Serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
Bolszewicka wizja państwa
 
Sobota 25.03.2017
Warto zrozumieć
 
 KRONIKA 2016  •  Aktualności  •  ARCHIWUM 
17 marca 2017
Spektakularny zjazd w obronie samorządności terytorialnej
W czwartek na obradach Forum Samorządowego spotkało się w Warszawie prawie 1600 przedstawicieli władz lokalnych. Organizatorami były: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Województw RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. Dyskusja toczyła się wokół narastającego sprzeciwu wobec zmian przygotowywanych i zapowiadanych przez władze centralne, a dotykających samorządy, m.in. pomysły ograniczenia kadencyjności, odbieranie kompetencji, dążenie do centralizacji państwa, dyskredytowanie środowiska samorządowego. Każde z osobna i wszystkie razem uderzają w podstawowe zasady konstytucyjne. Nie mają racjonalnego uzasadnienia. Dodatkowo, odbywają się wtedy, gdy to, jak działa samorząd nie budzi sprzeciwu mieszkańców. Potwierdzają to np. dane dotyczące zaufania obywateli do samorządów. Uczestnicy Forum przyjęli Kartę Samorządności. Domagają się w niej od stanowiących prawo i rządzących jego przestrzegania oraz szanowania konstytucyjnych zasad ustroju państwa polskiego. Uczestnicy Forum podpisali także apel w obronie samorządności terytorialnej w Polsce. Wyrażają w nim zdecydowany sprzeciw wobec postępującego pod rządami Prawa i Sprawiedliwości pozbawiania samorządu terytorialnego możliwości - zagwarantowanego w Konstytucji RP - rzeczywistego uczestnictwa w sprawowaniu władzy publicznej. Działania te pozostają w sprzeczności z konstytucyjną zasadą pomocniczości i prowadzą do pozbawienia członków społeczności lokalnych przysługujących im praw. Powołany został także Samorządowy Komitet Protestacyjny, który ma monitorować to, co dzieje się w sprawach samorządowych, a gdy trzeba inicjować działania, organizować protesty, koordynować działania na wszystkich szczeblach.
15 marca 2017
Ruch Samorządowy "Bezpartyjni" ma wystawić listy w wyborach 2018
Samorządowcy obradujący wczoraj na konferencji w Warszawie powołali Ruch Samorządowy "Bezpartyjni". W grupie inicjatywnej znalazło się 60 radnych różnych szczebli, burmistrzów i prezydentów miast. Przedstawiciele samorządów z dziewięciu województw potwierdzili chęć dołączenia do Ruchu. W najbliższych wyborach samorządowych Ruch "Bezpartyjni" zamierza wystawić wspólne lity kandydatów do rad i na zarządców gmin oraz miast. Zdaniem prezydenta Szczecina Piotra Krzystka polscy samorządowcy mają doświadczenie, mają zaufanie mieszkańców, powołany do życia Ruch może wieść sporo świeżości do polskiej sceny politycznej. Z kolei prezydent Lubina Robert Raczyński (niedawny animator wprowadzenia do polityki Pawła Kukiza) ma przedstawić założenia Ruchu na najbliższej konferencji organizowanej przez korporacje samorządowe (zob. Diariusz REGIOsetu z 10 marca 2017 r.)
13 marca 2017
Forum polityki regionalnej, relacje z władzą, nauką, biznesem
III Europejski Kongres Samorządów, zwołany do Krakowa w dniach 27 i 28 marca br., ma wypracowaną już formę wymiany poglądów podczas spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych osiągnęła poziom wywierający istotny wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw ale także całego kontynentu. Zróżnicowany program Kongresu zebrano w sześciu nurtach tematycznych: Finanse, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Innowacje, Biznes i Miasto. Rejestracja.
11 marca 2017
Korporacje JST bronią zasad samorządności wg konstytucji RP
16 marca br. w Warszawie (Hotel Sangate - dawniej Gromada-Lotnisko, ul. 17 stycznia 32) odbędzie się Forum Samorządowe, które organizowane jest wspólnie przez wszystkie korporacje samorządowe. Podczas spotkania planowana jest otwarta debata w obronie konstytucyjnych zasad samorządności, zostaną omówione opinie, propozycje i inicjatywy, a także dalsze działania lokalne i regionalne w perspektywie zbliżających się wyborów samorządowych. Korporacje samorządowe oraz samorządy poszczególnych szczebli proponują różne działania - od podjęcia stanowisk Zgromadzeń Ogólnych poszczególnych Związków czy przyjmowanie Karty Samorządności przez rady gmin, powiatów i sejmiki województw, po zorganizowanie w maju tzw. Wiosny Samorządu. Zaproszenie z programem, karta wstępu, formularz zgłoszeniowy oraz Karta Samorządności zamieszczona zostały w załącznikach do strony Forum samorządowe.
10 marca 2017
Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwały ws. referendum
Wojewoda uznał, że uchwały Rady m.st. Warszawy oraz Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie organizowania referendów nt. zmiany granic gmin są niezgodne z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o referendum lokalnym. Natomiast w ocenie wojewody uchwała Rady Miasta Legionowa (dotycząca tego samego, ale nie wymieniająca expressis verbis zmiany granic - jest zgodna z prawem i nie została uchylona. W uzasadnieniu wojewoda wskazał, że referendum lokalne dotyczące utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia jej granic może być przeprowadzone tylko z inicjatywy mieszkańców (grupa co najmniej 15 mieszkańców). W jego ocenie niedopuszczalne jest przeprowadzenie takiego referendum na wniosek rady gminy (z takim wnioskiem wystąpiła Rada m.st. Warszawy oraz Rada Miasta Podkowa Leśna). Obydwa samorządy powołały się wyłącznie na przepisy ustawy o referendum lokalnym, a pominęły zapisy ustawy o samorządzie gminnym. Rada Warszawy zamierza zaskarżyć decyzje wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zob. Diariusz REGIOsetu z 1 i 3 lutego 2017 r.
9 marca 2017
Dyktat Warszawy nie dla Brukseli, Pragi, Bratysławy, Budapesztu ...
Donald Tusk pozostanie przewodniczącym Rady Europejskiej przez następne dwa i pół roku. Za przedłużeniem kadencji b. polskiego premiera opowiedziało się 27 państw członkowskich UE. Przeciwna była tylko Polska. Nikt nie wstrzymał sie od głosu. Decyzja rządu polskiego, kraju z którego pochodzi dotychczasowy i ponownie wybrany Przewodniczący, podyktowana obsesją i fobią personalną, to niespotykany w dotychczasowej historii UE precedens. W Warszawie ogłoszono sukces... kompromitacji. Rządzący lepiej się czują w rzeczywistości alternatywnej: "Jacek Saryusz-Wolski zajął bliskie czoła drugie miejsce, a Donald Tusk był drugi od końca. Europę rzuciliśmy na kolana". Sukcesem jest natomiast dalsze sprawowanie tej ważnej w UE funkcji przez polskiego polityka, doświadczonego i odpowiedzialnego, mądrego i opanowanego. Tak uważają wszyscy, z wyjątkiem rządu PiS i osób uzależnionych od tej partii.
8 marca 2017
Potrzeba partnerstwa miast, instytucji, państw i obywateli UE
Burmistrzowie i zastępcy burmistrzów reprezentujący 34 europejskie miasta omawiali wczoraj - na spotkaniu w Brukseli grupy EUROCITIES w Komitecie Regionów UE - sposoby odwrócenia obecnych tendencji populistycznych i eurosceptycznych w Europie. Przewodniczący Komitetu Regionów Markku Markkula zapowiedział, że w 2017 r. członkowie KR zorganizują debaty w 75 miastach i regionach w ramach inicjatywy "Rozważania nad Europą". W ocenie przedstawicieli władz głównych miast europejskich odnowiona Europa potrzebuje rzeczywistego szerokiego wielostronnego partnerstwa jako skutecznego sposobu na zmniejszenie dystansu między wspólną Europą i jej obywatelami. Zabierający głos prezydent Gdańska Paweł Adamowicz stwierdził m.in. Chcemy kreować obywatela, który jest świadomy swoich praw, ale też obowiązków. Powinien być w stanie podejmować racjonalne decyzje, a nie dawać się omamiać populistycznym obietnicom. Ma wpływ na otaczające go środowisko, które również dzięki niemu będzie otoczeniem bez przemocy, populizmu, eurosceptycyzmu. Walka z populizmem powinna należeć do obowiązków władz samorządowych.
7 marca 2017
Granica 100 milionów na Orkiestrę Owsiaka - przekroczona!
Podczas jubileuszowego 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano łącznie 105,6 mln złotych, o ponad 30 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. W tym roku zbierano pieniądze na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. Wynik Finału dowodzi, że pomimo zniechęcającej kampanii światopoglądowo-partyjnej, potrafimy być razem w sprawie dalekiej od polityki, powszechnie uznawanej za słuszną, pożyteczną, wolną od jakiejkolwiek ideologii.
6 marca 2017
Takie Rzeczypospolite będą jakie jej młodzieży poglądy?
Z informacji prasowej po najnowszym badaniu Instytutu Spraw Publicznych i Kantar Public wynika, że polska młodzież (15-24 lata) wyraźnie częściej określa swoje poglądy jako prawicowe niż jako lewicowe. Tym nie mniej młode Polki i młodzi Polacy wyraźnie dystansują się od wszystkich istniejących ugrupowań politycznych. W tym kontekście ujawnia się wyjątkowo niskie poparcie oraz bardzo wysoka niechęć, do partii obecnie rządzącej krajem. Młodzi najczęściej deklarują poparcie dla partii, które określają się jako anty-systemowe, są zdecydowanie kontra partiom zgranych już polityków. Znaczna część grupy objętej badaniem uzyska prawa wyborcze w czasie najbliższych dwóch, trzech lat. Oni będą mieli istotny wpływ na wyniki głosowania, w takim zakresie jaki wszystkim wyborcom pozostawi rządząca partia, zmieniająca pod siebie ordynację, manipulująca granicami okręgów wyborczych, wybierająca przed wyborami kandydatów i ich usytuowanie na listach. Badanie zostało zrealizowane za pomocą wywiadów on-line (CAWI) na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 500 mieszkańców Polski w wieku 15-24 lata. Próba została przygotowana na podstawie oficjalnych statystyk UE (Eurostat).
3 marca 2017
Długie partyjne ręce wyciągnięte po samorządy terytorialne
Wczoraj w sali kolumnowej Sejmu odbyła się debata z tematem przewodnim: "Zapowiadane zmiany w kodeksie wyborczym oraz planowane reformy w samorządach lokalnych" zorganizowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (zob. Diariusz REGIOsetu z 31 października 2013 r. Wzięli w niej udział samorządowcy z ponad stu miast i gmin oraz politycy PO, PSL i Nowoczesnej. Z zaproszenia nie skorzystali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Od pewnego czasu zapowiadana jest mimochodem przez czołowych polityków PiS reforma samorządowa, o której zarządzający gminami, powiatami czy województwami dowiadują się z mediów. Nie są prowadzone z nimi konsultacje. W zasadzie to standard trwającej "dobrej zmiany". Do praktyki hybrydowych rewolucjonistów weszło już na stałe rozpowszechnianie przez pewien czas nieoficjalnych informacji w jakiejś sprawie a następnie błyskawiczne przeprowadzanie przez Sejm ustaw zgłoszonych przez "grupę posłów". Tego obawiają się ludzie reprezentujący społeczności lokalne. W dyskusji jednoznacznie skrytykowano ujawniane kierunki zmian w samorządach, ograniczenie ich kompetencji, dostosowywanie prawa wyborczego do potrzeb partii trzymającej władzę. Uczestniczący w debacie Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, uznał za niekonstytucyjne ograniczenie kręgu osób, które mogą startować w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Podkreślił też wagę wspólnej reprezentacji na wszystkich szczeblach samorządu. Dzisiaj Związek Miast Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP skupiają tylko niewielką część miast i gmin. Czas wymaga konsolidacji samorządów i wzmocnienia ich związków.
28 lutego 2017
Jest ustawa o budowie przekopu przez Mierzeje Wiślaną
Sejm uchwalił ustawę o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Ustawa m.in. upraszcza postępowanie przy udzielaniu zezwoleń na realizację inwestycji, reguluje nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości na terenie inwestycji, ustala kwestie odszkodowań. Budowa przekopu przez Mierzeję Wiślaną ma uczynić Elbląg portem z dostępem do Bałtyku bez korzystania z przejścia przez cieśninę Pilawską leżącą na terenie Rosji (obwód kaliningradzki). O możliwościach przeładunkowych Elbląga decydować będzie głębokość toru wodnego; warunkuje ona tonaż jednostek mogących zawijać do portu. Zob. Diariusz REGIOsetu z 17 czerwca 2013 r.
27 lutego 2017
Wbrew potrzebie konsultacji wojewoda za zakazem referendum
W piśmie skierowanym do stołecznego ratusza wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera (PiS) poinformował, że podjął analizę poprawności uchwały Rady Warszawy o przeprowadzeniu referendum gminnego dotyczącego projektu ustawy o metropolii - w kierunku uchylenia jej. Na razie wstrzymuje wykonalność tej uchwały. W związku z tym nakazał zatrzymanie kampanii informacyjnej przed referendum. To pierwszy taki przypadek gdy władza rządowa ingeruje w prawo przeprowadzania referendum przez samorząd terytorialny po publicznym przedstawieniu przez posła Jacka Sasina (PiS) konkretnego zamiaru mającego kształt projektu ustawy. Rada Warszawy deklaruje, że nie ustanie w staraniach aby warszawiacy mogli zabrać głos w tej żywotnej dla nich sprawie. Zob. Diariusz REGIOsetu z 1 lutego 2017 r.
24 lutego 2017
Zmora postkomunizmu ukryta w instytucjach, sądach, uczelniach?
W zasobie TVP Parlament jest wypowiedź wicepremiera Mateusza Morawieckiego, w której m.in. wskazał na problemy jakie napotyka realizacja programu Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem wicepremiera komunizm nie skończył się 4 czerwca 1989 r., może dwa lata później z przeprowadzeniem pierwszych wolnych wyborów. Uważa, że pozostał postkomunizm. Wicepremier stara się zdefiniować to zjawisko. Według niego postkomunizm przejawia się w ciągłości instytucji, ciągłości sądów, również - jak nazywa - tak niewinnie brzmiących instytucji jak uczelnie wyższe. Tam - według Mateusza Morawieckiego - stary świat został bez żadnej zmiany przeniesiony do nowej rzeczywistości. Walczymy z tym - dodaje - bo ten stan bardzo utrudnia prowadzenie różnych naszych działań, również naszych działań gospodarczych. Wicepremier przeoczył umieszczenie na swojej postkomunistycznej liście złowieszczej ciągłości samorządów, z pewnościa o tych "bastionach postkomunizmu" szybko sobie przypomni. Słuchając tego przypomina się podobne podejście do wielu instytucji państwowych głoszone sporo lat temu przez piotrogrodzkich większystów.
20 lutego 2017
Wzrośnie odpowiedzialność samorządów za działania rozwojowe
Na stronie Ministerstwa Rozwoju opublikowano tekst Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętego w tym tygodniu przez rząd. Główne działania w ramach JST będą koncentrowały się na poprawie kompetencji administracji samorządowej, zwiększeniu efektywności wydatkowania publicznych środków finansowych oraz budowie kapitału społecznego i poczuciu współodpowiedzialności kluczowych interesariuszy za rozwój swojego terytorium (samorządów terytorialnych, środowisk biznesu, mieszkańców oraz przedstawicieli nauki). Przygotowana strategia wymienia także poprawę koordynacji działań instytucji publicznych w Polsce, wzrost ich efektywności oraz jasny podział obowiązków pomiędzy administracją rządową a samorządową.
17 lutego 2017
W konkursie World Mayor wśród najlepszych Prezydent Gdańska
W międzynarodowym konkursie World Mayor Jury oraz internauci wybrali szefów miast świata, którzy wyróżnili się opracowaniem strategii długoterminowych, a także bieżącym działaniem, na rzecz skutecznego integrowania na swoim terenie przybyszów z różnych krajów i kultur. Wśród tych, którym udało się - na gruncie poczucia solidarności i empatii mieszkańców - osiągnąć rzeczywiste rezultaty wyjścia naprzeciw ludziom szukającym pokoju i pomocy znalazł się prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, sklasyfikowany w pierwszej dziesiątce, w której obok prezydenta polskiego miasta, znaleźli się włodarze trzech miast niemieckich, dwóch greckich i po jednym z Belgii, Holandii, Francji i Włoch. Finałowa dziesiątka została wybrana z 38 nominowanych kandydatów. W laudacji Pawła Adamowicza podkreślono, że odwołując się do korzeni chrześcijańskich oraz tradycji Solidarności, nawołuje, jako jeden z niewielu polityków w Polsce, by Gdańsk otworzył się na obcych, by zechciał pomóc uciekającym przed krwawymi wojnami oraz by mieszkańcy miasta nie bali się imigrantów ekonomicznych zza wschodniej granicy.. Na wyróżnienie złożyło się także powołanie w Gdańsku Rady Imigrantów oraz namawianie innych miast, by podobnie działały u siebie. Tegorocznym zwycięzcą został Bart Somers, burmistrz 85-tysiecznego Mechelen w Belgii, jednego z bardziej zróżnicowanych etnicznie i narodowościowo miast Europy. Wśród mieszkańców Mechelen wyróżnia się 128 narodowości.
15 lutego 2017
Badanie CBOS: jak są postrzegane planowane zmiany w oświacie
Zebrane opinie w sondażu przeprowadzonym w pierwszej połowie stycznia br. na próbie 1045 osób dorosłych są znacznie zróżnicowane. Wykazały też nienajlepsze zorientowanie respondentów w temacie. Zdecydowana większość badanych (94%) słyszała o reformie, ale tylko połowa z nich ogólnie wie, na czym ona ma polegać, 6% w ogóle nie słyszało o planowanych zmianach. 34% badanych skłonnych jest upatrywać w szykowanych zmianach raczej poprawę niż pogorszenie, 31% nie ma jednoznacznego poglądu, u 27% przeważają obawy. Niemal połowa (44%) respondentów uważa również, że wprowadzanie zmian w systemie edukacji będzie stanowiło zbyt duże obciążenie finansowe dla samorządów. Wyraźnie podzielone są opinie na temat tego, czy nowy system edukacji wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na wsi i w miastach ? z tezą tą zgadza się 39% badanych, 36% ma zdanie przeciwne. 57% respondentów uważa, że system edukacji z ośmioletnią szkołą podstawową, czteroletnim liceum ogólnokształcącym oraz pięcioletnim technikum będzie lepszy niż obecnie obowiązujący (z sześcioletnią podstawówką, trzyletnim gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym i czteroletnim technikum). Przeciwnego zdania jest 24% badanych, a 19% nie ma własnego zdania w tej sprawie. Większość ankietowanych obawia się, że wprowadzanie reformy spowoduje chaos w szkołach (56%) oraz przyczyni się do utraty pracy przez część nauczycieli gimnazjów (54%). W podsumowaniu CBOS podaje, że reforma wzbudza liczne kontrowersje. Pojawiają się wątpliwości, czy została odpowiednio przygotowana, a także czy potencjalne koszty jej wprowadzenia nie przewyższają oczekiwanych korzyści.
13 lutego 2017
Posłowie utworzyli zespół ds. obrony polskiej samorządności
Z inicjatywy posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego (14 osób), Platformy Obywatelskiej (4), Nowoczesnej (3), Kukiz 15 (1) oraz jednego posła niezrzeszonego powstał parlamentarny zespół ds. obrony polskiej samorządności. Zdaniem sygnatariuszy po 27 latach polski samorząd znalazł się w poważnym niebezpieczeństwie jego ograniczenia, wręcz faktycznej likwidacji. Na swym pierwszym roboczym posiedzeniu przyjęty został Dezyderat nr 1 do Prezesa Rady Ministrów w sprawie polskiej samorządności. Odniesiono się w tym dokumencie do planów rządu wstecznego ograniczenia prawa wybieralności kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do dwóch kadencji, zmiany ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz przenoszenie wielu uprawnień z poziomu gminy, powiatu i województwa na poziom centralny. Przewodniczącym zespołu jest poseł Piotr Zgorzelski (PSL).
11 lutego 2017
Mieszkańcy milionowego miasta muszą mieć głos ws. zmian
Rada Warszawy podjęła uchwałę o przeprowadzeniu w stolicy referendum gminnego w sprawie projektu ustawy o metropolii. Warszawiacy będą głosować w sprawie projektu ustawy zaproponowanego przez PiS. Na kartach referendalnych znajdzie się pytanie: Czy jest Pan/Pani za zmianą granic - TAK, NIE. Warszawiacy wypowiedzą się w głosowaniu w niedzielę 26 marca br. Zob. Diariusz REGIOsetu z 1 lutego 2017 r.
10 lutego 2017
Niekonstytucyjne pozbawianie biernego prawa wyborczego
W przygotowanej ekspertyzie profesor nauk prawnych Hubert Izdebski, specjalizujący się w opracowywaniu projektów ustaw i zagadnieniach samorządowych, odnosi się do proponowanego przez większość parlamentarną ograniczenia do dwóch liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, również osób już sprawujących taki urząd, a zatem działającego wstecz. Artykuł 60 ustawy zasadniczej, stanowi, że Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Cytowany przepis zapewnia równe bierne prawo wyborcze wszystkim obywatelom oraz równy dostęp do służby publicznej. Żaden przepis Konstytucji Rzeczypospolitej nie ogranicza obywatelom biernego prawa wyborczego (prawa do bycia wybieranym). Jedyny wyjątek dotyczy tylko osób, które sprawowały urząd Prezydenta Rzeczypospolitej: art. 127 ust. 2 stanowi: Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Co oczywiste - nie mogą też być wybierane osoby, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych. Propozycja pozbawienia biernego prawa wyborczego dużej grupy obywateli będących w służbie publicznej jest niekonstytucyjna. Tylko kto ma to prawomocnie wykazać? Trybunał Konstytucyjny został skutecznie sparaliżowany dokonanymi siłowo zmianami jego składu sędziowskiego, które podważyły prawny fundament jego orzeczeń. Przy ignorowanej, bo bezbronnej, Konstytucji "zreformować" można więcej niż wszystko. (Zob. też Diariusz REGIOsetu z 22 stycznia 2017 r.)
9 lutego 2017
Likwidacja gimnazjów "dla dobra dzieci, rodziców, nauczycieli"
Ministerstwo Edukacji Narodowej zobowiązało samorządy do podjęcia uchwał w sprawie sieci szkół najpóźniej do 31 marca br. Uchwały te będą opiniowane przez kuratorów. Opinie maja być wiążące dla JST. Serwis samorządowy PAP podał za MEN Wzór uchwały. Zob. też: ekspert o uchwale oraz analizy i interpretacje.
8 lutego 2017
"Wsteczna zmiana" systemowo oddala Polskę od Unii i osłabia
Polska nie będzie się sprzeciwiać rozbiciu Unii na dwie grupy państw członkowskich - na dwie prędkości integracji i rozwoju - taką linię polityczną prezentują i realizują obecne władze. Już teraz jesteśmy poza wspólnotą państw rządów prawa oraz poza wspólnotą państw przestrzegających wartości demokratyczne. Daleko odeszliśmy od obu tych fundamentalnych atrybutów Unii Europejskiej. Szkodnictwo na poziomie państwa postępuje. Idziemy kursem samotnej suwerenności, przywołując posłannictwo Polski w tworzeniu "międzymorza" - od Bałtyku do Balatonu. (Zob. też Diariusz REGIOsetu z 26 stycznia 2017 r.)
7 lutego 2017
Jaką cenę ma demokracja? Czy jej zabór osiąga masę krytyczną?

Według badania CBOS
3 lutego 2017
Harakiri powiatów Mazowsza w projekcie posła Sasina
Podchody mające "zreformować" ustrój miasta stołecznego Warszawy (patrz Diariusz REGIOsetu z 1 lutego 2017 r.) "reformują" zarazem siatkę powiatów na podstołecznym Mazowszu. Najmniejszym powiatem w Polsce będzie powiat pruszkowski, w którym nie będzie ani jednej gminy, tuż za nim powiat legionowski, z jedną gminą (Serock), dalej piaseczyńskiwarszawski zachodni ex equo - po dwie gminy, grodziski z trzema (jeżeli Warszawa zapanuje nad Podkową,), otwockiwołomiński zachowają połowę dzisiejszych stanów, mińskiemu ubędą tylko dwie, a nowodworski pozostanie nietknięty. Kilku starostom będzie lżej. Trzeba dodać, że dziesięc tygodni temu wpisany został do unijnego prawa podział Mazowsza na dwie jednostki statystyczne NUTS2 (zob. Diariusz REGIOsetu z 30 listopada15 lutego 2016 r.) W tym nowym "genialnym" zamieszaniu gubią się gdzieś niektóre składowe unijnego regionu PL91 - Warszawskiego stołecznego.
1 lutego 2017
Wyborcze kombinacje - po Opolu Warszawa, które miasto po nich?
Do Sejmu trafił projekt poselski (bo nie wymagający konsultacji społecznych, na przykład z mieszkańcami) ustawy zmieniającej ustrój miasta stołecznego Warszawy. Obecnie m.st. Warszawa jest gminą na prawach powiatu, tzn. prezydent miasta ma odpowiednio dostosowane kompetencje wynikające zarówno z ustawy o samorządzie gminnym jak i o samorządzie powiatowym. Ma je na terenie określonym granicami miasta stołecznego. Zgłoszony projekt (druk sejmowy 1250) wprowadza podział administracyjny na gminę miejską Warszawę (w obecnych granicach miasta) z zarządzającym burmistrzem oraz miasto stołeczne Warszawę jako metropolię składającą się z 33 gmin (Warszawa plus gminy okoliczne) z prezydentem miasta stołecznego, będącym jednoosobowym zarządem szczebla powiatowego. Oba te urzędy (burmistrza i prezydenta) ma wiązać unia personalna. Mieszkańcy poszczególnych gmin wokół Warszawy (tak jak w całej Polsce) będą wybierać swoich wójtów, burmistrzów i prezydentów, a szefa metropolii - wszyscy z 33 gmin składowych. Wybrany prezydent metropolii ma być jednocześnie burmistrzem gminy Warszawy. Ten chytry chwyt pozbawi mieszkańców prawie dwumilionowej gminy prawa wyboru burmistrza. PiS chce zasiąść w stołecznym ratuszu, wniesiony tam na plecach podwarszawskich gmin, w większości których partia ta odniosła sukces wyborczy w 2014 r. Samorząd tej wielogminnej metropolii (powiatu), nazywanej miastem stołecznym Warszawą, ma się składać z prezydenta-burmistrza oraz 50-osobowej rady wybieranej w sposób następujący: po jednym radnym z każdej dzielnicy Warszawy i po jednym z każdej okolicznej gminy. W ten sposób tak samo licznie (po jednym głosie) będą reprezentowane w radzie 200-tysięczna dzielnica Mokotów i 12-tysięczne gminy Wiązowna, Wieliszew i każda inna z listy poniżej. Taka rada pod partyjne dyktando będzie mogła wszystko zatwierdzać oraz wszystko zablokować. Ustawa ma wejść w życie przed najbliższymi wyborami samorządowymi. Co na to wszystko lekceważąco potraktowani mieszkańcy 33 gmin? Wytypowany do metropolii wieniec gmin podwarszawskich: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka, W projekcie nie wymieniono gminy Podkowa Leśna leżącej wewnątrz zakreślonego obszaru.
31 stycznia 2017
Ważne dla nas, kompetentne głosy: z kraju i z Unii Europejskiej
W Polsce skończyła się epoka, kiedy mogliśmy polegać na zadeklarowanej art. 2 Konstytucji zasadzie demokratycznego państwa prawnego. Temat ten rozwinęła w swym wystąpieniu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf na zorganizowanym przez Krajową Radę Sądownictwa zebraniu sędziów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych w Warszawie. W tym samym czasie Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wystosował list w sprawie przyszłości UE do 27 szefów państw i rządów, którzy 3 lutego br. mają się spotkać na nieformalnym szczycie na Malcie. List zatytułował cytatem: Zjednoczeni wytrwamy, podzieleni upadniemy. Nad żadnym z tych głosów nie wolno przejść do porządku dziennego.
P R Z Y P O M N I E N I E
Obietnica Prezydenta

A R C H I W U M
Informacje REGIOsetu 2001-2017

R E K L A M Y

W Y S Z U K I W A R K A