Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 14.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2010  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Październik 2010 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 października 2010
W wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 21 listopada br. wystartuje 7770 kandydatów (średnio 3 osoby na jedno miejsce), w tym 1069 kobiet i 6701 mężczyzn. W stosunku do poprzednich wyborów w 2006 r. liczba kandydatów na te mandaty zmalała o 515 osób (zob. Diariusz REGIOsetu z 26 października 2006 r.). Do obsadzenia jest obecnie 1576 mandatów wójta, 796 - burmistrza i 107 - prezydenta miasta (w tym 65 mandatów prezydenta w miastach na prawach powiatów). W 238 gminach zarejestrował się tylko jeden kandydat na wójta, w 55 następnych - tylko jeden na burmistrza (najwięcej solistów startuje w województwie wielkopolskim - 32 na wójta i 10 na burmistrza; najmniej w zachodniopomorskim - 3 na wójta, 4 na burmistrza). Tam głosujący dostaną kartę z jednym nazwiskiem i dwoma polami do wyboru: "Tak" - "Nie". Jeżeli kandydat zbierze 50% plus jeden głos z zakreślonym polem "Tak" zostaje wybrany; jeżeli nie uzyska takiego wyniku wówczas wójta bądź burmistrza wybierze rada gminy. Zgoła liczniejsze grona kandydatów zarejestrowano na prezydentów miast na prawach powiatów: w Łodzi o ten urząd ubiega się dwunastu chętnych, w Warszawie - jedenastu, we WrocławiuGrudziądzu - po dziewięciu na to jedno miejsce. Najmniej - po dwóch kandydatów - startuje na prezydentów JaworznaZamościa. Jeżeli żaden z kilku kandydatów na dane miejsce nie uzyska w I turze poparcia w kwalifikowanej wysokości (ponad połowy wszystkich oddanych ważnych głosów) - 5 grudnia br. w szranki staną dwie osoby z największym poparciem uzyskanym 21 listopada. Tym razem do wyboru wystarczy zwykła większość głosów. Szczegóły na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

28 października 2010
W wyborach samorządowych kandydaci pięciu komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy w ponad połowie okręgów wyborczych do wszystkich sejmików województw będą na listach, którym PKW nadała numery: Nr 1 - KW "Sojusz Lewicy Demokratycznej"; Nr 2 - KW "Polskie Stronnictwo Ludowe"; Nr 3 - KW "Polska Partia Pracy - Sierpień 80"; Nr 4 - KW "Platforma Obywatelska RP"; Nr 5 - KW "Prawo i Sprawiedliwość". Listy komitetów lokalnych będą miały wyższe numery.

27 października 2010
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 86 ust. 2 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004.210.2135) w zakresie, w jakim określa zobowiązanie budżetu państwa do finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wskazanych w nim rolników i ich domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, prowadzących działalność rolniczą bez względu na wysokość osiąganych przez nich przychodów, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 84 i art. 2 konstytucji. Doprowadzenie do stanu zgodnego z konstytucją wymaga podjęcia przez ustawodawcę intensywnych prac wykraczających poza ustawę, której przepisy zostały uznane za niekonstytucyjne. Aby zapobiec powstaniu luki w prawie i pozostawić ustawodawcy czas na przygotowanie koniecznych nowelizacji, Trybunał postanowił odroczyć utratę mocy obowiązującej wskazanych w sentencji przepisów na okres 15 miesięcy (Sygn. K 58/07). Zgodnie z powyższym, zmianie muszą ulec także przepisy dotyczące w tym samym zakresie innych (poza rolnikami) grup środowiskowych czy zawodowych, objętych obecnie analogicznymi niekonstytucyjnymi uregulowaniami.

26 października 2010
Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 240 575 kandydatów na radnych (średnio 5 osób na jeden mandat). W stosunku do poprzednich wyborów w 2006 r. liczba kandydatów zmalała o blisko 32 tys. osób (zob. Diariusz REGIOsetu z 26 października 2006 r.) Do sejmików województw kandydują: 2245 kobiet i 5386 mężczyzn (13 osób na mandat), do rad powiatów - 16 101 kobiet i 40 481 mężczyzn (9 osób na mandat), do rad miast na prawach powiatów - 6175 kobiet i 12 930 mężczyzn (11 osób na mandat), do rad gmin - 48 710 kobiet i 105 355 mężczyzn (4 osoby na mandat). Średnia wieku kandydatów na radnych 45 lat.

25 października 2010
W dyskusjach o samorządzie terytorialnym co jakiś czas pojawiają się głosy o miejscu, zadaniach, a nawet potrzebie istnienia powiatów, tego środkowego szczebla samorządu, usytuowanego między gminą a województwem samorządowym. W okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory samorządowe Związek Powiatów Polskich zaprezentował wyniki ankiety, w której wzięły udział niemal wszystkie powiaty (z zestawień wyłączono miasta na prawach powiatów). Liczby obrazujące wykonane działania samorządów powiatowych na rzecz wspólnot lokalnych zebrano w publikacji Efekty rzeczowe zadań zrealizowanych przez powiaty w kadencji 2006-2010. Pokazano w niej ile zrobiono w zakresie infastruktury oświatowej, drogowej, ochrony zdrowia i w inych sferach. Na progu nowej kadencji niezbędna jest zarówno kontynuacja rozwijanych już działań jak też silniejsze zaangażowanie się samorządów powiatowych w rozwój infarstruktury społecznej, informatycznej, upowszechniania kultury.

23 października 2010
W salach Politechniki Warszawskiej odbył się kolejny - piąty już - Kongres Obywatelski zorganizowany przez gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Pod hasłem: "Idea Polski XXI wieku, Podmiotowi Polacy - Podmiotowa Polska" obradowało ponad tysiąc osób z całego kraju. Panele dyskusyjne obejmowały tematy: Rozwój, ale jaki? Cele i zasady rozwoju; Jaka wspólnotowość Polaków; Jak poprawić rządzenie Polską w XXI w.?; Drogi rozwoju kulturowego Polaków; Przestrzeń dla komunikacji i dialogu Polaków; Interesy Polski w Europie i na świecie; Rozwój lokalny. Bariery i stymulanty; Edukacja XXI w. Cele, miejsca, metody; Polskie style życia. Miedzy miastem a wsią; Talenty Polaków. W czym możemy być najlepsi? Materiały z obrad Kongresu mają być opublikowane przez organizatora i dostępne na stronie: www.pfo.net.pl. W czasie Kongresu w auli Politechniki czynne były stoiska zaproszonych polskich "think-tanków" i środowisk ideowych z wydawnictwami prezentującymi ich "pomysły na Polskę" Więcej informacji.

22 października 2010
Ostatni dzień rejestracji list kandydatów na radnych. Komisje wyborcze powinny być gotowe na przyjęcie list do godz. 24:00. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej, do wczoraj zarejestrowano 43,5 tys. kandydatów na radnych wszystkich szczebli. Listy z kandydatami na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można rejestrować do najbliższej środy, 27 października. Na zarejestrowanych dotąd listach do wyborów samorządowych dominują mężczyźni, najczęściej lokowani na dobrych miejscach. Ustawa parytetowa nadal pozostaje w komisjach sejmowych.

21 października 2010
Weszły w życie nowe zasady opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2010.130.871). Proces tworzenia planów ulega uproszczeniu i przyspieszeniu. Od dzisiaj obowiązuje następujące czynności i terminy: (1) uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia studium, (2) zbieranie wniosków do studium zgodnie z formą, miejscem i terminem (nie krótszym niż 21 dni) określonymi przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), (3) sporządzenie planu, (4) przekazanie planu do zaopiniowania właściwym instytucjom i organom - czas na opinię 14 do 30 dni od dnia udostępnienia projektu (możliwe przedłużenie o dodatkowe do 30 dni); brak opinii w terminie uważa się za uzgodnienie lub zaopiniowanie, (5) rada gminy uchwala plan po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, (6) uchwalony przez radę gminy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje od określonego w uchwale dnia wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

20 października 2010
Według danych Ministerstwa Finansów zadłużenie ogółem jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2010 r. w stosunku do I półrocza 2009 roku wzrosło o 11 414 mln zł, tj. o 38,3%, a w odniesieniu do I półrocza 2008 r. o 17 586 mln zł, tj. o 74,4%. Dynamika wzrostu zadłużenia w I półroczu 2010 r. w porównaniu do I półrocza 2009 r. wyniosła: w gminach 41,7%, w miastach na prawach powiatu 37,8%, w powiatach 36,5%, w województwach 28,6%. 82,6% jednostek jest zadłużonych na poziomie do 30% planowanych dochodów (uwzględniony tu poziom zadłużenia nie obejmuje zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem funduszy unijnych.)

18 października 2010
Europejską Wszechnicę Samorządową Fundacji Promocji Gmin Polskich organizuje szkolenia e-learningowe "Zielona Energia w Mojej Gminie" w ramach projektu "Nasza Gmina Chroni Klimat". Strona internetowa projektu znajduje się pod adresem: www.eko-gminy.pl. Pod wskazanym adresem dostępne są wykłady na temat odnawialnych źródeł energii (OZE): (1) Wykorzystywanie biogazu w gminie, (2) Wykorzystywanie energii z biomasy w gminie, (3) Wykorzystywanie energii wiatrowej w gminie, (4) Wykorzystywanie energii słonecznej w gminie, (5) Pozostałe OZE możliwe do wykorzystania w lokalnej gospodarce energią, (6) Zasady funkcjonowania wytwórców i rynku energii ze źródeł odnawialnych, (7) Zadania gminy w planowaniu i wdrażaniu lokalnego wykorzystania OZE, (8) OZE w planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Wykłady dostępne są w wersji tekstowej oraz w formie prezentacji PowerPoint. Niebawem zostaną zamieszczone również prezentacje wykładowe z narracją lektorską. W listopadzie udostępnione zostaną kolejne dwa moduły tematyczne: (9) Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania OZE ze środków krajowych i strukturalnych, (10) Wspieranie wykorzystywania zielonej energii przez zielone zamówienia publiczne. Szkolenia adresowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony środowiska i realizacji zrównoważonego rozwoju lokalnego (ekorozwoju). Osoby zainteresowane uczestnictwem w opisanych bezpłatnych szkoleniach e-leanringowych proszone są o wpisanie swoich danych do formularza rekrutacyjnego. Informacje o terminach szkoleń i aktualnościach będą przesyłane na wskazany w formularzu adres e-mail.

16 października 2010
W listopadowych wyborach samorządowych uprawnionych do głosowania będzie 30,5 mln wyborców. Tyle osób będzie mogło wybierać radnych 16 sejmików województw, radnych 2479 gmin oraz w każdej gminie wójta (lub burmistrza, lub prezydenta miasta). Do wyboru radnych 314 powiatów uprawnionych będzie 20,5 mln wyborców. Różnica 10 mln osób wynika z tego, że 65 dużych miast-gmin na prawach powiatów (o takiej łącznej liczbie mieszkańców) ma rady o kompetencjach zarówno rady gminy jak i rady powiatu. W gminach do 20 tys. mieszkańców można będzie głosować na dowolną liczbę kandydatów do rady gminy, jednak nie większą niż liczba osób wybieranych w danym okręgu wyborczym. Natomiast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców wyborca odda głos tylko na jednego kandydata do rady gminy z listy tylko jednego komitetu wyborczego. Podobnie w głosowaniu na kandydatów na radnych do rad powiatów i sejmików województw oraz na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) - znak "X" będzie można postawić tylko przy jednym nazwisku kandydata z listy jednego tylko komitetu wyborczego. Aby ułatwić rozeznanie wyborców w tym systemie karty do głosowania będą w czterech kolorach - białe, żółte, niebieskie i różowe: trzy z kandydatami na radnych, czwarta z kandydatami na wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W miastach na prawach powiatów wyborcy dostana trzy karty (z kandydatami do sejmiku, rady miasta, na prezydenta miasta), w Warszawie - cztery (dodatkowo z kandydatami do rady ich dzielnicy), we wszystkich pozostałych miejscowościach - cztery karty (sejmik, rada powiatu, rada gminy, wójt lub burmistrz, lub prezydent miasta).

14 października 2010
Spektakularny wielki sukces akcji ratowania 33 górników uwięzionych od 5 sierpnia 688 m pod ziemią w kopalni miedzi i złota "San Jose" w północnym Chile (prowincja Copiapo, region Atacama). Górnicy 69 dni przebywali w schronie o powierzchni 50 m2. Przez pierwsze 17 dni, po rozległym zawaleniu się kopalnianego chodnika, nie brakowało opinii, że wszyscy zginęli. Jednak żelazna zasada, że szuka się aż do znalezienia żywych ludzi lub ich zwłok, jeszcze raz umocniła swoją rację. Siedem nieudanych prób poprzedziło trafienie w niedzielę 22 sierpnia wiertłem o średnicy 15 cm do przestrzeni, w której przebywali górnicy. Pozwoliło to nawiązać z nimi kontakt, uruchomić zaopatrzenie, ale przede wszystkim zwielokrotnić nadzieję. Tydzień później podjęto wiercenie szybu ewakuacyjnego o średnicy 66 cm i długości 702 m w linii prostej oraz przygotowywanie specjalnej kapsuły ewakuacyjnej. Zakończony dzisiaj rano naszego czasu końcowy etap operacji ratowniczej wywiezienia wszystkich górników na powierzchnię trwał 22 godziny i 37 minut. W Polsce, kraju o bogatych tradycjach górniczych, satysfakcja z powodzenia tej akcji jest szczególna. Krzepiące jest także to, że tym razem uwagę milionów ludzi na całym świecie przykuło wydarzenie pozytywne.

13 października 2010
Komisja Selekcyjna złożona z ekspertów mianowanych przez instytucje europejskie oraz ministra kultury RP ogłosiła listę pięciu miast zakwalifikowanych do II etapu konkursu na Europejska Stolicę Kultury 2016. Z "długiej" listy 11 kandydatów, na listę "krótką" przeszły: Gdańsk, Katowice, Lublin, Warszawa i Wrocław. Sporym zaskoczeniem było nie zakwalifikowanie Łodzi. Z wymienionej piątki na przełomie I i II półrocza 2011 wybrane będzie jedno miasto, które minister kultury przedstawi Radzie UE. Ta podejmie ostateczną decyzję w połowie 2012 r. W roku 2016 Europejskimi Stolicami Kultury będą jedno miasto polskie i jedno hiszpańskie. Tytuł ESK wiąże się z nagrodą w wysokości 1,5 mln euro. Wcześniej - w roku 2000 - Europejską Stolicą Kultury był Kraków. Ponownie polskie miasta będą mogły kandydować do tego tytułu w roku 2028.

12 października 2010
Zakończył naukę pierwszy rocznik Akademii Liderów Samorządowych. Są to studia podyplomowe na wzór MPA (Master's of Public Administration), adresowane do kadry menadżerskiej w samorządach terytorialnych. Program obejmuje wyprofilowaną wiedzę z zakresu prawa, administracji, zarządzania oraz zajęcia praktyczne, podczas których stawiane i rozwiązywane są zadania dotyczące jakości usług i obsługi mieszkańców, współdziałania i wymiany doświadczeń między samorządowcami, tworzenia pozytywnego wizerunku urzędu. Przedsięwzięcie to było realizowane w czterech miastach-siedzibach wyższych uczelni współpracujących w ramach Akademii: Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i jej Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Po otwartej rekrutacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w październiku 2009 r. w Akademii Liderów Samorządowych rozpoczęło studia 240 osób: 11 starostów i 7 wicestarostów, 7 prezydentów miast i 4 wiceprezydentów, 24 burmistrzów i 15 zastępców burmistrza, 37 wójtów, 93 sekretarzy gmin, powiatów i miast, 29 skarbników gmin i miast oraz marszałkowie województw i inni samorządowcy tego szczebla. Z wyróżnieniem studia ukończyło 20 przedstawicieli samorządu gminnego oraz dwóch szczebla powiatowego, m.in. prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, burmistrz Krobi Sebastian Czwojda oraz sekretarz gminy Radlin Piotr Absalon. Podczas uroczystości zakończenia nauki przez pierwszy rocznik Akademii 8 października br. w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego wręczone zostały również dyplomy za udział w projekcie CAF (Common Assessment Framework) - przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny w procesie mierzenia potencjału i dokonań będących wynikiem szkolenia pracowników i pomocy doradczej. Zarówno Akademia jak i CAF są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 października 2010
Jak podaje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego od początku uruchomienia programów operacyjnych z unijnej perspektywy finansowej 2007-2013 do dnia 10 października 2010 r. złożono 149,1 tys. wniosków poprawnych pod względem formalnym na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 348,7 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 43 054 umowy o dofinansowanie na kwotę 193,5 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 135,7 mld zł, co stanowi 51,9% alokacji na lata 2007-2013. Wartość zrealizowanych wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 50,4 mld zł, a w części dofinansowania UE 36,7 mld zł.

9 października 2010
Za dwa tygodnie, w sobotę 23 października, w Auli Politechniki Warszawskiej odbędzie się V Kongres Obywatelski pod hasłem "Idea Polski XXI wieku". Podczas debaty kongresowej uczestnicy będą poszukiwać odpowiedzi na pytania: jak powinna wyglądać Polska w XXI wieku? jakim społeczeństwem chcielibyśmy być? jak zdecydowanie poprawić myślenie i działanie zbiorowe Polaków? Jaki kierunek rozwoju przyjąć? Na V Kongresie Obywatelskim obecne będą po raz pierwszy polskie think-tanki, czyli centra myśli o sprawach publicznych i środowiska ideotwórcze. Po sesji plenarnej, podczas której m.in. będzie mowa o tym jak wykorzystać potencjał Polski lokalnej i regionalnej - odbędą się następujące debaty tematyczne: (1) Rozwój, ale jaki? Cele i zasady rozwoju; (2) Jaka wspólnotowość Polaków w XXI w.? (3) Jak poprawić rządzenie Polską w XXI w.? Jak zapewnić ciągłość i horyzontalność rządzenia oraz partycypację obywatelską? (4) Drogi rozwoju kulturowego Polaków; (5)  Przestrzeń dla komunikacji i dialogu Polaków. Warunki konieczne dla dobrej komunikacji i dialogu Polaków; (6) Interesy Polski w Europie i na świecie; (7) Rozwój lokalny. Bariery i stymulanty; (8) Edukacja XXI w. Cele, miejsca, metody; (9) Polskie style życia. Między miastem a wsią; (10)  Talenty Polaków. W czym możemy być najlepsi? Wstęp wolny. Rejestracja: www.pfo.net.pl; mailem: kongres@ibngr.pl

8 października 2010
Wczoraj Prezydent RP Bronisław Komorowski - wobec grona zaproszonych osób o dużym autorytecie i dorobku w działalności naukowej i publicznej - zainaugurował prace Forum Debaty Publicznej, które działać będzie przy Pałacu Prezydenckim i zajmować m.in.: sprawami wsi, gospodarki, polityki zagranicznej i samorządu. Ta ostatnia tematyka stanęła jako pierwsza na Forum. Od tematyki samorządowej ruszą prace analityczne i dyskusja o decentralizowaniu zarządzania państwem, podnoszeniu roli społeczeństwa obywatelskiego, rozszerzeniu stosowania jednomandatowych okręgów wyborczych na gminy liczące więcej niż 20 tysięcy mieszkańców oraz o innych kwestiach samorządności lokalnej.

7 października 2010
Wśród działań rządu zmierzających do ograniczenia potrzeb pożyczkowych państwa (zmniejszania tempa przyrostu długu publicznego) jest propozycja Ministerstwa Finansów włączenie od 1 stycznia 2011 r. Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych. Lasy mają zachować niezależność finansową, z tą różnicą w stosunku do sytuacji obecnej, że ich środki będą ulokowane w Banku Gospodarstwa Krajowego i w ramach zarządzania płynnością będzie mógł z nich korzystać budżet państwa; ma to obniżyć potrzeby pożyczkowe o ponad 1 mld zł. Trwają rozmowy Ministra Środowiska z Ministrem Finansów na temat powiązanych z tym ustaleń szczegółowych. Lasy Państwowe to bardzo sprawnie funkcjonująca struktura oparta o działanie 430 "przedsiębiorstw" - nadleśnictw. Prace nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych muszą skutecznie uchronić nadleśnictwa od ewentualnego negatywnego wpływu nowych uregulowań na ich efektywność gospodarowania.

5 października 2010
Centrum im. Adama Smitha - niezależny, nie związany z żadną instytucją polityczną, instytut naukowo-badawczy - od dawna wspiera ideę zwiększania roli Samorządu Terytorialnego w Polsce. Cztery lata temu Centrum zainicjowało konkurs "Innowator", w którym są nagradzane i promowane najlepsze jednostki oraz projekty samorządowe. W zakończonym niedawno konkursie "Innowator 2010" w poszczególnych kategoriach laureatami zostali: Człowiek Roku Polskiego Samorządu 2010 - Nawrocki Ryszard, Wójt Gminy Stare Miasto, Najlepiej Zarządzana Gmina - Gmina Stare Miasto (Wójt Ryszard Nawrocki), Najlepiej Zarządzane Miasto - Miasto Poznań (Prezydent Ryszard Grobelny), Najlepiej Zarządzany Powiat - Powiat Gnieźnieński (Starosta Krzysztof Ostrowski), Najlepszy Projekt Infrastrukturalny - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu (Realizacja: Ogród Zoologiczny w Poznaniu), Najlepszy Projekt Promocyjny - Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej (Podmiot realizujący: Miasto Rybnik), Najlepszy Projekt Sportowo-Turystyczny - Budowa marki lokalnej SOLPARK Kleszczów (Podmiot realizujący: Gmina Kleszczów), Najlepszy Projekt Urbanistyczno-Rewitalizacyjny - Renowacja otoczenia Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku (Realizacja: Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku). Człowiek Roku Polskiego Samorządu wybierany jest drogą głosowania przez całe środowisko samorządowe. Głos oddają samorządowcy zarządzający jednostką. W pozostałych kategoriach głosują członkowie Akademii złożonej z laureatów wszystkich wcześniejszych edycji konkursu. Akademia liczy obecnie 32 osoby. Uzasadnienia wyboru laureatów przez jury na stronie konkursu.

3 października 2010
Do soboty w Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) zarejestrowały się 34 komitety wyborcze (w tym czterech partii parlamentarnych), które zamierzają zgłaszać kandydatów na radnych w co najmniej dwóch województwach. Komitety o mniejszym zasięgu zgłaszają się do rejestracji u właściwego dla ich zlokalizowania komisarza wyborczego. Komisarzy jest 51, mają biura w większych miastach (dawnych wojewódzkich). Poniedziałek 4 października jest ostatnim dniem zgłaszania komitetów do rejestracji. Jak zwykle w wyborach samorządowych najliczniej rejestrują się komitety lokalne, działające na terenie gminy, kilku gmin, czy powiatu.

1 października 2010
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało minimalny standard, jaki musi wypełniać strona Biuletynu Informacji Publicznej. W dokumencie znalazły się przydatne wskazówki dotyczące treści oraz sposobu ich prezentacji tak, aby dochowane zostały zasady przejrzystości i partycypacji społecznej.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba