Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2011  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2011 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 lutego 2011
Dzisiaj rusza ogólnoeuropejska kampania, zachęcająca do korzystania z Internetu "Tydzień z Internetem 2011", czyli ogólnoeuropejska kampania, zachęcająca do korzystania z Internetu przede wszystkim osób, które ukończyły 50 lat. Organizowana od kilku lat akcja zawitała także do Polski. Udział w akcji polegający m.in. na organizowaniu specjalnych spotkań informacyjno-edukacyjnych zadeklarowało już szereg bibliotek - to najbardziej predestynowane do tego placówki. Koordynatorem polskiej edycji "Tygodnia z Internetem 2011" jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizująca Program Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Specjalne scenariusze spotkań dla seniorów są dostępne na portalu www.biblioteki.org. "Tydzień z Internetem 2011" koordynuje Telecentre-Europe; patronat honorowy nad akcją objęła Neelie Kroes - Komisarz Unii Europejskiej ds. agendy cyfrowej.

25 lutego 2011
Kongres Kobiet rozpoczyna monitorowanie kampanii w wyborach parlamentarnych, które odbędą się w październiku tego roku. Przedstawicielki Kongresu chcą poznać problemy, na jakie napotykają kobiety ubiegające się o wybór do Sejmu i Senatu. Kandydatki będą mogły liczyć na wsparcie ze strony Kongresu w trakcie przygotowań. Na stronie www.kongreskobiet.pl w zakładce "Wybory" jest do pobrania/wypełnienia formularz, który następnie należy przesłać na adres biuro@kongreskobiet.pl. Zebrane informacje pozwolą określić potrzebną kandydatkom pomoc. W tym roku po raz pierwszy obowiązuje wymóg umieszczenia na listach zgłaszanych przez komitety wyborcze do rejestracji w PKW udział od 35% do 65% kobiet. Spełnienie tego warunku wymaga gotowości wielu pań do podjęcia wyborczej rywalizacji.

23 lutego 2011
Rozpoczęła się rekrutacja do VII edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Z Programu skorzystało dotąd 340 uczestników; zdobyli wiedzę, umiejętności i doświadczenie otwierające nowe możliwości w działaniu na rzecz rozwoju środowisk lokalnych. Program Liderzy PAFW to innowacyjny i kompleksowy program rozwojowy dla liderek i liderów społeczeństwa obywatelskiego. Program trwa 12 miesięcy i jest dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, niezależnie od obszaru jego działania. W ramach programu uczestnicy otrzymują wszechstronne i długofalowe wsparcie w rozwoju liderskim: pracują z tutorem - osobą wspierającą ich indywidualny rozwój w całym czasie trwania programu, biorą udział w cyklu czterech wspólnych szkoleń (wrzesień i listopad 2011 oraz marzec i maj 2012), wcześniej w spotkaniu inauguracyjnym (czerwiec). Uczestnik ponosi jedynie koszty dojazdu (jeżeli nie jest delegowany); pobyt, wyżywienie, noclegi, materiały szkoleniowe, wykłady i inne zajęcia finansowane są przez organizatora. Rekrutacja trwa do 31 marca br. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie www.liderzy.pl.

22 lutego 2011
Trwa spór samorządów terytorialnych z Ministerstwem Finansów dotyczący propozycji resortu ograniczenia deficytu budżetowego w JST do 4% dochodów w roku 2012, do 3% w 2013, do 2% w 2014 oraz do 1% w roku 2015 i latach następnych. W tej sprawie zajął ostatnio stanowisko Związek Powiatów Polskich. Zdaniem tej korporacji, wprowadzenie takich zmian wpłynie na ograniczenie działań rozwojowych samorządów, szczególnie współfinansowanych z funduszy europejskich. Zadłużenie samorządów terytorialnych jest niewielką częścią zadłużenia całego sektora finansów publicznych, a ponadto w całości ma charakter inwestycyjny. Związek oczekuje wzięcia pod uwagę przedstawionych argumentów, a następnie podjęcia jednoznacznego rozstrzygnięcia jaki jest dopuszczalny poziom zadłużenia i deficytu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przedłużanie się stanu bez wiążącej decyzji opóźnia stanowienie władz JST w sprawach strategicznych dla rozwoju gmin, powiatów i województw, ma też wpływ na sprawne zarządzanie bieżące. Pojawiła się też propozycja, ze strony samorządowej, aby JST która nie będzie chciała w pełni spożytkować przysługującego jej limitu długu, mogła niewykorzystaną część udostępnić innej jednostce potrzebującej sfinansowania inwestycji w kwocie przekraczającej jej własny limit. Na temat wpływu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na stan finansów publicznych wypowiadała się wcześniej strona samorządowa KWRiST.

21 lutego 2011
Do współpracy w ramach zainicjowanego przez Narodowe Centrum Kultury programu "Dom Kultury+" zaproszone są wszystkie placówki tego typu - ze szczególnym uwzględnieniem położonych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach do 20 tys. mieszkańców - które czują potrzebę zmiany wizerunku, wypracowania nowej misji i wizji, nawiązania bliskiej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Według danych NCK w Polsce funkcjonuje obecnie 2375 domów kultury, z tego blisko połowa jest zlokalizowana na terenach wiejskich, które zamieszkuje 39% ludności kraju. Program zakłada stworzenie narzędzi dzięki którym placówki, które wezmą udział w programie, uzyskają wszechstronne wsparcie merytoryczne, rzeczowe i finansowe w trzech obszarach (priorytetach) programu: (1) w budowaniu strategii rozwoju instytucji na podstawie diagnozy społeczno-ekonomicznej gminy oraz wyposażenia pracowników domu kultury w umiejętności i narzędzia niezbędne do prowadzenia efektywnej działalności kulturalnej, (2) w budowaniu oferty programowej danej instytucji przy wykorzystaniu programów edukacji artystycznej oferowanych przez państwowe instytucje kultury oraz programy kulturalno-edukacyjne stworzone przez podmioty wyłonione w konkursie, (3) w modernizacji pracowni edukacji artystycznej. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie www.domykulturyplus.pl.

17 lutego 2011
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uruchomiło Mapę Projektów EFS. Jest to wyszukiwarka z podziałem administracyjnym kraju oraz bazą informacji o wszystkich realizowanych aktualnie projektach dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W kilku krokach można znaleźć projekt wynikający z wybranych kryteriów charakteryzujących potrzeby użytkownika, m.in. szkolenia/kursy, staże, warsztaty aktywizacji zawodowej, środki finansowe na założenie firmy, dofinansowanie zatrudnienia. Zobacz też Pomoc UE.

15 lutego 2011
Ukazały się publikacje, zawierające dorobek V Kongresu Obywatelskiego: (1) Cele i zasady rozwoju; (2) Talenty Polaków; (3) Polskie style życia. Między miastem a wsią; (4) Jaka wspólnotowość Polaków w XXI wieku; (5) Jak poprawić rządzenie Polską w XXI wieku; (6) Jak poprawić komunikację i dialog Polaków oraz (7) Rozwój lokalny. Bariery i stymulanty. Wybrane zagadnienia. Każdą z wymienionych pozycji można nieodpłatnie pobrać w wersji elektronicznej ze strony www.pfo.net.pl. Osoby zainteresowane otrzymaniem (również nieodpłatnie) wymienionych publikacji w wersji papierowej powinny zgłosić to mailem na adres sylwia.klofczynska@ibngr.pl. Organizator kongresów Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową poinformował również, że następny - VI Kongres Obywatelski odbędzie się 15 i 16 października 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim (po raz pierwszy będzie dwudniowy). Przyjęte hasło VI Kongresu: EDUKACJA DLA ROZWOJU zakreśla szeroki krąg zagadnień i cały cykl edukacyjny: od urodzenia aż po wiek podeszły, od edukacji formalnej (przedszkola, szkoły, uczelnie), przez pozaformalną (edukacja w pracy i w systemie szkoleń), po nieformalne (np. edukacyjna rola rodziców czy rówieśników). Kongres ma silnie merytorycznie wyakcentować potrzebę uznania edukacji za priorytet narodowy Polski i indywidualny Polaków.

14 lutego 2011
Wyodrębnione działania UE adresowane wyłącznie do 17 krajów członkowskich posługujących się wspólnotową walutą euro - stają się faktem. Pierwszy w unijnej historii szczyt państw strefy euro zaplanowano na 11 marca 2011 r. Przygotowywany jest pakiet dokumentów, którego wdrożenie ma służyć stabilizacji waluty euro mocno zachwianej w czasie światowego kryzysu gospodarczego rynków finansowych i bankowych w latach 2007-2010. Głównymi autorami pakietu są Niemcy i Francja. Przewidywane jest m.in. wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania o nadmiernym poziomie deficytów budżetowych w krajach Eurolandu, wzmocnienia działań ochrony euro przez Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej, ustalenie mechanizmu działania w sytuacjach kryzysowych. W pakiecie jest również "Plan zdolności konkurencyjnej UE" zawierający propozycje ścisłej koordynacji polityki gospodarczej, finansowej i socjalnej strefy euro, co zdaniem niektórych (mających zdanie krytyczne) oznacza ustanowienie "rządu gospodarczego" siedemnastki. Przy takim planie (nawiązującym do orientacji dawnych członków UE wobec kształtu unijnego budżetu na lata 2013-2020) poza silnie zintegrowanym "Eurolandem" znajdą się niemal w komplecie kraje Europy środkowo-wschodniej przyjęte do wspólnoty w latach 2004-2007, w tym Polska. Po blisko siedmiu latach od "wielkiego rozszerzenia" zaprojektowano zatem linię podziału wewnątrz Unii, podważając pierwotną ideę wspólnoty. Zmiany wyżej zasygnalizowane wymagają uregulowań traktatowych, czyli ratyfikacji przez wszystkich członków wspólnoty.

11 lutego 2011
Jak podaje MSWiA przygotowywany jest Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej. Jego wdrożenie ma wprowadzić jednolity standard prezentacji i zawartości stron podmiotowych BIP. Po zakończeniu prac aplikacja zostanie udostępniona urzędom JST nieodpłatnie i umożliwi budowanie oraz aktualizację stron podmiotowych BIP bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Biuletyn urzędu JST każdego szczebla będzie miał jednakowe menu przedmiotowe. W standardzie znajdą się m.in. adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu, numery NIP i REGON, informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, o stanie ich realizacji i kolejności załatwiania lub rozstrzygania, informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, protokołach z posiedzeń i podjętych uchwałach. Omawiany System ma być udostępniony w III kwartale tego roku. Jego budowa to element szerszego przedsięwzięcia, jakim jest rozwój elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Więcej informacji.

8 lutego 2011
Rząd uchwalił przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z działań, które nie cieszą się największym zainteresowaniem beneficjentów przesunięto 70 mln euro na modernizację gospodarstw rolnych. Na tę kwotę składają się środki preliminowane poprzednio na uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności (40 mln euro), na promocję i informację (20 mln euro) oraz na szkolenia zawodowe dla zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie (10 mln euro). Następna zmiana dotyczy objęcia płatnością rolnośrodowiskową w pełnej wysokości, tj. 500 zł/ha, łąk i pastwisk leżących na obszarach "Natura 2000", niezależnie od ich wielkości. Obecnie pełna wysokość dotyczy takich użytków zielonych o wielkości do 10 ha. Rada Ministrów zniosła również ograniczenie do 0,4 ha powierzchni sadów tradycyjnych, do której obecnie przysługuje płatność rolnośrodowiskowa. Po wprowadzeniu tej zmiany wskazane wsparcie będą mogli otrzymywać rolnicy mający sady o większej powierzchni. Z programu usunięto też zapis określający sztywną liczbę odbiorców rent strukturalnych. Jedynym warunkiem wypłaty tego świadczenia będą dostępne w programie środki finansowe.

6 lutego 2011
Od dzisiaj do 1 marca br. można głosować w konkursie na "Wójta roku 2010" wysyłając SMS na numer 7120 o podanej niżej treści przypisanej do nazwiska każdego z dziesięciu finalistów wyłonionych przez kapitułę konkursu. Koszt sms to 1,23 zł razem z VAT. Wszyscy laureaci zostali w jesiennych wyborach samorządowych ponownie wybrani na szefów swoich gmin w kadencji 2010-2014. Konkurs jest organizowany przez Program I TVP od 2001 r. Jego celem - jak poprzednio - jest wyłonienie wójta, który - tym razem w roku 2010 - wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Oto ułożona alfabetycznie lista wójtów-laureatów: Marek KLARA - gmina Miejsce Piastowe, sms o treści: 1; Sławomir KOPACZ - gmina Bieliny, sms o treści: 2; Teresa Stefania MAZUREK - gmina Świdnica, sms o treści: 3; Antoni POLKOWSKI - gmina Ełk, sms o treści: 4; Wiesław RÓŻYŃSKI - gmina Biłgoraj, sms o treści: 5; Dariusz STRUGAŁA - gmina Jaraczewo, sms o treści: 6; Dariusz WALEŚKIEWICZ - gmina Wicko, sms o treści: 7; Tadeusz WOJCIECHOWSKI - gmina Sławno, sms o treści: 8; Marian ZALEWSKI - gmina Szczurowa, sms o treści: 9; Czesław Marian ZALEWSKI - gmina Sterdyń, sms o treści: 10. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 5 marca br. w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie (woj. lubelskie).

3 lutego 2011
W przyjętym przez Najwyższą Izbę Kontroli planie pracy na rok 2011 znalazło się ponad sto tematów dotyczących administracji samorządowej. NIK wyznaczył 18 priorytetowych obszarów badań kontrolnych. Na szczegółowej liście znalazły się m.in. kontrole w zakresie dysponowania przez gminy majątkiem komunalnym, udzielania bonifikat nabywcom komunalnych lokali mieszkalnych w sprzedaży bezprzetargowej, wydatków na promocję w czasie ostatniej kampanii samorządowej, finansowania przez gminy przedszkoli niepublicznych oraz utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych, wykorzystania nieruchomości gminnych na cele komercyjne, realizacji przez gminy inwestycji wodno-kanalizacyjnych, także wybranych inwestycji drogowych prowadzonych przez samorządy największych polskich miast oraz wydatki inwestycyjne powiatowych jednostek organizacyjnych. Przedmiotem kontroli będzie również pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego.

1 lutego 2011
Wraz ze złożeniem wczoraj podpisu przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego zakończył się proces legislacyjny tzw. ustawy kwotowej. W myśl ustawy z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, by lista kandydatów w wyborach do wymienionych organów mogła być zarejestrowana, musi być na niej nie mniej niż 35% kobiet i nie mniej niż 35% mężczyzn. Wynikają z tego też udziały maksymalne - dla obu płci nie więcej niż 65%. W przypadku wycofania się kandydata już po zarejestrowaniu listy, nie straci ona ważności, choć 35-procentowa kwota nie zostanie zachowana. W przypadku zgłoszenia listy zawierającej trzech kandydatów, musi być na niej co najmniej jedna kobieta lub co najmniej jeden mężczyzna. Przepisy te mają zastosowanie do wyborów zarządzonych po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy "kwotowej" (14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw), czyli razem z ustawą Kodeks wyborczy, tzn. już w najbliższych wyborach parlamentarnych, jeżeli odbędą się one po wakacjach. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w trakcie bieżącej kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba