Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Czwartek 22.02.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2011  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Lipiec 2011 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 lipca 2011
Unia Metropolii Polskich podnosi sprawę tzw. fikcji meldunkowej, czyli przypisania osoby do miejsca formalnego zameldowania a nie do miejsca faktycznego zamieszkania i apeluje do MSWiA o pilne ustalenie metody pozwalającej dokładnie ustalać rzeczywistą liczbę mieszkańców miast (gmin). Według szacunków na przykład w Warszawie mieszka o pół miliona więcej osób niż podaje GUS. Ci dodatkowi mieszkańcy korzystają z infrastruktury miejskiej, ale obliczane przez Ministerstwo Finansów subwencje wyrównawcze czy odpisy od wpływów podatkowych trafiają do miejscowości ich zameldowania. Taki stan rzeczy deformuje również wyliczanie "janosikowego"; w jednych gminach przez uwzględnianie osób trwale nieobecnych, a w innych przez nie uwzględnianie trwale niewidocznych. W ten sposób źle są adresowane grube miliony złotych.

28 lipca 2011
Sopot zyskał miano stolicy polskiej prezydencji. W tym mieście odbywa się wiele ważnych spotkań unijnych pod polskim przewodnictwem. Pozwala na to dobry standard miejscowej infrastruktury hotelowo-kongresowej; sprzyja atrakcyjne położenie. Dziś i jutro spotykają się tam ministrowie do spraw europejskich aby dyskutować nad propozycją Komisji Europejskiej z czerwca br. dotyczącą budżetu UE na lata 2014-2020. Budżet obecnie realizowany (2007-2013) opiewa na 925 mld euro, dyskutowana propozycja na następne siedmiolecie to 972 mld euro. Ostateczne zatwierdzenie pod koniec przyszłego roku, tym nie mniej prezentacja różnych stanowisk i budowanie podstaw przyszłych kompromisów należy do priorytetów naszej prezydencji. Z dyskusji o budżecie UE.

27 lipca 2011
Z ogłoszonych przez Regionalne Izby Obrachunkowe danych wynika, że w roku 2010 wskaźnika wydatków inwestycyjnych gmin na jednego mieszkańca wynosił 772 zł (o 153 zł więcej niż w roku 2009). Najwyższy osiągnęły gminy wiejskie - 861 zł (wzrost o 215 zł). Rozpiętość tych wydatków w poszczególnych województwach była dość znaczna: od 965 zł (wzrost o 284 zł) w woj. świętokrzyskim do 649 zł w woj. opolskim (wzrost o 150 zł) i woj. wielkopolskim (wzrost o 88 zł). Największy przyrost rok do roku w lubelskiem (plus 313 zł), jedyny spadek na Mazowszu (minus 20 zł). Jak co roku rekordzistą okazała się gmina Kleszczów, w której na zadania inwestycyjne w 2010 r. przeznaczono aż 10 682 zł/mieszk. Specyfikę tej gminy (podatki z kopalni i elektrowni Bełchatów) trudno odnosić do innych samorządów tego szczebla, ze stolicą włącznie. Również nie typowa jest druga lokata pod względem majętności: to gmina Nowe Warpno, która odzyskuje ostatnio zaległe spore należności od Urzędu Morskiego z tytułu tzw. podatku od dna morskiego. W ubiegłym roku co czwarta złotówka wydana przez gminy na inwestycje pochodziła z funduszy europejskich. Środki unijne wspierały głównie inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (25,4%), inwestycje w rolnictwie i łowiectwie (22,5%), w transporcie i łączności (18,6%).

25 lipca 2011
W związku z tragicznymi wydarzeniami 22 bm. w Norwegii, polska prezydencja w Radzie UE - w porozumieniu z unijnym koordynatorem ds. zwalczania terroryzmu Gillesem de Kerchove - zadecydowała o zwołaniu posiedzeń grup roboczych, odpowiedzialnych w Radzie Unii Europejskiej za współpracę rządów w zakresie walki z terroryzmem. Decyzją polskiej prezydencji na posiedzenia grup COTER (Committee on Terrorism) oraz TWG (Terrorism Working Group) zaproszeni zostaną przedstawiciele władz norweskich. Posiedzenia obu tych grup roboczych mają zostać przygotowane na wrzesień.

23 lipca 2011
Zespół do spraw samorządu terytorialnego w Kancelarii Prezydenta RP zakończył prace nad projektem ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw. Zebrane wnioski, uwagi, opinie i propozycje dotyczące pierwszego projektu zostały przeanalizowane i wykorzystane z zachowaniem współbrzmienia woli konsultantów społecznych i możliwości realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt ustawy po konsultacjach w wersji z 22 lipca br. do pobrania z serwisu Prezydenta RP.

22 lipca 2011
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, działając w trybie wyborczym, podtrzymał orzeczenie Sądu Okręgowego w Świdnicy zakazujące Mirosławowi Lubińskiemu - kandydatowi w przedterminowych wyborach prezydenta Wałbrzycha - "rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o fałszowaniu podpisów wyborców przez komitet Romana Szełemeja" - również kandydującego na ten wakujący w mieście urząd. Ponadto M. Lubiński ma opublikować sprostowanie na łamach lokalnych portali internetowych. Zob. Diariusz REGIOsetu z 13 lipca br. (poniżej).

21 lipca 2011
Po (szkoda, że nie przed) ujawnieniu się tak olbrzymich kłopotów z równowagą finansową w strefie wspólnej waluty euro (ostatnio za sprawą Grecji, wcześniej Irlandii), Komisja Europejska sformułowała propozycje zmian legislacyjnych, które mają zobowiązać banki do ilościowego i jakościowego wzmocnienia rzeczywiście posiadanych kapitałów. Celem zmian jest wprowadzenie międzynarodowych standardów dotyczących wymogów kapitałowych dla banków, uzgodnionych przez państwa grupy G20, tzw. pakietu Bazylea III. Zgłoszone przez KE propozycje miały by objąć nowymi ustaleniami ponad osiem tysięcy banków o łącznych zasobach 53% światowych aktywów tego sektora. Komisja zgłasza również potrzebę nowych regulacji dotyczących nadzoru bankowego oraz - idąc dalej - wprowadzenia jednolitego zbioru przepisów dotyczących funkcjonowania całego sektora bankowego w UE; stworzenia czegoś na kształt europejskiego zarządu finansowego, mającego w konkretnych okolicznościach moc władczą w danym zakresie nad strukturami danego państwa UE członka eurogrupy. Nawet przeciwnicy pogłębiania integracji stają się bardziej umiarkowani, gdy jeden z fundamentów wspólnoty tak mocno się chwieje. Kraje nie należące do Eurolandu (w tym Polska) uzależniają podjęcie starań o wprowadzenie u siebie wspólnej waluty od efektywnego zreformowania sektora finansów unijnych, eliminującego powtórzenie się podobnych zjawisk kryzysowych. Perspektywa nie jest bliska.

20 lipca 2011
Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok we wniesionej przez grupę posłów na Sejm sprawie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011.21.112 ze zm.) oraz ustawy wprowadzającej Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011.21.113 ze zm.) Wybory parlamentarne w 2011 r. odbędą się według uznanych za konstytucyjne przepisów ustawy Kodeks wyborczy, bez względu na to w jakim terminie Przezydent RP ogłosi datę tych wyborów. Trybunał uznał: za zgodne z ustawą zasadniczą (a) przepisy wprowadzajace sto jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Senatu, (b) głosowanie przez pełnomocnika (moga z tego skorzystać wyborcy, którzy nie mają jak dotrzeć do lokalu wyborczego, liczący co najmniej 75 lat oraz wyborcy z orzeczeniem neipełnosprawności), (c) głosowanie korespondencyjne (dla Polaków przebywających za granicą); za niezgodne z Konstytucją (a) zarządzenie wyborów dwudniowych w wyborach do Sejmu, Senatu i na urząd Prezydenta RP (to rozstrzygnięcie nie dotyczy wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych, nie mających swych odniesień w Konstytucji; w ich przypadku o wyborach dwudniowych każdorazowo musi stanowić regulacja ustawowa), (b) zakaz agitacji wyborczej przy użyciu bilbordów i spotów RTV oraz obwarowanie go sankcją karną (obowiązuje przy tym regulacja, że agitacja wyborcza jest ściśle ograniczona do czasu kampanii wyborczej, tzn. jest wykluczona przed dniem zarządzenia wyborów przez uprawniony do tego organ oraz w czasie 24 godzin przed dniem wyborów, kiedy obowiązuje tzw. cisza wyborcza - niezależnie od tego jak jest nazywana: informacyjna, prospołeczna czy jeszcze inaczej), (c) uzależnienie stosowania Kodeksu wyborczego od terminu zarządzenia wyborów (co składało by w ręce Prezydenta zbyt daleko idące uprawnienia). Wszystkie pozostałe zaskarżone kwestie TK umorzył, tzn. zakończył postępowanie; uznał, że nie dają podstaw do rozpatrzenia ich przez TK. Trybunał obradował w pełnym składzie 15 sędziów. Zdanie odrębne w różnych sprawach zgłosiło dziewięciu sędziów - jedni opowiedzieli się za zawężeniem, drudzy za rozszerzeniem listy przepisów Kodeksu zgodnych z Konstytucją. Rostrzygnięcie jest ostateczne. (Syngn. K 9/11).

19 lipca 2011
Wraz z dzisiejszym wydaniem dziennika Rzeczpospolita ukazał się kolejny Ranking Samorządów w kategoriach: gmina wiejska, gmina z miastem i duże miasto, podsumowujący dane za rok 2010. Bardzo dobre oceny w grupie gminy wiejskie uzyskały: 1. Stepnica (10 miejsce rok temu), 2. Zabierzów (stabilnie wysoko), 3. Świdnica (podobnie), 4 i 5 miejsce zajęły gminy Kobylnica oraz Miedziana Góra (nie oceniane w ubiegłym roku). Wysokie awanse odnotowały gminy: Strawczyn (z 33 na 7 miejsce) i Nowa Słupia (z 41 na 9). W kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie w pierwszej piątce ulokowały się: 1. Mszczonów (przed rokiem 13), 2. Dzierżoniów, 3. Dobczyce, 4. Szczawnica, 5. Witnica (awans z 26 miejsca w poprzednim rankingu). Oceniając miasta na prawach powiatu jury rankingu ustaliło kolejność: 1. Poznań (od czterech lat na czele stawki w tej grupie), 2. Sopot (również na swoim miejscu), 3. Leszno (spektakularny awans z 20 miejsca w ubiegłym roku), 4. Zielona Góra (awans z 11 miejsca poprzednio), 5. Szczecin (trzy miejsca w górę). Rekordowy awans odnotowało Zabrze z 36 miejsca rok temu na 9 obecnie. Informacje o wynikach z poprzednich Rankingów Rzeczpospolitej: Diariusz REGIOsetu z 21 lipca 2010 r. oraz 11 lipca 2009 r.

18 lipca 2011
Sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian konstytucji jednomyślnie przyjęła projekt nowelizacji ustawy zasadniczej zgłoszony przez Prezydenta RP i grupę posłów. Zgodnie z projektem, z konstytucji ma być usunięty artykuł 90 a dodany nowy rozdział Xa regulujący kwestie członkostwa Polski w UE z uwzględnieniem postanowień ratyfikowanego przez Polskę Traktatu Lizbońskiego. W dodanych do ustawy zasadniczej przepisach ma się znaleźć m.in. wysokość progów wyrażania przez polski parlament zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej w relacjach Polski z UE. Ma być także zapisane, że politykę Polski w UE prowadzi rząd, a prezydent w tym zakresie współdziała z premierem i właściwym ministrem. Ta ostatnia sprawa budzi jeszcze pewne rozbieżności zdań, które mogą utrudnić uzyskanie - jeszcze przed końcem tej kadencji parlamentu - poparcia noweli przez co najmniej 2/3 składu izby poselskiej w obecności nie mniej niż połowy ustawowej liczby posłów oraz bezwzględną większością głosów w izbie senatorskiej, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

16 lipca 2011
Szwajcarska fundacja New 7 Wonders prowadzi światowy konkurs na nowe "Siedem Cudów Natury". Spośród 400 nominacji zgłoszonych przez 224 kraje wybrano 261 kandydatów. Z tej puli wyłoniono 28 finalistów, w tym pięć miejsc w Europie, wśród nich nasze Mazurskie Jeziora. Aby "Mazury Cud Natury" znalazły się w światowej siódemce - wszyscy do tego przekonani powinni oddać głos na stronie: fundacji, albo wysyłając SMS na numer 7155 o treści MAZURY (zapisane wielkimi lub małymi literami), koszt całkowity 1,23 zł. Z zagłosowaniem na Cud Natury z Polski nie należy zwlekać, Prezydent Bronisław Komorowski zrobił to dzisiaj odwiedzając Giżycko. Wyniki plebiscytu Fundacja ogłosi 11 listopada br.

15 lipca 2011
Po uroczystej inauguracji polskiej prezydencji w UE rozpoczęły się robocze spotkania w wielu sektorach, m.in.: rolnictwa i rybołówstwa, zdrowia, obronności, wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, rozwoju państw członkowskich. Od dwóch tygodni bez fajerwerków ofensywnie prowadzimy nasze przewodnictwo. Niezrozumiałe w tym czasie były jedynie wątpliwości przedstawicieli kilku ministrów z Eurogrupy, czy w ich obradach powinien uczestniczyć szef polskiego resortu finansów, kraju nie posługującego się jeszcze walutą euro, ale sprawującego prezydencję. Nasz minister Jacek Rostowski pomimo otrzymania zaproszenia, które wystosował do niego przewodniczący Eurogrupy Jean-Claude Juncker, premier Luksemburga, postanowił nie brać udziału w tym spotkaniu, czekając na pełną zgodność stanowisk wszystkich uczestników tej nieformalnej struktury. Posługiwanie się przez nas własna walutą w niczym nie umniejsza wartości polskich rozwiązań w sprawowaniu nadzoru bankowego i doświadczeń w reakcjach na sytuacje kryzysowe. Wszystko to może być pomocne w rozwiązywaniu poważnych problemów finansowych i gospodarczych w strefie euro.

14 lipca 2011
W Ministerstwie SWiA przygotowywane jest rozporządzenie w sprawie zmiany granic niektórych gmin: miasta Skierniewice i gminy Maków (do Skierniewic dołączy 151,85 ha); miasta Wejherowo i miasta Reda (Wejherowo powiększy się o 145,67 ha); gminy Wyry i gminy Kobiór (Wyry zyskają 7,60 ha); gminy Polanów i gminy Malechowo (Polanów zyska 7,77 ha); w gminie miejsko-wiejskiej Jedwabne z obszaru miasta ma być przesunięte 692,85 ha do obszaru wiejskiego; w gminie miejsko-wiejskiej Skarszewy na odwrót - 116,53 ha ma powiększyć obszar miasta, tak samo w gminach miejsko-wiejskich: Barwice (miasto uzyska 2,52 ha), Gostyń (miasto powiększy się o 37,65 ha), Łask (do miasta dołączy 17,63 ha) i Pleszew (obszar miasta zyska 23,25 ha). Nie uzyskał aprobat Ministerstwa m.in. wnioski o zwiększenie obszaru złożone przez urzędy miejskie: Rzeszowa (po raz trzeci), Kwidzyna (po raz drugi), Szczecina. Poskutkowała natomiast wytrwałość Skierniewic.

13 lipca 2011
Do wyborów prezydenta Wałbrzycha zarządzonych na 7 sierpnia br. ma stanąć czterech kandydatów: Mirosław LUBIŃSKI (49) lekarz, obecnie bezpartyjny, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, Roman SZEŁEMEJ (51) lekarz, od 26 maja br. p.o. prezydenta miasta po rezygnacji Piotra Kruczkowskiego, bezpartyjny, rekomendowany przez Platformę Obywatelską, Patryk WILD (37) architekt, bezpartyjny, związany ze Stowarzyszeniem Obywatelski Dolny Śląsk, któremu przewodzi prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz ekonomista Kamil ZIELIŃSKI (28), członek Prawa i Sprawiedliwości. Dwaj z wymienionych kandydowali na urząd prezydenta Wałbrzycha w ubiegłorocznych wyborach samorządowych: Patryk Wild w I turze, Mirosław Lubiński w I i w II turze. (Zob. Diariusz REGIOsetu z 29 kwietnia br.) Tym razem znowu nad wyborami zarządcy miasta krąży widmo prokuratury. Ostatnio Mirosław Lubiński zakwestionował prawdziwość danych osobowych na trzech kartach z 60 nazwiskami - spośród 466 kart zawierających 6600 podpisów wyborców popierających Romana Szełemeja na prezydenta miasta - złożonych w Miejskiej Komisji Wyborczej. Z kolei ten ostatni zgłasza naruszenie prawa przez M.Lubińskiego z tytułu wejścia w posiadanie kart kontrkandydata. Według pierwszych wyjaśnień R.Szełemeja w taki naganny sposób ułatwił sobie zadanie 16-latek zaangażowany do zbierania podpisów. Po tym zdarzeniu szczegółowemu sprawdzeniu powinny podlegać wszystkie karty złożone przez pełnomocników każdego z kandydatów.

11 lipca 2011
Podpisana w ubiegłym tygodniu przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma dostosować treść ustawy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 9 lutego ub.r. (sygn. P 58/08). Trybunał wskazał wówczas niezgodność z ustawą zasadniczą przepisów wiążących wzrost wartości nieruchomości ze sposobem jej wykorzystywania przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji, gdy jej przeznaczenie zostało w tym planie określone tak samo, jak w planie miejscowym, uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r., który utracił moc. Podpisana nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.

9 lipca 2011
Po rozwiązaniu ostatnio struktur Platformy Obywatelskiej w Gorzowie Wlkp. (badana jest sprawa "martwych dusz" na listach członków PO), kolejne bulwersujące wydarzenie w mieście: Tadeusz Jędrzejczak - długoletni ceniony członek Sojuszu Lewicy Demorkatycznej, poseł trzech kadencji, od 1998 r. prezydent Gorzowa Wlkp., oskarżony o działanie na szkodę miasta, przekroczenie uprawnień (korupcja, wyłudzenia), został skazany przez miejscowy Sąd Okręgowy na 6 lat pozbawienia wolności, zakaz pełnienia funkcji publicznych w administracji rządowej i samorządowej przez osiem lat, karę grzywny i zwrot otrzymanych korzyści. Wyrok nie jest prawomocny. Podsądny może nadal sprawować swój urząd. Oskarżenie objęło także kilkanaście innych osób z tego środowiska.

8 lipca 2011
Pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska i przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso wszyscy polscy ministrowie i 26 komisarzy KE omawiają w Warszawie główne priorytety polskiej prezydencji: źródła wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, reformę zarządzania gospodarczego, europejską politykę sąsiedztwa, kwestie klimatyczne oraz nowy, wieloletni budżet Unii Europejskiej. Nastepnie na osobnych spotkaniach poszczególnych ministrów i komisarzy unijnych m.in. szczegóły dyrektyw unijnych w sprawach: aktu o jednolitym rynku, rynku online, jednolitego patentu UE, utworzeniu Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji oraz o polityce spójności i pakiecie legislacyjnym Wspólnej Polityki Rolnej.

7 lipca 2011
Do 20 lipca br. konsultowany jest projekt kontynuacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (formularz opinii). Kontrowersje wzbudza planowane ograniczenie dotacji z 50 do 30%. MSWiA zamierza przeznaczyć na ten cel w latach 2012-2015 kwotę 3,2 mld zł. W roku 2012 gmina bądź powiat ziemski będą mogły realizować tylko po jednym zadaniu i otrzymać do 1 mln zł dotacji, w następnych latach dla powiatów przewidziano dofinansowanie do dwóch projektów, dla gmin bez zmiany, a dofinansowanie będzie mogło sięgać 3 mln zł. Niezadowolenie starostów budzi także utrzymanie podziału środków dla województwa po połowie na drogi gminne i powiatowe - postulują proporcję 40:60. Planowane kwoty w mln złotych dla województw: dolnośląskie - 193,4; kujawsko-pomorskie - 192,5; lubelskie - 239,5; lubuskie - 136,8; łódzkie - 201,4; małopolskie - 228,8; mazowieckie - 308,3; opolskie - 130; podkarpackie - 199,4; podlaskie - 182,6; pomorskie - 173,4; śląskie - 220,5; świętokrzyskie - 161,6; warmińsko-mazurskie - 191,4; wielkopolskie - 264,6; zachodniopomorskie - 175,8.

5 lipca 2011
Prezydenci Krakowa, Wrocławia i Zabrza - na zorganizowanej w Warszawie konferencji - zapowiedzieli przedstawienie w sierpniu br. swojej listy kandydatów na senatorów. Inicjatywie tej sprzyjają także prezydenci Gdyni, Gliwic, Kielc oraz Rzeszowa. Sami prezydenci nie zamierzają startować do Senatu, ograniczają się do udzielenia wskazanym kandydatom silnej rekomendacji. Szczegóły programowe tej inicjatywy nie są znane. Po ustanowieniu okręgów jednomandatowych w wyborach do Senatu, spodziewano się takiego wykorzystania poparcia, jakie uzyskały niektóre komitety prezydenckie w ostatnich wyborach samorządowych (np. 30 wybranych radnych miejskich, powiatowych i wojewódzkich z dwóch komitetów Rafała Dutkiewicza - prezydenta Wrocławia - zdobyło ponad 140 tys. głosów i dodatkowo sam prezydent drugie tyle, a Komitet Wyborczy Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni, wprowadził do Rady Miasta 21 radnych, którzy łącznie z prezydentem zebrali blisko 120 tys. głosów). Starania tej grupy inicjatywnej mają promować osoby zaufania publicznego jednoznacznie odcinające się od "wojny polsko-polskiej" prowadzonej przez znaczących polityków. Jest to wskazanie dla wyborców - także w wyborach do Sejmu - aby odmówić zaufania tym, którzy wszelkimi sposobami starają się dzielić i skłócać Polaków.

4 lipca 2011
W toczącej się między samorządami a Ministerstwem Finansów wymianie stanowisk zmierzających do ograniczenia deficytu w budżetach lokalnych resort otrzymał propozycję samorządów, w której opowiadają się one za uruchamianiem wobec nich procedury nadmiernego deficytu wówczas, gdy deficyt łączny wszystkich samorządów w kraju przekroczy w 2012 r. albo 0,6% PKB albo 10 mld zł. Jest to stanowisko wstępnie satysfakcjonujące Ministerstwo, nawiązujące do wcześniejszych ustaleń. Szczegółowe postulaty zgłoszone ostatnio przez samorządy są obecnie przedmiotem obliczeń w Ministerstwie. Rok 2010 samorządy zamknęły deficytem 15 mld zł.

1 lipca 2011
POLSKA - największy kraj z nowej unijnej dwunastki - rozpoczyna półroczną prezydencję w Radzie UE. To ważne wydarzenie i ważne wyzwanie dla polskiego rządu, mającego dobre notowania we wspólnocie i dużą szansę na znaczne ich wzmocnienie. W Warszawie premier Węgier Victor Orban przekazał prezydencję na ręce premiera Donalda Tuska. Na uroczystą inaugurację do Warszawy przyjechali także: przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, stały przewodniczący Rady Unii Europejskiej Herman Van Rompuy oraz przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso. Od 1 grudnia 2009 r. kompetencje i funkcjonowanie rotacyjnego przewodnictwa Radzie Unii Europejskiej określa Traktat Liżboński. Traktat ten zdjął z przywódcy kraju prezydencji przewodniczenie Radzie UE wprowadzając stałego przewodniczącego, pozostawił natomiast rotacyjne przewodnictwo wszystkich działań sektorowych Rady w rękach rządu danego kraju członkowskiego. Traktat Lizboński wprowadził także formę przewodnictwa grupowego (tzw. trio). Polska będzie tworzyć trio z Danią i Cyprem do końca prezydencji Cypru, czyli do 31 grudnia 2012 r. Pierwszą osiemnastomiesięczną prezydencję grupową wspólnie opracowującą program i wzajemnie udzielającą sobie wsparcia w jego wdrażaniu tworzyły: Hiszpania, Belgia i Węgry. Sprawując prezydencję ministrowie polskiego rządu dzierżyć będą unijne stery w sektorach Rady analogicznych do ich krajowych resortów; będą mogli tam wykorzystać własne doświadczenia pomagające w uporaniu się Unii z najważniejszymi jej problemami.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba