Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 14.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2012  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Kwiecień 2012 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 kwietnia 2012
Od 4 czerwca do 20 sierpnia br. będzie trwał szósty nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów z zakresu budowy lub modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty ujęte w zaktualizowanych wojewódzkich planach gospodarki odpadami, zgodnych ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W poprzednich naborach wniosków w ramach tego konkursu podpisano 33 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 6,5 mld zł, przy kwocie dofinansowania z Funduszu Spójności ponad 3 mld zł. Ze środków tych zakończono budowę m.in. zakładów zagospodarowania odpadów w Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Chełmie. W szóstym konkursie na dofinansowanie zgłoszonych projektów przewidziano kwotę 30 mln euro. Pieniądze te będą mogły być wydawane do końca 2015 r. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Środowiska.

28 kwietnia 2012
Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święto Polonii i Święto Konstytucji 3 Maja obchodzimy w wolnej Polsce z coraz większą radością. To najlepszy czas, by przypominając o tradycjach, korzeniach i tożsamości narodowej, wspólnie odczuwać dumę z osiągnięć demokratycznej i nowoczesnej Polski - pisze prezydent RP Bronisław Komorowski w liście przesłanym m.in. na ręce przewodniczącego Związku Gmin Polskich i zachęca do przyłączenia się do akcji "Majówka z Polską" oraz umacniania tradycji, promującej przywiązanie do barw narodowych, do dekorowania na biało-czerwono budynki publiczne, domy, ulice i place w miastach i na wsiach. Zdaniem Prezydenta dni 2 i 3 maja są doskonałą okazją by wzmacniać w Polakach obywatelskie więzi. Prezydent ogłasza też, że najpiękniej udekorowane lub podświetlone budowle lub miejsca zostaną przez niego wyróżnione w Dniu Samorządu Terytorialnego (27 maja).

26 kwietnia 2012
Według sprawdzonego przez NIK na terenie trzech województw: dolnośląskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego - stanu uwłaszczenia powiatów i województw mieniem państwowym po wprowadzeniu trójstopniowego podziału administracyjnego kraju w 1999 r. - dbałość o należyte uregulowanie stanu prawnego nieruchomości będących ich własnością pozostawia wiele do życzenia. Kontrolą objęto dziewięć starostw powiatowych, urzędy marszałkowskie i urzędy wojewódzkie oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Sporą część prac kontrolerów zdecydowanie utrudniał, czy wręcz uniemożliwiał, nie funkcjonujący ciągle - a przewidziany w ustawie o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego - system uaktualniania danych krajowego zestawienia zbiorczego nieruchomości, sporządzany na podstawie kwartalnych sprawozdań przekazywanych przez wojewodów. Nie sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości przez zarządy połowy skontrolowanych powiatów i województw było - i w wielu przypadkach jest nadal - przeszkodą w prawidłowym gospodarowaniu tymi nieruchomościami, a co za tym idzie uzyskiwaniem należnych dochodów z tego tytułu. Informacja o wynikach kontroli na stronie NIK.

24 kwietnoa 2012
Znaczenie rozwój regionów i budowanie służących temu strategii jest tematem przewodnim najnowszego wydanie "Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego". Autorzy - piszą m.in. profesorowie: Jerzy Hausner, Grzegorz Gorzelak, Cezary Obracht-Prondzyński, Mario Raich (Szwajcaria), Mario Polese (Kanada) - odnoszą się do przykładowo stawianych pytań: Jakie cele rozwojowe powinny wyznaczać dziś sobie regiony? Czy w obliczu światowego kryzysu finansowego regiony będą traciły na znaczeniu na rzecz Państw narodowych? Jak organizować regionalny proces strategiczny? Wiele myśli i stwierdzeń zawartych w kolejnych artykułach ma charakter uniwersalny, inspirujący, zwracający uwagę na kwestie niekiedy rzdaziej dostrzegane. Cała publikacja jest dostępna nieodpłatnie na stronie www.ppg.gda.pl.

23 kwietnia 2012
GUS ogłosił dane za ubiegły rok o wysokości Produktu Krajowego Brutto (PKB), długu publicznego oraz deficytu instytucji rządowych i samorządowych. PKB w 2011 r. osiągnął wartość 1 524,7 mld zł (w 2010 r. było 1 416,4  mld zł). Dług publiczny wzrósł z 776,8 mld zł w końcu 2010 r. do 858,9 mld zł po roku i wyniósł 53,5% PKB - liczony wg metodologii krajowej (56,3% PKB wg metodologii uniojnej). Z kolei deficyt łączny instytucji rządowych i samorządowych w 2011 r. zamknął się sumą 77,9 mld zł, tzn. 5,1% PKB (w roku 2010 było to 111,2 mld zł; 7,8% PKB). Dla samych JST deficyt w 2011 r. to 11,2 mld zł (w 2010 r. - 17,3 mld zł). W wartościach kwotowych deficyt łączny zmalał o 30% (w tym deficyt samych JST o ponad 35,2%), dług publiczny wzrósł o 10,5%. Wzrost PKB zachował tendencję marszu w górę: w całym 2011 r. był wyższy o 4,3% w stosunku do roku poprzedniego (wobec wzrostu 3,9% w relacji 2010/2009 i 1,6% - 2009/2008).

20 kwietnia 2012
W ramach II edycji konkursu Samorządowego Programu Pożyczkowego, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wybrał dwunastu laureatów. Kredyty otrzymają gminy: na budowę dróg - Bircza, Blizanów, Bukowiec, Dubicze Cerkiewne, Poddębice, Stary Lubotyń, Suwałki; na zbiorowe zaopatrzenie w wodę - Horodło, Jarczów; na inwestycje w oświatę - Dąbrówka, Izbica, Warlubie. "Samorządowy Program Pożyczkowy" jest adresowany do gmin i powiatów, które chcą zrealizować inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Pożyczki są udzielane bez prowizji i bez dodatkowych opłat. Wyróżnia je także preferencyjne oprocentowanie. Można je zaciągać na sfinansowanie 100% wartości zadania inwestycyjnego brutto. Jej maksymalna wysokość wynosi 1 mln zł. Pożyczka, zgodnie z opinią Centrum Zamówień Publicznych, może zostać zaciągnięta bez przeprowadzania przetargu. Więcej informacji o programie.

18 kwietnia 2012
Wczoraj w Oslo przedstawiciele rządów Polski i Norwegii podpisali umowę dotyczącą pierwszego programu wzmocnienia kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialogu społecznego oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego wyniesie 9,5 mln euro. Program będzie realizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Polsce, we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Partnerem w projekcie będzie analogiczna instytucja norweska - Związek Władz Lokalnych i Regionalnych. Podczas oczekiwanej w maju br. wizyty w Polsce norweskiej pary królewskiej mają zostać podpisane trzy kolejne umowy wspierające nasze samorządy. W ramach drugiej edycji na lata 2009-2014 Mechanizmu Finansowego, w którym uczestniczą Norwegia oraz Liechtenstein i Islandia (kraje nie będące członkami UE), Polska otrzymała już 578,1 mln euro, a w edycji poprzedniej (2004-2009) - 533,5 mln euro.

17 kwietnia 2012
Instytut Pamięci Narodowej uzyskał od rosyjskiego Stowarzyszenia "Memoriał" kopie sowieckich rozkazów likwidacji ok. 600 Polaków z tzw. obławy augustowskiej przeprowadzonej na terenach powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego i sokólskiego po zakończeniu wojny w dniach od 10 do 25 lipca 1945 r. przez jednostki Armii Czerwonej, NKWD, 1  pułku praskiego Ludowego Wojska Polskiego, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej. Mordu na aresztowanych dokonali funkcjonariusze kontrwywiadu ZSRR "Smiersz". Działania te były skierowana przeciwko członkom i sympatykom Armii Krajowej oraz innych organizacji niepodległościowych. Po aresztowaniu wszelki słuch o tak licznej grupie osób zaginął. Od dziesięcioleci rodziny pomordowanych starają się dociec prawdy o tragicznym losie i miejscu grobów ich bliskich. Pewne - nie udokumentowane jeszcze - tropy prowadzą obecnie w stronę Olecka (wcześniej mówiło się o rejonie Królewca). Obława augustowska ma wymiar ogólnopolski, nie może być postrzegana jedynie jako zdarzenie lokalne. We wsi gminnej Giby rokrocznie w lipcu przy Pomniku-Krzyżu odbywają się uroczystości upamiętniające tę zbrodnię; zbierają się mieszkańcy, przybywają przedstawiciele najwyższych władz państwowych, hierarchowie kościoła, samorządowcy, weterani walk niepodległościowych, kompania honorowa Wojska Polskiego, harcerze oraz odwiedzający tę ziemię turyści. W najbliższym czasie planowane jest odwiedzenie tego miejsca przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który był tam nie raz, ale nie jako Głowa Państwa.

16 kwietnia 2012
Rząd skierował do konsultacji międzyresortowej projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Zasadnicza zmiana polega na zintegrowaniu polityk: przestrzennej i miejskiej z polityką rozwoju. Dojdzie do wyłączenia z działu "budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa" zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym na poziomie krajowym i regionalnym (wojewódzkim) oraz polityką miejską i przeniesienie ich do działu "rozwój regionalny". Uchwalenie noweli rozszerzy kompetencje ministra rozwoju regionalnego, ustanowi jeden ośrodek decyzyjny odpowiedzialny za zarządzanie rozwojem, ma przyczynić się do bardziej efektywnego wydatkowania pomocy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W resorcie rozwoju regionalnego prowadzone są obecnie prace nad dokumentem "Krajowa Polityka Miejska", w którym doprecyzowane zostaną instrumenty wsparcia dla obszarów miejskich i ich znaczenie w krajowej polityce rozwoju.

13 kwietnia 2012
Sejm podjął prace nad obywatelskim projektem zmian w ustawie o ochronie przyrody, dotyczących zastąpienia dotychczasowego uzgadniania z samorządem na proponowane opiniowanie przez samorząd granic nowych parków narodowych i rozszerzania parków istniejących. Inicjatorzy zmian w ustawie zebrali 250 tys. podpisów, przy wymaganych 100 tys. Inicjatywa obywatelska została podjęta po tym, jak samorządy nie zgodziły się na powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego. Projekt został złożony w Sejmie pod koniec poprzedniej kadencji i nie zdążył być wprowadzony pod obrady. Ponieważ projekty obywatelskie nie podlegają zasadzie dyskontynuacji - prace nad tym samym wnioskiem podjął parlament obecnej kadencji.

11 kwietnia 2012
W 2011 r. aż 29% śledztw - z prowadzonych 419 przez Centralne Biuro Antykorupcyjne - dotyczyło administracji samorządowej. Dalej z 863 analiz pokontrolnych dwie trzecie to zakwestionowane oświadczenia o stanie majątkowym oraz naruszenia przepisów o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej składane przez osoby pełniące funkcje publiczne. Najczęściej wymieniani tutaj są samorządowcy szczebla gminnego oraz zatrudnieni w jednostkach podległych gminie, a następnie samorządowcy szczebla wojewózkiego oraz osoby zatrudnione w jednostkach podległych wojewodom. Jako przykłady z raportu CBA można wymienić wykrycie korupcji w gminie Kleszczów (zob. Diariusz REGIOsetu z 20 maja 2011 r.) oraz zarzuty składania fałszywy oświadczeń postawione prezydentowi Żor. O działaniach Policji w tym zakresie - zob. Diariusz REGIOsetu z 27 lutego 2012 r.

10 kwietnia 2012
Dwa lata temu - w czasie obchodów w Katyniu 70 rocznicy mordu polskich oficerów przez sowieckie NKWD - rozbił się na pobliskim lotnisku "Siewiernyj" w Smoleńsku, podchodzący do lądowania w złych warunkach atmosferycznych polski samolot państwowy. Zginęło 96 osób - wszyscy obecni na pokładzie z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim, który przewodniczył delegacji. Jak doszło do katastrofy wyjaśniały niezależnie: komisja Federacji Rosyjskiej, w skrócie MAK - w jej ocenie przyczyny nie miały związku z przygotowaniem lotniska i działaniem jego służb w tym feralnym dniu (z tym stanowiskiem zdecydowanie nie zgodziła się strona polska), oraz komisja Rzeczpospolitej Polskiej - raport tzw. komisji Millera. Prokuratury obu krajów nadal prowadzą śledztwo. Polscy biegli przebadali wstępnie wrak samolotu na miejscu katastrofy. Nasi prokuratorzy otrzymali kopie "czarnych skrzynek" (ich zgodność z oryginałami nie została zakwestionowana przez ekspertów); do dzisiaj natomiast nie dostaliśmy bardzo ważnej dla śledztwa dokumentacji lotniska w dniu 10 kwietnia 2010 r., o co wystąpiliśmy w ramach obowiązującej obie strony pomocy prawnej. Dotąd nie oddano nam wraku samolotu i oryginałów skrzynek będących własnością Polski. Mają zostać zwrócone po zakończeniu śledztwa przez prokuraturę rosyjską. Bez tych kilku istotnych środków dowodowych nie możliwe jest zakończenie polskiego śledztwa. Zob. Diariusz REGIOsetu Kwiecień 2010.

6 kwietnia 2012
Resort rozwoju regionalnego informuje, że w projekcie budżetu UE na lata 2014-2020 przedział negocjacyjny dla Polski to 68-80 mld euro (po aktualnym kursie to 282-333 mld zł). Będzie to ostatnie tak hojne siedmiolecie wsparcia unijnego dla naszego kraju, ponieważ po 2020 r. najprawdopodobniej prawie połowa polskich województw przekroczy próg uprawniający do pozyskiwania największych środków z budżetu UE. Negocjacje zajmą co najmniej cały rok 2012.

4 kwietnia 2012
Na kwietniowym konwencie Związku Powiatów Polskich ma być dyskutowany samorządowy projekt programu finansowania remontów dróg lokalnych zniszczonych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych, jako uzupełnienie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) - tzw. schetynówek. Program ma obejmować nie tylko drogi powiatowe i gminne, ale także drogi wojewódzkie, którymi przewozi się ogromne masy kruszyw, i dodatkowo drogi gminne, które stanowią bezpośredni dojazd do placów budowy a obecnie nie kwalifikują się do NPPDL. Z inicjatywą wyszły samorządy z województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie których budowana jest autostrada A1.

2 kwietnia 2012
Od 30 kwietnia do 18 czerwca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował wnioski w ramach VII rundy konkursowej o dofinansowanie budowy lub modernizacji wodociągów i kanalizacji w aglomeracjach powyżej 15 tys. mieszkańców. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012). O dotacje mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, a także podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin. Szczegóły.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba