Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
DIARIUSZ REGIOsetu - Czerwiec 2009 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 czerwca 2009
Niemiecki Trybunał Konstytucyjny uznał, że Traktat Lizboński jest zgodny z konstytucją Republiki Federalnej Niemiec. Jednocześnie wskazał na konieczność wzmocnienia kompetencji obu izb niemieckiego parlamentu w procesie decyzyjnym integracji europejskiej. Oznacza to wstrzymanie procesu ratyfikacji do czasu znowelizowania podjętej w kwietniu i maju ustawy Bundestagu i Bundesratu pozwalającej przekazać Traktat do końcowego podpisu przez Prezydenta RFN. Przewiduje się ostateczną ratyfikację Traktatu przez Niemcy w IV kwartale tego roku.

27 czerwca 2009
Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy termin naboru wniosków o przyznanie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012". Wnioski z wymaganymi załącznikami, zaopiniowane przez właściwego terytorialne marszałka województwa można składać do Ministerstwa Sportu i Turystyki do 31 sierpnia 2009 r. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia naboru, czyli do 30 listopada br. Po pozytywnej decyzji dana jednostka samorządu terytorialnego będzie zawiadomiona o terminie zawarcia stosownej umowy.

25 czerwca 2009
Na skutek nadmiernych opadów deszczu wraz z gradobiciem i burzami w wielu miejscowości południowej Polski wystąpiło zagrożenie powodziowe. Na tych terenach w urzędach administracji i centrach zarządzania kryzysowego ogłoszono całodobowe dyżury służb ratowniczych, prowadzony jest stały monitoring stanu wód w rzekach i wód powierzchniowych oraz organizowana pomoc doraźna dla poszkodowanych. Na przeciwpowodziowe programy Polska ma obecnie 500 mln euro z funduszy unijnych; środki te mogą być wydatkowane do końca 2015 r. Są to pieniądze głównie na działania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją pośredniczącą we wdrażaniu tego największego w Europie programu na finansowanie ochrony środowiska - jest Ministerstwo Środowiska.

23 czerwca 2009
Laureatami tegorocznej edycji konkursu "Samorządowy Lider Zarządzania 2009 - usługi społeczne" realizowanego przez Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (organizatorzy korzystają z Norweskiego Mechanizmu Finansowego) zostały miasta: Elbląg (oświata), Jarocin (oświata), Łódź (pomoc społeczna), Olsztyn (kulrura), Płońsk (kultura), Sochaczew (pomoc społeczna) i Szczecinek (kultura), powiaty: bytowski (pomoc społeczna), elbląski (kultura) i pilski (oświata) oraz gminy: Lesznowola (oświata), Morawica (oświata), Psary (kultura), Puńsk (kultura) i Zabierzów (pomoc społeczna). Wyróżnienie specjalne otrzymał Poznań (pomoc społeczna). W konkursie wzięło udział 200 jednostek samorządu terytorialnego. Nagrodą dla laureatów i wyróżnionych jest uczestnictwo w wyjeździe studyjnym do Norwegii. Istotnym celem projektu norweskiego jest umacnianie demokracji oraz wzajemnych stosunków polsko-norweskich. Organizowany cyklicznie konkurs wyłania przykłady dobrych praktyk innowacyjnych i skutecznych działań podejmowanych przez samorządy.

21 czerwca 2009
Mandat tragicznie zmarłego w wypadku samochodowym 11 bm. posła Mariana Golińskiego (PiS) obsadzi Stefan Strzałkowski (52) - burmistrz Białogardu, z kolejnej pozycji uzyskanej w wyborach parlamentarnych z 2007 r. z listy PiS.

20 czerwca 2009
Czas kryzysu ekonomicznego skłania Komisję Europejską do wydłużenia o rok okresu dozwolonego wydawania pieniędzy z unijnych funduszy. Dotyczyć to ma środków na 2007 r. m.in. na budowę dróg, ochronę środowiska czy szkolenia dla bezrobotnych, które przy obowiązującej obecnie zasadzie N+3 muszą być wydane do końca 2010 r. Po przedłużeniu Polska oraz inne kraje-beneficjenci będą mogły nimi dysponować do końca 2011 r. Propozycja taka ma stać się obowiązującym przepisem być może jeszcze w tym miesiącu. Informacje podajemy za Gazetą Wyborczą.

18 czerwca 2009
Wczoraj w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentowany został Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Raport wymienia i diagnozuje najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed Polską w najbliższym dwudziestoleciu, zawiera również rekomendacje, jak każdemu z nich sprostać. Owe wyzwania to: 1. Wzrost i konkurencyjność, 2. Sytuacja demograficzna, 3. Wysoka aktywność zawodowa i adaptacyjność zasobów pracy, 4. Odpowiedni potencjał infrastruktury, 5. Bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne, 6. Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego, 7. Solidarność i spójność regionalna, 8. Poprawa spójności społecznej, 9. Sprawne państwo, 10. Wzrost kapitału społecznego Polski.

16 czerwca 2009
W Zamku Królewskim w Niepołomicach pod Krakowem rozpoczęły się dwudniowe obrady IV Ogólnopolskiego Zjazdu Sekretarzy Samorządów Gminnych i Powiatowych, zorganizowanego przez czasopismo samorządu terytorialnego Wspólnota oraz Urząd Miasta i Gminy Niepołomice. 110 sekretarzy miast i gmin bierze udział w seminarium nt. "Jak praktycznie wdrożyć jedno okienko w gminie", dyskutuje o dostępie obywateli RP do Internetu i rozwoju e-administracji. Podczas Zjazdu będą wręczone nagrody zwycięzcom w rankingu na najtańszy urząd. Tak jak rok temu liderem zostało miasto Mielec, tuż za nim Sokółka i trzy gminy wiejskie: Oświęcim,, Chełmiec oraz Budzów.

15 czerwca 2009
Pierwszy rok funkcjonowania prawa pozwalającego wydzielać przez rady gmin fundusze sołeckie wykazuje istotne zróżnicowanie podejścia przez poszczególne samorządy. Jedne uznają to za rozdrobnienie budżetu gminy oraz zmniejszenie możliwości realizowania większych inwestycji, inni podkreślają, że przy niewielkich kwotach przypadających na jedno sołectwo (3000 do 10000 zł) zbyt skomplikowane są procedury rozliczania się z wydatków, są jednak rady, które nie widzą istotnych zagrożeń i jeszcze w maju przyznały pieniądze na inicjatywy wiejskie. Do takich należy np. gmina Lądek-Zdrój. Doświadczenia zdobyte w bieżącym roku pozwolą na uogólnienie zebranych wniosków i wprowadzenie ewentualnych korekt w przepisach.

12 czerwca 2009
Jak podaje serwis samorządowy PAP większość z nowych parlamentarzystów, którzy obejmą mandaty po posłach wybranych do Parlamentu Europejskiego, to samorządowcy. Do PE kandydowało 41 posłów PiS - wybrano trzech (powodzenie 7,3%), 15 posłów PO - wybrano siedmiu (powodzenie 46,6%), 12 posłów PSL - wybrano dwóch (powodzenie 16,6%) oraz 7 posłów SLD-UP - wybrano czterech (powodzenie 57,2%). Dotychczas jedynie Alina Kopiczyńska, burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego zdecydowała, że nadal chce pracować w administracji lokalnej (mogła wejść na miejsce Krzystofa Liska). Propozycję zajęcia zwolnionych na Wiejskiej miejsc otrzymali m.in. (mogą w ciągu 7 dni zrezygnować, wówczas oferta przesuwa się na kolejną osobę z niższą lokatą po wyborach parlamentarnych 2007): Krzysztof BORKOWSKI - wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowieckiego w miejsce Jarosława Kalinowskiego (PSL), Piotr CIEŚLIŃSKI - członek zarządu powiatu lidzbarskiego w miejsce Krzysztofa Liska (PO), Kazimierz HAJDA - burmistrz miasta Jordanowa w miejsce Pawła Kowala (PiS), Andrzej JAWORSKI - radny Sejmiku Pomorskiego w miejsce Tadeusza Cymańskiego (PiS), Irena KURSZEWSKA - radna miasta Świnoujścia w miejsce Sławomira Nitrasa (PO), Zbysław OWCZARSKI - radny Sejmiku Małopolskiego w miejsce Zbigniewa Ziobro (PiS), Agnieszka POMASKA - wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gdańska w miejsce Jarosława Wałęsy (PO), Marek RZĄSA - radny miasta Przemyśla w miejsce Elżbiety Łukacijewskiej (PO), Piotr WALKOWSKI - przewodniczący Rady Powiatu w Ostrowie Wlkp. w miejsce Andrzeja Grzyba (PSL), Wojciech Szczęsny ZARZYCKI - radny Sejmiku Łódzkiego, w miejsce Pawła Zalewskiego (obecnie członka PO; w 2007 r. startował do Sejmu z listy PiS).

11 czerwca 2009
Wczoraj wygasły mandaty do Sejmu posłów krajowych wybranych do Parlamentu Europejskiego. Do 13 lipca br. - tzn. do formalnego potwierdzenia ich wyboru przez PE pozostają oni bez ochrony immunitetem, zapewniającym nietykalność polegającą na zakazie zatrzymania i pociągania do odpowiedzialności karnej bez zgody sejmu (senatu) w okresie sprawowania mandatu.

10 czerwca 2009
Rzecznik MSWiA poinformowała, że od 22 czerwca br. paszporty wydawane w Polsce (od 29 czerwca wydawane poza granicami kraju) zawierać będą obok obrazu twarzy, zapis odcisków palców. W urzędach paszportowych i w konsulatach RP zostanie zainstalowany teleinformatyczny system obsługi spraw paszportowych.

9 czerwca 2009
Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne pełne wyniki zorganizowanych w Polsce wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ogólne wskaźniki procentowego poparcia dla czterech Komitetów, które przekroczyły próg wyborczy (5%) oraz frekwencja nie zmieniły się w stosunku do wcześniej podanych wyników wstępnych. Znana też jest imienna lista polskich eurodeputowanych, którzy zasiądą w Parlamencie Europejskim w kadencji 2009-2014. Spośród 50 osób 19 będzie sprawowało taki mandat ponownie, 17 to dotychczasowi posłowie naszego Sejmu, tylko 14 osób swój staż parlamentarny rozpocznie 13 lipca 2009 r. na inauguracyjnym posiedzeniu w Strasburgu. Ponownie (tak jak w 2004 r.) krajowy rekord poparcia - blisko 400 tys. głosów (poparcie w okręgu 41,46%) - uzyskał były premier rządu RP profesor Jerzy Buzek z listy Komitetu Platformy Obywatelskiej, 37,27% poparcia w okręgu uzyskała Danuta Hübner z listy tegoż Komitetu, 34,13% - Zbigniew Ziobro z listy Komitetu PiS. Deputowanym-seniorem jest profesor Adam Gierek wybrany z listy Komitetu SLD-UP.

8 czerwca 2009
Po podliczeniu danych z ponad 98,9% obwodów do głosowania, Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała dziś rano, że we wczorajszych wyborach do Parlamentu Europejskiego frekwencja wyniosła 24,5% (przed pięciu laty 20,9%); 44,4% ważnych głosów wyborcy oddali na listy Komitetu Platformy Obywatelskiej, 27,4% na Prawo i Sprawiedliwość, 12,3% na Koalicyjny Komitet Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy oraz 7,0% na Polskie Stronnictwo Ludowe. Pięcioprocentowego progu nie przekroczyły listy komitetów wyborczych: Porozumienie dla Przyszłości Centrolewica (2,43%), Samoobrona (1,46%); Prawica Rzeczypospolitej (1,96%), Libertas (1,14%), Unia Polityki Realnej (1,1%), Polska Partia Pracy (0,7%), Polska Partia Socjalistyczna (0,02 proc.) i Naprzód Polsko-Piast (0,02 proc.). Powyższe wyniki zapewniają 25 mandatów w Parlamencie Europejskim dla PO, 15 dla PiS, 7 dla SLD-UP oraz 3 dla PSL. Platforma Obywatelska należy do niewielu partii sprawujących władzę w dużych krajach członkowskich (obok Francji, Niemiec i Włoch), które zwyciężyły w tych wyborach. Należy także dodać, że w kadencji 2009-2014 wyraźnie zmieni się obraz polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim. W wyniku wyborów z 2004 r. w Brukseli i Strasburgu poza PO (15), PiS (7), SLD-UP (5), PSL (4) zasiadali także (teraz nieobecni) deputowani z list: Ligi Polskich Rodzin (10), Samoobrony (6), Unii Wolności (4) oraz Socjaldemokracji Polskiej (3).

4 czerwca 2009
  0%, 35%, 100% naszego uwolnienia!
20 rocznica pierwszych w powojennej Polsce wyborów parlamentarnych dopuszczających wyborców do wybierania. Po 45 latach trwania w bloku komunistycznym, Polacy - gdy tylko mogli - jasno powiedzieli NIE zniewoleniu; kandydaci "Solidarności" - potężnego ruchu społecznego - zdobyli w obu izbach 260 mandatów na 261 możliwych. Pozostałe mandaty w Sejmie - tzw. kontraktowym - były jeszcze przed wyborami zablokowane dla kandydatów z wolnościowym rodowodem. Po porozumieniach sierpniowych z 1980 roku Polacy stanęli na czele przemian doprowadzających do wyzwolenia połowy Europy z sowieckiego jarzma. Wybory 4 czerwca 1989 r. dobitnie potwierdziły, że z drogi odzyskiwania wolności przez Rzeczpospolitą nie ma już odwrotu. Następstwem tego było m.in. reaktywowanie w naszym kraju samorządu terytorialnego. Na znanym plakacie 35% wyzwolenia uzyskaliśmy właśnie wtedy, 100% - 17 września 1993 roku kiedy prezydent Lech Wałęsa przyjął od gen. Leonida Kowalowa meldunek o zakończeniu wycofywania wojsk rosyjskich z Polski. Ostatni rosyjscy żołnierze opuścili Polskę dzień później; pierwsi zakwaterowali się na naszych ziemiach w roku 1772.

3 czerwca 2009
Za cztery dni Polacy będą wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego. W tym roku wybór jest znacznie większy (26 kandydatów na jedno miejsce) niż przed pięciu laty (w 2004 r. o każde fotel ubiegało się 18 osób). Miejsc jest 50, zarejestrowanych kandydatów 1311. Trzydziestu pięciu obecnych eurodeputowanych chce pozostać (bądź wrócić po rezygnacji w trakcie) na drugą kadencję. Warto zauważyć, że wybory do Parlamentu Europejskiego mogą się odbić przebudową składu polskiego Sejmu, w mniejszym stopniu Senatu. Dotyczyć to będzie głównie osób rekomendowanych przez PSL oraz PiS. Te dwie partie umieściły na listach najwięcej swoich parlamentarzystów zasiadających aktualnie w ławach obu izb: PSL niemal 1/3 składu klubu poselskiego, PiS ponad 1/5 posłów i senatorów tej partii (36 posłów i 5 senatorów). O mandat w Strasburgu i Brukseli ubiegają się także: jedna posłanka SDPL (20% składu klubu), 5 posłów SLD (ponad 11%) oraz 14 posłów i 2 senatorów PO (6% aktualnej miejscowej obsady). Tych posłów i senatorów, którzy zostaną wybrani 7 czerwca br. do PE, zastąpią w Sejmie i Senacie nowi, z kolejnych lokat poparcia uzyskanego podczas wyborów krajowych na jesieni 2007 r.
WYBORY 2009
o wyborach do PE oraz o Parlamencie Europejskim

2 czerwca 2009
Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Istotne zmiany dotyczą ułatwienia interesantom kontaktu z administracją droga elektroniczną. Gdy obywatel będzie chciał załatwić swoją sprawę drogą elektroniczną lub wyrazi na to zgodę, urząd będzie miał obowiązek w taki sposób tą sprawą się zająć. Przy rozpatrywaniu spraw za pomocą internetu, nie trzeba będzie opatrywać dokumentów tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym. Nową metodą uwierzytelniania ma być "Zaufany Profil", czyli darmowe narzędzie udostępnione przez ePUAP. Przyjęte projekty stanowią kolejny krok tworzenia podstaw prawnych dla usług publicznych nowoczesnymi środkami komunikacji, bez konieczności stosowania i wymagania wyłącznie dokumentów papierowych.


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba