Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 23.09.2023
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2012  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Lipiec 2012 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 lipca 2012
Departament Nadzoru MSW ogłosił informację o działalności straży gminnych (miejskich) z oceną współpracy straży z Policją w 2011. Na wstępie podkreślono, że dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w kraju konieczne jest angażowanie się do wspólnych działań - szczególnie działań profilaktycznych i informacyjnych - władz samorządowych, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych. Ze strony władz samorządowych w 2011 r. w wielu gminach działało łącznie 575 oddziałów straży (w tym 26 w Warszawie). Stopień nasycenia oddziałami straży w poszczególnych województwach był następujący: w zachodniopomorskiem - średnio jeden oddział w co drugiej gminie, w lubuskiem, pomorskiem, dolnośląskiem i śląskiem - w co trzeciej, w warmińsko-mazurskiem, opolskiem i wielkopolskiem - w co czwartej, w świętokrzyskiem, małopolskiem i kujawsko-pomorskiem - w co piątej, w podkarpackiem - w co siódmej, w łódzkiem - w co ósmej, w podlaskiem i lubelskiem - w co dziesiątej oraz w mazowieckiem (bez Warszawy) - średnio w co dwunastej gminie był w 2011 r. oddział straży. W 575 oddziałach w kraju w roku 2011 zatrudnionych było 9833 strażników (w stosunku do roku 2000 gdy było 427 oddziałów wzrost o 46%) oraz 1425 pracowników administracyjnych (w roku 2000 było ich 503, wzrost o 183%). Czym zajmowały się straże? W 2011 r. najwięcej ujawnionych wykroczeń dotyczyło: bezpieczeństwa i porządku w komunikacji - 61%, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - 11%, czynów przeciwko urządzeniom pożytku publicznego - 7%, przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu - 6%, przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia - 2%, przeciwko obyczajności publicznej - 2%. W ubiegłym roku strażnicy podjęli prawie 3 mln interwencji (średnio niespełna jedna interwencja dziennie na jednego strażnika). W wyniku tych interwencji nałożyli ponad 1,4 mln mandatów na łączną kwotę ponad 168 mln zł (średnio jeden mandat = 120 zł), w pozostałych przypadkach zastosowali pouczenie, ostrzeżenie bądź zwrócenie uwagi. Cytowana informacja nie podaje jakie były roczne koszty zatrudnienia, wyposażenia, infrastruktury i utrzymania gotowości oddziałów straży. Publikowane budżety niektórych gmin wskazują, że inwestycja w straż jest wysoce opłacalna. Dochody z radarowych i fotoradarowych mandatowych kontroli wydatnie zwiększają zasoby finansowe gmin, nie kiedy są największą pozycją w ich budżecie. Zob. Diariusz REGIOsetu z 29 marca 2012 r.

30 lipca 2012
Jak informuje Związek Miast Polskich samorządy przygotowują własny projekt nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty. Uzgodnienia między związkami samorządowymi mają zapaść do końca sierpnia br. Następnie ? we wrześniu ? projekt trafi do wszystkich JST z prośbą o uwagi, a w przypadku pozytywnej reakcji - o poparcie. Ma on w pełni odzwierciedlać tezy, które samorządowcy przedłożyli już wszystkim zainteresowanym stronom. Ostateczne decyzje co do kształtu obu nowelizacji mają zapaść podczas zaplanowanego na wrzesień Samorządowego Kongresu Edukacji w Warszawie. Zob. Diariusz REGIOsetu z 25 lipca 2012 r. i 28 czerwca 2012 r.

28 lipca 2012
Sejm znowelizował ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja zakłada, że wystarczy PESEL i dowód osobisty, prawo jazdy, albo paszport, by potwierdzić, że pacjent ma prawo do opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Ustawa zakłada sprawną wymianę informacji pomiędzy Centralnym Wykazem Ubezpieczonych w NFZ, a rejestrami ZUS i KRUS dostępną on line w recepcji szpitala lub przychodni. Sejmowa Komisja Zdrowia wniosła do projektu poprawkę - przesunęła start systemu z 1 września 2012 r. na 1 stycznia 2013 roku. Czy ten termin zostanie dotrzymany?

27 lipca 2012
Od dzisiaj osoby mieszkające nie krócej niż trzy lata w Gdyni, Sopocie, Gdańsku, Elblągu, Olsztynie lub na terenie powiatów: puckiego, gdańskiego, nowodworskiego, malborskiego, elbląskiego, braniewskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego, olsztyńskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego - mogą zwracać się do konsulatów Federacji Rosyjskiej w Gdańsku i Warszawie oraz do rosyjskich centrów wizowych w Gdańsku, Olsztynie i Warszawie o specjalne zezwolenia uprawniające do bezwizowego ruchu po niemal całym obszarze obwodu kaliningradzkiego. Wchodzi bowiem w życie podpisana ponad pół roku temu umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego. Zgodnie z jej zapisami mieszkańcy wymienionych terenów będą mogli wielokrotne przekraczać polsko-rosyjską granicę państwową bez wiz, a jedynie na podstawie zezwolenia (opłata 20 euro, możliwe zwolnienia) wydawanego na dwa lub pięć lat i dowodu tożsamości. Jest to pierwszy przypadek, gdy UE zgodziła się na odstępstwo od zasady, że małym ruchem granicznym objęte są tereny w promieniu większym niż 30 km od granicy. Przyjęto tu formułę 50 km plus ze względu na unikalne geograficznie położenie Królewca/Kaliningradu. Polska jako członek Unii Europejskiej konsekwentnie przyjmuje rolę łącznika między Moskwą a Brukselą. Obwód kaliningradzki liczy 15 tys. km2 i 947 tys. mieszkańców, z których około 1/5 ma już od pewnego czasu wizy schengeńskie, umożliwiające swobodne poruszanie się po wszystkich krajach UE. Tekst umowy.

26 lipca 2012
Niejasne przepisy nakładające opłaty przy udostępnianiu informacji publicznej ograniczają konstytucyjne prawa obywateli - tak uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001.112.1198 ze zm.), podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom, jakie poniesie w związku ze sposobem udostępnienia wskazanym przez wnioskodawcę lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. W ocenie Rzecznika występuje prawdopodobieństwo niekonstytucyjności art. 15, gdyż regulacja nie spełnia zasad prawidłowej legislacji poprzez brak precyzyjnego zdefiniowania pojęcia "dodatkowe koszty". Wymagane jest też umożliwienie kontroli nad decyzjami organów w tej materii, a do tego potrzebne jest ustawowe zobowiązanie organu do wydania decyzji administracyjnej odnośnie wymienionych kosztów.

25 lipca 2012
Trwające rozmowy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), samorządów i nauczycielskich związków zawodowych na temat zmian w Karcie Nauczyciela - powinny objąć także samorządowe propozycje zmian w przepisach ustawy o systemie oświaty. Samorządy dopominają się możliwości uelastycznienia sieci szkół wobec niżu demograficznego. Jasne stanowisko sprzeciwiające się ważnym zmianom reprezentuje Związek Nauczycielstwa Polskiego (zob. Diariusz REGIOsetu z 28 czerwca 2012 r.) Tylko MEN nie precyzuje wyraźnie swojego stanowiska. Strona rządowa czeka, aż związki zawodowe z samorządowcami uzgodnią zmiany, a wtedy MEN bezboleśnie nimi rozporządzi. Podejście wygodne, choć nie wiele mające wspólnego z obowiązkami ministerstwa. Czy podczas planowanego na 7 sierpnia kolejnego spotkania w ministerstwie edukacji resort ustosunkuje się do propozycji samorządowych, czy będzie tak jak na spotkaniu lipcowym - miękki balans między stronami nierządowymi.

23 lipca 2012
Według danych Miniserstwa Administracji i Cyfryzacji pod koniec września Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przeanalizuje kwestie ograniczeń blokujących zdolność do kooperacji samorządów na obszarach metropolitalnych. Samorządowcy m.in. ze Śląska i Zagłębia od lat domagają się uchwalenia ustawy metropolitalnej. Obecny kierunek to prace nad przygotowaniem założeń zmian w obowiązujących przepisach, a nie nowa ustawa metropolitalna. Zmiany mają zapewnić rozwiązania ramowe i elastyczne, nie narzucające jednego modelu, nie zaadresowane do jednej lokalizacji w kraju, ale otwierające drogę do kooperacji przy użyciu różnych form i narzędzi. Docelowo może to być powiat metropolitalny, ale po jakiejś fazie przejściowej. Jak widać wszystko w tej sprawie jest we wczesnych zarysach.

22 lipca 2012
Po zebraniu licznych opinii i uwag do pierwszego projektu Założeń Krajowej Polityki Miejskiej zaprezentowanego 21 maja br., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało nowy projekt. Najważniejsze zmiany w dokumencie dotyczą wyjaśnienia, iż polityka miejska jest przeznaczona do wszystkich miast, rozumianych funkcjonalnie, zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Doprecyzowano również rolę Założeń (?) jako dokumentu zawierającego podstawowe definicje, zasady oraz zarys celów i systemu realizacji, które stanowią kierunkowe propozycje do dalszych prac nad rozwiązaniami szczegółowymi. Obecnie nowy projekt Założeń przekazany zostanie pod obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a następnie kolejno Komitetu Europejskiego, Komitetu ds. Cyfryzacji oraz Komitetu Stałego Rady Ministrów, a później Radzie Ministrów.

21 lipca 2012
Wczoraj oficjalnie ruszyła samorządowa kampania "Stawka większa niż 8 mld", podczas której zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o dochodach JST. Projekt umożliwia przesunięcie z budżetu centralnego do samorządów 8 mld zł, co ma zapewnić im równowagę finansową. Według autorów projektu, zmiany w systemie podatkowym z lat 2006 i 2007 - wprowadzenie dwustopniowej skali podatkowej oraz nowych ulg prorodzinnych - spowodowały ubytek 6,8 mld zł w budżetach JST, o kolejne 200 mln zł zmniejszyły się dochody JST po wejściu w życie w 2006 r. nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o 150 mln zł po zmianach w ustawie o spadkach i darowiznach. Ustaw, które rodzą wielomilionowe skutki dla gmin, powiatów i województw jest znacznie więcej. Podstawowym założeniem projektu jest zwiększenie procentowego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): gmin z obecnych 39,34% do 48,78%, powiatów - z 10,25% do 13,03% oraz województw - z 1,6% do 2,03%. Proponowane przepisy wprowadzają także subwencję ekologiczną dla gmin, na terenie których znajdują się obszary chronione (200 zł rocznie od każdego hektara obszaru chronionego). Zob. Diariusz REGIOsetu z 21 i 22 czerwca 2012 r. Ogólnie projekt przewiduje przywrócenie zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych JST, zgodnie z gwarancjami konstytucyjnymi. Akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy potrwa do 4 października br. Więcej informacji na stronie akcji.

20 lipca 2012
Dzisiaj traci moc art. 10 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Skarb Państwa i samorządy zostały uwolnione od obowiązku przekazywanie Polskiemu Związkowi Działkowców (PZD) w nieodpłatne użytkowanie gruntów stanowiących ich własność, przeznaczonych w planie zagospodarowania pod rodzinne ogrody działkowe. Pozostałe zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny liczne przepisy wymienionej ustawy stanowiące podstawę funkcjonowania PZD stracą moc 21 stycznia 2014 roku, albo wcześniej jeżeli przed tą datą zastąpi je nie naruszająca ustawy zasadniczej nowa regulacja prawna dotycząca ogrodów działkowych. Zob. Diariusz REGIOsetu z 12 lipca 2012 r.

19 lipca 2012
Po ujawnieniu podejrzeń o nepotyzm, kumoterstwo, omijanie prawa i partyjniactwo godzące w interes społeczny, szerzące się wśród prominentnych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, nadzorujących agencje, przez które przepływa olbrzymi strumień unijnych dotacji dla rolników - Komisja Europejska zażądała od strony polskiej pilnego wyjaśnienia formułowanych nieprawidłowości.

18 lipca 2012
Pomoc w przygotowaniu się samorządów do wykorzystania funduszy unijnych w latach 2014-2020 oferuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przez dotacje z nowych konkursów, finansowanych z Programu Pomoc Techniczna oraz z Mechanizmu Finansowego EOG. W kolejnym budżecie unijnym nacisk będzie kładziony na współpracę. Samorządy będą musiały ściślej ze sobą współpracować, tworzyć funkcjonalne obszary miejskie, wzmacniać jakość usług publicznych itp. Dziś wielu samorządom brakuje doświadczeń w realizowaniu tego typu projektów. Warto zatem z pomocą unijnych środków przetestować w praktyce rozwiązania przydatne w kolejnej perspektywie finansowej UE. Więcej informacji...

17 lipca 2012
Dziennik Rzeczpospolita ogłosił doroczny (piętnasty już) ranking samorządów podsumowujący rok 2011. Badanie przeprowadzono dwuetapowo, najpierw na podstawie danych ministerstwa finansów Kapituła dokonała wyboru 64 miast na prawach powiatu (tradycyjnie w Rankingu nie bieże udziału Warszawa), 250 pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich. Wszystkie wybrane JST w drugim etapie udzielały odpowiedzi na 15 pytań rozesłanej do nich ankiety. Tytuł najlepszej gminy wiejskiej utrzymała Stepnica (także laureat ubiegłoroczny - zob. Diariusz REGIOsetu z 21 lipca 2011 r.); ponadto gmina ta zdobyła drugie miejsce w kategorii "Innowacyjny Samorząd". W grupie gmin miejskich i miejsko-wiejskich wszystkich wyprzedził w tym roku Kołobrzeg. Natomiast najlepszymi polskimi miastem na prawach powiatu w klasyfikacji zbiorczej został Gdańsk, który zdetronizował sześciokrotnego zwycięzcę - Poznań (w tym roku na pozycji wicelidera). Na miejscu trzecim uplasował się Sopot, na czwartym Wrocław. Pod względem efektywnego pozyskiwania funduszy unijnych na czele dużych miast stanął Konin, na czele pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich - Uniejów, a na czele gmin wiejskich - Stara Kamienica.

16 lipca 2012
Podczas wczorajszej letniej niedzieli nad terenami powiatów: świeckiegotucholskiego w woj. kujawsko-pomorskim, kwidzyńskiego, starogardzkiegosztumskiego w woj. pomorskim oraz czarnkowsko-trzcianeckiegopilskiego w woj. wielkopolskim przeszły gwałtowne nawałnice i trąba powietrzna niszcząc setki hektarów lasów w rejonie Borów Tucholskich oraz ponad sto zabudowań, wiele pojazdów, maszyn i urządzeń. Śmierć poniosła jedna osoba w zawalonym domku letniskowym. Nadal trwają prace nad usuwaniem skutków, uczestniczy w tym blisko 1200 strażaków zawodowych i z ochotniczych straży pożarnych. Po nawałnicy, która dwa tygodnie wcześniej niemal doszczętnie zniszczyła miasto Bisztynek - to kolejne tego lata tak znaczne szkody wywołane siłami natury.

15 lipca 2012
Warszawa zyskała drugie lotnisko - Mazowiecki Port Lotniczy w Modlinie, który przyjął dzisiaj pierwszy rejsowy samolot z Budapesztu. Port został wpisany do rejestru lotnisk cywilnych, może obsługiwać regularne rejsy statków powietrznych, jest nastawiony na rejsy tanich przewoźników, którzy oferują loty krótkiego i średniego zasięgu do kilkudziesięciu miast w Europie, a także loty krajowe. Lotnisko "Warszawa-Modlin" jest położone w odległości 37 km od centrum stolicy, łączony dojazd z centrum koleją do stacji PKP Modlin i autobusem na samo lotnisko zajmuje teraz ok. jednej godziny. Po zakończeniu modernizacji linii kolejowej i przedłużeniu torów do samego portu lotniczego czas dojazdu ma się skrócić o połowę. Lotnisko dysponuje drogą startową o długości 2500 m, może przyjmować nawet takie samoloty jak: Airbus A320 czy Boeing 737 i obsługiwać do 5000 pasażerów dziennie. Łączny koszt modernizacji istniejącej infrastruktury powojskowej oraz budowy nowej związanej z obsługą samolotów, pasażerów i ładunków wyniósł ok. 370 mln zł, w tym środki unijne to ok. 166 mln zł. Jesienią port lotniczy "Warszawa-Modlin" zostanie wyposażony w system nawigacji ILS kategorii II, co umożliwi lądowanie samolotów w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

12 lipca 2012
Trybunał Konstytucyjny - po rozpatrzeniu wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005.169.1419) - uznał za niezgodne z konstytucją 24 artykuły tej ustawy, liczącej 50 artykułów (syng. K 8/10). Zakwestionowane przepisy stracą moc po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku TK w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem jest art. 10 ustawy, który przestanie obowiązywać w dniu publikacji, co oznacza natychmiastowe wygaszenie możliwości nieodpłatnego przekazywania przez samorządy gruntów w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców (PZD). Niewykonanie we wskazanym terminie wyroku Trybunału spowoduje powrócenie pełni praw rzeczowych do właścicieli (Skarbu Państwa oraz samorządów) gruntów działkowych. Wygaśnie bowiem zarówno prawo użytkowania wieczystego, jak i prawo użytkowania gruntów przyznane PZD. W komunikacie TK zaznaczono, że nowe przepisy, powinny być przygotowane w sposób szczególnie rozważny i przy uwzględnieniu wszystkich skutków, jakie pociąga za sobą stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Omawiany wyrok dotyczy ustawy, którą - krótko przed podwójnymi wyborami w 2005 r. - uchwalił Sejm i Senat oraz podpisał Prezydent (czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji - art. 126 ustawy zasadniczej) - wszyscy, jak się okazuje, z pogwałceniem konstytucji. Odrzucenie przez Trybunał połowy przepisów ustawy jaskrawo pokazuje ułomność procesu legislacyjnego i sprawność politycznego populizmu. Przed obecnym Sejmem niełatwe zadanie pogodzenia wymogów prawa i ważnych spraw społecznych; działkowców jest blisko milion, z ogrodów korzystają z rodzinami, co powiększa tę liczbę do około czterech milionów osób.

10 lipca 2012
Rada Ministrów wydała rozporządzenie przywracające Wałbrzychowi status miasta na prawa powiatu. Liczba miast-powiatów zwiększy się do 66. Po reformie administracyjnej z 1999 r. każde z 49 wcześniejszych miast wojewódzkich mogły uzyskać taki status. Nie skorzystały z tego dwa: Ciechanów i Piła. W 2002 r. ówczesne władze Wałbrzycha zdecydowały o rezygnacji z posiadanych uprawnień - 120-tysięczny Wałbrzych został gminą miejską w powiecie wałbrzyskim; tak jest dzisiaj i będzie do końca grudnia br. Od pewnego czasu starano się odwrócić pochopną decyzję rajców. Wydane rozporządzenie załatwia z dniem 1 stycznia 2013 r. sprawę miasta oraz ustala nowe granice ziemskiego powiatu wałbrzyskiego. Po zmianie w jego granicach znajdą się gminy: miejskie - Boguszów-Gorce, Jedlina ZdrójSzczawno-Zdrój, miejsko-wiejskie - GłuszycaMieroszów oraz wiejskie - Czarny Bór, Stare BogaczowiceWalim. Liczba mieszkańców powiatu ziemskiego zmniejszy się o 2/3. Łączenie uprawnień gminnych i powiatowych w jednym urzędzie i w jednych rękach prezydenta Wałbrzycha ma korzystnie wpłynąć na rozwój miasta, zwiększyć jego budżet i szanse na uzyskania wsparcia finansowego ze środków pomocowych UE i innych zewnętrznych, powiększyć poziom lokalnego kapitału społecznego. Tym nie mniej rodzą się pewne wątpliwości prawne czy ta decyzja RM ma pełne podstawy w świetle obowiązujących ustaw samorządowych i innych regulacji związanych z działnością władz lokalnych.

9 lipca 2012
Obradujący w pierwszym tygodniu lipca w Sieniawie na podkarpaciu Konwent Marszałków Województw RP przyjął memorandum w sprawie przyszłości Telewizji Polskiej oraz szereg stanowisk w sprawach: (1) obrony regionalnych ośrodków mediów publicznych; (2) zakresu i zasad kontraktu terytorialnego; (3) zmiany systemu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych regulowanych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy; (4) wzmocnienia roli klastrów gospodarczych w kreowaniu rozwoju regionów oraz wzmocnienia w polityce władz centralnych roli specjalnych stref ekonomicznych w inicjowaniu i animacji powiązań klastrowych; (5) bezterminowego przedłużenia funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych; (6) przebiegu dróg krajowych zastępowanych nowo wybudowanymi drogami ekspresowymi i związaną z tym inicjatywą ustawodawczą Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; (7) podjęcia wspólnej inicjatywy przez Jednostki Samorządu Terytorialnego i przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (a) na rzecz budowy dróg łącznikowych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych), zapewniających połączenia z autostradami i drogami ekspresowymi na terenie kraju, (b) na rzecz odbudowy dróg samorządowych (wojewódzkich, powiatowych i gminnych), zniszczonych w związku z budową autostrad i dróg ekspresowych na terenie kraju; (8) wskazania problemów wymagających podjęcia działań w ramach Narodowego Programu Odnowy Melioracji i Rozwoju Retencji; (9) wydania jednolitej interpretacji odnośnie podmiotu właściwego w sprawach podatku VAT; (10) zmian aktów prawnych regulujących organizację Ratownictwa Medycznego; (11) kontynuacji Linii Współpracy podmiotów publicznych administracji rządowej i samorządowej na rzecz budowy otwartego państwa oraz ukierunkowanych na użytkownika usług e-administracji w Polsce; (12) uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych; (13) projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w  części dotyczącej deregulacji zawodu przewodnika turystycznego i działalności regulowanej pilota wycieczek (Dz.U. 2004.223.2268 ze zm.); (14) powołania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych i ich współpracy; (15) utworzenia i określenie składu Zespołu Porozumiewawczego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej; (16) współpracy Samorządów Województw RP na rzecz tworzenia kompleksowej oferty filmowej polskich regionów, ukierunkowanej na zagraniczne rynki filmowe, pn. Polska Komisja Filmowa. Szczegóły w serwisie Związku Województw RP.

6 lipca 2012
Na sesji plenarnej w dniach 2-5 lipca br. Parlament Europejski debatował nad wynikami zakończonego tydzień wcześniej szczytu UE (Diariusz REGIOsetu z 30 czerwca 2012 r.) Z uspakajającycm i zgoła optymistycznym wystąpieniem przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy’a polemizowało wielu mówców. Zdaniem przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso debata na temat wzrostu gospodarczego nie może być rozdzielona od rozmów o przyszłym budżecie Unii na lata 2014-2020. Odnotować należy poważne wezwania do konkretnego i spójnego działania, do przygotowania do września br. pakietu legislacyjnego pozwalającego stworzyć prawdziwą unię bankową i zintegrowane ramy budżetowe łącznie z funduszem ratunkowym. Najbardziej krytyczni eurodeputowani podsumowali, że plany ratowania wspólnej waluty od samego początku nie były wiarygodne. Konkluzją było stanowcze wezwanie Rady Europejskiej do szybkich działań oraz uwzględniania w jej pracach stanowiska Parlamentu Europejskiego. Na tej samej sesji eurodeputowani odrzucili umowę o zwalczeniu handlu podróbkami i sprzeciwiającej się naruszeniom praw autorskich (ACTA), przeciwko której przetoczyła się fala protestów w wielu krajach.

4 lipca 2012
Przygotowywana przez Ministerstwo Finansów nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej zwiększa częstość sprawozdań wysyłanych przez samorządy do resortu. Obecnie ma to miejsce raz na kwartał, ma być raz na miesiąc. Dane dotyczące wykonania planu dochodów budżetowych i wykonania planu wydatków budżetowych będą wysyłane w wersji elektronicznej. Konsekwencją zwiększenia częstości przekazywania danych jest zmiana w zakresie przekazywania korekt sprawozdań. Ministerstwo ma również w rytmie comiesięcznym udostępniać takie dane na swojej stronie internetowej. Projekt rozporządzenia.

3 lipca 2012
Po EURO UEFA 2012 odwiedzanie mniejszych miejscowości gdzie kwaterowali i trenowali najlepsi piłkarze Europy stało się wielką atrakcją turystyczną. Rozreklamowane przez czołowe ekipy europejskie zostały nasze ośrodki treningowe. Większość z nich ma już kilkumiesięczne rezerwacje klubów zagranicznych i krajowych. Do niedawna my szukaliśmy miejsc na zgrupowania za granicą, teraz europejscy szkoleniowcy interesują się naszymi bazami. Podobnie hotele: Mistral SportGniewinie zyskał dzięki mieszkającej tam ekipie Hiszpanów więcej niż gdyby dostał drugie cztery gwiazdki. Pokoje Casillasa, Iniesty czy Fabregasa chce rezerwować tak wielu, że hotel ma wypełnienie do końca roku; oblężenia doznaje hotel RemesOpalenicy (czy zmieni nazwę na Ronaldo ?), w którym mieszkał słynny Portugalczyk z kolegami, także hotel TurówkaWieliczce - bazie ekipy włoskiej z Buffonem, Pirlo i Balotellim czy Sielanka nad PilicąWarce - niedawna siedziba Chorwatów oraz położony tuż nad Bałtykiem hotel MarineKołobrzegu, z którego piłkarze Danii mieli niespełna 100 km do swojego Bornholmu (i ponad 1750 km na mecz z Holendrami w Charkowie). Kucharze w tych hotelach muszą uzupełniać menu o potrawy, które zamawiali piłkarze, czego domagają się goście. Wszystko to także sukces miejscowych światłych i rzutkich samorządowców.

2 lipca 2012
EURO UEFA 2012 zakończone. Hiszpania mistrzem Europy w piłce nożnej (wczoraj w meczu finałowym z Włochami w Kijowie obronili tytuł zdobyty na EURO 2008), Polska mistrzem organizacji turnieju, Polacy dowartościowani dużym kapitałem społecznym, dobrymi emocjami, wspólną radością, satysfakcją z pokazania gościom ciekawego kraju i otwartych ludzi. Piłkarze, kibice, turyści wystawiają nam najwyższe oceny, mnożą się podziękowania, za przygotowanie i przebieg, za gościnność, za wspaniałą atmosferę, za wzorową pracę wolontariuszy - taki przekaz o Polsce pójdzie w świat, to spory łądunek promocyjny. My również dziękujemy wszystkim którzy przybyli do naszego kraju i liczymy, że nie raz jeszcze tu wrócą aby lepiej poznać Polskę i Polaków. Dobrze oceniana jest też Ukraina, gdzie - poza gospodarzami - zakwaterowani byli piłkarze Francji oraz Szwecji. Na czterech nowoczesnych polskich stadionach (w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu,Wrocławiu) oraz czterech ukraińskich (w Kijowie, Charkowie, Doniecku i we Lwowie) rozegrano 31 meczów. W Polsce stadiony EURO gościły ponad 650 tys. kibiców, a oficjalne "FanZony" w miastach stadionowych i w Krakowie oraz organizowane samorzutnie w wielu mniejszych miastach - skupiły ponad 5 mln osób. Rekordową oglądalność miała transmisja telewizyjna meczu Polska-Rosja - 14,7 mln widzów. Fantastycznie spisali się mieszkańcy i władze gmin-gospodarzy zakwaterowania ekip piłkarskich - poza wymienionymi już miastami - były to: Gniewino - mieszkali tam piłkarze Hiszpanii, Jachranka (gm. Serock) - gościła Greków, Kołobrzeg - był miejscem zakwaterowania Duńczyków, Opalenica - Portugalczyków, Sopot - Irlandczyków, Warka - Chorwatów, Wieliczka - Włochów, którzy - poza futbolem na wysokim poziomie (zdobyli tytuł wicemistrzowski) - wyróżniali się wielokilometrowymi marszami do krakowskich świątyń. EURO 2012 to kolejny - po polskiej prezydencji w UE - międzynarodowy test sprawności naszego państwa, wystawiający Polsce znakomitą legitymację. Następne mistrzostwa EURO UEFA rozegrane zostaną w 2016 r. w dziewięciu miastach francuskich. Liczba uczestniczących drużyn ma się eksperymentalnie zwiększyć z 16 do 24.

1 lipca 2012
Dania przekazała Republice Cypryjskiej sprawowanie Prezydencji w Unii Europejskiej. Cypr to jedyny w UE kraj mający problemy terytorialne (północną część wyspy zajmuje od lat siedemdziesiątych Turecka Republika Cypru Północnego uznawana tylko przez Turcję), a ostatnio także poważne problemy finansowe.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba