Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Wtorek 21.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2008   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Lipiec 2008 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 lipca 2008
Według przygotowywanego przez MSWiA rozporządzenia 1 stycznia 2009 r. pięć wsi uzyska status miasta. Będą to: Bobowa, Brzostek, Krynki, Michałowo i Szczucin. Gminy, w któtych znajdują się te miejscowości staną się gminami miejsko-wiejskimi. Liczba polskim miast zbliża się do 900. Od początku tego roku 892 miastem jest Boguchwała.

30 lipca 2008
Włoska Izba Deputowanych jednomyślnie przyjęła w czwartek ustawę o ratyfikacji unijnego Traktatu Lizbońskiego. Senat ratyfikował traktat 23 lipca. Włochy są 22 państwem członkowskim Unii Europejskiej, które zakończyło proces ratyfikacji (zarazem piątym, które opowiedziało się za "Lizboną" po odrzuceniu Traktatu w referendum przez Irlandię). Procesu ratyfikacji nie przeprowadziły (lub nie zakończyły) jeszcze: Czechy, Łotwa, Niemcy, Polska i Szwecja.

29 lipca 2008
Najbardziej dotknięte w czasie tegorocznej powodzi zostały gminy województwa podkarpackiego w powiatach: sanockim, brzozowskim, bieszczadzkim, leskim, jasielskim i krośnieńskim. Trwa szacowanie szkód. Rząd i samorząd województwa są gotowe udzielić pomocy władzom lokalnym i wsparcia poklęskowego poszkodowanym rolnikom. Straty w infrastrukturze drogowej i dobytku mieszkańców przekraczają tam 100 mln zł.

28 lipca 2008
Z unijnych programów operacyjnych na lata 2004-2006, w roku bieżącym zostanie wypłacone ok. 9,3 mld zł. Od początku realizacji tych programów do końca 2008 r. do beneficjentów (samorządów, przedsiębiorców, instytucji, organizacji) trafi zatem ponad 31 mld zł. Kolejne 0,8 mld zł za lata 2004-2006, za działania rozliczne w dłuższym okresie, będzie wypłacone na początku 2009 r.

26 lipca 2008
Samorządy mające problemy z dokończeniem współfinansowanych z funduszy unijnych inwestycji, których koszty znacznie wzrosły na skutek umocnienia się złotówki względem euro, mogą liczyć na pomoc Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz planuje przeznaczyć na ten cel do 800 mln zł. Mają to być pożyczki na okres do 25 lat z oprocentowaniem 1% rocznie, oferowane przede wszystkim tym samorządom, które nie są w stanie otrzymać kredytu komercyjnego.

24 lipca 2008
Rząd przewiduje, że od Nowego Roku obowiązywać będą ustawa i przepisy wykonawcze ograniczające obowiązki wojewodów do sprawowania nadzoru nad porządkiem publicznym i bezpieczeństwem. Wojewoda ma być reprezentantem rządu sprawującym nadzór prawny nad działalnością samorządu, a samorząd województwa pełnoprawnym gospodarzem na swoim terenie. Projekt nowych przepisów określa m.in. zamknięty katalog funkcji sprawowanych przez wojewodę, oddziela administrację rządową od strukturalnej, wprowadza jednoosobową odpowiedzialność, likwiduje delegatury urzędów wojewódzkich.

22 lipca 2008
Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego czteroletni staż unijny Polski zaowocował zbudowaniem lub zmodernizowaniem - przy wydatnym wsparciu funduszy UE - 2000 km dróg krajowych i samorządowych, 1500 km sieci wodociągowych, licznych oczyszczalni ścieków, a także odnową i modernizacją wielu obszarów miejskich. Spośród wszystkich krajów członkowskich Polska odbiera największą pomoc. Wśród beneficjentów przewodzą województwa: warmińsko-mazurskie i pomorskie, pod względem liczby i wartości zaakceptowanych dotąd projektów czołowe miejsce zajmuje województwo mazowieckie. Nadal dość skromnie korzystają z funduszy UE słabiej rozwinięte województwa z tzw. ściany wschodniej, a zwłaszcza podlaskie.

18 lipca 2008
Dziesięć lat temu Sejm uchwalił ustawę o trójstopniowym podziale administracyjnym kraju. Od 1 stycznia 1999 r. wprowadzono samorząd wojewódzki, przywrócono zlikwidowany w 1975 roku szczebel powiatowy, podstawowymi jednostkami samorządu terytorialnego pozostały gminy. W miejsce 49 województw powstało ich 16, poprzednie miasta wojewódzkie uzyskały status miast na prawach powiatów (nie chciały skorzystać z tego tylko Ciechanów i Piła), utworzono 308 powiatów obejmujące od kilku do kilkunastu gmin; gmin było 2489. W minionym okresie tylko liczba województw nie uległa zmianie, natomiast powiatów jest obecnie 314 powiatów a gmin 2478. Liczba wszystkich jednostek samorządu z 2814 zmniejszyła się do 2808.

17 lipca 2008
Podczas uroczystego spotkania z laureatami, redakcja dziennka Rzeczpospolita ogłosiła wyniki kolejnego Rankingu Samorządów. Wśród najlepszych miejsca "na podium" zajęły - w kategorii miast na prawach powiatu (a): I - Poznań, II - Sopot, III - Gdynia; w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich (b): I - Kąty Wrocławskie, II - Goleniów, III - Puszczykowo, w kategorii gmin wiejskich (c): I - Kobylanka, II - Osielsko, III - Kobierzyce. Za najbardziej innowacyjne samorządy jury uznało (odpowiednio w podanych wyżej kategoriach): (a) Poznań, Katowice, Gliwice i Rybnik; (b) Starogard Gdański, Krasnystaw i Pruszcz Gdański; (c) Żabią Wolę, Wielką Wieś i Mogilany, a za te, które najlepiej wykorzystywały fundusze unijne: (a) Konin, Opole i Rybnik; (b) Łebę, Jastarnię i Świeradów-Zdrój; (c) Krośnice, Kobylankę i Czernichów. Wśród wymienionych samorządów zajmujących czołowe lokaty najwięcej jest z województw: pomorskiego (6), śląskiego (5) i dolnośląskiego (4). Poznań utrzymuje swoje wysokie miejsce od lat.

15 lipca 2008
Królestwo Hiszpanii ratyfikowało Traktat Lizboński. Najpierw Traktat poparł Kongres Deputowanych - 322 głosy za, 6 przeciw, nikt się nie wstrzymał, a następnie Senat - 232 głosy za, 6 przeciw, wstrzymało się od głosu 2 senatorów.

14 lipca 2008
Po wczorajszej tragicznej śmierci Profesora Bronisława Geremka (1932-2008) - wybitnego Polaka i Europejczyka, współtwórcy "Solidarności", posła do Parlamentu Europejskiego, intelektualisty, naukowca i polityka o tak dla nas cennej międzynarodowej wiarygodności - z całego świata napływają kondolencje, najznakomitrze osobistości wyrażają swój żal, a zarazem podkreślają wyjątkowy format człowieka i trudne do przecenienia zasługi zmarłego dla Polski, jednoczącej się Europy i pozytywnych przemian obecnej doby w znacznie szerszej skali.

13 sierpnia 2008
W Paryżu podczas spotkania 43 szefów państw i rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów basenu Morza Śródziemnego zawiązano "Unię dla Śródziemnomorza" skupiającą wszystkie państwa UE oraz Albanię, Algierię, Autonomię Palestyńską, Bośnię i Hercegowinę, Chorwacje, Czarnogórę, Egipt, Izrael, Jordanię, Liban, Maroko, Mauretanię, Monako, Syrię, Tunezję i Turcję - obszar liczący 800 milionów mieszkańców Europy, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Udziału w tym przedsięwzięciu odmówiła Libia. Przewodząca UE Francja doprowadziła do spełnienia rozpoczętego w 1995 roku tzw. procesu barcelońskiego zmierzajacego do Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego. Ten istotny projekt ma rozszerzyć europejski model pojednania i integracji oraz zacieśnić współpracę "północy i południa".

12 lipca 2008
Resort środowiska ogłosił kolejne dwa konkursy w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Pierwszy z nich (1.1) dotyczy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (równoważnej liczby mieszkańćów) - alokacja 300 mln euro, drugi (2.2) - przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich - alokacja 50 mln euro. Szczegóły na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska.

10 lipca 2008
Królestwo Belgii drogą parlamentarną ratyfikowało Traktat Lizboński.

7 lipca 2008
Wobec znacznej różnicy zdań wśród samych samorządowców na temat projektu ustawy metropolitalnej, zakładającej utworzenie dwunastu takich jednostek wokół największych miast, pojawiła się propozycja MSWiA w istotnym zakresie modyfikująca pierwotny projekt. Ma być to ustawa o rozwoju lokalnym, współpracy samorządów terytorialnych i rozwoju obszarów wiejskich. Z jej mocy status metropolii otrzymać mają aglomeracje liczące powyżej dwóch milionów mieszkańców - czyli Warszawa i aglomeracja śląska. Możliwość uzyskania takiego statusu będzie otwarta także dla aglomeracji zamieszkałych przez ponad pół miliona osób, których samorządy wyrażą chęć współpracy na zasadach określonych w ustawie i złożą taki wniosek. Po jego zaakceptowaniu przez rząd uprawnienia decyzyjne o rozwoju nowopowstałej metropolii uzyska rada złożona z przedstawicieli wszystkich współpracujących samorządów lokalnych.

3 lipca 2008
Parlament Republiki Cypru ratyfikował Traktat Lizboński. W liczącej 56 miejsc izbie 31 deputowanych głosowało za ratyfikacją, 17 było przeciwnych, pozostali wśród obecnych wstrzymali się od głosu. Cypr jest drugim krajem członkowskim (po Wielkiej Brytanii), który zakończył proces ratyfikacji po negatywnym wyniku referendum w Irlandii. Procesu tego nie rozpoczęły jeszcze dwa kraje - Szwecja i Włochy; w 18 krajach został zakończony (w tym w Irlandii), w siedmiu jest w toku (w tym w Polsce).

2 lipca 2008
Z początkiem lipca rozpoczęła się kolejna tura ogólnopolskiego konkursu dla samorządów zainteresowanych budową nowoczesnych oczyszczalni ścieków, kanalizacji oraz zakładów zagospodarowania odpadów przy wydatnym wsparciu z funduszy unijnych. W tym rozdaniu mamy do wykorzystania 5 mld euro z Programu Infrastruktura i Środowisko. Wnioski do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska, można składać przez cały sierpień 2008 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do jego Oddziałów Wojewódzkich, które zajmują się obsługą unijnych aplikacji, przekazywaniem środków unijnych, ich rozliczaniem i nadzorowanie realizacji inwestycji, a także udzielaniem niskooprocentowanych pożyczek zapewniających beneficjentom wymagany udział własny. Nadrobienie opóźnień w inwestycjach proekologicznych jest konieczne aby Polska wywiązała się ze zobowiązań zapisanych w Traktacie Akcesyjnym.

1 lipca 2008
Francja przejęła od Słowenii przewodnictwo UE; po sześciu miesiącach przekaże je Republice Czeskiej. Podczas swojej prezydencji główne starania Francji będą ukierunkowane na przyjęcie pakietu w sprawie zmian klimatycznych, pakietu w sprawie energii, uchwalenia europejskiego paktu imigracyjnego oraz rewizji polityki obronnej i rolnej UE. Ponadto - takie zaawansowanie dyskusji o przyszłości wspólnoty po irlandzkim "nie" wobec Traktatu Lizbońskiego, aby zadawalające rozwiązanie pojawiło się przed planowanymi na czerwiec 2009 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba