Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Lipiec 2009 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 lipca 2009
Według informacji Państwowej Komisji Wyborczej od ostatnich wyborów samorządowych w 2006 r. spośród wybranych wówczas ponad 42 tys. radnych - 1528 radnych zrezygnowało z mandatu, ponad 500 mandatów wygasło w związku z wyborem tej samej osoby na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, 349 radnych zmarło, 167 - straciło swój mandat w związku z naruszeniem zakazu łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej. Opróżnione miejsca zajęły osoby mające mniejsze poparcie wyborców na listach tych samych komitetów, które wystawiły poprzedników.

28 lipca 2009
Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. 1 stycznia 2010 r. powstanie 2809 jednostka samorządu terytorialnego - gmina wiejska Jaśliska tworzona z podziału istniejącej gminy wiejskiej Dukla; sześć wsi gminnych uzyska status miasta: Kołaczyce, Łaszczów, Przecław, Radłów, Szepietowo oraz Tychowo. Rząd zaakceptował m.in. zmiany granic: miasta Rzeszów oraz sąsiednich gmin wiejskich Głogów Małopolski i Tyczyn, ale nie zgodził się na włączenie do Rzeszowa części gminy wiejskiej Świlcza; miasta Rawa Mazowiecka i gminy wiejskiej Rawa Mazowiecka; miasta Reda (pow. wejherowski) i sąsiedniej gminy wiejskiej Puck (pow. pucki); miasta Lubliniec i sąsiedniej gminy wiejskiej Koszęcin. Natomiast nie zaakceptował zmiany granic miasta Ełk i gminy wiejskiej Ełk. Łącznie od 1 stycznia 2010 r. zmiany granic dotyczyć będą 36 jednostek samorządu terytorialnego.

27 lipca 2009
W wywiadzie udzielonym "Gazecie Wyborczej" prof. Michał Kulesza, jeden z twórców reformy samorządowej, podkreślał, że zmiana granic jest dopuszczana tylko, kiedy obie strony jej chcą. Jeśli ktoś zabiera coś drugiemu wbrew jego woli, powinien za to zapłacić. Stabilność terytorialna to fundament lokalnej demokracji i sprawnego zarządzania. Jak gmina ma inwestować, planować rozwój, jeśli nie wie, czy wybudowana przez nią szkoła, droga czy dom kultury nie zostaną za parę lat przejęte przez rozrastające się miasto. Zmiana granic gminy niszczy życie społeczne na przejętych terenach. Zazwyczaj w przekazywanym skrawku gminy jest sołtys, jakaś wspólnota. Z dnia na dzień stają się mieszkańcami peryferiów miast.

25 lipca 2009
Wiele gmin spośród 500 uczestniczących w Poakcesyjnym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) może spotkać ograniczenie w realizacji podjętych przedsięwzięć. Zobowiązania gmin uczestniczących w PPWOW wobec usługodawców wynoszą ok. 50 mln zł, z tego tylko 8 mln zł jest obecnie w dyspozycji gmin i urzędów wojewódzkich. Pozostałe 42 mln zł ma niepełne pokrycie (36 mln zł) w tegorocznej rezerwie budżetowej. Obecnie zespół zarządzający programem ponownie dzieli środki na województwa z uwzględnieniem zobowiązań gmin. Płatności będą przenoszone na następny rok Kontraktowanie nowych usług w programie będzie nadal wstrzymane.

23 lipca 2009
Do połowy lipca br. do Regionalnych Izb Obrachunkowych wpłynęło kilkaset uchwał rad gmin w sprawie utworzenia funduszy sołeckich: m.in. z 96 gmin woj. mazowieckiego, z 87 z woj. wielkopolskiego, z 69 z woj. dolnośląskiego, z 66 gmin woj. lubelskiego.

20 lipca 2009
Według przyjętego przez rząd "Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032" - dotyczącego w znacznym stopniu obszarów wiejskich - ta wieloletnia operacja ma kosztować ponad 40 mld zł. Na tę kwotę złożą się pieniądze własne właścicieli nieruchomości, inwestorów, z budżetu państwa oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z założeniami Programu wsparcie z budżetu państwa będzie ukierunkowane głównie na wzmocnienie procesu inwentaryzacji obiektów i wyrobów zawierających azbest przez dofinansowanie opracowywania gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów usuwania wyrobów zawierających azbest.

17 lipca 2009
Powszechnie obowiązującą zasadą jest lokowanie siedziby władz gminy w mieście jeżeli w jej granicach obok obszarów wiejskich leży też miasto. Na polskiej mapie administracyjnej są jednak dwa różne wyjątki: gmina Święta Katarzyna mająca w swoich granicach miasto Siechnice jest odnotowywana w statystykach GUS i w ewidencji meldunkowej jako gmina wiejska, wójt urzęduje we wsi Święta Katarzyna, w zbiorze PESEL wszyscy mieszkańcy gminy przyporządkowani są do obszaru wiejskiego, mimo że u 4571 obywateli występuje w adresie miasto Siechnice. Ta dziwna sytuacja ma przetrwać tylko do końca tego roku. Z dniem 1 stycznia 2010 r. gminę wiejską Święta Katarzyna zastąpi gmina miejsko-wiejska Siechnice, do miasta przeniesiony będzie Urząd Gminy, na czele z burmistrzem. Takie postanowienie znalazło się projekcie rozporządzenia Rady Ministrów przygotowanym przez MSWiA. Inna sytuacji ma miejsce w gminie Nowe Skalmierzyce, której burmistrz urzęduje we wsi Skalmierzyce, ale gmina jest odnotowywana jako miejsko-wiejska i nosi nazwę miasta Nowe Skalmierzyce, graniczącego z wsią-siedzibą Urzędu.

16 lipca 2009
Ministerstwo Gospodarki przygotowuje nowelizację ustawy o gospodarce komunalnej. Projekt wskazuje, że samorząd powiatu i samorząd województwa będzie mógł tworzyć spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie oraz przystępować do nich, na zasadach określonych w obu ustawach ustrojowych, które również będą uzupełnione odpowiednimi zapisami. Zadaniem tworzonych podmiotów będzie m.in. wspieranie przedsiębiorczości, w tym udzielanie gwarancji, poręczeń i pożyczek małym i średnim firmom.

15 lipca 2009
Od kilku dni trwa ostry protest wójta i grupy mieszkańców gminy wiejskiej Ełk przeciwko zabraniu gminie 850 ha i włączeniu tego terenu do gminy miejskiej Ełk. Ministerstwo SWiA w opublikowanym projekcie rozporządzenia Rady Ministrów uwzględniło korzystną dla miasta regulację granicy między tymi gminami. Rok temu miasto Ełk wystąpiło o powiększenie swojego obszaru o 2 tys. ha. Wówczas wniosek miasta nie przeszedł. Protest przeciwko odbieraniu gminom ziemi przez sąsiednie miasta popierają wójtowie, stojący na progu podobnej sytuacji (Będzino, Szczecinek, Świlcza,Tyczyn). Po odrolnieniu gruntów leżących w administracyjnych granicach miast (Dz.U. 2008.237.1657) tego typu zamiary jednych i sprzeciwy drugich pojawią się z pewnością jeszcze nie raz. Miasta potrzebują terenów aby rozwijać swój potencjał, gminy wiejskie i rolnicy - terenów w tym samym celu. Ubytek majątku o niebagatelnej rynkowej wartości dla gminy oraz terenów zapewniających dzierżawiącym je rolnikom pomoc i dopłaty unijne - to poważna argumenty w tym sporze. Ostateczna decyzja administracyjna w sprawie przebiegu granicy między gminami Ełk powinna być podjęta do końca lipca br.

14 lipca 2009
Parlament Europejski na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji 2009-2014 wybrał przytłaczającą większością głosów (555 za na 713 oddanych) na swego przewodniczącego polskiego polityka Jerzego Buzka. Jest to pierwsze tak wysokie stanowisko międzynarodowe sprawowane przez Polaka.
Jerzy Karol Buzek (69), ukończył w 1963 r. Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Śląskiej ze specjalizacją inżynieria chemiczna. Od 1997 r. jest profesorem nauk technicznych. Był pracownikiem naukowym w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. Od 1980 r. aktywnie działał we władzach regionalnych i krajowych NSZZ Solidarność zarówno w okresie legalnej działalności związku (1980-1981 i od 1989) jak i w czasie jego delegalizacji (w strukturach podziemnych na Śląsku i w Zagłębiu). W III kadencji Sejmu (1997-2001) był posłem oraz premierem rządu RP. W 1998 r. został uznany Europejczykiem Roku przez Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej. Po zakończeniu pracy w rządzie wrócił do działalności naukowej. Od 2004 jest posłem do Parlamentu Europejskiego. W wyborach do PE dwukrotnie (w 2004 i 2009) uzyskał najwyższe w skali kraju poparcie wyborców. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej. W Parlamencie Europejskim zasiada w największej frakcji politycznej, Europejskiej Partii Ludowej - Europejskich Demokratów (EPP-ED). W VI kadencji PE był członkiem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Pracował w Stałej Delegacji Parlamentu Europejskiego UE-Ukraina oraz w Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

11 lipca 2009
Wraz z sobotnio-niedzielnym wydaniem dziennika Rzeczpospolita opublikowany został jedenasty już Ranking samorządów (analizowano dane za rok 2008). Tym razem kapituła, której przewodniczy prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, b. premier rządu RP, ulokowała najwyżej: spośród gmin wiejskich - Kobylankę, Zielonki, Mszanę Dolną, Zabierzów, Kobierzyce, spośród gmin miejskich i miejsko-wiejskich - Grodzisk Mazowiecki, Dzierżoniów, Goleniów, Kołobrzeg, Kąty Wrocławskie, a spośród miast na prawach powiatów - Poznań (pierwsze miejsce trzeci rok z rzędu), Sopot, Gdańsk, Wrocław, Gdynię. Najwięcej wyróżnionych samorządów działa w województwach: Dolnośląskim. Małopolskim i Śląskim. Najmniej liczna w rankingu jest reprezentacja województw z tzw. ściany wschodniej. W sporządzonym w tym roku zestawieniu "Innowacyjny samorząd", w którym punktowano stosowanie technologii elektronicznych przy kontaktach, wnoszeniu i załatwianiu spraw interesantów miejsca medalowe przypadły: gminom wiejskim - Lesznowola, Zabierzów i Długołęka, gminom miejskim i miejsko-wiejskim - Dzierżoniów, Puławy oraz Dobczyce i Mława (ex aequo), miastom na prawach powiatów - Poznań i Gliwice (ex aequo), Sopot oraz Elbląg, Gdynia, Jelenia Góra i Katowice (ex aequo). Warszawa nie uczestniczyła w rankingu. O rankingu ubiegłorocznym: Diariusz Regiosetu z 17 lipca 2008 r.

9 lipca 2009
W resorcie spraw wewnętrznych i administracji przygotowywane jest rozporządzenie o nadaniu z dniem 1 stycznia 2010 r. praw miejskich miejscowościom: Kołaczyce, Łaszczów, Przecław, Radłów, Szepietowo oraz Tychowo. Liczba polskich miast powiększy się od nowego roku do 903. Ma też być utworzona nowa gmina Jaśliska na terenie powiatu krośnieńskiego. Wieś Jaśliska leży obecnie w gminie Dukla. Liczba gmin wzrośnie do 2479, a jednostek samorządu wszystkich szczebli do 2809.

8 lipca 2009
Już ponad 100 samorządów zdecydowało o wykorzystaniu w działaniach promocyjnych emisji własnej lokalnej monety, w Rybniku także banknotu. Od 2006 r. zamówienia na takie monety-żetony przyjmuje Mennica Polska. Pierwsze były merki w Jastarni. W obiegu wewnętrznym i w zbiorach kolekcjonerów były, są lub będą m.in.: talary z podobizną Lecha Wałęsy w Gdańsku, funty łebskie w Łebie, rummele w Miastku, fregaty w Gdyni, guldeny w Sopocie, dukaty we Wrocławiu, sącze w Nowym Sączu, krajcary w Żywcu, denary w Chełmnie, mateusze w Pułtusku i wiele innych. Więcej informacji na stronie www.dukatlokalny.pl. Jak przypomina Narodowy Bank Polski - wyłączny emitent polskich znaków pieniężnych - wszystkie opisane wyżej produkty promocyjne nie są lokalnymi pieniędzmi ani regionalną walutą.

6 lipca 2009
Po zablokowaniu budowy obwodnicy Augustowa nad doliną Rospudy, organizacje ekologiczne przygotowują się do protestów przeciwko budowie elektrowni jądrowych. Stoi to w sprzeczności z zabieganiem przez wiele samorządów o lokalizację takich siłowni na ich terenie. Samorządy dostrzegają w tym korzyści finansowe i miejsca pracy, ekolodzy - zagrożenie dla naturalnego środowiska. Rząd planuje włączenie energetyki jądrowej do systemu w 2020 r. Najprawdopodobniej pierwsza elektrownia powstanie w Żarnowcu (gm. Krokowa), druga w Klempiczu (gm. Lubasz). Rozważane jest wykorzystanie technologii i urządzeń francuskich. We Francji od lat sprawnie działa 58 bloków energetycznych z reaktorami jądrowymi w 19 lokalizacjach dostarczając do systemu 77% energii elektrycznej. Przed oficjalnym ogłoszeniem o lokalizacji pierwszych w Polsce elektrowni jądrowych będą prowadzone konsultacje ze społecznościami lokalnymi i organizacjami ekologicznymi. Ostateczne decyzje mają być podjęte w 2012 r.

4 lipca 2009
Stanowisko Danuty Hübner, komisarza ds. polityki regionalnej, która została wybrana do Parlamentu Europejskiego, objął tymczasowo (do końca obecnej kadencji Komisji Europejskiej) Paweł Samecki (51), ekonomista, wcześniej wiceminister finansów, szef UKIE i członek zarządu NBP.

2 lipca 2009
Wczoraj Senat uchwalił wymaganą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów ustawę o zmianie Konstytucji RP, która w art. 99 dodaje ust. 3 w brzmieniu: "Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego". Na 80 obecnych senatorów 61 głosowało za, 3 było przeciw, 16 wstrzymało się od głosu. Wcześniej (7 maja br.) prawo takie uchwalił Sejm przy poparciu 406 posłów, 9 wstrzymało się wówczas od głosu, nikt w tej izbie nie był przeciw. Teraz ustawa zostanie przesłana do Prezydenta. Jest to ustawa szczególna, m.in. nie kwalifikująca się do badania przez Trybunał Konstytucyjny, dla którego stanie się wytyczną. Uszczegółowienie zapisu konstytucyjnego ma się znaleźć w ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu.

1 lipca 2009
Po debiucie Republiki Czeskiej - przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej objęło doświadczone już w tej roli Królestwo Szwecji. Priorytetami nowej prezydencji mają być: ożywienie gospodarcze, w tym koordynacja polityki poszczególnych państw w zakresie deficytów budżetowych oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Polska przygotowuje się do objęcia przewodnictwa UE dokładnie za dwa lata - zob. więcej.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba