia wejścia ustawy w życie (tzn. do 1 marca br.) Minister SWiA zgłosił na to stanowisko trzy osoby. Po spotkaniu z kandydatami - przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński poinformował, że sześcioma głosami ZA wybrana została Magdalena Pietrzak. PKW składa się z dziewięciu sędziów. Magdalena Pietrzak ma za sobą staż urzędniczy w samorządach jako sekretarz powiatu łowickiego, miasta Zduńska Wola i gminy Skierniewice; od grudnia 2016 roku w bliskim kontakcie z administracją rządową jako zastępca dyrektora Departamentu Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dotychczasowy kontakt wszystkich zgłoszonych kandydatów z prawem wyborczym był dość niewielki, w stosunku do zakresu zadań realizowanych przez KBW, tzn. zapewnienia warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów, zadań regulowanych przepisami kodeksu wyborczego oraz innych ustaw. Szef Krajowego Biura Wyborczego jest organem wykonawczym Państwowej Komisji Wyborczej. Magdalena Pietrzak obejmie stanowisko 3 marca br.
20 lutego 2018
W budżecie państwa na rok 2018 nie ma tyle pieniędzy na wybory
Kończąca urzędowanie Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj przygotowała informację dla Prezesa Rady Ministrów o potrzebie nowelizacji budżetu na rok 2018 w związku ze znacznym wzrostem kosztów przeprowadzenia wyborów zgodnie z wymogami zmienionego miesiąc temu kodeksu wyborczego (zob. Diariusz REGIOsetu z 31 stycznia 2018 r.) Wzrost ten jest szacowany na kwotę przekraczającą 750 mln zł. Informacja ma trafić do wszystkich najważniejszych osób w państwie. W 28 tysiącach obwodów głosowania ma się znacznie zwiększyć wyposażenie techniczne, obowiązkowe staje się wprowadzenie kamer we wszystkich lokalach wyborczych, umożliwiające obserwację on line przebiegu głosowania, obliczania głosów i ustalania wyników wyborów. Związane jest z tym zagwarantowanie łączy o wymaganej przepustowości oraz serwerów zdolnych obsłużyć całość procesów w czasie rzeczywistym. Ponadto trzeba zatrudnić w całym kraju 5,5 tys. urzędników wyborczych, zarezerwować wynagrodzenia i diety dla podwojonej liczby komisji wyborczych. To tylko częśc wydatków dołożonych zmianami w prawie. Według KBW wydatki na tegoroczne wybory samorządowe, planowane na 308 mln zł przed wejściem w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego, po jego nowelizacji wzrosły do ok. 800 mln zł, wydatki na referendum ogólnokrajowe - z 111 mln zł do 250 mln zł. Podobnie wyższe koszty będą związane z wyborami parlamentarnymi, prezydenckimi oraz do Parlamentu Europejskiego, ale te odbędą się po roku 2018. W związku z powyższym Szefowa KBW widzi konieczność pilnego znowelizowania budżetu państwa na 2018 rok. Ustawę budżetową Prezydent podpisał 29 stycznia br., nowelizację Kodeksu wyborczego - 16 stycznia br.
15 lutego 2018
Wyborcze zadania zlecone jst - gmin, powiatów, województw
Artykuł 156 § 1 Kodeksu wyborczego reguluje kwestie obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa. Zapewnia je odpowiednio: wójt, starosta lub marszałek województwa... Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy to także obsługi informatycznej (...) komisji. Jak dotychczas - w gminie pozostaje stanowisko pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów. Powołuje go wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Organ powołujący będzie także podejmować decyzję o wynagrodzeniu pełnomocnika.
6 lutego 2018
I podpisanie, i skierowanie do TK osobliwej noweli ustawy o IPN
Ustawodawca postanowił wprowadzić narzędzia prawne pozwalające na wytrwałą i konsekwentną politykę historyczną polskich władz w zakresie przeciwdziałania fałszowaniu polskiej historii i ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego. - z uzasadnienia decyzji przez Prezydenta. Po szybkim przejściu ustawy (bez poprawek) przez Senat, przy "paraliżu myśli i odwagi" u opozycji, z wielu stron - głównie z bliższej i dalszej zagranicy - do wprowadzanych zapisów odniesiono się zdecydowanie krytycznie. Nie jest dobrze gdy w polityce historycznej więcej jest polityki niż historii. Wtedy rodzą się pomysły aby dla ochrony dobrego imienia, złe imię zaaresztować.
3 lutego 2018
Państwowa Komisja Wyborcza o zmianach Kodeksu wyborczego
W obowiązującym od wczoraj Kodeksie wyborczym do najważniejszych zmian - według PKW - należą m.in.: # zmiana definicji znaku "X", # zmiana zasad ważności głosu, # wprowadzenie dwóch rodzajów obwodowych komisji wyborczych, # wprowadzenie transmisji z przebiegu głosowania w lokalach obwodowych komisji wyborczych (dotąd nie określono szczegółowo co będzie mogło być obserwowane, nagrywane, czy kamery będą mogły być oficjalnie instalowane także w pomieszczeniach za kotarą?), # ograniczenie możliwości głosowania korespondencyjnego tylko do osób niepełnosprawnych, # wzmocnienie uprawnienia mężów zaufania, # wprowadzenie obserwatorów społecznych o uprawnieniach mężów zaufania, z pewnymi ograniczeniami, # w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego, których zadaniem będzie m.in. przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych (zasadniczą robotę nadal będą wykonywali pracownicy miejscowego urzędu, ale pod okiem tego zamiejscowego). Wprowadzono nowe zasady powoływania Szefa Krajowego Biura Wyborczego i komisarzy wyborczych oraz powołanie nowego składu Państwowej Komisji Wyborczej w 2019 roku. Urzędnicy wyborczy będą tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Każdy z nich musi mieć wykształcenie wyższe i być pracownikiem administracji rządowej lub samorządowej, albo jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych. Urzędnik taki nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje bądź mieszka. Te ograniczenia nie dotyczą członków Korpusów w miastach na prawach powiatu. Nie będzie mógł należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Urzędnikiem wyborczym nie będzie mogła też być osoba, skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Wśród jego zadań jest także organizowanie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, a także dostarczenie do tych komisji kart do głosowania. Wynagrodzenie, jakie będzie otrzymywać urzędnik wyborczy, będzie proporcjonalne do czasu realizacji zadań. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 17 stycznia 2018 r.
1 lutego 2018
Ustawa budżetowa na rok 2018 obowiązuje od dzisiaj...
...z mocą od 1 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2018.291). Do ustawy uchwalonej przez Sejm, Senat nie wniósł żadnych zmian. Założenia przyjęte przy tworzeniu projektu budżetu - zob. Diariusz REGIOsetu z 12 stycznia br. W stosunku do wstępnie ustalonego przez MF wykonania budżetu państwa w 2017 roku - zaplanowane dochody wzrastają o 1,48 proc., wydatki o 5,64 proc.
31 stycznia 2018
Ważna będą karty do głosowania z poprawkami i zapiskami
Weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych Dz.U. 2018.130 Jej częścią jest nowelizacja Kodeksu wyborczego - tekst ujednolicony przez PKW na dzień 31 stycznia 2018 r.
30 stycznia 2018
21, 28 października i 4 listopada - do wyboru na wybory 2018
Za około dziesięć miesięcy czekają nas wybory samorządowe. Prezes Rady Ministrów powinien je zarządzić nie wcześniej niż na cztery miesiące i nie później niż na trzy miesiące przed upływem bieżącej kadencji samorządów. W tym roku rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast kończą kadencję 16 listopada. Dzień wyborów ma przypadać na wolny od pracy, nie wcześniej niż na 30&ndsp;dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji, czyli w którąś niedzielę pomiędzy 17 października a 9 listopada. Według PKW w grę wchodzą: 21 i 28 października oraz 4 listopada 2018 r. W niedzielę 11 listopada 2018 r. obchodzone będzie w sposób szczególny Narodowe Święto Niepodległości przypadające tym razem w stulecie powrotu Polski na mapę Europy.
24 stycznia 2018
Warszawa, Poznań, Szczecin - KE zatwierdziła dofinansowania
Komisja Europejska wydała decyzję o dofinansowaniu kwotą ok. 440 mln euro trzeciego etapu budowy II linii stołecznego metra: trzy stacje na Bródnie i dwie na Bemowie oraz zakup potrzebnego taboru. Wcześniej unia dofinansowała kwotą ok. 776 mln euro budowę uruchomionego w 2015 r. odcinka centralnego (Rondo Daszyńskiego - Dworzec Wileński) oraz realizowanego obecnie etapu drugiego, stacji: Szwedzka, Targówek i Trocka - na Targówku oraz Płocka, Młynów, Księcia Janusza - na Woli. Zatwierdzone zostało również dofinansowanie znacznej części projektu linii tramwajowej z Dworca Zachodniego do Wilanowa. Na nowe trasy tramwajowe unijne granty uzyskały też Poznań (110 mln zł) i Szczecin (86 mln zł).
17 stycznia 2018
Prezydent podpisał aby zwiększyć udział obywateli-polityków...
...w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Dobra zmiana dosięgnęła przepisów czterech ustrojowych ustaw samorządu terytorialnego: z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, z 5  czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz ustaw: z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy i z 11 lipca 2014 r. o petycjach. Cały pakiet dobrych zmian w wymienionych aktach prawnych pomieszczono w ustawie z 11 stycznia 2018 r. podpisanej 16 stycznia 2018 r. Dz.U. 2018.130 W głęboko znowelizowanym Kodeksie wyborczym znalazły się dwa oryginalne patenty PiS: 1) do ważności oddanego w wyborach głosu "wystarczą" teraz co najmniej dwie przecinające się linie (dotąd dwie, bez co najmniej). Może ich być zatem pięć, osiem, dwanaście, z których co najmniej dwie... A gdy jedna zakręci i sama się przetnie, wszak ważne jest przecięcie? Nigdzie nie jest powiedziane, że muszą być to proste! 2) ustawa legalizuje zapiski, skreślenia, zamazania itp. dokonywane przez wyborcę na kartach do głosowania w obrębie kratek. Brawo! Po spełnieniu wymagań co do tych linii w kratce, można będzie dodać jeszcze drugie tyle linii zamazując poprzednie i zająć się drugą kratką, a potem trzecią, robiąc przy okazji na marginesie - dla sprawdzenia pamięci - notatki z nazwiskami zalecanych kandydatów. Tak ma być przy wyborach samorządowych, parlamentarnych, prezydenta oraz posłów do Parlamentu Europejskiego. Ważność wyborów z tak zagospodarowanymi kratkami i kartkami potwierdzi zmieniony Sąd Najwyższy.
     W wyborach samorządowych odbrano prawo wybieralności na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osobom, które w danej gminie zostały uprzednio dwukrotnie wybrane na to stanowisko, licząc od wyborów w 2018 roku (nie stanowi to przeszkody wybrania danej osoby na wójta w inne gminie). Kadencję samorządowców przedłużono z czterech do pięciu lat. Przewodniczącym rad gmin, powiatów oraz przewodniczącym sejmików wojewódzkich nadano uprawnienia wydawania poleceń służbowych pracownikom ich urzędu wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne związane z funkcjonowaniem rady/sejmiku, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady/sejmiku wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do tych pracowników. Będą też nie jedna ale dwie komisje obwodowe - jedna do przeprowadzenia głosowania, druga do ustalenia wyników głosowania. To tylko kilka z wielu nowości. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem nowych przepisów dotyczących Państwowej Komisji Wyborczej i uprawnień komisarzy wyborczych, które zaczną obowiązywać w późniejszych terminach.
     Po zmianach dla potrzeb - w Trybunale, po pakiecie zmian dla potrzeb - w sądach wszystkich szczebli, z Sądem Najwyższym włącznie, i w Krajowej Radzie Sądownictwa, po chwalebnym zawróceniu oświaty, przyszła kolej na zmiany dla potrzeb - w samorządach i w procesie wyborczym. Do takich zmian typowane są m.in. różne media, organizacje pozarządowe, nie wspominając o Unii Europejskiej, też przeznaczonej przez nas do gruntownej przebudowy. Wszystko dla dobra, dla zwiększenia, z troski, z uważnego nasłuchu woli ludu... Konstytucji już nie trzeba ruszać, od dwóch lata przestała być uważana za przeszkodę w zmienianiu czegokolwiek. Zob. Diariusz REGIOsetu z 24 listopada oraz 5 i 15 grudnia 2017 r.
12 stycznia 2018
Sejm przyjął ustawę budżetową; została przekazana do Senatu
Budżet na rok 2018 zbudowano na założeniach: wzrost PKB o 3,8%, średnioroczna inflacja 2,3%, nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 6,3%, wzrost spożycia prywatnego o 5,9%, spadek bezrobocia do 6,4%. Tegoroczne dochody państwa mają wynieść 355,7 mld zł, taka ich wartość pozwoli pokryć ok. 90% wydatków, zaplanowanych na 397,2 mld zł. Budżet ma być zrównoważony (deficyt 41,5 mld zł) powiększeniem długu. Według oceny Ministerstwa Finansów deficyt za rok budżetowy 2017 nie powinien przekroczyć 30 mld zł (planowano na wyrost 59,3 mld zł).
11 stycznia 2018
Dług publiczny szybko rośnie; budżet z roku na rok z deficytem
Według licznika Forum Obywatelskiego Rozwoju zadłużenie państwa polskiego (wartość długu EDP - sektora instytucji rządowych i samorządowych) wzrosło przez rok 2017 o blisko 35 miliardów złotych. Na każdego mieszkańca kraju przypada ponad 27 tys. zł długu. Zob. Diariusz REGIOsetu z 10 stycznia 2017 r.

Pieniądze do oddania
 Żródło: Forum Obywatelskiego Rozwoju
9 stycznia 2018
Polityka spójności powinna nadal poprawiać życie obywateli
Europejski Komitet Regionów zorganizował konferencję poświęconą regułom tworzenia wieloletnich ram finansowych UE po roku 2020. Projekt kolejnego budżetu wspólnoty ma być przedstawiony w maju br. Podczas obrad Przewodniczący Komitetu Karl-Heinz Lambertz wyraził obawy miast i regionów dotyczące ewentualnych cięć środków na politykę spójności, która jest głównym narzędziem inwestycyjnym Europy oraz przestrzegał przed niebezpieczeństwem scentralizowanej i podzielonej Europy ignorującej aspekt terytorialny. Wyraźnie podkreślił: dzięki reformom z 2014 r. polityka spójności jest innowacyjnym narzędziem, które przynosi wyniki w zakresie najważniejszych wyzwań obecnych czasów: zatrudnienia, konkurencyjności, zmiany klimatu, polityki energetycznej i internetu szerokopasmowego. Polityka spójności to inwestycja w obywateli. Jej ograniczanie zagroziłoby projektowi integracji europejskiej, pogłębiając podziały między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem, a także społecznościami miejskimi i wiejskimi. Jeżeli większość obywateli postrzega ożywienie gospodarcze wyłącznie przez pryzmat doniesień medialnych i danych statystycznych, a nie dostrzega go w swym życiu codziennym, ich frustracja doprowadzi do nowej fali populizmu i nacjonalizmu. By zachęcić do silniejszej polityki spójności po 2020 r., Komitet Regionów wraz z wiodącymi stowarzyszeniami terytorialnymi UE zainicjował sojusz #CohesionAlliance - oddolną inicjatywę, do której mogą się przyłączyć wszyscy, którzy uważają, że polityka spójności musi być nadal filarem przyszłości Unii Europejskiej. Od czasu jego nawiązania w październiku 2017 r. sojusz przyciąga każdego dnia nowych sygnatariuszy, w tym władze lokalne i regionalne, stowarzyszenia biznesowe, środowisko akademickie, związki zawodowe i ośrodki analityczne.
5 stycznia 2018
Nowe mazurskie inwestycje z unijnym dofinansowaniem 68%
Samorządowe "Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" otrzymało 71 mln zł unijnego dofinansowania na remont i przebudowę istniejącej i budowę nowej infrastruktury na mazurskich szlakach wodnych, w tym udrożnienia szlaku wodnego na Kanale Giżyckim obejmujące remont (pochodzącej z 1879 roku) śluzy Guzianki I pomiędzy Jeziorem Bełdany i Jeziorem Guzianka Mała oraz budowy w jej pobliżu nowej śluzy Guzianki II. Przebudowane mają być również nabrzeża jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów Pisy. Wartość tych projektów to blisko 56 mln zł, unijne dofinansowanie ? 40 mln zł. Kolejną inwestycją gotową do realizacji jest ?Mazurska Pętla Rowerowa? ? trakty: północno-wschodni, zachodni i północny. Wartość blisko 49 mln zł, unijne dofinansowanie - 31,1 mln zł. Stowarzyszenie, które powstało w 2014 r., skupia 12 gmin: Giżycko (miasto), Giżycko, Mikołajki, Miłki, Mrągowo (miasto), Mrągowo, Orzysz, Pisz, Pozezdrze, Ruciane-Nida, RynWęgorzewo oraz dwa powiaty: giżyckipiski.
3 stycznia 2018
Z Nowym Rokiem: pełny pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie
Wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały uchwalone 8 grudnia 2017 r. dwie pozostałe ustawy - z pakietu dotyczącego zmian w sądownictwie - zgłoszone przez Prezydenta, "kontrasygnowane" przez prezesa PiS po uzgodnieniu zmian w czasie kilku wizyt w Belwederze, ze zmianami wniesionymi przez posłów partii rządzącej, po odrzuceniu wszystkich zmian proponowanych przez pozostałe ugrupowania: o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018.3) oraz o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2018.5). Zwykłymi ustawami wyłączono z Konstytucji RP kolejny artykuł - tym razem dziesiąty. Jest to możliwe tylko przy braku skutecznej kontroli konstytucyjności uchwalanych ustaw. Zob. Diariusz REGIOsetu 2017 z 24 i 25 lipca, 25 września oraz 16 i 21 grudnia.
2 stycznia 2018
W końcu siedem nowych miast. Chełmiec poczeka do roku 2019
30 grudnia 2017 r. ogłoszono, a następnego dnia weszło w życie, rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie z 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin Dz.U. 2017.2493. Od wczoraj do grona miast dołączyły: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice oraz Wiślica. Mamy w Polsce 930 miast. W projekcie (zob. Diariusz REGIOsetu z 8 grudnia 2017 r.) wskazywano także na przesunięcie o rok nadania praw miejskich miejscowości Józefów nad Wisłą. Z tego przesunięcia zrezygnowano.
1 stycznia 2018
Bułgaria objęła Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej
Po Estonii - w pierwszym półroczu 2018 - prezydencję sprawować będzie Bułgaria, która jest członkiem UE od 1 stycznia 2007 r. Najważniejsze tematy na pierwsze półrocze 2018 r. Zob. też Pierwsza polska prezydencja.
30 grudnia 2017
Wielkość subwencji oświatowej ogranicza możliwości samorządów
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oczekuje na spotkanie z Premierem i przedyskutowanie skutków reformy likwidującej gimnazja, finansowania oświaty oraz zmian, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r., w tym dotyczących zmian pragmatyki zawodowej nauczycieli w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy. Ponadto ZNP podnosi m.in. sprawy: # nierównoważenia coraz większych obciążeń nauczycieli obowiązkami, odpowiednim do tego wzrostem wynagrodzeń, # zmniejszania się w roku 2018 nakładów na oświatę w stosunku do Produktu Krajowego Brutto, w porównaniu do roku 2017, # wzrostu subwencji oświatowej w 2018 r. tylko o 1 promil, co ogranicza możliwości samorządów w realizacji wszystkich zadań oświatowych. Czy i kiedy dojdzie do takiego spotkania jeszcze nie wiadomo.
28 grudnia 2017
Nie zmienia się kwota bazowa; w 2018 r. progi bez zmiany
W projekcie budżetu państwa na rok 2018 pozostawiono na niezmienionym poziomie kwotę bazową stanowiącą podstawą obliczania wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Tak jak w tym roku, będzie ona wynosić 1 789,42 zł. Maksymalna kwota wynagrodzenia ze wszystkimi składnikami i dodatkami pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru: wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka i starosty powiatu i marszałka województwa - nie będzie mogła być wyższa niż siedmiokrotność kwoty bazowej, czyli 12 525,94 zł. Decyzję o wynagrodzeniu na tych stanowiskach podejmuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa na podstawie widełek podanych w rozporządzeniu ws. wynagradzania pracowników samorządowych.
23 grudnia 2017
Prace przy Kodeksie wyborczym wracają z Senatu do Sejmu
Senat przyjął zmiany w Kodeksie wyborczym autorstwa posłów PiS, wraz z poprawkami zgłoszonych przez senatorów PiS. Wszystkie propozycje zmian zgłoszone wcześniej przez posłów spoza PiS, a teraz przez senatorów spoza PiS - zostały odrzucone. Senackie zmiany wymagają odniesienia się do nich przez Sejm. Te zmiany to nieco skorygowana pozycja Państwowej Komisji Wyborczej w procesie powoływania komisarzy wyborczych oraz szefa Krajowego Biura Wyborczego, PKW będzie mogła np. zgłosić ministrowi spraw wewnętrznych wniosek o odwołanie szefa KBW, bezskuteczny jeżeli minister nie wyrazi na to zgody, przywrócenie - ale tylko dla osób niepełnosprawnych - możliwość głosowania korespondencyjnego. Pozostałe uchwalone w Sejmie zostawiono, wraz z dziwaczną definicją znaku. Dotąd miał on ściśle określona formę "x" i zakreślona mogła być tylko jedna kratka na karcie do głosowania, co jednoznacznie wskazywało decyzję wyborcy. Uchwalona obecnie dowolność formy, dopuszczenie skreśleń i poprawek w różnych kratkach budzą poważne wątpliwości co do prawidłowego ustalenia wyników wyborów. Zob. Diariusz REGIOsetu z 15 grudnia 2017 r.
22 grudnia 2017
Sondaż CBOS: co Polacy myślą o zmianach w prawie wyborczym
Z sondażu przeprowadzonego w dniach 1-7 grudnia br. na liczącej 925 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski wynika, że likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców (dotyczy ponad 250 większych gmin) sprzeciwia się 38% respondentów, 29% popiera, powoływaniu dwóch komisji wyborczych w każdym lokalu wyborczym ? przeciw było 45% ankietowanych, za - 37%. Uczestnicy sondażu udzielali poparcia głównie # wprowadzeniu przezroczystych urn wyborczych - 59% za, zdecydowanie za 22%, przeciw 24%, # rejestracji obrazu w lokalach wyborczych - 52% za, zdecydowanie za 18%, przeciw 36%, # ograniczeniu do dwóch liczy kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 51% za, zdecydowanie za 20%, przeciw 38%.
21 grudnia 2017
Żegnamy trójpodział władzy. Prezydent Niezłomny złożył podpis
Bezbronna Konstytucja Rzeczypospolitej pokonana po raz kolejny. Program partii - programem sądów! Przepisy Ustawy zasadniczej nic nie znaczą, nie stanowią jakiejkolwiek przeszkody dla partyjnych większystów karnie głosujących w obu izbach parlamentu. Wczoraj Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod ustawami: o SN oraz o zmianie ustawy o KRS; teraz czekają na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Ustawa o Sądzie Najwyższym wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Wprowadza m.in. nową izbę - izbę dyscyplinarną oraz instytucję skargi nadzwyczajnej wobec prawomocnych wyroków, rozpatrywanej z udziałem ławników. Sędzia Sądu Najwyższego będzie przenoszony w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia (dotąd z ukończeniem 70. roku życia). Przepis ten ma dotyczyć także Pierwszego Prezesa SN, pomimo trwajacej kadencji jednoznacznie określonej w Konstytucji. Zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wejścia w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia - artykułu wprowadzającego prawo przerwania biegnącej kadencji członka KRS wybranego na podstawie przepisów dotychczasowych (żaden obecny członek KRS nie mógł być wybrany inaczej). Oto kolejny akt pełzającej pozakonstytucyjnej zmiany ustroju państwa polskiego. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 6 sierpnia 2015 r. oraz 25 września25 października 2017 r.
20 grudnia 2017
Debata o stanie praworządności przeniesiona na forum Rady UE
Zdaniem Komisji Europejskiej ocena stanu praworządności w Polsce oraz wyczerpanie możliwości nakłonienia obecnych władz w Warszawie do dialogu, upoważniają do przeniesienia sprawy na wyższy szczebel - na forum Rady Unii Europejskiej, do Rady ds. Ogólnych (GAC). Taką decyzję podjęto dzisiaj. W skład GAC wchodzą wszyscy ministrowie spraw zagranicznych. Przewodniczy kraj sprawujący aktualnie Prezydencję. Od 1 stycznia 2018 r. ta rola przypadnie Bułgarii. Oznacza to zastosowanie art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej. Rada UE po wysłuchaniu stanowiska polskiego rządu, może skierować do niego zalecenia. Gdy ewentualnie stwierdzi, że nadal istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia wartości, na których opiera się Unia: poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości - może uznać za konieczne kolejne podniesienie szczebla dyskusji. Wówczas - po udzieleniu zgody Parlamentu Europejskiego - sprawa trafi do Rady Europejskiej, na posiedzenie przywódców państw członkowskich. W Komisji Europejskiej oraz w Radzie Unii Europejskiej decyzje zapadają większością głosów, w Radzie Europejskiej do podjęcia decyzji potrzebna jest jednomyślność. Polska ma teraz trzy miesiące na przedstawienie swojego stanowiska Radzie UE. Szkoda, że do tego doszło.
16 grudnia 2017
Ostatnie pięć minut niezależnych sądów i niezawisłych sędziów?
Wczoraj wieczorem Senat przyjął bez poprawek ustawy: o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa. Odrzucone zostały wszystkie zmiany proponowane przez senatorów opozycji, podobnie jak wcześniej w Sejmie potraktowano zmiany proponowane przez posłów opozycji. Obie ustawy, uchwalone przez parlamentarzystów partii władzy, zostały przesłane do podpisu do strażnika Konstytucji RP - prezydenta Andrzeja Dudy. Do Głowy Państwa trafiły i trafiają dalej liczne apele instytucji, organizacji i Obywateli aby nie rujnować w Polsce sądownictwa.
15 grudnia 2017
Ordynacja wyborcza - raz tak, raz inaczej. Tempo bez powagi
Sejm uchwalił zmiany w ordynacji wyborczej i ustawach samorządowych. Projekt - jak wiele innych - pod kloszem zgłoszenia poselskiego, nie został poddany konsultacjom, których wymaga zgłoszenie rządowe. Posłowie PiS w tempie uchwalania ustawy o nadaniu właściwego imienia jakiejś uczelni, przenicowali kodeks wyborczy. Najpierw przedstawili wszystko po nowemu, później sami wycofali się z wielu wcześniej głęboko umotywowanych propozycji. Zamieszali, przemieszali, zostawili chaos, w tak fundamentalnej ustawie. Do wyborów samorządowych, najtrudniejszych do sprawnego przeprowadzenia, pozostało mniej niż rok. Mają je przeprowadzić nowi ludzie, kandydatom na komisarzy wyborczych obniżono wymogi kompetencyjne, komisarzy ma być stu (nie 400 jak zgłoszono w projekcie, i nie 49 jak jest obecnie), ostateczny głos w ich powołaniu ma mieć minister Administracji i Spraw Wewnętrznych. Z wprowadzanych zmian: kadencja samorządów ma być wydłużona z czterech do pięciu lat, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ograniczać będzie wybór na nie więcej niż dwie kadencje, liczone od wyborów 2018, jednomandatowe okręgi wyborcze będą w gminach do 20 tys. mieszkańców (w wyborach samorządowych 2014 r. były we wszystkich gminach, z wyjątkiem 66 miast na prawach powiatu), Państwowa Komisja Wyborcza składająca się obecnie z dziewięciu sędziów - po trzech delegowanych przez Trybunał Konstytucyjnych (w składzie TK z 2014 r.), Naczelny Sąd Administracyjny oraz Sąd Najwyższy - ma mieć wygaszoną kadencję po wyborach parlamentarnych 2019 r. Nowa PKW ma się składać z siedmiu członków powoływanych przez Sejm (ciało polityczne) oraz po jednym delegowanym przez TK oraz NSA. Nie przewidziano takiego prawa dla Sądu Najwyższego. Osobną osobliwością jest kuriozalna definicja znaku "x" na karcie wyborczej. Teraz czas dla Senatu. Zob. Diariusz REGIOsetu z 24 listopada i 5 grudnia 2017 r.
P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A