Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2011  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Czerwiec 2011 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 czerwca 2011
Czas polskiej prezydencji w UE - poza agendą wielu spraw europejskiego i ponadeuropejskiego znaczenia - to także szczególny okres promocji kraju, poszczególnych regionów i miast, naszego europejskiego dziedzictwa. Przez najbliższe sześć miesięcy odwiedzą nas tysiące polityków, dyplomatów, urzędników, ekspertów i dziennikarzy z krajów UE oraz spoza wspólnoty. Będą uczestniczyć i relacjonować obrady, konferencje, sympozja, spotkania, wydarzenia polityczne, gospodarcze, kulturalne organizowane głównie w Warszawie, Sopocie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie ale także w wielu innych polskich miastach. Już w połowie lipca ponad stu gości będzie dyskutować o unijnej polityce spójności w Ostródzie, innym przykładem może być Krynica-Zdrój gdzie we wrześniu odbędzie się konferencja na temat Partnerstwa Wschodniego. W ramach prezydencji będziemy także organizować obrady agend unijnych w Brukseli i Luksemburgu.

29 czerwca 2011
Sąd Okręgowy w Zamościu stwierdził wygaśnięcie mandatu wójta gminy Stary Zamość i nakazał przeprowadzenie ponownego głosowania, wskazując na nieprawidłowości przy sporządzaniu listy wyborców przed drugą turą głosowania. Wówczas do rejestru wyborców dopisano tam 35 osób, które - zdaniem Sądu - nie spełniały wymogów stałego zamieszkania na terenie gminy i fakt ten mógł mieć wpływ na wynik wyborów. Orzeczenie jest nieprawomocne, wójt Waldemar Raczyński (z listy komitetu "Wyborców Ziemi Starozamojskiej") - będący na tym stanowisku od 1991 r. - zapowiedział odwołanie do sądu apelacyjnego. Protest złożył komitet wyborczy "Nasz Dom", z którego list startowała Jadwiga Kowalik - kontrkandydatka Waldemara Raczyńskiego. Rozkład głosów w I turze: Jadwiga Kowalik - 1235 głosów, Waldemar Raczyński - 1160; w II turze: Jadwiga Kowalik - 1440 głosów, Waldemar Raczyński - 1476.

28 czerwca 2011
Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie zbada 14 lipca br. konstytucyjność niektórych przepisów kodeksu wyborczego (Dz.U. 2011.21.112) zaskarżonych przez grupę posłów z klubu partii Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o dopuszczenie przeprowadzania dwudniowych wyborów parlamentarnych, wprowadzenia wyborów do Senatu w 100 jednomandatowych okręgach, zezwolenia na głosowanie przez pełnomocnika, na głosowanie korespondencyjne przez obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach prezydenckich i w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz przepisów zakazujących płatnych reklam wyborczych, a także trybu uchwalania nowelizacji kodeksu.

26 czerwca 2011
Samorządowcy ze Związku Miast Polskich kontestują zmiany wprowadzone 9 czerwca br. przez Senat do przyjętej wczesniej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawy śmieciowej). Senacka komisja środowiska m.in. przywróciła zapis zobowiązujący gminy do organizowania trzech przetargów w celu wybrania podmiotu, który zajmie się budową i eksploatacją regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz dodała warunek, że gmina będzie mogła samodzielnie realizować to zadanie maksymalnie przez trzy lata. Rząd i samorządy przez wiele lat nie poradziły sobie z recyklingiem odpadów, a teraz szybko kurczy się czas dany przez Komisje Europejską na właściwe uregulowanie całości spraw z tym związanych.

24 czerwca 2011
Od wczoraj obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2011.117.679) regulująca prawną sytuację wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w okresie między wyborem a złożeniem ślubowania oraz zmieniająca tryb składania ślubowania. Jeżeli wójt-elekt zachoruje na dłużej niż 30 dni, zostanie tymczasowo aresztowany albo trafi do więzienia za przestępstwo nieumyślne - wówczas jego obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez premiera, na wniosek wojewody. Złożenie ślubowania elekta odbywa się na sesji Rady Gminy (Miasta) zwołanej w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta. Jeżeli sesja nie odbyła się w tym terminie, elekt składa ślubowanie przed właściwym terytorialnie komisarzem wyborczym. Nie złożenia ślubowania w terminie trzech miesięcy od ogłoszenia wyników wyborów jest równoznaczne z odmową jego złożenia, co skutkuje wygaśnięciem mandatu.

22 czerwca 2011
Za kilka dni Polska obejmie przewodnictwo Rady Unii Europejskiej. Polski rząd, polski premier, minitrowie polskiego rządu będą gospodarzami wielu ważnych spotkań międzynarodowych, będą współkształtować działania Unii wewnątrz i na zewnątrz wspólnoty. Czas jest dośc trudny - dwa fundamentalne filary wspólnoty: strefa "euro" (wspólna waluta) oraz strefa "Schengen" (swoboda poruszania się osób w obszarze UE) są dzisiaj pochopnie kontestowane, choć chyba nie zagrożone. Będziemy sie zajmować ważnymi i nie łatwymi sprawami, także tymi, które - być może - nie są jeszcze znane. Nasza prezydencja zbiega się z ostatnim półroczem przewodniczenia Parlamentowi Europejskiemu przez Polaka - prof. Jerzego Buzka. Parlament popiera program polskiej prezydencji i zadeklarował pełne wsparcie dla polskiego rządu w czasie sześciu miesięcy przewodnictwa Polski w Unii. Wiele polskich miast szykuje imprezy powitalne dla polskiej prezydencji na przełomie czerwca i lipca br. Uruchomiono nowy portal: pl2011.eu. Zobacz też: Polska prezydencja Rady UE.

21 czerwca 2011
Po Krakowie (w roku 2000), kolejnym polskim miastem wyróżnionym tytułem Europejskiej Stolicy Kultury będzie Wrocław (w 2016 r.). Werdykt Komisji Selekcyjnej (sześciu przedstawicieli z Polski i siedmiu z innych krajów UE) ogłosił dzisiaj Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Eksperci obradowali w teatrze Stanisławowskim w Starej Pomarańczarni warszawskiego parku "Łazienki". Finaliści - przedstawiciele Gdańska, Katowic, Lublina, Warszawy i Wrocławia - pokazali Komisji wczoraj i dzisiaj ostatnie półgodzinne prezentacje, po czym udzielali odpowiedzi na liczne pytania. W toczącej się od pewnego czasu rywalizacji wygrała stolica Dolnego Śląska - piękne miasto, które nie raz już dało dowód dużych możliwości i umiejętnego wykorzystania otrzymanej szansy. Znakomicie przygotowane do ESK były także Lublin, czy Katowice, wcześniej Łódź. Już po werdykcie Katowice ogłosiły się alternatywną Stolicą Kultury. Wrocławowi będzie towarzyszyć w tej samej roli miasto hiszpańskie. Tam wybór ma być dokonany w najbliższych dniach.

20 czerwca 2011
Polska - obok jedenastu innych członków UE - została upomniana przez Komisje Europejską w związku z wymaganym przestrzeganiem dyrektywy w sprawie odpadów. Termin wdrożenia unijnych regulacji - wprowadzenia niezbędnych własnych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych - upłynął 12 grudnia 2010 r. Komisja zamierza skierować do rządów upomnianych krajów tzw. uzasadnione opinie i zobowiązać je do spełnienia wymagań dostosowawczych w ciągu dwóch miesięcy. Nie dotrzymanie tego prolongowanego terminu daje Komisji prawo wniesienia sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który może nałożyć sankcje finansowych na dany kraj bez konieczności oczekiwania na wyrok.

16 czerwca 2011
Sejmometr.pl to funkcjonujący od niedawna portal - projekt Fundacji ePaństwo, wspieranej w tym zakresie m.in. przez Fundację Batorego. Portal umożliwia łatwe przeglądanie informacji o pracach Sejmu i aktywności posłów. Zawarte tam informacje nabierają szczególnego znaczenia przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Za cztery miesiące - w październiku - obywatele głosujący dołożą swój udział w procesie wyborczym. Wcześniej wybierać będą politycy ustalając partyjne listy kandydatów i przydzielając im numery miejsc. Tak "wspólnymi siłami" zapełnią się ławy sejmowe. Wprawdzie wyborca nigdy nie może być pewny czy głosując na Xa z partii A nie oddaje głosu na Xa ale z partii Z - to pomimo wszystko warto głosować. Następna okazja dopiero w roku 2015. Aby wyrobić sobie pogląd - oceniając czyny, a nie tylko słowa - o wartości tych przedstawicieli narodu, którzy starają się o ponowny wybór - pomocny może okazać się sejmometr.

15 czerwca 2011
Mieszkańcy gminy Kleszczów znajdują się w nietypowej sytuacji - bez wójta (aresztowanej przez CBA 17 maja br.; zwolnionej z aresztu 9 czerwca za poręczeniem 500 tys. zł, ale z sądowym bezterminowym zawieszeniem wykonywania obowiązków wójta) i bez komisarza (wyznaczonego w miejsce wójta przez premiera, ale tylko na czas aresztowania wójta). W ustawie o samorządzie gminnym do przemijających przeszkód w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta zaliczono tymczasowe aresztowanie (art. 28g), natomiast nie uwzględniono środka jaki w tym przypadku zastosował sąd, czyli zawieszenia w obowiązkach. Gminą Kleszczów rządzić będzie sekretarz, ale tylko w granicach wcześniej udzielonych upoważnień. Taki stan będzie trwać do czasu: albo powrotu wójta Kazimiery T. do pracy po wyroku uniewiniającym, albo odbycia ponownych wyborów po wyroku skazującym lub umarzającym postępowanie. Zob. Diariusz REGIOsetu z 20 maja1 czerwca br. (niżej).

14 czerwca 2011
Do końca czerwca związki samorządowe mają przekazać stronie rządowej oficjalne stanowisko w sprawie redukcji deficytu JST. Obecnie trwają konsultacje nad propozycją przewodniczącego zespołu finansów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - Ryszarda Grobelnego, prezydenta Poznania. Według podanego tam referencyjnego poziomu zadłużenia: w 2012 roku dla całego sektora JST nie powinno ono przekroczyć 10 mld zł, w 2013 r. - 6 mld zł, a po 2013 roku mieścić się w ramach 2,5% dochodów całego podsektora JST dzielonych przez 0,6% PKB.

13 czerwca 2011
Komisja Europejska rekomendowała zakończenie negocjacji akcesyjnych z Chorwacją. Ten fakt przypadnie na czas polskiej prezydencji. Przyjęcie Chorwacji w poczet członków Unii Europejskiej może nastąpić 1 lipca 2013 r. Wcześniej ma być zorganizowane w tym kraju referendum. Chorwacja - jako 28 członek UE będzie drugim krajem byłej Jugosławii (po Słowenii) we wspólnocie.

10 czerwca 2011
Według danych Ministerstwa Finansów wszystkie jednostki samorządu łącznie zamknęły rok 2010 deficytem swoich budżetow blisko dwukrotnie mniejszym niż planowano: 15 mld zł (przy dochodach 163 mld zł i wydatkach 178 mld zł) zamiast 26 mld zł. Wykonanie dochodów - 97,6%, wykonanie wydatków - 92,3%. Największa pozycja w dochodach to dochody własne (podatki i opłaty lokalne, z PIT i CIT oraz z majątku samorządów) - 78,6 mld zł. Zobowiązania samorządów wyniosły ponad 50 mld zł; dominowały w tym długoterminowe kredyty i pożyczki (w stosunku do 2009 r. zobowiązania wzrosły o 36,7%). Ponad dwukrotnie wzrosło zadłużenie związane z realizacją projektów unijnych. Po odjęciu "zobowiązań unijnych" w 174 jednostkach ustawowy wskaźnik zadłużenia był wyższy od 50%, w tym w 17 gminach przekroczył 60%. Szczegóły.

7 czerwca 2011
Z badania "Aktualne problemy i wydarzenia" zrealizowanego przez CBOS w maju 2011 roku wynika, że o objęciu 1 lipca tego roku przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej słyszało prawie dwie trzecie dorosłych Polaków (64%). W opinii większości ankietowanych (71%) sprawowanie prezydencji w Radzie UE przyczyni się do poprawy wizerunku naszego kraju w Europie i na świecie. Prawie dwie trzecie (62%) ma nadzieję na zwiększenie wpływu Polski na politykę Unii (CBOS News 15/2011).

6 czerwca 2011
Rozstrzygnięto II edycję konkursu "Laur Gospodarności" organizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Konkurs jest adresowany do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, banków spółdzielczych współpracujących z samorządami oraz Lokalnych Grup Działania i organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich. Podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie zwycięskie "Laury" odebrały: w kategorii "Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej" - gmina Stare Miasto, w kategorii "Rozwój kapitału społecznego" - gmina Recz, w kategorii "Harmonijny rozwój" - gmina Narewka, w kategorii "Harmonijna współpraca: samorząd - bank spółdzielczy" - Bank Spółdzielczy w Skórczu. W drugiej części konkursu, skierowanej do Lokalnych Grup Działania (LGD) i organizacji pozarządowych, zostały przyznane dwie równorzędne nagrody: dla Inicjatywy "Paczka od Rolnika", zgłoszonej przez LGD Dunajec-Biała z siedzibą w Zakliczynie (woj. małopolskie) oraz dla inicjatywy "Miejsca z Duszą", zgłoszonej przez LGD "Wysoczyzna Elbląska", realizowanej przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (woj. warmińsko-mazurskie). Kapituła Konkursu w tym roku postanowiła również przyznać Laur Honorowy dla LGD "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" (woj. wielkopolskie) za całokształt działalności na rzecz rozwoju swojego regionu. Wymieniona LGD jest reprezentowana przez Stowarzyszenie o tej samej nazwie. Pełna lista nagrodzonych.

4 czerwca 2011
22. rocznica pierwszych w naszej powojennej historii częściowo wolnych wyborów do Sejmu oraz całkowicie wolnych wyborów do przywróconego Senatu. Wtedy zwyciężył duch wolności. "Komuna" po 44 latach kończyła żywot nad Wisłą. Tak samo potoczyły się wydarzenia w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tkwiących nie z własnej woli w bloku sowieckim. Posypało się domino spod czerwonej gwiazdy i ona sama też. 4 czerwca (I tura) i 18 czerwca (II tura) Komitet Obywatelski "Solidarność", zdobył wszystko co mógł w Sejmie (dozwolone 35% mandatów w ramach porozumienia zawartego dwa miesiące wcześniej podczas obrad Okrągłego Stołu.) czyli 161 na 460 miejsc, a w Senacie 99 mandatów na 100 wybranych senatorów. Pierwsze całkowicie wolne wybory parlamentarne odbyły się dwa lata później - 27 października 1991 r.

3 czerwca 2011
Wzmocnienie udziału mieszkańców w samorządzie jest tematem podejmowanym przez różne ośrodki władzy, organizacje i obywateli. Prezydencki projekt ustawy tego dotyczący - po konsultacjach w terenie - jest obecnie jeszcze konsultowany z korporacjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. Propozycje uregulowań zgłoszone podczas konsultacji mają być dostępne po zaprezentowaniu uzgodnionego projektu; prawdopodobnie w połowie czerwca br. Zob. Diariusz REGIOsetu z 17 maja, 13 kwietnia31 marca 2011 r. Natomiast Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami na zwołanej konferencji zainaugurowało pilotażowy projekt "Decydujmy razem" - budowania i testowania mechanizmów idei partycypacji publicznej jako mechanizmu wspierającego zarządzanie na poziomie lokalnym. Projekt jest prowadzony w 108 gminach i powiatach z terenu całej Polski. Podczas konferencji przedstawione zostały m.in. polskie, europejskie i światowe przykłady działań w tym zakresie. Organizatorzy konferencji również uważają, że omawiana partycypacja powinna być włączona do naszego systemu prawnego.

1 czerwca 2011
W dwóch gminach - w wyniku wyroków sądowych - zarządu nie sprawują osoby wybrane jesienią 2010 r. Ich obowiązki wykonują powołani przez Prezesa Rady Ministrów: Roman Szełemej - p.o. prezydenta Wałbrzycha (lekarz z tytułem Menedżera Roku 2010 w XI edycji konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia) oraz Jacek Rożnowski - komisarz w gminie Kleszczów (prawnik, zastępował już wcześniej wójtów, m.in. w gminach Drużbice oraz Kluki w tym samym powiecie). W sześciu innych gminach odbyły się dotychczas przedterminowe wybory wójta: w jednej na skutek rezygnacji nowo wybranego wójta, w jednej po sądowym zakazie pełnienia stanowisk publicznych dla urzędującego wójta, w jednej na skutek protestu wyborczego, w której wybrany został ponownie ten sam kandydat na wójta, w trzech pozostałych ponieważ osoby wybrane w 2010 r. zmarły. Niestety zgony są powodem zarządzenia przedterminowych wyborów wójtów w czerwcu i lipcu w trzech kolejnych gminach. Aktualizowany wykaz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba