Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Czwartek 19.07.2018
Warto zrozumieć
 
 KRONIKA 2017  •  Aktualności  •  ARCHIWUM 
2 lipca 2018
Wszczęcie I etapu procedury o naruszeniu przez Polskę prawa UE
Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego UE, wysyłając do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczącego ustawy o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia 2017 r. Ustawa ta m.in. obniża wiek emerytalny sędziów z 70 do 65 lat, co grozi automatycznym przejściem w stan spoczynku 27 sędziom SN spośród 72 - czyli więcej niż co trzeciemu. Obecni sędziowie mogą zadeklarować Prezydentowi RP chęć dalszego zajmowania stanowiska. Brak jest kryteriów, którymi ma się kierować Prezydent, podejmując decyzję o przedłużeniu. Nie ma też możliwości przeprowadzenia kontroli sądowej takiej decyzji Głowy Państwa. Usunięcie w stan spoczynku ma objąć także Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego, której sześcioletnią kadencję określa Konstytucja RP (art. 183 ust. 3). Kadencja ta upływa 30 kwietnia 2020 roku. Konstytucja nie przewiduje skrócenia ustawą zwykłą kadencji urzędującego Pierwszego Prezesa SN. Rząd polski ma 30 dni na odniesienie się do dzisiejszej notyfikacji. Czytaj też: Informacja KE oraz Etapy postępowania.
1 lipca 2018
Po Bułgarii Austria ma prezydencję w Radzie Unii Europejskiej
Traktat Lizboński wprowadził praktykę bliższej niż poprzednio współpracy pomiędzy trzema państwami członkowskimi pełniącymi kolejno funkcję Prezydencji. Współpraca ta ma zapewnić stabilizację polityczno-programową, a wraz z nią ciągłość prac instytucji unijnych. Ponadto, zabezpiecza przed forsowaniem swoich własnych interesów przez państwo aktualnie sprawujące Prezydencję, interesów często niezgodnych z ogólnym interesem wspólnotowym. Prezydencja trwa sześć miesięcy. Austrię 1 stycznia 2019 r. zmieni Rumunia, tę - w drugim półroczu - Finlandia.
13 czerwca 2018
Prezydent brnie w referendum. Czy Senat Go z tego wyzwoli?
Konstytucja to trudny akt nawet dla prawnika, nawet z doktoratem, nawet na wysokim stanowisku. A co dopiero dla osób bez takich tytułów i takich stanowisk. Dowiódł tego Pan Prezydent Duda ogłaszając 15 pytań (do wyboru), które zarekomendował wczoraj, jako nadające się do lansowanego od kilkunastu miesięcy przez Głowę Państwa referendum (zob. Diariusz REGIOsetu z 4 maja 2017 r.) Większością pytań Andrzej Duda odwraca uwagę ich adresatów od znaczenia i roli ustrojowej tego jedynego w swoim rodzaju aktu. Zamiast wyjaśniać i upowszechniać fundamentalne znaczenie Konstytucji - ustawy ZASAD, a nie SZCZEGÓŁÓW, utrwala przekonanie, że Konstytucja może "świadczyć usługi" na życzenie danego obozu politycznego, czego jaskrawie dowodzi praktyka ostatnich dwu i pół lat. Prezydent ubolewa, że Konstytucja nie obroniła Polaków przed podwyższeniem przez parlament wieku emerytalnego. Panie Prezydencie zarzutów jest znacznie wiecej: nie obroniła Polaków przed alkoholizmem, przed niskim przyrostem naturalnym, przed wysoko nagradzanymi niszczycielskimi działaniami rządu. Prawdziwy problem tkwi w tym że nikt, z mających władzę, tej Konstytucji ani nie stszegł (choć przysięgał), ani nie bronił, ani nie szanował. Jeżeli już chcieć z dobrej Konstytucji zrobić lepszą to zamiast populistycznego błądzenia po manowcach należało zauważyć potrzebę zadania na przykład takich pytań: czy jesteś aby orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wchodziły w życie z dniem ich ogłoszenia przez ten Trybunał?, albo czy jesteś za tym aby Prezydent - przy spełnieniu określonych warunków - mógł odmówić nominacji ministrów rządu? (a nie tylko mieć prawo uścisku ich dłoni), albo czy jesteś za podniesieniem wyłącznie do rangi konstytucyjnej ograniczeń kompetencji samorządu terytorialnego? Kwestia nienaruszalności zwykłymi ustawami zapisów Konstytucji i jej nadrzędności - jest oczywista, trudno więc o to pytać. Oczywista... ale nie dla wszystkich. Świadczą o tym na przykład: blokowanie publikacji wyroków TK, pominięcie ustaleń konstytucyjnych przy zmianach w KRS, skracanie kadencji sędziów SN. "Dzieło" Prezydenta musi uzyskać aprobatę Senatu. Jeżeli tak się stanie, referendum może się odbyć na jesieni. Andrzej Duda proponuje dwudniowe - 10 i 11 listopada br.
9 czerwca 2018
#MojaKonstytucja - prawnicy edukują młodzież polskich szkół
Od 4 do 8 czerwca br. Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy zorganizowało kolejny ? piaty już - Tydzień Konstytucyjny, podczas którego w wielu szkołach odbyły się warsztaty konstytucyjne, prelekcje i dyskusje odkrywające lub poszerzające wiedzę o ustawie zasadniczej, o wartościach na których opiera się Konstytucja ? demokratycznym państwie prawa, trójpodziale władzy, prawach i powinnościach obywateli wobec państwa oraz państwa wobec obywateli, równości i sprawiedliwości. Standardowy program szkolny nie zapewnia przygotowania uczniów i uczennic do rzeczowego odbioru treści prawnych poruszanych w mediach. Większość uczestników Tygodnia nie zetknęła się z tekstem Konstytucji. Ten edukacyjny program cykliczny ma na celu uświadomienie młodzieży możliwości samodzielnej analizy ujętych w Konstytucji zasad ustrojowych, czy choćby ciekawości, co do treści obowiązujących powszechnie norm. W przeprowadzonych dotychczas zajęciach wzięło udział ponad 40 tysięcy uczniów i uczennic z całego kraju.
4 czerwca 2018
29 lat temu ruszyliśmy z komuny do wolności i demokracji
W rocznice wyborów 1989 r. sygnatariusze porozumienia organizacji zrzeszających sędziów i prokuratorów, a także organizacji obywatelskich oraz inicjatyw zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce powołały Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS. Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", Stowarzyszenie Sędziów "Themis", Stowarzyszenie Prokuratorów "LEX super omnia", Inicjatywa Obywatelska "Wolne Sądy", Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS oraz Archiwum Osiatyńskiego stwierdzają zagrożenie niezawisłości sędziów i niezależności sądów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Wynika ono z wprowadzanych w obecnej kadencji Sejmu zmian w ustawach o prokuraturze, Trybunale Konstytucyjnym, sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. KOS stawia sobie następujące cele: # monitorowanie przypadków wywierania nacisków na sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, # informowanie opinii publicznej o takich przypadkach, # zapewnianie osobom szykanowanym obrony i wsparcia, # podejmowanie działań na rzecz praworządności i  utrzymania niezawisłości sędziów i niezależności zawodów prawniczych. Pośrednim celem jest także podniesienie morale sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych na wypadek gdyby miało obniżyć się pod wpływem postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez mającą powstać niebawem Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.
29 maja 2018
Wybory wg Parlamentu i Prezydenta niezgodne z ochroną danych
Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) poinformowała, że nie będzie transmisji z lokali wyborczych podczas jesiennych wyborów samorządowych. Przepisy kodeksu wyborczego, znowelizowane przez posłów , są sprzeczne z unijnym rozporządzeniem 2016/679 dotyczącym ochrony danych osobowych (u nas zwanym w skrócie RODO), które obowiązuje od 25 maja br. W swoim komunikacie Państwowa Komisja Wyborcza powoła się na zasadę pierwszeństwa prawa unijnego nad prawem krajowym. Rezygnacja z transmisji pozwoli być w zgodzie ze wspomnianymi wyżej przepisami ogólnounijnymi. Przeprowadzenie transmisji - nawet pomijając RODO ? nie byłoby możliwe w uwagi na nie uwzględnienie związanych z tym wydatków w budżecie, brak także czasu na przeprowadzenie przetargów, a następnie sprawdzenie gotowości i niezawodności sprzętu oraz przepustowości i bezpieczeństwa transmisji. PKW wielokrotnie apelowała do posłów o nowelizację kodeksu wyborczego zgłaszając istotne zastrzeżenia. Większość sejmowa dotąd nie wzięła ich pod uwagę.
9 maja 2018
Dzień Europy - dziedzictwo spotkania przeszłości z przyszłością
Co wspólnego mają Wieża Eiffla, Wielkie Jeziora Mazurskie, Mona Lisa, 9 Symfonia Beethovena i Old Amsterdam? To nasze europejskie dziedzictwo kulturowe. Dzisiaj i 12 maja w wielu miejscach w Polsce i w całej Europie świętujemy wspólną różnorodność, w rocznicę podpisania historycznej deklaracji Schumana - świętujemy pokój i jedność w Europie. Tylko szaleńcy mogą tego nie doceniać.
3 maja 2018
Trójpodział władzy wprowadzono w Państwie Polskim 3 maja 1791
Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki (Czteroletni) 227 lat temu Ustawy Rządowej (Konstytucji) uznawanej za drugą na świecie (po amerykańskiej) i pierwszą w Europie - o cztery miesiące wyprzedziliśmy Francuzów. Niestety bez wątpienia nowatorska Konstytucja 3 Maja faktycznie działała przez kilkanaście miesięcy, formalnie dwa i pół roku; Państwo Polskie ? dwa lata dłużej (zob. Diariusz REGIOsetu z 3 maja 2012 r.) Świętujemy ważne, choć nieszczęsne, wydarzenie historyczne. Jednocześnie od niedawna obserwujemy naganny stosunek władz do Konstytucji dzisiaj obowiązującej. Nie jest szanowana, nie jest przestrzegana, przeszkadza rządzącym. To, że pod jej prawem żyjemy od 17 października 1997 r., ma motywować potrzebę zmiany. Konstytucja RP, na którą składał przysięgę Prezydent Andrzej Duda, jako jedyną w całej historii Polski (od tej z 1791 r.) poparła większość społeczeństwa uczestnicząca w ogólnokrajowym referendum (52,7%), także jako jedyna w historii wolnej i suwerennej Polski służy Obywatelom i Państwu od prawie 20 lat - to dowód jakości, a nie zużycia. Wszystkie poprzednie konstytucje Rzeczypospolitej miały znacznie krótszy żywot ? poza ową majową, także marcowa z 1921 r. i kwietniowa z 1935 r. (zob. Diariusz REGIOsetu z 3 maja 2017 r.)
1 maja 2018
Od 14 lat mądra Polska w UE, wbrew dąsom władzy od dwu i pół lat
Kolejny rok potwierdził jak ważne jest dla naszej Ojczyzny to członkostwo, jak istotna jest to kotwica strzegąca i wymagająca praworządności, strzegąca i wymagająca przestrzegania zasad oraz wartości dobrowolnie przyjętych przez nasze państwo i popartych w referendum przeprowadzone w czerwcu 2003 r., w którym oddało głosy 59% uprawnionych Polaków, a za przystąpieniem do UE opowiedziało się 77% głosujących. Ciągnące się od końca 2015 r. opatrzne rozumienie wspólnotowości przez partię władzy, degradowanie wcześniej uzyskanej pozycji Polski w UE, eliminowanie naszej obecności w gremiach wyznaczających kierunki unijnych reform ? to podważanie naszego bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach i spowalnianie rozwoju.
28 kwietnia 2018
Liderzy Samorządu - nagrody na Europejskim Kongresie Samorządów
Podczas obradującego w Krakowie Kongresu nagrody i tytuł "Lider Samorządu" przypadły: gminie wiejskiej Kobierzyce, miejsko-wiejskiej Dziwnów, miejskiej Legionowo, Gliwicom - miastu na prawach powiatu oraz powiatowi pruszkowskiemu. Laureaci zostali wyłonieni na podstawie rankingu ekonomicznego opracowanego przez krakowski Uniwersytet Ekonomiczny. W Kongresie uczestniczą samorządowcy, politycy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz świata kultury z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Czasy dla władz lokalnych nie są łatwe. Przed polską samorządnością, odrodzoną w 1991 r., dziś, w przededniu wyborów do rad gmin i powiatów oraz sejmików województw, staje fundamentalne wyzwanie ? obrona przed partyjnością, która tłumi lokalną samodzielność, podporządkowuje miejscowe wysiłki politycznym dyspozycjom centrali.
10 kwietnia 2018
Pomimo wysokiego PKB i koniunktury zadłużenie Polski rośnie
Ministerstwo Finansów podaje, że łączny dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP), stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z  Maastricht, wyniósł 1.029.010,9 mln zł na koniec I kwartału 2018 r., wzrost przez trzy miesiące o ponad 25,6 mld zł (+2,6%), natomiast państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) wyniósł 989.179,3 mln zł, w tym samym czasie wzrósł o ponad 27,3 mld zł (+2,8%) w stosunku do końca 2017 r.
Zadłużenie państwa polskiego w dniu dzisiejszym tak przedstawiał licznik Forum Obywatelskiego Rozwoju:

Pieniądze do oddania
 Żródło: Forum Obywatelskiego Rozwoju
23 marca 2018
Albo wyższy koszt, albo mniejszy zakres inwestycji drogowych
Długi proces oceny ofert w samorządowych przetargach drogowych nie daje się pogodzić z tempem wzrostu kosztów na rynku budowlanym ? płac, cen materiałów, transportu i usług. Rośnie liczba postepowań unieważnianych na skutek przekroczenia budżetu jednostki zamawiającej. Wartość unieważnionych w związku z tym postepowań przekroczyła już 2 mld zł. Ogłaszanie przez samorządy nowych przetargów nie spełnia, bo nie może spełnić, oczekiwań bez znaczącego zredukowania zakresu prac.
22 lutego 2018
Magdalena Pietrzak nową szefową Krajowego Biura Wyborczego
Ustawa z 11 stycznia 2018 r. Dz.U. 2018.130 w art. 10 zobowiązała Państwową Komisje Wyborczą do powołania nowego Szefa Krajowego Biura Wyborczego w terminie 30 dni od dnia wejścia ustawy w życie (tzn. do 1 marca br.) Minister SWiA zgłosił na to stanowisko trzy osoby. Po spotkaniu z kandydatami - przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński poinformował, że sześcioma głosami ZA wybrana została Magdalena Pietrzak. PKW składa się z dziewięciu sędziów. Magdalena Pietrzak ma za sobą staż urzędniczy w samorządach jako sekretarz powiatu łowickiego, miasta Zduńska Wola i gminy Skierniewice; od grudnia 2016 roku w bliskim kontakcie z administracją rządową jako zastępca dyrektora Departamentu Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dotychczasowy kontakt wszystkich zgłoszonych kandydatów z prawem wyborczym był dość niewielki, w stosunku do zakresu zadań realizowanych przez KBW, tzn. zapewnienia warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów, zadań regulowanych przepisami kodeksu wyborczego oraz innych ustaw. Szef Krajowego Biura Wyborczego jest organem wykonawczym Państwowej Komisji Wyborczej. Magdalena Pietrzak obejmie stanowisko 3 marca br.
20 lutego 2018
W budżecie państwa na rok 2018 nie ma tyle pieniędzy na wybory
Kończąca urzędowanie Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj przygotowała informację dla Prezesa Rady Ministrów o potrzebie nowelizacji budżetu na rok 2018 w związku ze znacznym wzrostem kosztów przeprowadzenia wyborów zgodnie z wymogami zmienionego miesiąc temu kodeksu wyborczego (zob. Diariusz REGIOsetu z 31 stycznia 2018 r.) Wzrost ten jest szacowany na kwotę przekraczającą 750 mln zł. Informacja ma trafić do wszystkich najważniejszych osób w państwie. W 28 tysiącach obwodów głosowania ma się znacznie zwiększyć wyposażenie techniczne, obowiązkowe staje się wprowadzenie kamer we wszystkich lokalach wyborczych, umożliwiające obserwację on line przebiegu głosowania, obliczania głosów i ustalania wyników wyborów. Związane jest z tym zagwarantowanie łączy o wymaganej przepustowości oraz serwerów zdolnych obsłużyć całość procesów w czasie rzeczywistym. Ponadto trzeba zatrudnić w całym kraju 5,5 tys. urzędników wyborczych, zarezerwować wynagrodzenia i diety dla podwojonej liczby komisji wyborczych. To tylko częśc wydatków dołożonych zmianami w prawie. Według KBW wydatki na tegoroczne wybory samorządowe, planowane na 308 mln zł przed wejściem w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego, po jego nowelizacji wzrosły do ok. 800 mln zł, wydatki na referendum ogólnokrajowe - z 111 mln zł do 250 mln zł. Podobnie wyższe koszty będą związane z wyborami parlamentarnymi, prezydenckimi oraz do Parlamentu Europejskiego, ale te odbędą się po roku 2018. W związku z powyższym Szefowa KBW widzi konieczność pilnego znowelizowania budżetu państwa na 2018 rok. Ustawę budżetową Prezydent podpisał 29 stycznia br., nowelizację Kodeksu wyborczego - 16 stycznia br.
15 lutego 2018
Wyborcze zadania zlecone jst - gmin, powiatów, województw
Artykuł 156 § 1 Kodeksu wyborczego reguluje kwestie obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa. Zapewnia je odpowiednio: wójt, starosta lub marszałek województwa... Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy to także obsługi informatycznej (...) komisji. Jak dotychczas - w gminie pozostaje stanowisko pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów. Powołuje go wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Organ powołujący będzie także podejmować decyzję o wynagrodzeniu pełnomocnika.
6 lutego 2018
I podpisanie, i skierowanie do TK osobliwej noweli ustawy o IPN
Ustawodawca postanowił wprowadzić narzędzia prawne pozwalające na wytrwałą i konsekwentną politykę historyczną polskich władz w zakresie przeciwdziałania fałszowaniu polskiej historii i ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego. - z uzasadnienia decyzji przez Prezydenta. Po szybkim przejściu ustawy (bez poprawek) przez Senat, przy "paraliżu myśli i odwagi" u opozycji, z wielu stron - głównie z bliższej i dalszej zagranicy - do wprowadzanych zapisów odniesiono się zdecydowanie krytycznie. Nie jest dobrze gdy w polityce historycznej więcej jest polityki niż historii. Wtedy rodzą się pomysły aby dla ochrony dobrego imienia, złe imię zaaresztować.
3 lutego 2018
Państwowa Komisja Wyborcza o zmianach Kodeksu wyborczego
W obowiązującym od wczoraj Kodeksie wyborczym do najważniejszych zmian - według PKW - należą m.in.: # zmiana definicji znaku "X", # zmiana zasad ważności głosu, # wprowadzenie dwóch rodzajów obwodowych komisji wyborczych, # wprowadzenie transmisji z przebiegu głosowania w lokalach obwodowych komisji wyborczych (dotąd nie określono szczegółowo co będzie mogło być obserwowane, nagrywane, czy kamery będą mogły być oficjalnie instalowane także w pomieszczeniach za kotarą?), # ograniczenie możliwości głosowania korespondencyjnego tylko do osób niepełnosprawnych, # wzmocnienie uprawnienia mężów zaufania, # wprowadzenie obserwatorów społecznych o uprawnieniach mężów zaufania, z pewnymi ograniczeniami, # w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego, których zadaniem będzie m.in. przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych (zasadniczą robotę nadal będą wykonywali pracownicy miejscowego urzędu, ale pod okiem tego zamiejscowego). Wprowadzono nowe zasady powoływania Szefa Krajowego Biura Wyborczego i komisarzy wyborczych oraz powołanie nowego składu Państwowej Komisji Wyborczej w 2019 roku. Urzędnicy wyborczy będą tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Każdy z nich musi mieć wykształcenie wyższe i być pracownikiem administracji rządowej lub samorządowej, albo jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych. Urzędnik taki nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje bądź mieszka. Te ograniczenia nie dotyczą członków Korpusów w miastach na prawach powiatu. Nie będzie mógł należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Urzędnikiem wyborczym nie będzie mogła też być osoba, skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Wśród jego zadań jest także organizowanie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, a także dostarczenie do tych komisji kart do głosowania. Wynagrodzenie, jakie będzie otrzymywać urzędnik wyborczy, będzie proporcjonalne do czasu realizacji zadań. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 17 stycznia 2018 r.
1 lutego 2018
Ustawa budżetowa na rok 2018 obowiązuje od dzisiaj...
...z mocą od 1 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2018.291). Do ustawy uchwalonej przez Sejm, Senat nie wniósł żadnych zmian. Założenia przyjęte przy tworzeniu projektu budżetu - zob. Diariusz REGIOsetu z 12 stycznia br. W stosunku do wstępnie ustalonego przez MF wykonania budżetu państwa w 2017 roku - zaplanowane dochody wzrastają o 1,48 proc., wydatki o 5,64 proc.
31 stycznia 2018
Ważna będą karty do głosowania z poprawkami i zapiskami
Weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych Dz.U. 2018.130 Jej częścią jest nowelizacja Kodeksu wyborczego - tekst ujednolicony przez PKW na dzień 31 stycznia 2018 r.
30 stycznia 2018
21, 28 października i 4 listopada - do wyboru na wybory 2018
Za około dziesięć miesięcy czekają nas wybory samorządowe. Prezes Rady Ministrów powinien je zarządzić nie wcześniej niż na cztery miesiące i nie później niż na trzy miesiące przed upływem bieżącej kadencji samorządów. W tym roku rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast kończą kadencję 16 listopada. Dzień wyborów ma przypadać na wolny od pracy, nie wcześniej niż na 30&ndsp;dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji, czyli w którąś niedzielę pomiędzy 17 października a 9 listopada. Według PKW w grę wchodzą: 21 i 28 października oraz 4 listopada 2018 r. W niedzielę 11 listopada 2018 r. obchodzone będzie w sposób szczególny Narodowe Święto Niepodległości przypadające tym razem w stulecie powrotu Polski na mapę Europy.
24 stycznia 2018
Warszawa, Poznań, Szczecin - KE zatwierdziła dofinansowania
Komisja Europejska wydała decyzję o dofinansowaniu kwotą ok. 440 mln euro trzeciego etapu budowy II linii stołecznego metra: trzy stacje na Bródnie i dwie na Bemowie oraz zakup potrzebnego taboru. Wcześniej unia dofinansowała kwotą ok. 776 mln euro budowę uruchomionego w 2015 r. odcinka centralnego (Rondo Daszyńskiego - Dworzec Wileński) oraz realizowanego obecnie etapu drugiego, stacji: Szwedzka, Targówek i Trocka - na Targówku oraz Płocka, Młynów, Księcia Janusza - na Woli. Zatwierdzone zostało również dofinansowanie znacznej części projektu linii tramwajowej z Dworca Zachodniego do Wilanowa. Na nowe trasy tramwajowe unijne granty uzyskały też Poznań (110 mln zł) i Szczecin (86 mln zł).
17 stycznia 2018
Prezydent podpisał aby zwiększyć udział obywateli-polityków...
...w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Dobra zmiana dosięgnęła przepisów czterech ustrojowych ustaw samorządu terytorialnego: z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, z 5  czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz ustaw: z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy i z 11 lipca 2014 r. o petycjach. Cały pakiet dobrych zmian w wymienionych aktach prawnych pomieszczono w ustawie z 11 stycznia 2018 r. podpisanej 16 stycznia 2018 r. Dz.U. 2018.130 W głęboko znowelizowanym Kodeksie wyborczym znalazły się dwa oryginalne patenty PiS: 1) do ważności oddanego w wyborach głosu "wystarczą" teraz co najmniej dwie przecinające się linie (dotąd dwie, bez co najmniej). Może ich być zatem pięć, osiem, dwanaście, z których co najmniej dwie... A gdy jedna zakręci i sama się przetnie, wszak ważne jest przecięcie? Nigdzie nie jest powiedziane, że muszą być to proste! 2) ustawa legalizuje zapiski, skreślenia, zamazania itp. dokonywane przez wyborcę na kartach do głosowania w obrębie kratek. Brawo! Po spełnieniu wymagań co do tych linii w kratce, można będzie dodać jeszcze drugie tyle linii zamazując poprzednie i zająć się drugą kratką, a potem trzecią, robiąc przy okazji na marginesie - dla sprawdzenia pamięci - notatki z nazwiskami zalecanych kandydatów. Tak ma być przy wyborach samorządowych, parlamentarnych, prezydenta oraz posłów do Parlamentu Europejskiego. Ważność wyborów z tak zagospodarowanymi kratkami i kartkami potwierdzi zmieniony Sąd Najwyższy.
     W wyborach samorządowych odbrano prawo wybieralności na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osobom, które w danej gminie zostały uprzednio dwukrotnie wybrane na to stanowisko, licząc od wyborów w 2018 roku (nie stanowi to przeszkody wybrania danej osoby na wójta w inne gminie). Kadencję samorządowców przedłużono z czterech do pięciu lat. Przewodniczącym rad gmin, powiatów oraz przewodniczącym sejmików wojewódzkich nadano uprawnienia wydawania poleceń służbowych pracownikom ich urzędu wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne związane z funkcjonowaniem rady/sejmiku, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady/sejmiku wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do tych pracowników. Będą też nie jedna ale dwie komisje obwodowe - jedna do przeprowadzenia głosowania, druga do ustalenia wyników głosowania. To tylko kilka z wielu nowości. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem nowych przepisów dotyczących Państwowej Komisji Wyborczej i uprawnień komisarzy wyborczych, które zaczną obowiązywać w późniejszych terminach.
     Po zmianach dla potrzeb - w Trybunale, po pakiecie zmian dla potrzeb - w sądach wszystkich szczebli, z Sądem Najwyższym włącznie, i w Krajowej Radzie Sądownictwa, po chwalebnym zawróceniu oświaty, przyszła kolej na zmiany dla potrzeb - w samorządach i w procesie wyborczym. Do takich zmian typowane są m.in. różne media, organizacje pozarządowe, nie wspominając o Unii Europejskiej, też przeznaczonej przez nas do gruntownej przebudowy. Wszystko dla dobra, dla zwiększenia, z troski, z uważnego nasłuchu woli ludu... Konstytucji już nie trzeba ruszać, od dwóch lata przestała być uważana za przeszkodę w zmienianiu czegokolwiek. Zob. Diariusz REGIOsetu z 24 listopada oraz 5 i 15 grudnia 2017 r.
12 stycznia 2018
Sejm przyjął ustawę budżetową; została przekazana do Senatu
Budżet na rok 2018 zbudowano na założeniach: wzrost PKB o 3,8%, średnioroczna inflacja 2,3%, nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 6,3%, wzrost spożycia prywatnego o 5,9%, spadek bezrobocia do 6,4%. Tegoroczne dochody państwa mają wynieść 355,7 mld zł, taka ich wartość pozwoli pokryć ok. 90% wydatków, zaplanowanych na 397,2 mld zł. Budżet ma być zrównoważony (deficyt 41,5 mld zł) powiększeniem długu. Według oceny Ministerstwa Finansów deficyt za rok budżetowy 2017 nie powinien przekroczyć 30 mld zł (planowano na wyrost 59,3 mld zł).
11 stycznia 2018
Dług publiczny szybko rośnie; budżet z roku na rok z deficytem
Według licznika Forum Obywatelskiego Rozwoju zadłużenie państwa polskiego (wartość długu EDP - sektora instytucji rządowych i samorządowych) wzrosło przez rok 2017 o blisko 35 miliardów złotych. Na każdego mieszkańca kraju przypada ponad 27 tys. zł długu. Zob. Diariusz REGIOsetu z 10 stycznia 2017 r.

Pieniądze do oddania
 Żródło: Forum Obywatelskiego Rozwoju
9 stycznia 2018
Polityka spójności powinna nadal poprawiać życie obywateli
Europejski Komitet Regionów zorganizował konferencję poświęconą regułom tworzenia wieloletnich ram finansowych UE po roku 2020. Projekt kolejnego budżetu wspólnoty ma być przedstawiony w maju br. Podczas obrad Przewodniczący Komitetu Karl-Heinz Lambertz wyraził obawy miast i regionów dotyczące ewentualnych cięć środków na politykę spójności, która jest głównym narzędziem inwestycyjnym Europy oraz przestrzegał przed niebezpieczeństwem scentralizowanej i podzielonej Europy ignorującej aspekt terytorialny. Wyraźnie podkreślił: dzięki reformom z 2014 r. polityka spójności jest innowacyjnym narzędziem, które przynosi wyniki w zakresie najważniejszych wyzwań obecnych czasów: zatrudnienia, konkurencyjności, zmiany klimatu, polityki energetycznej i internetu szerokopasmowego. Polityka spójności to inwestycja w obywateli. Jej ograniczanie zagroziłoby projektowi integracji europejskiej, pogłębiając podziały między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem, a także społecznościami miejskimi i wiejskimi. Jeżeli większość obywateli postrzega ożywienie gospodarcze wyłącznie przez pryzmat doniesień medialnych i danych statystycznych, a nie dostrzega go w swym życiu codziennym, ich frustracja doprowadzi do nowej fali populizmu i nacjonalizmu. By zachęcić do silniejszej polityki spójności po 2020 r., Komitet Regionów wraz z wiodącymi stowarzyszeniami terytorialnymi UE zainicjował sojusz #CohesionAlliance - oddolną inicjatywę, do której mogą się przyłączyć wszyscy, którzy uważają, że polityka spójności musi być nadal filarem przyszłości Unii Europejskiej. Od czasu jego nawiązania w październiku 2017 r. sojusz przyciąga każdego dnia nowych sygnatariuszy, w tym władze lokalne i regionalne, stowarzyszenia biznesowe, środowisko akademickie, związki zawodowe i ośrodki analityczne.
P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A