Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Środa 24.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2012  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Czerwiec 2012 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 czerwca 2012
Uczestnicy zakończonego wczoraj kolejnego spotkania przywódców UE (zwanego potocznie "szczytem") osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie odbudowywania zaufanie do gospodarki, wzrostu inwestycji, rozpoczęcia prac nad unią bankową, zachowania jedności i integralności Unii 27 państw członkowskich i jej wspólnego rynku. Po francuskich wyborach prezydenckich Niemcy doznały pewnego osamotnienia na forum Rady Europejskiej, widoczne były nowe alianse. Niezmiennie jednak kwestią najpilniejszą pozostaje od dłuższego czasu wykreowanie stanowiska w sprawie wyprowadzania UE z kryzysu wspólnej waluty, spowodowanego w znacznej mierze brakiem podjętych w porę (czyli wraz z wprowadzeniem euro) rozwiązań fiskalnych dotyczących skoordynowanej a nie rozproszonej polityki budżetowej w całej Unii. Pośpiech w 1999 i 2002 roku wystawia politykom świadectwo naiwności. Gdy "czas najwyższy" w zasadzie już minął, a przywódcy państw unijnych spotykają się i dyskutują - trudno o dobre prognozy. Pomysł aby dalszej integracji podlegało 17 państw strefy euro kosztem dezintegracji Unii jako całości przeczy potrzebie i fundamentalnej idei wspólnoty. Rozwiązania dzielące, a nie łączące, to najlepszy przykład jakie kłopoty sami ze sobą mają ich autorzy. Czarne scenariusze mówią nawet o rozpadzie unii walutowej przed końcem tego roku. Kolejny szczyt już niebawem. Na tym czerwcowym postanowiono również rozpocząć negocjacje akcesyjne z Czarnogórą.

29 czerwca 2012
Sejmowa podkomisja powołana do przygotowania zmiany ustawy o tzw. janosikowym (odpisie z dochodów bogatszych samorządów na rzecz samorządów biedniejszych) zakończyła pracę. Za podstawę obliczania odpisu przyjęto: w miastach od 300 do 500 tys. mieszkańców ? liczbę ludności powiększoną o 2,5%, w miastach od 500 tys. do 1 miliona ? powiększoną o 5%, w Warszawie (1,7 mln mieszkańców) ? powiększoną o 10%. Przyjęto także górną granicę tego odpisu: dla województw to 35% ich wpływów z podatków, dla powiatów ? 45%, dla gmin ? 15%. Taki projekt trafi teraz pod obrady Komisji sejmowych, a następnie pod obrady plenarne Sejmu.

28 czerwca 2012
Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotowuje swoją pozycję wyjściową do wakacyjnych negocjacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz sejmową Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. ZNP jest zdecydowanie przeciwne zmianom przedstawionym przez stronę samorządową Komisji Wspólnej. Centrala Związku podaje następujące zebrane dane: 217 tys. nauczycieli i pracowników oświaty jest gotowych poprzeć ewentualną akcję protestacyjną, 1/3 - opowiada się za ogólnopolską manifestacją w Warszawie, następna 1/3 - za strajkiem ostrzegawczym i blisko 1/3 - za strajkiem ciągłym. Taki sygnał daje do zrozumienia jaką może mieć oprawę nieodległy początek nowego roku szkolnego. Kwestie merytoryczne dotyczą rewizji całego systemu pracy, awansu i wynagrodzeń nauczycieli w sytuacji zgoła odmiennej od tej gdy uchwalano przepisy Karty Nauczyciela i wynikające z niej profity. Strony są zobowiązane do racjonalnego kompromisu, a tego nie zbuduje się przez manifestowanie kategorycznego NIE.

27 czerwca 2012
W piątek, 29 czerwca 2012 r., na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zostaną wręczone dyplomy i certyfikaty absolwentom "Akademii Dobrego Rządzenia" - studiów Master of Public Administration (MPA) oraz szkolenia Mini MPA, przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dedykowanego urzędnikom dwóch jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Miasta Zgierz oraz Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Unikatowe w skali kraju programy zostały opracowane specjalnie pod kątem potrzeb pracowników jednostek samorządowych, tak, aby wyposażyć ich nie tylko w najnowszą wiedzę z zakresu zarządzania w administracji publicznej, ale również w narzędzia do jej skutecznego wykorzystania. Uczestniczyli w nich wykładowcy włoskich uczelni - mediolańskiego Uniwersytetu Bocconi i Uniwersytetu w Udine. Obie jednostki mają doświadczenie w realizacji programów dla samorządów lokalnych i centralnych. Liderem projektu i organizatorem szkoleń jest Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim

25 czerwca 2012
Spośród 274 ofert złożonych przez JST do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie otrzymania dotacji z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. dofinansowanie dostanie 220 powiatów i miast na prawach powiatu. Rozdzielona kwota ogółem wynosi 3,27 mln zł. Lista zakwalifikowanych JST na stronie Ministerstwa.

22 czerwca 2012
Związek Miast Polskich przekazał wczoraj do Sejmu samorządowy projekt ustawy o dochodach JST. Zakłada on wzrost udziału samorządów w PIT: dla gmin - do 48,78%, dla powiatów - do 13,03%, dla województw - do 2,03% oraz wprowadzenie subwencji ekologicznej dla gmin, na terenie których znajdują się obszary chronione. Samorządowcy-autorzy projektu uzasadniają swoje wyliczenia jako rekompensatę za dokonane w ostatnich siedmiu latach zmiany ustawowymi obciążające budżety JST (m.in. wprowadzenia ulgi prorodzinnej, zmiany skali podatkowej, zmiany w podatku od spadków i darowizn, zmiany w publicznym transporcie zbiorowym).

21 czerwca 2012
Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2012 r. ma - wg Ministerstwa Finansów - wynieść 37,26%, o 0,14% więcej niż w 2011 r. Dla powiatów, udział w PIT nie ulega zmianie i wynosi 10,25%, dla województw - 1,6%.

20 czerwca 2012
Według ogłoszonych danych GUS, średnia pensja w administracji państwowej w 2011 r. kształtowała się na poziomie 4,7 tys. zł. Mimo, że wynagrodzenie w samorządach, w tym samym czasie rosło prawie trzykrotnie szybciej, nadal było o 874 zł niższe i wynosiło średnio 3822 zł. Założenia rządowe wymieniają nominalny wzrost średniej pensji w ciągu dwóch lat (w 2013 r.) o 420 zł. W roku 2011 największą dynamikę wzrostu osiągnęła średnia pensja w gminach i miastach na prawach powiatu (o 7,5%), przy jednoczesnej redukcji zatrudnienia w ciągu roku w gminach o ponad 11 tys. pracowników.

19 czerwca 2012
Zakończyła się faza grupowa EURO UEFA 2012, wszystkie drużyny rozegrały po trzy mecze. Najwięcej punktów zgromadziły drużyny: Niemiec (9), Anglii (7) i Hiszpanii (7), najmniej drużyny: Holandii (0), Irlandii (0) i Polski (2). Poza wymienionymi punktowymi rekordzistami w fazie finałowej grają też: Czesi, Francuzi, Grecy, Portugalczycy i Włosi.

18 czerwca 2012
Do przyszłego piątku (29 bm) - termin nieprzekraczalny - samorządy mogą składać wnioski o zwiększenie subwencji oświatowej z utworzonej rezerwy w ramach I tury według dwóch kryteriów: (1) korekty kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 z tytułu błędów statystycznych popełnionych przez kuratoria oświaty lub powstałych w Ministerstwie Edukacji Narodowej przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej, (2) z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r.; tutaj uwzględniany jest wzrost, który nastąpił w I półroczu roku budżetowego 2012. W ramach II tury wnioski będą przyjmowane do 26 października br. i dotyczyć wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2012 r. W tym roku rezerwa wynosi 0,25% subwencji oświatowej ogółem, tzn. ok. 97 mln zł. Wzory wniosków na stronie MEN.

16 czerwca 2012
Prezes Rady Ministrów wyznaczył Jacka Tomasza Rożnowskiego do wykonywania zadań i kompetencji Wójta Gminy Kleszczów w okresie zawieszenia w czynnościach wójta Kazimiery Tarkowskiej, jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu Wójta. Jacek Rożnowski wykonywał już wcześniej takie obowiązki w Kleszczowie (zob Diariusz REGIOsetu z 20 maja15 czerwca 2011 r.)

15 czerwca 2012
Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego". Spośród 207 ofert złożonych przez jednostki samorządy terytorialnego, do otrzymania dotacji w ramach Programu zakwalifikowanych zostało 185 jednostek, których oferty spełniły formalne i merytoryczne warunki konkursu. Przyznana kwota dotacji ogółem wyniosła ponad 1,55 mln zł. Podmioty, którym przyznano dotacje powinny w terminie 10 dni (liczy się data wpływu) przekazać do właściwego Wojewody oświadczenia o przyjęciu dotacji. Lista JST zakwalifikowanych do dofinansowania na stronie Ministerstwa.

14 czerwca 2012
Wśród 31 laureatów rozstrzygniętego ostatnio XXII Konkursu "Teraz Polska" obok 25 firm znalazło się 6 gmin: Stare Miasto - jedna z najszybciej rozwijających się gmin wiejskich, w które ulokowało swoje inwestycje kilka dużych firm zagranicznych, Krakowie - zyskujący pozycję silnego gracza wśród światowych liderów do wyboru miejsca na centra usług biznesowych, Białystok - z wiodącymi branżami: przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł elektromaszynowy, tekstylny i drzewny, Polanica-Zdrój - nowoczesny kurort, krajowy lider o europejskim poziomie usług, Trzebnica - z pokaźnym dorobkiem inwestycyjnym w budowie dróg, gospodarki odpadami i rewitalizacji części miasta oraz Kórnik - gmina z siedzibami i oddziałami dużych koncernów międzynarodowych i krajowych firm spedycyjnych i transportowych.

13 czerwca 2012
Z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego, odbyło się spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej, poświęcone przegotowanemu przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa raportowi "Polska wieś 2012". Konkluzje wynikające z raportu: (1) nasze rolnictwo dobrze wykorzystuje możliwości rozwoju wynikające z dostępu do wspólnotowego rynku i instrumentów wspólnej polityki rolnej, (2) powoli ale systematycznie ubywa najmniejszych a przybywa gospodarstw silnych ekonomicznie, (3) występuje wyraźne zróżnicowanie regionalne poziomu i standardu gospodarstw wiejskich między Polską wschodnią, północną i zachodnią, (4) choć rolnictwo jest i pozostanie podstawą gospodarki wiejskiej, szczególnej dbałości wymaga pozarolniczy rozwój wsi, stwarzanie warunków życia i pracy wszystkim tym, którzy z rolnictwa chcą odejść ale nadal chcą pracować i mieszkać na wsi, (5) dobre rolnictwo potrzebuje właściwego otoczenia gospodarczego i społecznego, w tym bliskich żywotnych małych miast.

12 czerwca 2012
Od 22 czerwca do 13 lipca br. gminy i powiaty, które na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszk. planuja inwestycje z zakresu oświaty, zaopatrzenia w wodę, a także budowy oraz remontu dróg i potrzebują na to funduszy - mogą składać wnioski o pożyczkę w ramach V edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego (SPP) Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Tym razem łączna pula środków wynosi 10 mln złotych. Oprocentowanie pożyczek wyliczane jest na podstawie średniej wartości wskaźnika WIBOR trzymiesięcznego i obecnie wynosi 4,97%. Pożyczka może zostać zaciągnięta na sfinansowanie 100% wartości zadania inwestycyjnego brutto. Jej maksymalna wysokość wynosi 1 mln zł. Do tej pory Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - w ramach trzech zakończonych dotąd edycji SPP - udzielił pożyczek na kwotę ponad 20 mln złotych. Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl.

11 czerwca 2012
Fundacja Wspomagania Wsi zorganizowała w ubiegłym tygodniu konferencję pn. "Organizacja odbioru odpadów w gminach wiejskich". Podczas obrad wypunktowano wiele korzyści, z jakimi wiąże się wejście w życie nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami: (1) objęcie przepisami wszystkich mieszkańców; w każdej gminie zbierane będą wszystkie odpady (nie będzie pokusy aby je samemu spalać, bądź wywozić gdziekolwiek), (2) przepisy otwierają możliwość tworzenia systemu segregacji odpadów w gminie, a tym samym pozyskiwania surowców wtórnych - źródła korzyści finansowych dla gminy (zamiana śmieci na towar), (3) otworzenie nowych możliwości do działania w partnerstwie publiczno-prywatnym. Przedstawiciel Politechniki Warszawskiej podał podczas konferencji wyliczenia, z których wynika, że gmina licząca ok. 120 tys. mieszkańców może osiągnąć z przeróbki śmieci do 20 mln zł rocznie.

8 czerwca 2012
W Warszawie na Stadionie Narodowym meczem Polska-Grecja (1:1) rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO UEFA 2012. Jest to największa impreza sportowa jaką gościmy w Polsce. Współorganizatorem EURO 2011 jest sąsiednia Ukraina. Harmonogram mistrzostw obejmuje 15 meczów W Polsce (5 w Warszawie, w tym mecz otwierający turniej, 4 w Gdańsku, po 3 w Poznaniu i Wrocławiu) i 16 na Ukrainie (5 w Kijowie, w tym zamykający mistrzostwa mecz finałowy, 5 w Doniecku, po 3 we Lwowie i Charkowie). W pierwszej fazie mistrzostw (grupowej) Polacy - poza meczem otwarcia - rozegrają mecze: z Rosją i Czechami.

7 czerwca 2012
Wczoraj wieczorem otwarte zostało autostradowe połączenie Warszawy z Europą. Na zbudowanym po zachodniej stronie stolicy fragmencie autostrady A2 przejściowo - na kilku niewielkich odcinkach - obowiązują jeszcze ograniczenia prędkości. Nie zmienia to faktu, że można już bez zjeżdżania z autostrady dojechać z Warszawy do Lizbony i wszystkich kolejnych stolic po drodze. Jednocześnie oddana do użytku została wyremontowana, zmodernizowana i przedłużona stołeczna trasa toruńska będąca częścią północnej obwodnicy Warszawy.

5 czerwca 2012
W Polsce zakwaterowało się i trenuje 13 spośród 16 narodowych reprezentacji piłkarskich uczestniczących w EURO 2012: ANGLII - w Krakowie, stadion Hutnika, CHORWACJI - w Warce, stadion przy centrum pobytowym, CZECH - we Wrocławiu, stadion miejski, DANII - w Kołobrzegu, stadion miejski, GRECJI - w Jachrance, stadion miejski w Legionowie, HISZPANII - w Gniewinie, stadion gminny, HOLANDII - w Krakowie, stadion Wisły, IRLANDII - w Sopocie, stadion miejski w Gdyni, NIEMIEC - w Gdańsku, stadion miejski, POLSKI - w Warszawie, stadion Polonii, PORTUGALII - w Opalenicy, stadion miejski, ROSJI - w Warszawie, stadion miejski w Sulejówku, WŁOCH - w Krakowie, stadion Ceracovii. Pozostałe trzy drużyny kwaterują na Ukrainie: FRANCJI - w Doniecku, SZWECJI - w Kijowie oraz UKRAINY - w Kozinie pod Kijowem. Rozpoczęcie turnieju w piątek 8 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie meczem Polska-Grecja. Duńczyków, Niemców i Portugalczyków czekają - w fazie grupowej - najdłuższe loty na mecze w Charkowie, pokonanie nawet 1757 km z tak odległego Kołobrzegu. Jednak najwięcej podróżować będą na swoje mecze Holendrzy (łącznie pokonają samolotami na trzy mecze do Charkowa i z powrotem ponad 8 tys. km), najmniej Czesi rozgrywający wszystkie mecze we Wrocławiu, gdzie sie zakwaterowali i Szwedzi, którzy również mają swoje trzy mecze w miejscu zakwaterowania, czyli w Kijowie. Naszym gościom życzymy - Czujcie się w Polsce jak u siebie - Feel Like At Home in Poland.

4 czerwca 2012
"Święt0 Wolności". 4 czerwca 1989 r. w częściowo wolnych wyborach do Sejmu i w pełni wolnych do Senatu do urn poszło 62% uprawnionych Polaków. W sposób jednoznaczny dali wyraz swoim oczekiwaniom. Mandaty zdobyło zaledwie pięciu posłów ze strony koalicji PZPR-owskiej (w tym tylko dwóch z tzw. listy krajowej ułożonej z samych partyjnych bonzów) choć - na podstawie umowy zawartej podczas obrad "okrągłego stołu" - strona rządowa miała do obsadzenia mandatów 299, a strona solidarnościowa - 161. Do Senatu 4 czerwca nie wszedł nikt spoza kandydatów figurujących na liście ówczesnej "Solidarności". Obie strony były zaskoczone: rządząca - tak sromotną klęską, solidarnościowa - tak ogromnym zwycięstwem. Było wiele obaw co dalej. W gorączkowej atmosferze strony zgodziły się na szybkie dokonanie zmian w ordynacji. 12 czerwca Rada Państwa wydała stosowny dekret umożliwiający przeprowadzenie II tury (zabieg wyjątkowy, nie stosowany w wyborach parlamentarnych) aby w ten sposób "dosztukować" do grona posłów 33 kandydatów z owej listy krajowej. Lokale wyborcze otwarto ponownie 18 czerwca - to głosowanie pozbawione już było nawet okrojonego przymiotnika "wolne". Frekwencja wyniosła 25%. Po obu turach partie kontynuatorki starego układu (kończąca żywot PZPR, wiecznie żywe PSL i dekoracyjne SD) miały w trzech klubach razem 192 posłów. W Senacie tylko jeden mandat wydostał się poza krąg solidarnościowy. Tak w trudzie różnych negocjacji odradzała się nasza wolna Rzeczpospolita. Warto pamiętać, warto doceniać, warto chronić. Wybrany 23 lata temu Sejm i Senat działały nie wiele ponad dwa lata. W pełni wolne wybory parlamentarne odbyły się 27 października 1991 r.

1 czerwca 2012
Według informacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji projekt pt. "Budowa wielkopolskiej sieci szerokopasmowej" - zaakceptowany ostatnio przez Komisje Europejską - obejmuje budowę sieci szerokopasmowej w technologii NGA (nowej generacji). W ramach projektu powstaną sieci z węzłami - szkieletowa oraz dystrybucyjna. Realizacja inwestycji wartej ok. 400 mln zł zapewni mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz jednostkom publicznym na terenie niemal całego województwa szybki i bezpieczny dostępu do komunikacji elektronicznej, informacji oraz usług oferowanych poprzez internet. Ma to szczególne znaczenie na obszarach wiejskich i w małych miastach.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba