Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Poniedziałek 19.11.2018
Warto zrozumieć
 
 KRONIKA 2017  •  Aktualności  •  ARCHIWUM 
16 października 2018
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - znowu z rekordową zbiórką
126 milionów złotych - tyle zebrano w tym roku; od 1993 r. - ponad 951 milionów. 27. Finał WOŚP odbędzie się 13 stycznia 2019 r., a jego celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Temat przyszłorocznego Finału: POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE.
14 października 2018
Prezydenta na urzędzie znasz z działania, kandydata z obietnic
Za tydzień bardzo ważne wybory - wybory samorządowe. Pierwsze wybory od października 2015 r., pierwsze od przejęcia władzy przez ekipę "dobrej zmiany", pierwsze po trzyletnich doświadczeniach z wizją i realizacją ustroju naszego państwa według jednopartyjnej większości parlamentarnej. Samorządy to istota wolności i demokracji. Nie przypadkowo jedną z pierwszych ustaw uchwalonych na początku transformacji była ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. Statusu władz regionalnych i lokalnych na wszystkich szczeblach trzeba bronić przed zagrożeniami, trzeba go umacniać. Na czele samorządów powinni stać ludzie samodzielni, nie zniewoleni instrukcjami z Warszawy, czy z pośrednich delegatur partyjnych. W sejmikach województw, radach powiatów, gmin, miast i dzielnic - zasiadać radni mający własne poglądy, nie czekający na wytyczne z jakiejś centrali. Warto to wszystko przemyśleć na spokojnie przed udaniem się do lokalu wyborczego. I duża i mała Ojczyzna to dziedzictwo wielu pokoleń, a nie własność paru osób.
12 października 2018
Kongres Obywatelski 2018 - pobudzające forum dyskusji
XIII Kongres Obywatelski odbędzie się 20 października 2018 r. w warszawskim "Centrum Nauki Kopernik", Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Wstęp wolny, wymagana jest rejestracja. Hasło przewodnie Kongresu: Siła lokalności - siła Polski. Zob. też Kolejny mądry Kongres.
14 sierpnia 2018
Pierwszy raz na 5-letnią kadencję - wybory samorządowe 2018
Prezes Rady Ministrów podał datę wyborów samorządowych na kadencję 2018-2023. Odbędą się one 21 października br. (niedziela, niehandlowa) - wtedy będą wybierani radni do sejmików województw, rad powiatów, rad gmin i dzielnic w gminach oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast; II turę wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - wszędzie tam gdzie rozstrzygnięcie nie zapadło w pierwszym terminie - wyznaczono na 4  listopada br. Wybory samorządowe są najbardziej skomplikowane: sto kilkadziesiąt tysięcy kandydatów zgłaszanych przez blisko dziesięć tysięcy komitetów wyborczych, do obsadzenia jest kilkadziesiąt tysięcy mandatów w 2809 jednostkach samorządu terytorialnego. Tegoroczne będą też pierwszym od wyborów parlamentarnych w 2015 roku probierzem stosunku wyborców do realizowanego od trzech lat programu przebudowy naszego państwa i jego instytucji przez partię "dobrej zmiany". Uprawnionych do głosowania będzie ponad 30 milionów osób. Zob. Kalendarz wyborczy.
11 sierpnia 2018
Samorządy nie były zachwycone tym ruchem w ich dochodach
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, uchwalona 20 lipca br. przez Sejm, którą wczoraj podpisał prezydent RP, wejdzie w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Na jej podstawie z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpi automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jedno- i wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, dotyczy to ok. 2,5 miliona właścicieli mieszkań na terenie całego kraju, mających obecnie prawo użytkowania wieczystego gruntu, a nie prawo własności gruntu przypisanego do ich własnego mieszkania, czy domu. Przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokości opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r. Grunty podlegające ustawie są obecnie we władaniu albo gmin, albo Skarbu Państwa. Należy się spodziewać dużego ruchu podwyżkowego, zwanego aktualizacją wysokości tej opłaty, po wyborach samorządowych a przed końcem bieżącego roku. W przypadku gruntów Skarbu Państwa ustawa przewiduje duże bonifikaty przy jednorazowym wniesieniu opłaty za cały wymagany okres, w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zdecyduje właściwa rada albo sejmik. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty. Płacona rokrocznie na rzecz gminy opłata za przekształcenie, nie będzie mogła być aktualizowana częściej niż co trzy lata, i tylko o GUS-owski wskaźnik zmian cen nieruchomości (ewentualnie wskaźnik inflacji). Zob. tekst ustawy uchwalony przez Sejm, przyjęty przez Senat bez poprawek, podpisany przez Prezydenta.
6 sierpnia 2018
Doktor prawa Andrzej Duda od trzech lat urzęduje w Pałacu
Nie mieliśmy jeszcze takiego prezydenta, o takim stosunku do obowiązującej Konstytucji. Jeszcze dwa lata takiej prezydentury. Zob. Diariusz REGIOsetu z 6 sierpnia 2015 r. i z 6 sierpnia 2016 r.
3 sierpnia 2018
Pytania Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości UE
Polski Sąd Najwyższy skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) pięć pytań prejudycjalnych (o wykładnię prawa unijnego) dotyczących zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Sprawy mają znaczenie ogólnopaństwowe, ogólnospołeczne, dotyczą każdego obywatela, każdego samorządu, każdego przedsiębiorcy, każdego.
     # Pierwsze pytanie dotyczy zasady nieusuwalności sędziów regulowanej przez traktaty unijne (art. 19 ust. 1 Traktatu UE, tj. zasady skutecznej ochrony sądowej; art. 2 Traktatu UE dotyczący zasad państwa prawa) oraz Kartę Praw Podstawowych (art. 47). Zdaniem Sądu Najwyższego (SN) stosowanie nowych przepisów o obniżonym wieku przechodzenia w stan spoczynku do orzekających sędziów oraz przenoszenia ich w stan spoczynku wbrew ich woli stoi w sprzeczności z prawem UE.
     # Drugie pytanie dotyczy zgody organu władzy wykonawczej na dalsze orzekania sędziów powyżej 65. roku życia. SN pyta o wykładnię prawa unijnego, czy niezawisłości sędziego nie narusza uzależnienie jego orzekania od decyzji władzy wykonawczej (prezydenta);
     # Trzecie pytanie dotyczy zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Sąd Najwyższy poprosił o potwierdzenie wykładni dokonanej w orzeczeniu w sprawie C-286/12 Komisja przeciwko Węgrom. TSUE orzekł wtedy, że obligatoryjne przeniesienie w stan spoczynku sędziów, prokuratorów i notariuszy z chwilą ukończenia 62. roku życia nie jest zgodne z przepisami dyrektywy 200/78/WE.
     # Czwarte pytanie to prośba do TSUE o doprecyzowanie, w jaki sposób Sąd Najwyższy powinien realizować unijną dyrektywę o zakazie dyskryminacji ze względu na wiek. SN pyta Trybunał, czy sędzia który ukończył 65. rok życia może dalej orzekać, mimo negatywnej decyzji prezydenta wydanej na podstawie znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym. SN stoi na stanowisku, że może odmówić stosowania przepisów niezgodnych z dyrektywą.
     # Piąte pytanie dotyczy możliwości zastosowania środka zabezpieczającego w postaci zawieszenia stosowania prawa krajowego, wobec którego istnieje podejrzenie, że jest niezgodne z prawem unijnym. Chodzi o trzy przepisy znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym: art. 111 par. 1 i par. 1a, art. 37 oraz art. 39.
Zdaniem Kancelarii Prezydenta RP działania Sądu Najwyższego są pozbawione podstawy prawnej i nie wywierają żadnych skutków prawnych. Nie ma w polskim prawie takiej instytucji jak zawieszenie stosowania przepisów przez Sąd Najwyższy.
1 sierpnia 2018
Zatrzymując się o godzinie "W" oddamy hołd Powstańcom
Pamięć o bohaterskich młodych Polakach, którzy 74 lata temu podjęli heroiczną walkę z barbarzyńskim okupantem, przybiera szczególnie uroczyste formy co roku 1 sierpnia. Walczącym żołnierzom AK nie były potrzebne gry polityczne naczelnych dowódców, oni walczyli o honor i wolność Polski, oddawali życie w boju nierównym moralnie i militarnie z regularną zbrodniczą armią niemieckiego najeźdźcy. Wszystkim uczestnikom Powstania Warszawskiego oddajemy hołd, bezwzględnie szanując - w ciszy i spokoju - Ich Czyn niezwykły. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 1 sierpnia 2017 r.
     # W przeddzień rocznicy, na uroczystej sesji Rady Warszawy na Zamku Królewskim, godności Honorowych Obywatelek Warszawy przyjęły dwie uczestniczki Powstania: Pani Anna Jakubowska (91), pseudonim "Paulinka", sanitariuszka i łączniczka w grupach szturmowych przekształconych w batalion "Zośka" Armii Krajowej, uczestniczka walk na Woli, Starym Mieście i Czerniakowie, odznaczona Krzyżem Walecznych, która mimo sędziwego wieku od zawsze poświęca wiele uwagi ochronie niepodległego bytu państwa polskiego oraz Pani Anna Przedpełska-Trzeciakowska (91), pseudonim "Grodzka", przez cały czas Powstaniu niosąca niestrudzenie pomoc wszelaką rannym żołnierzom AK w jednym ze szpitali w Śródmieściu Południowym, najpierw na ulicy Piusa, później - z konieczności - przeniesionym na Kruczą. Nadane tytuły obu weterankom Powstania to szczególnie podniosły akcent stołecznego samorządu w rocznicę tego wielkiego patriotycznego zrywu.
27 lipca 2018
Jest komplet! I rząd, i prawo, i sprawiedliwość pod nadzorem partii
Ta partia może wszystko, w sejmie uchwala to co chce, w trybie jaki sama wybiera. Najczęściej do laski marszałkowskiej projekty rządowe przynosi wytypowana grupa posłów jako swoje; w takim trybie nie obowiązuje przeprowadzenie konsultacji, do minimum ograniczona jest debata, cały proces legislacyjny można przeprowadzić w kilkanaście dziennych i nocnych godzin (nie brak przykładów). Rząd i Prezydent - czyli władza wykonawcza - z tego samego politycznego matecznika. Władza sądownicza - wzięta, od Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Krajowej Rady Sądownictwa do Sądu Najwyższego. Tak cała władza w rękach jednego szefa. Trójpodział czeka na "lepszą zmianę" w obywatelskiej zamrażarce. Przejęcie Sądu Najwyższego domknęło "dobrą zmianę". To grono prawników m.in. decyduje o ważności wyników wyborów, I Prezes Sądu Najwyższego m.in. przewodniczy posiedzeniom Trybunału Stanu. Dla oczekujących na bezkarność nie jest bez znaczenia, kto będzie tam zasiadał. Prezydent położył swój podpis pod piątą już nowelizacją ustawy o sądach. Każdą tworzono niechlujnie. Będzie szósta.
26 lipca 2018
Na 92 senatorów głosujących - 10 za prezydenckim referendum
Senat odesłał do kosza piętnastomiesięczną robotę Kancelarii Prezydenta nad projektem referendum konsultacyjnego ws. konstytucji. Tylko 10 głosów ZA, a jednocześnie aż 62 senatorów NIE było PRZECIW - czyli większość (różnica to wstrzymujący się). Taką wymyślono figurę głosowania. Można akcentować co kto lubi. 13 czerwca br. Prezydent Duda przedstawił 15 pytań, po niewielkiej selekcji, a raczej po ich przeformułowaniu - w wystąpieniu do Senatu o aprobatę przeprowadzenia referendum znalazło się dziesięć pytań. Przeszły do historii. Zob. Diariusz REGIOsetu z 4 maja 2017 r.
22 lipca 2018
Partia władzy zmienia ordynację do Parlamentu Europejskiego
Po przegłosowanej dziś kolejnej nowelizacji Kodeksu Wyborczego istotnej zmianie uległ sposób przeprowadzenia wyborów do PE. Dotyczy to głównie zasady podziału mandatów i ich obsadzania. W najbliższych wyborach do PE (maj 2019 r.) oddane głosy w danym okręgu mają być tam przeliczone i tam przydzielone mandaty, tym kandydatom, którzy uzyskali od trzech do sześciu (zależnie od okręgu) najlepszych wyników w głosowaniu. Przy takich przepisach szansa na mandat europosła dla kandydata z poparciem mniejszej partii bądź komitetu lokalnego jest minimalna. Według publikowanych obliczeń dla nich próg wyborczy sięga 20%. Duża partia chce mieć jeszcze więcej, najlepiej wszystko. Liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach ustali w drodze uchwały Państwowa Komisja Wyborcza.
20 lipca 2018
Zadłużenie rośnie; to zmartwienie następnej władzy i wnuków
Według licznika Forum Obywatelskiego Rozwoju zadłużenie państwa polskiego (wartość długu EDP - sektora instytucji rządowych i samorządowych) wzrosło przez pierwsze półrocze roku 2018 o ponad 28 miliardów złotych. Dzisiaj przekracza 1 bilion i 63 miliardy.

Pieniądze do oddania
 Żródło: Forum Obywatelskiego Rozwoju
2 lipca 2018
Wszczęcie I etapu procedury o naruszeniu przez Polskę prawa UE
Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego UE, wysyłając do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczącego ustawy o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia 2017 r. Ustawa ta m.in. obniża wiek emerytalny sędziów z 70 do 65 lat, co grozi automatycznym przejściem w stan spoczynku 27 sędziom SN spośród 72 - czyli więcej niż co trzeciemu. Obecni sędziowie mogą zadeklarować Prezydentowi RP chęć dalszego zajmowania stanowiska. Brak jest kryteriów, którymi ma się kierować Prezydent, podejmując decyzję o przedłużeniu. Nie ma też możliwości przeprowadzenia kontroli sądowej takiej decyzji Głowy Państwa. Usunięcie w stan spoczynku ma objąć także Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego, której sześcioletnią kadencję określa Konstytucja RP (art. 183 ust. 3). Kadencja ta upływa 30 kwietnia 2020 roku. Konstytucja nie przewiduje skrócenia ustawą zwykłą kadencji urzędującego Pierwszego Prezesa SN. Rząd polski ma 30 dni na odniesienie się do dzisiejszej notyfikacji. Czytaj też: Informacja KE oraz Etapy postępowania.
1 lipca 2018
Po Bułgarii Austria ma prezydencję w Radzie Unii Europejskiej
Traktat Lizboński wprowadził praktykę bliższej niż poprzednio współpracy pomiędzy trzema państwami członkowskimi pełniącymi kolejno funkcję Prezydencji. Współpraca ta ma zapewnić stabilizację polityczno-programową, a wraz z nią ciągłość prac instytucji unijnych. Ponadto, zabezpiecza przed forsowaniem swoich własnych interesów przez państwo aktualnie sprawujące Prezydencję, interesów często niezgodnych z ogólnym interesem wspólnotowym. Prezydencja trwa sześć miesięcy. Austrię 1 stycznia 2019 r. zmieni Rumunia, tę - w drugim półroczu - Finlandia.
19 czerwca 2018
Mieszkańcy gminy Baranów nie chcą lotniska i warunków rozliczeń
W referendum zarządzonym przez Radę Gminy Baranów w związku z planowaną budową Centralnego Portu Komunikacyjnego na blisko połowie powierzchni gminy - mieszkańcy odpowiadali na dwa pytania o następującej treści, z dwoma wariantami odpowiedzi (TAK lub NIE): 1. Czy jesteś za lokalizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego na obszarze gminy Baranów? 2. Czy zgadzasz się na warunki rozliczeń zaproponowane przez Rząd RP mieszkańcom gminy Baranów w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego? W referendum wzięło udział 47% uprawnionych i zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z 15 września 2000 (wymóg wzięcia udziału w referendum przez co najmniej 30% uprawnionych do głosowania) było ono ważne. Mieszkańcy opowiedzieli się przeciwko budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego na terenie ich gminy oraz przeciwko zaproponowanym przez rząd warunkom rozliczeń. Na pierwsze pytanie oddano 1877 głosów ważnych, w tym było 322 odpowiedzi TAK i 1555 NIE (odpowiednio 17,2% i 82,8%). Na drugie pytanie oddano 1864 głosów ważnych,w tym 113 głosujących odpowiedziało TAK i 1751 NIE (odpowiednio 6,1% i 93,9%). Zob. Diariusz REGIOsetu z 19 kwietnia 2018 r.
13 czerwca 2018
Prezydent brnie w referendum. Czy Senat Go z tego wyzwoli?
Konstytucja to trudny akt nawet dla prawnika, nawet z doktoratem, nawet na wysokim stanowisku. A co dopiero dla osób bez takich tytułów i takich stanowisk. Dowiódł tego Pan Prezydent Duda ogłaszając 15 pytań (do wyboru), które zarekomendował wczoraj, jako nadające się do lansowanego od kilkunastu miesięcy przez Głowę Państwa referendum (zob. Diariusz REGIOsetu z 4 maja 2017 r.) Większością pytań Andrzej Duda odwraca uwagę ich adresatów od znaczenia i roli ustrojowej tego jedynego w swoim rodzaju aktu. Zamiast wyjaśniać i upowszechniać fundamentalne znaczenie Konstytucji - ustawy ZASAD, a nie SZCZEGÓŁÓW, utrwala przekonanie, że Konstytucja może "świadczyć usługi" na życzenie danego obozu politycznego, czego jaskrawie dowodzi praktyka ostatnich dwu i pół lat. Prezydent ubolewa, że Konstytucja nie obroniła Polaków przed podwyższeniem przez parlament wieku emerytalnego. Panie Prezydencie zarzutów jest znacznie wiecej: nie obroniła Polaków przed alkoholizmem, przed niskim przyrostem naturalnym, przed wysoko nagradzanymi niszczycielskimi działaniami rządu. Prawdziwy problem tkwi w tym że nikt, z mających władzę, tej Konstytucji ani nie stszegł (choć przysięgał), ani nie bronił, ani nie szanował. Jeżeli już chcieć z dobrej Konstytucji zrobić lepszą to zamiast populistycznego błądzenia po manowcach należało zauważyć potrzebę zadania na przykład takich pytań: czy jesteś aby orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wchodziły w życie z dniem ich ogłoszenia przez ten Trybunał?, albo czy jesteś za tym aby Prezydent - przy spełnieniu określonych warunków - mógł odmówić nominacji ministrów rządu? (a nie tylko mieć prawo uścisku ich dłoni), albo czy jesteś za podniesieniem wyłącznie do rangi konstytucyjnej ograniczeń kompetencji samorządu terytorialnego? Kwestia nienaruszalności zwykłymi ustawami zapisów Konstytucji i jej nadrzędności - jest oczywista, trudno więc o to pytać. Oczywista... ale nie dla wszystkich. Świadczą o tym na przykład: blokowanie publikacji wyroków TK, pominięcie ustaleń konstytucyjnych przy zmianach w KRS, skracanie kadencji sędziów SN. "Dzieło" Prezydenta musi uzyskać aprobatę Senatu. Jeżeli tak się stanie, referendum może się odbyć na jesieni. Andrzej Duda proponuje dwudniowe - 10 i 11 listopada br.
9 czerwca 2018
#MojaKonstytucja - prawnicy edukują młodzież polskich szkół
Od 4 do 8 czerwca br. Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy zorganizowało kolejny ? piaty już - Tydzień Konstytucyjny, podczas którego w wielu szkołach odbyły się warsztaty konstytucyjne, prelekcje i dyskusje odkrywające lub poszerzające wiedzę o ustawie zasadniczej, o wartościach na których opiera się Konstytucja ? demokratycznym państwie prawa, trójpodziale władzy, prawach i powinnościach obywateli wobec państwa oraz państwa wobec obywateli, równości i sprawiedliwości. Standardowy program szkolny nie zapewnia przygotowania uczniów i uczennic do rzeczowego odbioru treści prawnych poruszanych w mediach. Większość uczestników Tygodnia nie zetknęła się z tekstem Konstytucji. Ten edukacyjny program cykliczny ma na celu uświadomienie młodzieży możliwości samodzielnej analizy ujętych w Konstytucji zasad ustrojowych, czy choćby ciekawości, co do treści obowiązujących powszechnie norm. W przeprowadzonych dotychczas zajęciach wzięło udział ponad 40 tysięcy uczniów i uczennic z całego kraju.
7 czerwca 2018
Szkoła odwracania kota ogonem to prymitywne psucie państwa
Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny - w Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. - opublikowano dwa wyroki TK wskazujące na niezgodności z Konstytucją przepisów o Trybunale z grudnia 2015 - sygn. akt K 39/16 oraz z lipca 2016 - sygn. akt K 44/16. Publikację poprzedza adnotacja, że są to rozstrzygnięcia wydane z naruszeniem przepisów. Tak naruszenie artukułu 190 Konstytucji zwłoką publikacji zamieniono na naruszenie przepisów przez TK wydaniem owych wyroków.
4 czerwca 2018
29 lat temu ruszyliśmy z komuny do wolności i demokracji
W rocznice wyborów 1989 r. sygnatariusze porozumienia organizacji zrzeszających sędziów i prokuratorów, a także organizacji obywatelskich oraz inicjatyw zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce powołały Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS. Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", Stowarzyszenie Sędziów "Themis", Stowarzyszenie Prokuratorów "LEX super omnia", Inicjatywa Obywatelska "Wolne Sądy", Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS oraz Archiwum Osiatyńskiego stwierdzają zagrożenie niezawisłości sędziów i niezależności sądów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Wynika ono z wprowadzanych w obecnej kadencji Sejmu zmian w ustawach o prokuraturze, Trybunale Konstytucyjnym, sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. KOS stawia sobie następujące cele: # monitorowanie przypadków wywierania nacisków na sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, # informowanie opinii publicznej o takich przypadkach, # zapewnianie osobom szykanowanym obrony i wsparcia, # podejmowanie działań na rzecz praworządności i  utrzymania niezawisłości sędziów i niezależności zawodów prawniczych. Pośrednim celem jest także podniesienie morale sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych na wypadek gdyby miało obniżyć się pod wpływem postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez mającą powstać niebawem Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.
2 czerwca 2018
Airport City zamiast Lotniska Chopina, czy też za port w Modlinie?
Prezydent podpisał ustawę z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (tekst ustawy). Zob. Diariusz REGIOsetu z 19 kwietnia 2018 r.
29 maja 2018
Wybory wg Parlamentu i Prezydenta niezgodne z ochroną danych
Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) poinformowała, że nie będzie transmisji z lokali wyborczych podczas jesiennych wyborów samorządowych. Przepisy kodeksu wyborczego, znowelizowane przez posłów , są sprzeczne z unijnym rozporządzeniem 2016/679 dotyczącym ochrony danych osobowych (u nas zwanym w skrócie RODO), które obowiązuje od 25 maja br. W swoim komunikacie Państwowa Komisja Wyborcza powoła się na zasadę pierwszeństwa prawa unijnego nad prawem krajowym. Rezygnacja z transmisji pozwoli być w zgodzie ze wspomnianymi wyżej przepisami ogólnounijnymi. Przeprowadzenie transmisji - nawet pomijając RODO ? nie byłoby możliwe w uwagi na nie uwzględnienie związanych z tym wydatków w budżecie, brak także czasu na przeprowadzenie przetargów, a następnie sprawdzenie gotowości i niezawodności sprzętu oraz przepustowości i bezpieczeństwa transmisji. PKW wielokrotnie apelowała do posłów o nowelizację kodeksu wyborczego zgłaszając istotne zastrzeżenia. Większość sejmowa dotąd nie wzięła ich pod uwagę.
9 maja 2018
Dzień Europy - dziedzictwo spotkania przeszłości z przyszłością
Co wspólnego mają Wieża Eiffla, Wielkie Jeziora Mazurskie, Mona Lisa, 9 Symfonia Beethovena i Old Amsterdam? To nasze europejskie dziedzictwo kulturowe. Dzisiaj i 12 maja w wielu miejscach w Polsce i w całej Europie świętujemy wspólną różnorodność, w rocznicę podpisania historycznej deklaracji Schumana - świętujemy pokój i jedność w Europie. Tylko szaleńcy mogą tego nie doceniać.
3 maja 2018
Trójpodział władzy wprowadzono w Państwie Polskim 3 maja 1791
Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki (Czteroletni) 227 lat temu Ustawy Rządowej (Konstytucji) uznawanej za drugą na świecie (po amerykańskiej) i pierwszą w Europie - o cztery miesiące wyprzedziliśmy Francuzów. Niestety bez wątpienia nowatorska Konstytucja 3 Maja faktycznie działała przez kilkanaście miesięcy, formalnie dwa i pół roku; Państwo Polskie ? dwa lata dłużej (zob. Diariusz REGIOsetu z 3 maja 2012 r.) Świętujemy ważne, choć nieszczęsne, wydarzenie historyczne. Jednocześnie od niedawna obserwujemy naganny stosunek władz do Konstytucji dzisiaj obowiązującej. Nie jest szanowana, nie jest przestrzegana, przeszkadza rządzącym. To, że pod jej prawem żyjemy od 17 października 1997 r., ma motywować potrzebę zmiany. Konstytucja RP, na którą składał przysięgę Prezydent Andrzej Duda, jako jedyną w całej historii Polski (od tej z 1791 r.) poparła większość społeczeństwa uczestnicząca w ogólnokrajowym referendum (52,7%), także jako jedyna w historii wolnej i suwerennej Polski służy Obywatelom i Państwu od prawie 20 lat - to dowód jakości, a nie zużycia. Wszystkie poprzednie konstytucje Rzeczypospolitej miały znacznie krótszy żywot ? poza ową majową, także marcowa z 1921 r. i kwietniowa z 1935 r. (zob. Diariusz REGIOsetu z 3 maja 2017 r.)
1 maja 2018
Od 14 lat mądra Polska w UE, wbrew dąsom władzy od dwu i pół lat
Kolejny rok potwierdził jak ważne jest dla naszej Ojczyzny to członkostwo, jak istotna jest to kotwica strzegąca i wymagająca praworządności, strzegąca i wymagająca przestrzegania zasad oraz wartości dobrowolnie przyjętych przez nasze państwo i popartych w referendum przeprowadzone w czerwcu 2003 r., w którym oddało głosy 59% uprawnionych Polaków, a za przystąpieniem do UE opowiedziało się 77% głosujących. Ciągnące się od końca 2015 r. opatrzne rozumienie wspólnotowości przez partię władzy, degradowanie wcześniej uzyskanej pozycji Polski w UE, eliminowanie naszej obecności w gremiach wyznaczających kierunki unijnych reform ? to podważanie naszego bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach i spowalnianie rozwoju.
28 kwietnia 2018
Liderzy Samorządu - nagrody na Europejskim Kongresie Samorządów
Podczas obradującego w Krakowie Kongresu nagrody i tytuł "Lider Samorządu" przypadły: gminie wiejskiej Kobierzyce, miejsko-wiejskiej Dziwnów, miejskiej Legionowo, Gliwicom - miastu na prawach powiatu oraz powiatowi pruszkowskiemu. Laureaci zostali wyłonieni na podstawie rankingu ekonomicznego opracowanego przez krakowski Uniwersytet Ekonomiczny. W Kongresie uczestniczą samorządowcy, politycy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz świata kultury z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Czasy dla władz lokalnych nie są łatwe. Przed polską samorządnością, odrodzoną w 1991 r., dziś, w przededniu wyborów do rad gmin i powiatów oraz sejmików województw, staje fundamentalne wyzwanie ? obrona przed partyjnością, która tłumi lokalną samodzielność, podporządkowuje miejscowe wysiłki politycznym dyspozycjom centrali.

W Y S Z U K I W A R K A