Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Środa 17.07.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2016  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2016   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec  
           lipiec    sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2016 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

30 listopada 2016
Podział Mazowsza na dwa regiony wpisany do unijnego prawa
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DU UE L322/1) opublikowano rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie nowej klasyfikacji NUTS. Tym samym do przepisów prawa unijnego wprowadzono od 1 stycznia 2018 r.podział województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne (regiony). Pierwszy region "Warszawski stołeczny" (PL91) obejmuje Warszawę wraz z dziewięcioma otaczającymi ją powiatami (zob. Diariusz REGIOsetu z 15 lutego 2016 r.), drugi "Mazowiecki regionalny" (PL92) - pozostałą część województwa. Wyniki ekonomiczne regionów są podstawą przydziału funduszy w ramach unijnej polityki spójności. Objęte są nią wszystkie regiony Unii Europejskiej, ale preferowane do otrzymania większej pomocy te, w których PKB na mieszkańca nie przekracza 75% średniej dla 28 państw UE. Polska wystąpiła z wnioskiem o podział województwa na dwie jednostki statystyczne NUTS2 (poziom regionów), aby uzyskać korzystniejsze wskaźniki kwalifikujące do otrzymania środków unijnych po zakończeniu obecnej perspektywy finansowej w 2020 r. Dąży się do tego aby suma funduszy dla obu nowych regionów przewyższała kwotę jaka przypadłaby jednemu regionowi obejmującemu całe województwo NUTS1 (fr. Nomenclature des unités territoriales statistiques, ang. Nomenclature of Territorial Units for Statistics) - standard geokodowania na trzech poziomach statystycznych jednostek terytorialnych w UE.

28 listopada 2016
Tworzenie nowych miejsc pracy to efekt unijnej polityki spójności
Ministerstwo Finansów podało, że w 2017 r. Polska składka do budżetu UE wyniesie ok. 18 mld zł, a transfery blisko trzy razy więcej - ponad 50 mld zł. Transfery będą dotyczyć głównie polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Unijna polityka spójności wywołała w wielu krajach członkowskich, a szczególnie w Polsce, nadspodziewanie silny efekt tworzenia nowych miejsc pracy. Dobitnie obrazują to systematycznie spadający u nas wskaźnik rejestrowanego bezrobocia.

25 listopada 2016
Komitet Regionów z uznaniem wita wkład polskich marszałków
Podczas zorganizowanych w Brukseli konsultacji społecznych - które prowadzi Michael Schneider, członek Europejskiego Komitetu Regionów, sekretarzem stanu do spraw europejskich kraju związkowego Saksonia-Anhalt (RFN), przygotowujący opinię na temat polityki spójności po roku 2020 - chwalono wkład Polski w zakresie wartościowych propozycji miast i regionów, które zmierzają do zapewnienia większej skuteczności tej polityki. W czasie ostatnich dziesięciu lat Polska stała się dla europejskich samorządów źródłem najlepszych praktyk w dziedzinie funduszy unijnych. Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP, które zakończyło się w środę w  Kołobrzegu, jednogłośnie przyjęło stanowisko ws. polityki spójności po 2020 r. W stanowisku przeciwstawiono się głosom, że polityka spójności powinna się zmienić i  wspierać tylko innowacje, nie zaś koncentrować na wyrównywaniu szans regionów, a jeżeli już, to tylko w zakresie rozwiązywania problemów bieżących, jak na przykład problemy migracyjne. Zgromadzeni marszałkowie i radni sejmików z zdecydowanie ocenili, że jest to zła droga. Nadal bowiem trzeba wyrównywać szanse rozwojowe wszystkich części Europy. Ten proces przynosi najlepsze efekty.

23 listopada 2016
Komisja Europejska o pomocy publicznej na zamykanie kopalń
Komisja Europejska uznała, że plan zamykania nierentownych kopalń przedstawiony przez polski rząd jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa i zatwierdziła przeznaczenie na ten cel 7,95 mld zł publicznych pieniędzy. W komunikacie Komisji jako tytuł przeznaczenia tych środków podano, zgodnie z decyzją Rady UE z 2010 r.,: na złagodzenie społecznych i środowiskowych skutków likwidacji niekonkurencyjnych kopalń węgla do 2018 r. Komisja wskazuje, że według polskich planów 7,58 mld zł ma trafić na różnorodne wsparcie dla pracowników, którzy wskutek zamykania kopalń stracili lub stracą pracę oraz na zabezpieczenie szybów górniczych oraz likwidację infrastruktury kopalń, naprawę szkód w środowisku spowodowanych pracą kopalń i rekultywację terenów po zakończeniu procesu zamknięcia. Pozostałe 0,37 mld zł przeznaczona zostanie na pokrycie strat produkcyjnych do pełnego wyłączenia kopalń z eksploatacji.

21 listopada 2016
Twarda pewność szefowej MEN - setki obaw szkół i samorządów
Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił Ministrowi Edukacji Narodowej obawy rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców, jakie otrzymał po ogłoszeniu (16 września) konsultacji społecznych projektu likwidacji gimnazjów. Zwraca uwagę, że skutki proponowanych zmian dotkną nie tylko dzieci kończące szkołę podstawową, ale także pierwszoklasistów, dzieci z zerówek, a także gimnazjalistów a nawet uczniów liceów i techników. Do tego doprowadzą bowiem zmiany w sposobie naboru do szkół, likwidacja gimnazjów i konieczna z tego powodu zmiana granic obwodów szkolnych. Wyszczególnione kwestie zebrane zostały w ramach pięciu problemów zbiorczych: 1 Dostosowanie sieci szkół: zmieni się rejonizacja (granice obwodów szkolnych); 2  Przepełnienie szkół; 3 Kłopoty nowych pierwszaków; 4 Rekrutacja do I klas liceum ogólnokształcącego; 5 Zwiększanie różnic edukacyjnych między miastem, a wsią.

18 listopada 2016
Rolnicy najbardziej sceptyczni wobec UE, a korzystają najwięcej
Według ogłoszonego sondażu CBOS 84% badanych popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Przeciwnego zdania jest 10% respondentów, 6% to niezdecydowani. Prounijne nastawienie dominuje we wszystkich grupach społeczno-demograficznych, przy czym stosunkowo najbardziej sceptyczni są rolnicy. 31% z nich jest przeciwnych członkostwu Polski w UE, a przecież oni regularnie i jako jedyni w żywej gotówce korzystają z pieniędzy unijnych. Wyróżniającą się grupą są też uczniowie i studenci - 27% zadeklarowało, że uczestniczyło w przeszłości w projekcie finansowanym ze środków UE. Ankieterzy CBOS zapytali też respondentów, gdzie najbardziej jest zauważalna pomoc finansowa UE? 71% badanych wskazała inwestycje w infrastrukturę transportową, 63% na rolnictwo i pomoc dla wsi, 27% zauważa dofinansowanie projektów z dziedziny infrastruktury komunalnej, 26% - ochrony środowiska, 24% - wsparcia dla firm i przedsiębiorców, 15% - przeciwdziałanie bezrobociu.

16 listopada 2016
Po roku rządów PiS padł rekord przyrostu zadłużenia Polski
Dokładnie rok temu został powołany i zaprzysiężony rząd PiS, mający bezwzględną większość w obu izbach parlamentu oraz prezydenta wyłonionego ze swego obozu. Po 366 dniach psucia państwa siłą, upartego marszu wstecz, demontażu demokratycznego ustroju, podwojenia deficytu w budżecie na 2017 r. w stosunku do deficytu ostatniego pełnego roku rządów poprzedników (2014), osłabienia klimatu inwestycyjnego, zdecydowanego pogorszenia relacji Polski z zagranicą i skrajnie nieodpowiedzialnej retoryce antyunijnej - ustanowiony został rekord wzrostu zadłużenia Polski. W końcu IV kw. 2015 r. dług wynosił 917,760 mld zł (51,3% PKB), wczoraj 990,588 mld zł (53,2% PKB). Przez dziesięć i pół miesiąca powiększył się o 72,8 mld zł. Nigdy przedtem w takim czasie, a nawet w całym roku, nie przyrosło tak dużo. Rząd zapewnia, że na wszystko są pieniądze w budżecie. Tak, tylko że zasób pieniędzy wypracowanych w naszej gospodarce trzeba stale i coraz bardziej uzupełniać pieniędzmi cudzymi, pożyczonymi na procent, które wraz z odsetkami trzeba zwrócić. Dług rośnie a możliwości jego spłacania nie zwiększają się. Strategia na utrzymanie władzy to dzisiaj strategia dla PiS, a nie dla Polski, która jest dziedzictwem wielu pokoleń, nie zaś własnością paru osób z horyzontem czteroletniej kadencji. Zob. Diariusz REGIOsetu z 16 listopada 2015 r.

14 listopada 2016
Stosunek do rządu najsilniej określa formacja światopoglądowa
W październikowym sondażu CBOS w sprawie oceny działalności rządu, 36% respondentów określiło się jako zwolennicy, 32% - jako jego przeciwnicy, 29% zadeklarowało obojętność. Najwyższą ocenę uzyskała polityka wspierania rodzin, natomiast kierowanie państwem, oświatę i gospodarkę - dobrze ocenia jedna trzecia ankietowanych, politykę zagraniczną - jedna czwarta, politykę rolną i opiekę zdrowotną - jedna piąta. Ponadprzeciętnym poparciem rząd cieszy się wśród starszych respondentów, mających 65 lat i więcej (47% zwolenników), mieszkańców wsi, w tym przede wszystkim rolników (odpowiednio: 42 i 55%), osób z wykształceniem podstawowym czy gimnazjalnym (44%) i zasadniczym zawodowym (40%) oraz gorzej sytuowanych - o miesięcznych dochodach poniżej 1000 zł na głowę (42%). Z kolei najwięcej przeciwników obecnej władzy jest wśród mieszkańców dużych miast, mających co najmniej 500 tys. ludności (54%), osób z wyższym wykształceniem (49%) oraz stosunkowo dobrze sytuowanych, o miesięcznych dochodach na głowę 2000 zł i więcej (49%). Stosunek do rządu najsilniej określa współbrzmiący zestaw: wykształcenie, preferencje środowiskowe, religijność. CBOS przeprowadził sondaż w dniach 8-19 października br. w liczącej 937 osób reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców Polski.

11 listopada 2016
Dwa lata przygotowań do stulecia odzyskania państwowości
Tego dnia w 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu, zwolnionemu dwa dni wcześniej z twierdzy magdeburskiej, zwierzchnictwo i naczelne dowództwo nad podległym jej Wojskiem Polskim. Rozpoczął się polityczny (Ignacy Paderewski, Roman Dmowski) i militarny (Józef Piłsudski) etap odbudowy naszego terytorium uwolnionego z rąk zaborców, czego bynajmniej nie zakończyło wejście w życie w styczniu 1920 r. traktatu wersalskiego. Walka zbrojna o wytyczenie wschodniej granicy trwała do marca 1921 r., tzn. do zawarcia pokoju ryskiego między Polską a sowiecką Rosja i sowiecką Ukrainą. Ostatecznie granice Polski uzyskały międzynarodowa akceptację w marcu 1923 r. Rzeczpospolita obejmowała wówczas 389,7 tys. km2 powierzchni (prawie 25% więcej niż obecnie), była zamieszkana przez 27,4 mln osób. Światli polscy patrioci wykorzystali wielką szansę powrotu Polski na mapę Europy, po tym jak w sierpniu 1914 r. rozpętała się beznadziejna ostatnia pozycyjna Wielka Wojna (po czterech latach: 10 mln ofiar, 15 mln kalek) - nazywana później Pierwszą Światową. Starli się w niej na wyniszczenie trzej cesarze, szczęśliwie trzej zaborcy polskich ziem. Duże znaczenie miał też przychylny stosunek do naszej sprawy prezydenta Stanów Zjednoczony Woodrowa Wilsona. Za dwa lata minie sto od tamtego pamiętnego dnia, kończącego czas zaborów, przywracającego czas państwowości i niepodległości. Będzie to wyjątkowe Święto Niepodległości. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 11 listopada 2015 r.

9 listopada 2016
Będzie statystyczny podział Mazowsza, lidera rozwoju w UE
Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) podał, że decyzja o podziale statystycznym województwa mazowieckiego jest bliska podjęcia. Niebawem będzie ona przesłaniu jej do Komisji Europejskiej - stamtąd ma wyjść wiążąca zgoda na polski wniosek. Zwolennicy podziału twierdzą, że pozostawienie obecnego stanu (województwo=region statystyczny) lokowałoby po 2020 r. Mazowsze wśród regionów zbyt bogatych na poważne wsparcie z UE. Podział w tzw. NUTS 2: jeden region - Warszawa plus dziewięć powiatów, drugi - pozostałe powiaty województwa (zob. Diariusz REGIOsetu z 15 lutego 2016 r.) - oddala taka perspektywę dla zdecydowanej większości obszaru Mazowsza. Wśród ekspertów krajowych nie było w tej sprawie jednomyślności. Nie brakowało głosów, że podział utrudni prowadzenie wspólnej polityki rozwojowej w województwie, które w całości pozostaje - jak dotychczas - jedną jednostką samorządową. Według Eurostatu, Mazowsze (liczone wraz z Warszawą) było w latach 2008-2014 wśród 276 regionów UE najszybciej rozwijającym się pod względem PKB na głowę mieszkańca. W 2008 wskaźnik ten wynosił blisko 83% średniej unijnej, w 2014 ? 108%. Przydział funduszy w ramach unijnej polityki spójności następuje na podstawie wyników ekonomicznych regionów statystycznych. Większość funduszy unijnych (strukturalnych) kierowana jest do regionów, w których PKB na mieszkańca nie przekracza 75% średniej dla 28 państw członkowskich.

7 listopada 2016
W 2017 r. gminy zwiększą rezerwę na zarządzanie kryzysowe
Jak podaje serwis samorządowy PAP program "rodzina 500+" powoduje konieczność zamrożenia przez samorządy w przyszłorocznych budżetach gmin kwoty o 1/3 większej na zarządzanie kryzysowe. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z 26  kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym gminy mają obowiązek ujęcia w swoich budżetach rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wejście w życie programu 500+ spowodowało wyraźne zwiększenie wydatków JST związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych.

5 listopada 2016
Proponowane zmiany rewolucyjne, czas na realizację - nierealny
Takie stanowisko wyraziło w w liście otwartym do minister edukacji dziewięcioro pedagogów laureatów tytułu Nauczyciel Roku z lat 2002, 2006-2009, 2011, 2013 i 2015-2016. Poruszyli w nim przygotowywane przez MEN zmiany w strukturze szkół. Nauczyciele zaapelowali o propozycje zmian, które będą osadzone w realiach ekonomicznych i realiach nauczania oraz wprowadzanie ich w tempie pozwalającym na profesjonalne przygotowanie. O tym, że nie ma żadnych naukowych podstaw dla proponowanych zmian wypowiadali się nie raz przedstawiciele środowisk akademickich. Zob. Diariusz REGIOsetu z 4 sierpnia, 16 września, oraz 26 października 2016 r.>

3 listopada 2016
Z sołtysa i urzędnika na komisarza mocno zadłużonej gminy
Od tego tygodnia w gminie Ostrowice działa komisarz rządowy. Pełni on funkcję wójta, a także - odwołanej wyrokiem NSA - Rady Gminy. Komisarzem jest Marek Kukie (38), absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, kierunek administracja publiczna, członek zarządu partii Prawo i Sprawiedliwość w powiecie kołobrzeskim. Przez ostatnie trzy miesiące był komisarzem rządowym gminy Dygowo do czasu przedterminowych wyborów samorządowych. Liczące 2,5 tys. mieszańców Ostrowice są według danych Regionalnej Izby Obrachunkowej zadłużone na nieco ponad 35 mln zł, z tego prawie 28 mln to zadłużenie w parabankach. Wójt gminy odwołał się do NSA od styczniowego rządowego rozstrzygnięcia nadzorcze zawieszające organy gminy i ustanawiające w ich miejsce zarząd komisaryczny. Sąd skargę kasacyjną odrzucił. Dopiero po tym wyroku komisarz mógł objąć funkcję. Ostrowice to jedna z siedmiu zadłużonych gmin w województwie zachodniopomorskim (zob. Diariusz REGIOsetu z 22 stycznia 2016 r.)

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba