Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2012  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Grudzień 2012 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 grudnia 2012
Zgodnie z zapowiedziami podczas uchwalania ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która podwyższyła wiek emerytalny do 67 lat, znowelizowane zostały ustawy: Karty Nauczyciela; o pracownikach urzędów państwowych; o kontroli skarbowej; o Najwyższej Izbie Kontroli; o komornikach sądowych i egzekucji oraz Prawo własności przemysłowej. Wyeliminowano z systemu prawnego regulacje nakazujące bądź dopuszczające rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem tylko z powodu osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego, uchylono przepisy przewidujące możliwość zwolnienia z pracy pracownika wraz z osiągnięciem przez niego określonego wieku, zlikwidowano odrębności, w stosunku do regulacji obowiązujących ogół pracowników, zawartych w pragmatykach zawodowych.

27 grudnia 2012
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2011.152.897 ze zm.) wprowadza z dniem 1 stycznia 2013 r. obowiązek uzyskania wpisu do rejestru przez przedsiębiorców, którzy działali na podstawie zezwoleń, tego też dnia w każdej gminie zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, a do końca I kwartału marszałkowie województw mają otrzymać z gmin pierwsze sprawozdania o realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (wzory sprawozdań Dz.U. 2012.630). Nowy system ma zacząć funkcjonować 1 lipca 2013 r. Do tego dnia muszą zostać rozstrzygnięte przetargi i zostać podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami odbierającymi odpady. 1 lipca przyszłego roku wejdą w życie uchwały rad gmin, na podstawie których gminy zaczną pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniać świadczenie usług odbierania od nich odpadów komunalnych. Ciekawą inicjatywą wykazało się 14 gmin z sąsiadujących ze sobą powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego oraz złotowskiego, które utworzyły Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z reprezentującym Związek prezydentem Piły. Związek przejął całość zadań będących w gestii zrzeszonych gmin a wynikających z wyżej wymienionej ustawy. W gminach wchodzących w skład związku mieszka ok. 180 tys. osób, a suma odpadów sięga 63 tys. ton. Działanie razem pozwala korzystniej przeprowadzać przetargi, lepiej gospodarować finansami samorządów i ograniczać obciążenia mieszkańców.

24 grudnia 2012
W wielu miastach i miasteczkach ustawiono udekorowane świątecznie choinki. Place i okoliczne ulice zyskały iluminację. Do przystrojonych na Boże Narodzenie dużych metropolii jak Warszawa, Łódź, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań czy Gdańsk równają mniejsze ośrodki. Dobrymi przykładami są m.in. Słupsk, Skarżysko-Kamienna, Sulęcin. Nastrojowi domowych spotkań wigilijnych wtórują spacery przy dobrej pogodzie wśród świątecznych świateł.
Wszelkiego dobra, bycia i działania razem, wzajemnego szacunku, zdrowia i dostatku. Niech się darzy! ? życzy REGIOset.

21 grudnia 2012
Kancelaria Prezydenta RP zamieściła na swojej stronie przebudowany tekst i uzasadnienia do ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (poprzednio projekt był publikowany pod tytułem: ustawa o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie oraz współdziałaniu gmin, powiatów i województw). Zob. Diariusz REGIOsetu z 23 lipca 2011 r. Uwzględniono wiele uwag wniesionych przez samorządowców i różne korporacje samorządowe. Uwagi i opinie do aktualnego projektu można nadsyłać do 11 lutego 2013 r. e-mailem: fdp.samorzad@prezydent.pl lub poprzez stronę www.mamzdanie.org.pl, jak też pocztą tradycyjną: Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Projektów Programowych, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.

19 grudnia 2012
Ministerstwo Środowiska (MOŚ) poinformowało, że z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży jednostek emisji CO2 (wg protokołu z Kioto z 1997 r.) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wesprze modernizację oświetlenia ulicznego (program "Sowa") i rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego (program "Gazela"). W drugim kwartale 2013 roku zainteresowane samorządy, spółki komunalne i przedsiębiorstwa przewozowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie wspomnianych inwestycji. Oba programy oferują 100% pomoc finansową. W przypadku transportu miejskiego to pełna dotacja, a dla oświetlenia ulicznego, Fundusz oferuje 45-procentowe dotacje zasilone pożyczką wyrównującą do 100%. Na "Sowę" przeznaczono 356 mln zł, na "Gazelę" - 80 mln zł. Za oświetlenie uliczne płacą gminy. Możliwa do uzyskania oszczędność 5 do 10% zużycia energii elektrycznej ma znaczenie. W programie "Gazela" oprócz zakupu autobusów niskoemisyjnych będzie można inwestować w ścieżki rowerowe, wynajem rowerów czy systemy zarządzania transportem miejskim. Środki z obu programów powinny być wykorzystane do 2015 roku. Realizacja obu programów ograniczą emisję dwutlenku węgla o 51 tys. ton rocznie. Zgodnie z protokołem z Kioto Polska miała zredukować emisję CO2 o 6%, a zredukowała o 30%. Duża nadwyżka jednostek emisji tzw. AAU, może być sprzedawana innym krajom - stronom protokołu. Dotychczas z ich sprzedaży nasz kraj uzyskał ok. 780 mln zł. Szczegóły dot. obu programów na stronie MOŚ.

17 grudnia 2012
Na zakończonym dwudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej uzgodniona została droga prowadząca do pogłębienia integracji krajów strefy euro, nie było natomiast porozumienia co do stałego wydzielonego budżetu Eurolandu. Przyjęto jedynie, że do czerwca 2013 r. przygotowana zostanie propozycji doraźnego finansowego wsparcia członków UE posługujących się wspólną walutą, w celu zachęcenia ich do pogłębienia reform strukturalnych. Wsparcie to mogłoby być sfinansowane np. z podatku od transakcji finansowych. Twardą decyzję podjęto o unii bankowej polegającej na wspólnym nadzorze oraz o systemie upadłości banków. Koncepcja wspólnego nadzoru - dzień wcześniej przedyskutowana przez ministrów finansów 27 krajów UE - ma zapewnić separację długów państw i długów banków, tak aby nie podatnicy, a same banki ponosiły pełną odpowiedzialność za ryzyko prowadzonych operacji finansowych. Z kolei wspólny system likwidacji banków (tzw. resolution mechanism), ma również na celu - poprzez utworzony fundusz (resolution fund) - ochronić podatników przed sięganiem do ich kieszeni i obciążyć same banki za ich własne błędy. Do wspólnego nadzoru i systemu upadłości banków mogą przystąpić kraje spoza strefy euro. Polska przed ewentualna deklaracją przeprowadzi szersze konsultacje. Na kolejnym spotkaniu Rady w lutym 2013 r. ma wrócić kwestia budżetu UE na lata 2014-2020. Pochodną realnych planów zacieśnienia Unii w ramach Eurolandu staje się kwestia przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty. Temat ważny i dość skomplikowany. Tym bardziej, że analizuje się dzisiaj "za" i "przeciw" zdarzeniu, które może nastąpić nie wcześniej jak za pięć lat, bo taki dystans dzieli ewentualną decyzję od jej spełnienia. Przeciwnikom łatwiej postraszyć, niż zwolennikom przekonać, że warto być w środku. Niskie obecnie poparcie społeczeństwa dla przyjęcia przez nas euro wynika z jeszcze niższego poziomu przystępnej informacji o plusach i minusach takiej decyzji.

14 grudnia 2012
W Sejmie przegłosowane zostały zmiany do ustawy o referendum lokalnym (Dz.U. 2000.88.985 ze zm.). Uzupełniona została lista spraw mogących podlegać rozstrzygnięciu w takim trybie. Za nowelizacją opowiedziało się 435 posłów, jeden był przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. Po wejściu w życie ustawy referenda będą mogły być przeprowadzane również dla wyrażenia stanowiska w istotnych sprawach dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących daną wspólnotę. Zachowana zostaje także możliwość przeprowadzenia referendum w sprawie samoopodatkowania. Nowelizacja ta jest realizacją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2003 r. Dotychczas ustawa o referendum lokalnym stanowi, że mieszkańcy mogą wyrażać w referendum swoją wolę co do sposobu rozstrzygania spraw dotyczącej tej wspólnoty, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki samorządu lub w sprawie odwołania władz danego samorządu, a w przypadku gminy także wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Utrzymano progi wymagane do ogłoszenia referendum oraz do uznania go za ważne.

12 grudnia 2012
Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2013 rok. Za przyjęciem budżetu głosowało 233 posłów, przeciw 221, nie było posłów wstrzymujących się od głosu. Budżet zakłada (w nawiasie wartości z ustawy budżetowej na 2012 r. podpisanej przez Prezydenta RP dnia 7 marca 2012 r.): dochody w wysokości 299,4 mld zł (293,7), wydatki - 335,0 mld zł (328,7), deficyt budżetowy nie większy niż 35,6 mld zł (35), deficyt finansów publicznych nie większy niż 3% PKB (też do 3), wzrost gospodarczy 2,2% PKB (2,5), średnioroczna inflacja 2,7% (2,8), bezrobocie na koniec roku 13% (12,3). Zdaniem ministra finansów z powodu niepewnej sytuacji w strefie euro może zajść potrzeba nowelizacji budżetu w ciągu przyszłego roku. Uchwalona w Sejmie ustawa budżetowa została przekazana do Senatu.

10 grudnia 2012
W nowej pespektywie finansowej UE (niezależnie od trwających dyskusji i sporów unijny budżet na lata 2014-2020 zostanie w pierwszej połowie przyszłego roku uchwalony) rząd i samorządy poszczególnych województw będą związane umową powalającą koordynować działania obu tych szczebli, zwłaszcza dobór inwestycji i ich finansowanie. W kontrakcie dla danego regionu ma znaleźć się dokładne rozpoznanie miejscowych potrzeb rozwojowych i zestawienie ich z priorytetami krajowymi. Kontrakt będzie przedmiotem negocjacji, będzie uwzględniał zarówno środki unijne jak i krajowe. Część ogólna ma być taka sama dla wszystkich województw. Zostaną w niej opisane zasady jakimi posługują się podmioty zaangażowane w realizację kontraktu. Część szczegółowa odzwierciedli uzgodnione przez strony strategiczne priorytety rozwojowe każdego z województw, będące wypadkową oczekiwań władz regionalnych, istotne także z punktu widzenia rozwoju kraju. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

7 grudnia 2012
"Słownik polsko-europejski" ? to audycja emitowana przez ponad rok w TV Katowice. Językoznawcy, urzędnicy i dziennikarze wyjaśniali pojęcia związane z tematyką Funduszy Europejskich, niekiedy niezrozumiałe, czy też mylone z innymi. Nagrywano je w atrakcyjnej formie, w ciekawych miejscach dofinansowanych z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego, stanowiących przykłady dobrych praktyk wykorzystania unijnych pieniędzy. Cykl audycji powstał na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wszystkie odcinki można obejrzeć i wysłuchać na stronie internetowej Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.

5 grudnia 2012
Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał połączone wnioski Rady Miasta Stołecznego Warszawy i Rady Miasta Krakowa dotyczące zbadania zgodności z konstytucją wyszczególnionych przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności obowiązkowych wpłat do budżetu państwa przez miasta na prawach powiatu, tzw. wpłat wyrównawczych, popularnie zwanych "Janosikowym". Wniosek stołecznej Rady wpłynął do TK w sierpniu 2010 r., krakowskiej - w listopadzie 2011 r. Janosikowe to obowiązkowa wpłata do budżetu państwa, którą płacą bogatsze gminy, powiaty i miasta na prawach powiatu z przeznaczeniem na tzw. część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin (biedniejszych). Nie kwestionując tego typu solidarności, wnioskodawcy podważają obowiązujący system prawny, wykazują niespójne definicje "bogatych" oraz "biednych" jednostek samorządu, sprzeciwiają się systemowemu "karaniu jednych za starania" oraz "nagradzaniu innych za brak starań?. Dochody Warszawy na mieszkańca to 6600 zł (miejsce w rankingu za kilkunastoma gminami mającymi wyższy wskaźnik), Krakowa - 4400 zł (jeszcze znacznie dalej). W 2011 r. powstał komitet inicjatywy ustawodawczej, który zaproponował zmianę zasady naliczania Janosikowego, jako nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozpoczęła się wówczas akcja pod hasłem "STOP Janosikowe", podpisy zbierano m.in. w Warszawie, Krakowie, Płocku, Poznaniu, Katowicach i Gdańsku (zob. Diariusz REGIOsetu z 9 sierpnia 2011 r. oraz z 28 stycznia10 sierpnia 2012 r.). Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę do 15 stycznia 2013 r. zobowiązując przedstawicieli Ministerstwa Finansów do przedstawienia dokumentów, które mogłyby być odpowiedzią na pytania zadane przez jednego z sędziów.

3 grudnia 2012
Kancelaria premiera uruchomiła nowy serwis premier.gov.pl w nowoczesnej szacie graficznej. Strona jest dużo bardziej przyjazna dla osób z niepełnosprawnością. W serwisie główny nacisk położono na multimedia i infografiki. Dłuższa i wygodniejsza do przeglądania strona główna nawiązuje kolorystycznie do polskich barw narodowych. Nowością są blogi premiera i ministrów oraz ciekawostki o członkach rządu.

1 grudnia 2012 - OFENSYWA FOTORADARÓW
Po roku przygotowań Skarb Państwa wzorem wielu samorządów (zob. Diariusz REGIOsetu z 29 marca oraz 31 lipca 2012 r.) ostro wkracza do portfeli kierowców. W projekcie budżetu na 2013 r. Minister Finansów zaplanował wpływy z mandatów na kwotę 1,5 miliarda złotych (ponad 60 razy więcej niż zebrano dotąd w tym roku). Daje to średnią ponad 4 mln zł każdego dnia lub inaczej po 41 tysięcy stuzłotowych mandatów w świątek, piątek i niedzielę. Tak duży plan przerasta ludzkie możliwości inspektorów transportu drogowego (są oni od niedawna wyposażeni w prawo stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz używania broni palnej - Dz.U. 2001.125.1371 ze zm., art. 55 - dotychczas nie mieli takich uprawnień). "Konieczny" więc był zakup i instalacja dodatkowych 300 nowoczesnych fotoradarów stacjonarnych oraz 30 radarów mobilnych w nieoznakowanych radiowozach. Przetarg o wartości 200 mln zł współfinansowała Unia Europejska. Przy takiej wartości planowanych (spodziewanych) efektów nie ma chyba lepszej inwestycji. Jeden automat jest w stanie wykonać kilkadziesiąt zdjęć na godzinę i "zarobić" w tym czasie kilkanaście tysięcy złotych. System umożliwia też kontrolę kaskadową. Oznacza to, że już ukarany - choć o tym jeszcze nie poinformowany - kierowca zostaje ponownie ukarany kilka kilometrów dalej, o czym nadal nie wie. W ten sposób można szybko zebrać punkty skutkujące utratą prawa jazdy. Taka praktyka naruszałaby kodeksową kategorię zwaną czynem ciągłym, który w państwie prawa należy uważać za jedno wykroczenie (art. 12 kk). Kierowcy będą zasilać budżet centralny i niezależnie budżety licznych gmin (miast), które kolejny rok z rzędu także planują wpływy z własnej kontroli ruchu drogowego. Władza różnych szczebli dokłada starań aby obywatele czuli jej żelazny uścisk. Minister Finansów planuje wpływy po to żeby plan wykonać (żeby było tyle a tyle przypadków łamania przepisów prawa (sic!). Ministrowie Transportu i Spraw Wewnętrznych przygotowują (w porozumieniu) "Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego", a Najwyższa Izba Kontroli (niejako w kontrze) chce zbadać czy lokalizacja fotoradarów rzeczywiście jest uzasadniona analizą stanu bezpieczeństwa w dadnym miejscu, czy tylko pomaga w wykonaniu planu Ministra Finansów. Funkcjonariusze mówiący, że nie kasa jest ważna a bezpieczeństwo przypominają gościa z pewnej reklamy piwa bezalkoholowego. A kierowcy mają dylemat - albo słono płacić, albo przyczyniać się do powiększania dziury budżetowej!

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba