Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Wtorek 20.02.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2012  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Sierpień 2012 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 sierpnia 2012
Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 155 mln zł na realizację projektów miejskich objętych mechanizmem finansowym JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). Mechanizm ten, wyróżnia się wysokim zwrotem środków przyznanych w konkursach dotacyjnych, co umożliwia finansowanie następnych projektów; wprawione w ruch peniądze cyrkulują dłużej z pożytkiem dla regionu. Finansowanie w ramach Inicjatywy JESSICA może być przykładowo przeznaczone na renowację miejskich kamienic, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, tworzenie przestrzeni komercyjnych w budynkach poprzemysłowych, odrestaurowanie rynków, skwerów czy wymiana oświetlenia miejskiego na bardziej energooszczędne. Menedżerem Funduszu Powierniczego JESSICA na Mazowszu jest Europejski Bank Inwestycyjny. W wyniku konkursu menedżerem Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w Polsce został Bank Gospodarstwa Krajowego, który w podziale środków na projekty typowo rewitalizacyjne i klastrowe będzie współpracował z Agencją Rozwoju Mazowsza, natomiast przy projektach energetycznych - z Mazowiecką Agencją Energetyczną. Z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać m.in. samorządy, spółki komunalne, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, kościoły, towarzystwa budownictwa społecznego oraz podmioty utworzone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Nabór wniosków od 1 października br.Więcej informacji.

27 sierpnia 2012
Od 1 września do 1 października br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie zbierał wnioski w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) - cz.1: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, obejmujące termomodernizację urzędów, szpitali, szkół, ośrodków kultury, urzędów. Tym razem w puli konkursu jest 35 mln zł. Podobnie jak dotychczas dofinansowanie przeznaczone będzie na projekty o minimalnym koszcie całkowitym 2 mln zł dla pojedynczych projektów i 5  mln zł w przypadku projektów grupowych. Dofinansowanie będzie przyznawane na ocieplenie budynków zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę systemów grzewczych, a także systemów wentylacji i klimatyzacji, w tym także na przygotowanie dokumentacji technicznej, wprowadzenie systemów zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz dodatkowo wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją. Więcej informacji oraz regulamin z załącznikami.

22 sierpnia 2012
Według danych Ministerstwa Finansów samorządy zamknęły I półrocze 2012 roku nadwyżką budżetową przekraczającą 6,6 mld zł, przy planowanym deficycie 13,66 mld zł. Dochody ogółem wyniosły 88,3 mld zł (48,0% planu) i były większe o 5,2% w stosunku do dochodów JST wykonanych w pierwszym półroczu 2011 r.; wydatki łącznie 81,7 mld zł (wzrost odpowiednio o 4,2%); zadłużenie 64,4 mld zł (35,0% planowanych dochodów) - wzrost odpowiednio o 15,0%. Więcej informacji.

21 sierpnia 2012
Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich organizują 26-27 września br, w Warszawie Samorządowy Kongres Oświaty. Zdaniem organizatorów dramatyczna sytuacja wielu polskich gmin i powiatów to rezultat nie tylko niżu demograficznego, ale głownie zaniechania przez Rząd i Parlament zmian systemowych w finansowaniu i realizacji zadań oświatowych w Państwie. W trakcie kongresu strona samorządowa przedstawi swoje projekty legislacyjne, nastąpi podsumowanie Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej wnoszącej projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST (Stawka większa niż 8 mld - zob. Diariusz REGIOsetu 21 lipca 2012.)

20 sierpnia 2012
Dzisiaj rozpoczyna się ostatni w tym roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Nabór potrwa miesiąc - do 21 września br. 2012. Udział Gminy w projekcie daje możliwość: (1) realizacji projektu społecznego dofinansowanego aż w 85% ze środków unijnych, (2) wsparcia statutowych działań Gminy w zakresie rozwoju aktywności społeczno-zawodowej jej mieszkańców, (3) wyposażenia gospodarstw domowych z terenu Gminy oraz doposażenia swoich jednostek podległych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Wnioskodawcami działania 8.3 PO IG mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Więcej informacji.

17 sierpnia 2012
Otwartość na zdobywanie wiedzy, na świadome odnoszenie się do zachodzących zmian społecznych, gospodarczych, na rozumienie dorobku współczesnej nauki i techniki - nie jest przypisane tylko do wieku młodzieńczego. W naszym społeczeństwie już kilkanaście procent stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Badania wskazują, że starzenie się w większym stopniu ma swe źródło w psychice niż w biologii. Wychodząc z tych przesłanek zrodziła się i rozwinęła na świecie idea włączenia osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego. Od 1973 r. zaczęły powstawać tzw. Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW). Obecnie działa ich w Polsce ponad 110. Są powiązane patronatem z wyższymi uczelniami, albo powoływane przez stowarzyszenia prowadzące działalność popularnonaukową, albo też przypisane do domów kultury, bibliotek, świetlic. Skala tych przedsięwzięć jest różna, korzyści zawsze gwarantowane. UTW mają zazwyczaj w swojej ofercie: wykłady, seminaria, konwersatoria, lektoraty języków obcych, sekcje lub koła zainteresowań, kluby i zespoły tematyczne, warsztaty artystyczne, zajęcia ruchowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne, imprezy kulturalne, turystyczne i okolicznościowe, kursy, szkolenia, poradnictwo. Edukacja osób starszych służy także ich otoczeniu, lepszemu wychowaniu młodzieży, podbudowuje autorytet u dzieci i wnuków. Więcej wiedząca, mądrzejsza zbiorowość danej wspólnoty - to najlepsza marka gminy czy miasta. Upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych skierowanych do osób starszych wspierają: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja PZU. W ramach ich współpracy przeprowadzane są konkursy dotacyjne.

15 sierpnia 2012
Święto Wojska Polskiego obchodzone w rocznicę zwycięskiej bitwy stoczonej na przedpolach Warszawy w 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Rozgromienie Armii Czerwonej pod Radzyminem, dwa tygodnie poźniej pod Komarowem (kawaleria) oraz w drugej połowie września nad Niemnem pozwoliło zachować niepodległość przez odrodzone po zaborach młode państwo polskie. Efektem niespotykanej mobilizacji społeczeństwa było sformowanie wówczas w krótkim czasie wojska liczącego ponad milion żołnierzy (łącznie z rezerwistami), zdolnego prowadzić działania wojenne rozciągnięte na długości 450 km. W 1920 r. Polacy przekreślili plany Rosjan rozprzestrzenienia rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią. Po raz drugi uratowaliśmy Europę od obcej nawałnicy. 237 lat wcześniej uczynił to także król Jan III Sobieski, który zwycięstwem pod Wiedniem nad Turkami położył kres zagrożeniu chrześcijańskiej Europy ekspansją zaborczego islamu. Historia Święta WP zob. Diariusz REGIOsetu 15 sierpnia 2011.

13 sierpnia 2012
Ministerstwo Gospodarki prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną na temat energetyki jądrowej. Oceniając stan swojej wiedzy w tym zakresie Polacy wystawiają sobie trójkę. Większość uważa, że konieczne jest upowszechnianie rzetelnych informacji, zwłaszcza związanych z wpływem pracy elektrowni jądrowych na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie ludzi, z bezpieczeństwem funkcjonowania całego cyklu technologicznego: magazynowania paliwa, jego przygotowywania do załadunku i spalania w reaktorze, a następnie usuwania i składowania odpadów oraz stosowanych procedur minimalizujących skutki zdarzeń nie planowanych. W kampanii wykorzystywane są różne środki komunikowania: telewizja, radio, Internet, prasa drukowana. Główną platformę komunikacyjną kampanii stanowi portal internetowy www.poznajatom.pl, łączący funkcję informacyjną z wymianą poglądów.

10 sierpnia 2012
W tle toczącej się dyskusji o zasadach i ograniczeniach w tworzeniu oraz rozdziale przez ministerstwo finansów corocznej puli tzw. "janosikowego" (bogatsze JST wspierają biedniejsze) - samorządy Wielkopolski zgłosiły pomysł decentralizacji gromadzonych kwot do poziomu granic poszczególnych województw. Proponuje się tworzenie wojewódzkich funduszy solidarnościowych z samoopodatkowania się zamożniejszych JST. Gromadzone w funduszu środki byłyby rozdzielane w drodze konkursu na konkretne cele, a nie na uzupełnienie budżetu danej gminy na zasadach ogólnych. Czy ma to więcej zalet czy wad? Po każdej stronie są argumenty. Podobnie jak dyskusyjne jest pozostawianie wysokich dochodów w samorządach gmin, na terenie których znajduje się duży żeglowny akwen, zbudowano rurociąg czy działa odkrywkowa kopalnia węgla, co w żadnym stopniu nie jest zasługą tych samorządów, choć - trudno nie uznać - że na przykład kopalnia rodzi miejscowe dolegliwości. Czy zatem podatki tam zbierane nie powinny w zdecydowanie większym stopniu zasilać - tym razem - pulę centralną dzieloną między tych, których ominęły tak wyjątkowe inwestycje. Zob. Diariusz REGIOsetu z 27 lipca 2011 r.

8 sierpnia 2012
15 sierpnia br. wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające poprzednie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 2012.866). Rozdzielono w nim ok. 60 mln euro między poszczególne regiony z przeznaczeniem na projekty z zakresu infrastruktury szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich. Największe szanse na dofinansowanie mają gminy oraz związki międzygminne przedstawiające projekty zlokalizowane na obszarach, na których nie ma jeszcze odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej, ani nie istnieją publiczne sieci telekomunikacyjne. Poza tym w rozporządzeniu podzielono 54,5 mln euro na inwestycje dotyczące budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowisk, a także określono limity pomocy na realizację projektów z zakresu gospodarki wodnej, dotyczące budowy lokalnych zbiorników pozwalających na okresowe magazynowanie wody opadowej i późniejszy bezpieczny jej odpływ z danego terenu.

6 sierpnia 2012
Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła propozycje zmian w Kodeksie wyborczym. Komisja podkreśla m.in., że konieczne są nowe przepisy dotyczące rejestru wyborców, w związku ze zniesieniem 1 stycznia 2014 r. obowiązku meldunkowego i likwidacją rejestrów mieszkańców (zob. Diariusz REGIOsetu z 27 listopada 2010 r,) Proponuje się pozostawienie prowadzenia rejestru wyborców przez gminy. Jednakże wobec braku urzędowego wykazu mieszkańców gminy, konieczne będzie wprowadzenie zasady, że wpisanie do rejestru wyborców następuje na wniosek wyborcy. Wniosek byłby składany do urzędu gminy na piśmie lub w formie elektronicznej. Wpisanie się do rejestru wyborców powodowałoby skreślenie wyborcy, z urzędu, z rejestru wyborców, w którym dotychczas był on ujęty. Proponuje się ponadto wprowadzenie możliwości skreślenia wyborcy z rejestru na jego wniosek; w obowiązujących przepisach możliwość taką mieli wyłącznie obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi. W celu wymiany informacji pomiędzy gminami o wpisaniu wyborcy do rejestru oraz o pozbawieniu prawa wybierania konieczne jest utworzenie centralnego rejestru wyborców prowadzonego przez Państwową Komisję Wyborczą. Rejestr centralny stanowiłby zbiór danych z gminnych rejestrów wyborców. Wprowadzenie powyższych zmian wiąże się z koniecznością uchwalenia przepisów przejściowych stanowiących, że z dniem 1 stycznia 2014 r. osoby ujęte dotychczas w rejestrze wyborców są z mocy prawa ujęte w rejestrze wyborców prowadzonym według znowelizowanych przepisów Kodeksu wyborczego. Czy te propozycje podzieli sejmowa komisja, która będzie pracować nad nowelizacją Kodeksu - to się okaże. Najbliższe wybory w połowie 2014 r. - do Parlamentu Europejskiego, a jesienią 2014 r. - samorządowe. Więcej na stronie PKW.

4 sierpnia 2012
Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą dofinansowanie projektu: "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach". Projekt o wartości 265 mln zł otrzymał 122,2 mln zł wsparcia unijnego z Programu Infrastruktura i Środowisko. Autorem projektu jest znany polski architekt Tomasz Konior. Inwestycja ta jest jednym z pięciu dużych projektów realizowanych w sektorze kultury w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wcześniej były to: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (oddane do użytku), Opera i Filharmonia Podlaska (oddanie we wrześniu 2012 r.), Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu (zakończenie w I połowie 2013 r.) oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku (zakończenie w październiku 2013 r.).

3 sierpnia 2012
Uruchomiony został pierwszy ogólnopolski serwis dedykowany otwartym konsultacjom społecznym www.mamzdanie.org.pl. Powstał w celu udostępnienie procesu tworzenia aktów prawa i innych dokumentów określających polityki publiczne (zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym). Ogólną zasadą funkcjonowania serwisu jest powszechna dostępność projektów dokumentów, określenie czasu w jakim są one przedmiotem konsultacji oraz możliwość wyrażania opinii na ich temat. Wymagane jest uprzednie zarejestrowanie się w serwisie. Dzięki serwisowi wszystkie tak wyrażone opinie są dostępne nie tylko dla instytucji, konsultującej dokument, ale dla wszystkich zainteresowanych - odwiedzających serwis.

2 sierpnia 2012
Ostatniego dnia lipca Rada Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz.U. 2012.873). Znalazły się w nim następujące ustalenia zmian w siedmiu wojewóztwach, które wejdą w życie 1 stycznia 2013 r.: # wyłączenie z miasta Bydgoszczy na rzecz gminy Osielsko obszaru o powierzchni 1,33 ha, na którym położona jest droga, z której korzystają przede wszystkim mieszkańcy tej gminy; # włączenie do gminy Kargowa 1,23 ha (Kopanica) należące do gminy Siedlec, dotyczy drogi wojewódzkiej nr 314 wykorzystywaną głównie przez mieszkańców Kargowej, (zmiana granic województw: lubuskiego i wielkopolskiego); # włączenie do gminy Żerków 7,70 ha (Pietruszce i Pieruchy) z gminy Czermin z jednoczesnym włączeniem do gminy Czermin 6,03 ha (Siersze) z gminy Żarków. Te zmiany mają za cel uporządkowanie zarządzania drogą powiatową Kotlin-Sucha; # włączenie do miasta Krakowa 4,63 ha (Zastów) z gminy Kocmyrzów-Luborzyca; # włączenie do miasta Żarowa 87,93 ha (Mrowiny) z obszaru wiejskiego tej gminy; # włączenie do miasta Sępólna Krajeńskiego 73,42 ha (Niechorz, Świdwie, Wiśniewka) z obszaru wiejskiego tej gminy; # włączenie do miasta Strzelec Krajeńskich 59,81 ha (Brzoza, Licheń, Sławno) z obszaru wiejskiego tej gminy; # włączenie do miasta Tychowa 16,20 ha z obszaru wiejskiego tej gminy z jednoczesnym wyłączeniem z miasta Tychowa 30,21 ha do obszaru wiejskiego (korekta prawna przesunięć pominiętych wcześniej); # wyłączenie z miasta Ciechanowca 647,56 ha (Ciechanowczyk) do obszaru wiejskiego tej gminy. Ponadto zmianie ulegnie miejsce siedziby władz gminy Michałowice - z Michałowic na Reguły.

1 sierpnia 2012
68 rocznica wielkiego zrywu powstańczego w Warszawie przeciwko niemieckim okupantom, bestialsko eksterminującym ludność i niszczącym kraj od blisko pięciu lat; niestety zrywu zakończonego klęską i wielką tragedią. Pragnienie odzyskania godności popchnęło całą prawie młodzież do służby w podziemnym wojsku, tj. Armii Krajowej (Czesław Miłosz, "Rodzinna Europa"). 1 sierpnia 1944 r. do Powstania stanęło około 23 000 żołnierzy AK, ale tylko 1/4 była uzbrojona, i to na ogół w broń krótką. Wszyscy zdeterminowani do walki. Niestety bez jakiejkolwiek szansy samodzielnego pokonania wroga, a kalkulacje polityków o skutecznym wsparciu Powstania z zewnątrz okazały się mistyfikacją. W chwili wybuchu walk Armia Krajowa dysponowała w Warszawie prawie 50 tys. bojowników. Podczas 63 dni Powstania życie straciło ponad 18 000 żołnierzy AK, 15 000 zostało rannych (5 000 ciężko), 15 000 dostało się do niemieckiej niewoli (wśród zabitych i rannych nie brakowało dopuszczonych do walk dzieci). Zginęło też ponad 180 000 cywilnych mieszkańców Warszawy (niektóre źródła które podają większe liczy ofiar). Miasto zostało doszczętnie zniszczone. Dobijany na wschodzie i na zachodzie niemiecki okupant, dobił osamotnioną Warszawę, serce Polski. Heroizm patriotycznej młodzieży, heroizm mieszkańców stolicy to jedno, a nieodpowiedzialne zachowanie dowództwa, wystawienie przez nie Warszawy na niewyobrażalną tragedię to zupełnie co innego. Nie wolno robić bohaterów z ludzi nieodpowiedzialnych (Wiesław Chrzanowski, żołnierz AK, powstaniec warszawski). Pochylając się nad tysiącami faktycznych i symbolicznych mogił Powstańców, trudno tej gorzkiej opinii zaprzeczyć.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba