Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Maj 2009 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 maja 2009
GUS podał, że przeciętna pensja w administracji samorządowej w 2008 r. wynosiła 3269,51 zł brutto (wzrost o blisko 11% w stosunku do roku 2007). Średnie wynagrodzenia brutto na poszczególnych szczeblach władzy samorządowej kształtowały się następująco: urzędy marszałkowskie - 4133,11 zł, starostwa powiatowe - 2876,33 zł, urzędy gmin - 3320,74 zł (w tym w urzędach miast na prawach powiatów - 3907,24 zł). W przekroju wojewódzkim średnie pensje samorządowców również były znacznie zróżnicowane - od 2945,92 zł w łódzkiem do 3790,26 zł w mazowieckiem.

27 maja 2009
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opracował projekt powiększenia liczby obszarów sieci "Natura 2000" o 482 nowe jednostki (w większości niewielkiej powierzchni), najwięcej (53) w województwie lubelskim, najmniej w województwie podlaskim (10). Obecnie na liście "Natura 2000" są 364 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk oraz 141 obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków. Po konsultacjach społecznych i międzyresortowych projekt trafi do zatwierdzenia przez Ministra Środowiska, a następnie zostanie przekazany do Komisji Europejskiej.

25 maja 2009
Minister Rolnictwa przygotowuje zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Obejmą one m.in. wznowienie naboru wniosków na program rent strukturalnych oraz zwiększenie premii dla młodych rolników z 50 tys. zł do 75 tys. zł. Na nowe renty strukturalne - przyznawane na podstawie zaostrzonych kryteriów - resort ma przeznaczyć 362 mln euro. Rentę taką będzie mogła dostać osoba, która przekaże swoją ziemię na powiększenie do co najmniej 10 ha innego gospodarstwa rolnego.

22 maja 2009
Ministerstwo SWiA przygotowało nowelizację obowiązujących samorządowych ustaw ustrojowych, w tym przepisów o nadzorze nad administracją lokalną. Tak jak dotychczas organami nadzoru mają pozostać Prezes Rady Ministrów i wojewoda (dodano, że we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości Prezesa Rady Ministrów), a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Wojewoda w celu wykonywania uprawnień ustawowych może przeprowadzać kontrolę działalności samorządu w zakresie wykonywania zadań własnych, w celu ustalenie stanu faktycznego, jego udokumentowanie i dokonanie oceny wykonywania działalności pod względem zgodności z prawem. Wojewoda będzie mógł zwołać i poprowadzić nadzwyczajną sesję rady gminy, gdy zajdzie potrzeba wskazania samorządowi regularnych nieprawidłowości w wykonywaniu zadań. Obok wielu innych znowelizowanych regulacji, do ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta wpisany ma być także zakaz kandydowania dla osób ukaranych zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Projekt poddany będzie teraz dyskusji na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

19 maja 2009
Ponad 150 kandydatów do Parlamentu Europejskiego to czynni samorządowcy, gotowi zamienić funkcje i stanowiska w swojej gminie, powiecie lub województwie na pracę europosła w Brukseli i Strasburgu. Według informacji PAP na listach komitetów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego obecni radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie i marszałkowie stanowią 40% kandydatów, w przypadku Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Unią Pracy - wskaźnik ten wynosi 21%, w przypadku Prawa i Sprawiedliwości - 16%.
WYBORY 2009
o wyborach do PE oraz o Parlamencie Europejskim

18 maja 2009
W niedzielę odbyło się referendum w sprawie odwołania Jacka Karnowskiego z funkcji prezydenta Sopotu, w związku z podejrzeniem go o działania korupcyjne. Przy frekwencji 40,02% (wystarczającej do ważności referendum) 8037 głosujących było przeciw odwołaniu, a 4892 - za odwołaniem. Przy takim wyniku Jacek Karnowski będzie nadal pełnił funkcję prezydenta Sopotu. Jest to pierwszy przypadek gdy w ważnym referendum lokalnym mieszkańcy obronili urzędującego prezydenta (burmistrza, wójta). Dotąd szefowie gmin/miast pozostawali na swym stanowisku tylko dzięki unieważnieniu referendum przez PKW, z uwagi na zbyt niską frekwencję. Więcej informacji o referendum lokalnym.

15 maja 2009
Podczas konferencji "Obligacje komunalne źródłem finansowania inwestycji JST", prezes warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych zapowiedział stworzenie oddzielnej platformy obrotu obligacjami samorządów i przedsiębiorstw. Ma się z tym wiązać obowiązek certyfikacji emisji papierów dłużnych i regularnej sprawozdawczości, rekompensowany jednak szerszym niż do tej pory dostępem administracji i firm prywatnych do kapitału. Zdaniem obserwatorów działalności samorządów barierą w wykorzystaniu przez administrację lokalną możliwości płynących z obligacji jest obecnie niski stopień wiedzy o tym instrumencie finansowym. Podmioty, które już przetarły tę drogę, przekonały się, że procedura nie jest trudna, a korzyści spore. O zaletach tego źródła finansowania przekonywali na konferencji m.in. przedstawiciele samorządów Rybnika, Połczyna-Zdroju, Tczewa oraz Warszawy.

14 maja 2009
Komitet Wykonawczy UEFA wskazał wczoraj cztery miasta polskie, które będą organizatorami rozgrywek Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 oraz jedno miasto ukraińskie; są to: Warszawa, Gdańsk, Poznań i Wrocław oraz Kijów. W sprawie kwalifikowania się do roli gospodarza EURO: Charkowa, Lwowa i Doniecka decyzja ma zapaść po 30 listopada br. Chorzów i Kraków umieszczone przed dwoma laty przez stronę polską na pozycjach rezerwowych - nie znalazły się w gronie wybranych; ich wejście na listę miast, w których odbędą się mecze EURO 2012 nie jest jednak wykluczone. Minister Sportu zapowiedział kontynuowanie przygotowań we sześciu ośrodkach.

13 maja 2009
Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Prezydenta RP dotyczący ochrony środowiska oraz kompetencji organu samorządu województwa w kwestii parku krajobrazowego. Sędziowie uznali, że kwestionowany art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie jest zgodny z art. 5 konstytucji. Prezydent RP zarzucił ww. przepisowi ustawy m.in. to, że powierzenie sejmikowi kompetencji w zakresie tworzenia, zmiany granic i likwidacji parku krajobrazowego w uzgodnieniu z właściwym Rejonowym Dyrektorem Ochrony Środowiska "nie zapewnia ochrony środowiska". Zdaniem TK wnioskodawca nie dowiódł, że kwestionowane unormowanie istotnie "nie zapewniają ochrony środowiska" i - tym samym - nie obalił domniemania konstytucyjności. (Kp 2/09)

12 maja 2009
Najnowszy projekt MSWiA tzw. ustawy metropolitalnej przewiduje, że każda gmina miejska, lub miejsko-wiejska będzie mogła wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego utworzyć zespół miejski. Zarówno utworzenie, jak i przystąpienie do zespołu miejskiego wymaga zgody rad wszystkich zainteresowanych gmin (powiatów), a w przypadku przystąpienia - także zgody zgromadzenia zespołu. Projekt wyposaża zespół miejski w osobowość prawną. Stwierdza też jednoznacznie, że zespół miejski nie stanowi jednostki samorządu terytorialnego. Źródłem finansowania zadań zespołu mają być m.in. składki jednostek samorządu terytorialnego, dochody z majątku zespołu oraz odsetki od środków finansowych posiadanych przez zespół. Inną formą będą tzw. obszary metropolitarne, tworzone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, pod warunkiem zaludnienia takiego obszaru przez co najmniej 2 mln osób przy gęstości powyżej 200 mieszk./km2. Projekt przewiduje także utworzenie obszaru metropolitalnego wówczas gdy co najmniej trzy miasta na prawach powiatu pozostają ze sobą w bezpośrednim związku funkcjonalno-przestrzennym oraz w sytuacji gdy z odpowiednim wnioskiem wystąpi miasto liczące co najmniej 500 tys. mieszkańców. Trwają konsultacje społeczne i międzyresortowe, następnie proponowanymi regulacjami zajmie się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

11 maja 2009
Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, do 10 maja br. złożono 60,2 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) ponad 120 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 11 636 umów o dofinansowanie z budżetu UE na lata 2007-2013 na kwotę w części świadczonej przez UE ponad 22 mld zł, co stanowi 7,6% oferowanej nam siedmioletniej puli. To dobry wynik. Gorzej wygląda statystyka rzeczywistych wydatków. Przykłady z części budżetu, która podlega poszczególnym resortom: Ministerstwo Środowiska czy Ministerswo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w tym czasie zero wniosków o płatności, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - 1% planu płatności, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 3%, Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej - po 4%, korzystnym wyjątkiem jest Ministerstwo Infrastruktury - 14% płatności planowanych na 2009 rok. Duże zróżnicowanie i ogólnie słabo wypadają też poszczególne województwa: zachodniopomorskie - 1% planu, lubuskie, łódzkie i podkarpackie - po 2%, mazowieckie - 5%. Znacznie lepiej jest w śląskim - 16%, lubelskim - 19%, a najlepiej w opolskim - 38% planowanych na ten rok płatności już figuruje we wnioskach złożonych do rozliczenia z Komisją Europejską.

9 maja 2009
W wielu miastach Polski odbyły się imprezy w Dniu Europy, powiązane z pięcioleciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W warszawskiej Paradzie Schumana, zorganizowanej w ramach Polskich Spotkań Europejskich 2009, uczestniczyli mieszkańcy stolicy, goście z wielu regionów kraju, obywatele innych państw europejskich. Gościem honorowym był pierwszy premier III RP Tadeusz Mazowiecki, który apelował o udział w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, mówiąc: w kraju, w którym poparcie dla członkostwa w Unii jest na poziomie 80%, niepodobna, by frekwencja wyborcza wyniosła kilkanaście procent. Nie namawiam do żadnej z list, ale pokażmy, że Polska w europarlamencie chce coś znaczyć.

7 maja 2009
Wyższa izba parlamentu Republiki Czeskiej akceptowała wczoraj do ratyfikacji Traktat Lizboński. Za przyjęciem traktatu opowiedziało się 54 z 79 obecnych senatorów, wymagane minimum trzech piątych głosów zostało przekroczone. Wcześniej (18 lutego br.) za ratyfikacja opowiedziała się czeska Izba Poselska. Głosowanie to zakończyło proces ratyfikacji traktatu w parlamencie. Obecnie sytuacja jest następująca: Irlandia planuje powtórzenie referendum na jesieni (w przeprowadzonym 12 czerwca 2008 r. - Traktat został tam odrzucony), prezydent Niemiec Horst Köhler czeka ze złożeniem końcowego podpisu na opinię niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego (ma być w lecie), prezydent Polski Lech Kaczyński czeka na wynik powtórnego referendum w Irlandii, prezydent Czech Vaclav Klaus podobnie, zapowiada czekanie na nowe stanowisko Irlandii.

6 maja 2009
W Państwowej Komisji Wyborczej odbyło się losowanie numerów dla okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym w wyborach zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Poszczególne komitety otrzymały numery: 1 Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej, 2 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, 3 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, 4 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy, 5 Komitet Wyborczy Libertas, 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy, 7 Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004), 8 Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej, 9 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, 10 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
WYBORY 2009
o wyborach do PE oraz o Parlamencie Europejskim

4 maja 2009
W ogłoszonym przez Komisję Europejską raporcie o skutkach ogólnoświatowego kryzysu dla krajów UE, krótki rozdział dotyczący Polski zatytułowano: Łagodna recesja puka do drzwi. Zawarta tam prognoza wymienia dla nas spadek PKB o 1,4% (2009/2008). Korzystniejszy wynik od tego przypisano tylko Cyprowi, Grecji i Malcie. Największą recesję KE przewiduje w Estonii (-10,3%), Irlandii (-9%), na Węgrzech (-6,3%) i w Niemczech (-5,4%). To właśnie sytuacja Niemiec ma najsilniej wpłynąć na naszą sytuację. Polski Rząd nie zgadza się przedstawiona prognozą, uważa ją za zbyt pesymistyczna w odniesieniu do naszego kraju, podtrzymuje zdanie o spowolnieniu, ale bez wchodzenia w strefę recesji. Ewentualna korekta budżetu, w którym zapisano wzrost PKB o 3,7%, przewidziana jest w połowie roku.

3 maja 2009
218 Rocznica uchwalenia Ustawy Rządowej przez Sejm Wielki 3 maja 1791 r. - polskie Święto Narodowe, obchodzone oficjalnie po raz czterdziesty pierwszy (1919-1939, 1946, 1990-2009). Główne uroczystości odbyły się na Placu Zamkowych i w Zamku Królewskim w Warszawie, tam, gdzie Ustawa Rządowa została uchwalona. Obchody rocznicowe miały miejsce także w wielu innych miejscowościach. W Katowicach i regionie przypomniano też o 88. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego mającego na celu przyłączenie Górnego Śląska do odrodzonej po latach zaborów Polski.

1 maja 2009
Przed pięciu laty Polska rozpoczęła swoje członkostwo w Unii Europejskiej, a Unia - stanęła wobec największego rozszerzenia się. Czas wystawił dobre świadectwo decyzjom podjętym przez obie strony. Dzisiaj - wg najnowszego sondażu CBOS - 88% Polaków popiera naszą przynależność do UE, a 7% jest temu przeciwna (5% pytanych nie ma zdania). Bilans dotychczasowych naszych rozliczeń finansowych z UE jest następujący: otrzymaliśmy równowartość 120 mld zł, wpłaciliśmy 70 mld zł; różnica to 50 mld zł (16 mld euro), pieniądze które zasiliły samorządy, przedsiębiorstwa, wydatnie wsparły inwestycje infrastrukturalne. Polacy mają coraz większy dostęp do rynku pracy w państwach członkowskich UE; od dzisiaj ograniczenia w zatrudnianiu Polaków zniosły Belgia i Dania, utrzymują je już tylko Austria i Niemcy. W II połowie 2011 r. Polska po raz pierwszy obejmie przewodnictwo w Unii.   ››› więcej...

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba