Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 13.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2016  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2016   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec  
           lipiec    sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Sierpień 2016 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

31 sierpnia 2016
"Solidarność" idąc ku wolności wykazała odwagę i determinację
36. rocznica porozumień sierpniowych, zawartych w Szczecinie (30.08), Gdańsku (31.08), Jastrzębiu-Zdroju (03.09) i Dąbrowie Górniczej - Huta Katowice (11.09) przez ówczesny ruch społeczny "Solidarność" z władzami PRL. Po ogólnopolskiej akcji strajkowej w większości zakładów pracy i uformowaniu się Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Lechem Wałęsą na czele władze komunistyczne ustąpiły. Nie na długo. Kilkanaście miesięcy później - 13 grudnia 1981 r. wprowadzono w Polsce stan wojenny. Ruch "Solidarność" został zdelegalizowany, tysiące działaczy internowano, represje dotknęły różne środowiska i zwykłych obywateli. Siła tego ruchu nie dała jednak za wygraną. Jednocześnie siła władzy komunistycznej nieodwracalnie słabła. To otwierało drogę do wolnej Polski bez przelewu krwi, co jest i pozostanie ogromną wartością.

30 sierpnia 2016
Reprywatyzacja nieruchomości w Warszawie - splot powiązań
Władze samorządowe Warszawy i urzędnicy magistratu, adwokaci i sędziowie prowadzący i rozstrzygające w wielu sprawach dotyczących reprywatyzacji nieruchomości, których właściciele zostali wywłaszczenie na mocy tzw. dekretu Bieruta z 1945 r. - pod pręgierzem opinii publicznej i służb kontrolnych. Nieprawidłowości i nadużycia urzędnicze, budzące sprzeciw regulacje i wyroki sądowe oraz utrzymywany przez lata dziwny proceder skupywania roszczeń i ustanawiania kuratorów reprezentujących "długowiecznych" spadkobierców - to kanwa dochodzeń prokuratorskich w prokuraturach regionalnych we Wrocławiu i Warszawie oraz w zespole koordynującym w Prokuraturze Krajowej. Postępowanie dyscyplinarne dot. udziału adwokatów w tzw. sprawie reprywatyzacyjnej wszczął pierwszy zastępca rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

26 sierpnia 2016
Średnia kwota bazowa kraju wzrasta w 2017 r. o 3 procent
Ministerstwo Finansów podało średnia kwotę bazową kraju (Kbk) na 2017 rok - wyniesie 3133,03 zł na mieszkańca. W 2016 r. Kbk wynosiła 3.037,88 zł na mieszkańca. Wskaźnik ma znaczenie przy refundacji wydatków gmin związanych z funduszem sołeckim. Gminy, w których średnia kwota bazowa jednostki jest niższa od średniej kwoty bazowej w kraju mogą liczyć na zwrot 40% tych wydatków. Samorządy, w których lokalna kwota bazowa jest wyższa od Kbk otrzymają refundację w wysokości 30 lub 20%.

23 sierpnia 2016
Projekt budżetu na rok 2017 przedstawiony pod obrady rządu
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt budżetu państwa na 2017 r. Założenia: wzrost gospodarczy 3,6%, deficyt sektora finansów publicznych 2,9% PKB, inflacja 1,3%, średni kurs euro 4,29 zł. Założony margines deficytu dzielący jego planowany udział w PKB od granicznych 3% (przekroczenie tego wskaźnika powoduje wprowadzenie tzw. procedury nadmiernego deficytu nakładającej na państwo członkowskie UE obowiązek działań korygujących) przy wystąpieniu niewielkiej dekoniunktury lub mniejszej inflacji (tzn. mniejszym wpływom z VAT, a dzisiaj mamy deflację) jest dość ryzykowny. Planowane wydatki 383,4 mld zł, spodziewane dochody 324,1 mld zł (dochody mają pokryć 85% wydatków, pozostałe wydatki powiększą zadłużenie), deficyt budżetowy 59,3 mld zł - o 4,6 mld zł większy niż zapisany w realizowanym budżecie 2016. Planowany wzrost dochodów podatkowych w 2017 r. ma swe istotne źródło w działaniach uszczelniających system, głównie w zakresie podatków VAT i CIT (wprowadzenie utrudnień w zaniżaniu wyniku do opodatkowania). Część tych działań da efekty już w roku bieżącym. Przyszłoroczny budżet ma zapewnić pieniądze na działania rozpoczęte w latach ubiegłych oraz zapowiadane nowe: w sferze wynagrodzeń, wsparcia rodzin i emerytów oraz obrony narodowej.

19 sierpnia 2016
ZPP: Ustawa uderzy w zapisaną w Konstytucji samodzielność JST
Do sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przygotowany przez Ministerstwo SWiA. Projekt ten jednoznacznie negatywnie zaopiniował Związek Powiatów Polskich. W opinii ZPP uzasadniono sprzeciw wobec następujących zmian: # poszerzenia zakresu funkcji kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych o kryterium gospodarności w zakresie tytułów dłużnych, # poszerzenia zakresu funkcji kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych o kryterium rzetelności, # sposobu rozszerzenia zakresu podmiotowego działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych, # zmian sposobu przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej, # przyznania Prezesowi Rady Ministrów możliwości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o odwołaniu prezesa izby w przypadkach wysoce ocennych. Zwrócono też uwagę na niejasność przepisów przejściowych w odniesieniu do prezesów regionalnych izb obrachunkowych oraz na nierzetelną ocenę skutków finansowych proponowanych działań.

17 sierpnia 2016
Z opublikowanych wyroków TK dwa wprost dotyczą samorządów
Po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2016 r. sygn. akt Kp 3/15 (MP poz. 704) prezydent podpisał Ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, która to zmiana m.in. postanawia, że Skarbowi Państwa lub miastu stołecznemu Warszawie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży przez poprzednich właścicieli praw i roszczeń określonych w dekrecie z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Jej celem jest m.in. ochrona obiektów publicznych (parków, szkół, szpitali itp.) urządzonych lub zbudowanych na gruntach przejętych dekretem Bieruta. Pod kontrolą stołecznego samorządu znajdzie się też handel roszczeniami do nieruchomości z lokatorami. Szkoda, że przez tyle rządów w wolnym 27-leciu nie zdołano prawnie zapobiec nadaktywności hochsztaplerów jawnie wyłudzających zwrot nieruchomości znajdujących pomoc u miejskich urzędników. Jedyna ustawa reprywatyzacyjna uchwalona z inicjatywy rządu Jerzego Buzka została w marcu 2001 r. zawetowana przez Prezydenta Kwaśniewskiego. Opublikowana dzisiaj (DzU poz. 1271), wprowadza nowe wycinkowe regulacje procesu reprywatyzacji gruntów warszawskich. Wejdzie w życie za 30 dni. Drugi z przywoływanych - to wyrok TK z 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt P 5/14 (DzU poz. 1232) wykazujący, że nie zagwarantowanie gminie odwołania do sądu od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze jest niezgodny z Konstytucją.

16 sierpnia 2016
Dziurawa ustawa o Trybunale z woli władzy utrzymuje napięcie
Wchodzi w życie Ustawa z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym, zastępująca ustawę o TK z 25 czerwca 2015 r. W obowiązującej od dzisiaj ustawie w dziesięciu artykułach są zapisy niezgodne z ustawą zasadniczą Rzeczypospolitej, co stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku ogłoszonym pięć dni temu (zob. Diariusz REGIOsetu z 11 sierpnia 2016 r.) Wczoraj wieczorem Prezes Rady Ministrów kierując się niezgodnymi z Konstytucją RP art. 80 ust. 4 i art. 89 nowej ustawy, po dokonaniu selekcji 23 wyroków Trybunału ogłoszonych od 9 marca do 11 sierpnia 2016 r., zezwoliła na publikację 21 z nich. Osiemnaście wyroków ukazało się w Dzienniku Ustaw poz. 1232 do 1249, trzy - w Monitorze Polskim poz. 792 do 794. Oba Dzienniki Urzędowe RP noszą dzisiejszą datę. Na publikację nadal oczekują dwa wyroki podjęte w tych samych warunkach prawnych co opublikowane: od 160 dni wyrok z 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15, publicznie ogłoszony 9 marca 2016 r.; jego ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Prezes Trybunał zarządził w dniu 9 marca 2016 r. oraz od 5 dni wyrok z 11 sierpnia 2016 r. w sprawie K 39/16, publicznie ogłoszony 11 sierpnia 2016 r., którego ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Prezes Trybunału Konstytucyjnego zarządził w dniu 11 sierpnia 2016 r.

15 sierpnia 2016
W rocznicę Bitwy Warszawskiej - Święto Wojska Polskiego
Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego (tak jak w latach 1923-1939) obchodzone jest w rocznicę przełamania w 1920 r. bolszewickiej nawały na nasze ziemie kontrofensywą Wojska Polskiego znad Wieprza pod Kockiem oraz w bitwie na przedpolach Warszawy. Centralne uroczystości odbyły się tradycyjnie w Stolicy. Przemawiał Prezydent Andrzej Duda. Na zakończenie uroczystości w Alejach Ujazdowskich - jak w latach poprzednich - odbyła się defilada wojskowa, przemarsz i przejazd sił lądowych, na niebie - przelot sił powietrznych w paradnym szyku.

13 sierpnia 2016
Przekroczona pula na "schetynówki" z PROW 2014-2020
Według danych Ministerstwa Rolnictwa do końca I półrocza br. gminy i ich związki oraz powiaty i ich związki złożyły ponad 4,5 tys. wniosków o wsparcie budowy lub modernizacji dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020. Złożone wnioski opiewają na łączną kwotę sięgającą 5,4 mld zł. Pula przeznaczona na ten cel została przekroczona już podczas pierwszego naboru wniosków. Podana kwota to 114% funduszy na drogi lokalne w PROW 2014-2020. (Zob. Diariusz REGIOsetu z 21 września 2015 r.

11 sierpnia 2016
Partyjny wyrok na Trybunał wg "pogańskiej" wykładni ustroju
Trybunał Konstytucyjny w ogłoszonym wyroku wykazał, że w dziesięciu artykułach Ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym są zapisy niezgodne z Konstytucją RP. Trybunał zachował tę ustawę bez części niezgodnej z ustawą zasadniczą. Uznał, że pozostałe jej przepisy pozwalają działać Trybunałowi zgodnie z jego powołaniem. Jak długo? Już bohaterowie kryzysu konstytucyjnego trwającego od ponad ośmiu miesięcy siadają do pisania ustawy następnej. Nie odpuszczają. Wyrok wyciszenia Trybunału musi być skuteczny, dopóki nie będzie on sformowany z "odpowiednich" ludzi uznających bez najmniejszych wątpliwości prymat jednorazowej woli wyborców nad wypracowanym przez wiele kadencji ładem prawnym państwa. Według takiej wykładni ustroju państwa wola suwerena przełożona na większość parlamentarną nie może być niczym ograniczana. Swobodnie mieści się w tym interpretowanie (zmienianie) konstytucji ustawami zwykłymi, eliminowanie instytucji sądowniczych kontrolujących przestrzeganie prawa, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie robi tego władza wykonawcza. Filozofia "naszego prawa" i "naszej sprawiedliwości" na szczycie władzy stawia Sejm, bo Sejm jest z woli suwerena, a Trybunał - z Konstytucji. Ale to Konstytucja ma najmocniejsze oparcie w woli suwerena, jest ustawą sejmową popartą kwalifikowaną większością poselskich głosów i dodatkowo zatwierdzoną przez suwerena w ogólnonarodowym referendum. Nic z tego. Prawo to Prezes na fotelu posła, nawiedzony przekonaniem o swojej absolutnej racji. Jarosław Kaczyński, przezornie nie pełniący żadnej funkcji państwowej zagrożonej postawieniem przed Trybunałem Stanu, skutecznie nadaje kierunek niszczeniu Polskiego Państwa Prawa. Zawczasu zdecydował, a za nim reszta uzależnionych, o niepublikowaniu ogłoszonego dzisiaj wyroku Trybunału. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego podjętą 26 kwietnia 2016 r.: Nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzający niezgodność z Konstytucją określonego przepisu uchyla domniemanie jego zgodności z Konstytucją z chwilą ogłoszenia wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w toku postępowania. Tak najwyższe, konstytucyjne instytucje starają się bronić ładu prawnego przed władczym zaborem Polski przez Prezesa i jego wyznawców. W Sejmie obecnej kadencji nie ma większości zdolnej zmienić konstytucję bądź uchwalić nową (chyba że "sposobem" zastosowanym 3 maja 1791 r. czy 23 kwietnia 1935 r.), dlatego forsowane jest jej wyłączenie, pozbawienie oddziaływania, sprowadzenie do wartości historycznej bez wpływu na bieżącą kreatywność partii w roli państwa, która przoduje w prostackim nadużywaniu władzy w obu izbach parlamentu oraz w organach wykonawczych. Wyrok w jęz. angielskim. (Zob. też Diariusz REGIOsetu z 30 lipca 2016 r.)

9 sierpnia 2016
W 2017 r. górne stawki podatków i opłat lokalnych minus 0.9%
Minister Finansów w obwieszczeniu z 5 sierpnia br. (MP 2016.779) podał górne stawki podatków i opłat lokalnych w 2017 r. Zostały one zwaloryzowane wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r.

7 sierpnia 2016
Za miesiąc X Forum Regionów, samorządowców z całej Europy
W dniach 6-8 września br. w Krynicy-Zdroju po raz dziesiąty odbędzie się Forum Regionów, jako integralna część krynickiego Forum Ekonomicznego. W tym spotkaniu samorządowców i liderów regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej rok rocznie uczestniczy kilkuset przedstawicieli władz lokalnych, administracji publicznej, rządów i parlamentów, organizacji pozarządowych i biznesu. Rejestracja na Forum Regionów.

6 sierpnia 2016
W poszukiwaniu wierności po pierwszym roku prezydentury
Mija rok jak Prezydent Andrzej Duda 6 sierpnia 2015 r. uroczyście przysięgał, że dochowa wierności postanowieniom Konstytucji, prosząc przy tym Boga o pomoc. W prezydenckiej przysiędze nie ma adresu bardziej konkretnego i jednoznacznego jak Konstytucja Rzeczypospolitej. Niestety, okazuje się, że wierność czemuś można zamienić na wierność komuś, nie oglądając się na Konstytucję. Stwórca baczy i najwyraźniej odmawia pomocy w tym dziele. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 6 lutego 2016 r.

4 sierpnia 2016
Wątpliwa zasadność forsowanych zmian w systemie oświaty
Podczas niedawnych obrad Zarządu Związku Miast Polskich w Sokołowie Podlaskim, z udziałem minister edukacji, Anny Zalewskiej, samorządowcy oraz przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego zgodnie stwierdzali, że ważne są zmiany programowe, standardy i koncepcja, a nie zmiana podziału lat nauki. Ostrzegano przed niszczeniem kapitału społecznego przy likwidacji gimnazjów, podkreślano, że strukturalna zmiana niczego nie załatwi, a prowadzi do nieuchronnych zwolnień nauczycieli oraz przeładowaniem nowych szkół powszechnych. Związek Miast Polskich rozprowadził wśród 159 burmistrzów i prezydentów miast należących do Związku ankietę z pytaniami dotyczącymi projektowanych zmian w oświacie. Zdecydowana większość zapytanych JST - trzy czwarte nie popiera likwidacji gimnazjów. Większość z nich to gminy miejsko - wiejskie. W gronie zwolenników wygaszenia tego typu szkół znalazło się 16% badanych samorządów, 10% ankietowanych nie umiało wyrazić swojego zdania w tej kwestii.

2 sierpnia 2016
Szczebrzeszyn z tego słynie, że tam chrząszcz brzmi w trzcinie
Do 7 sierpnia w Szczebrzeszynie po raz drugi odbywa się festiwal "Stolica Języka Polskiego". W programie ponad 30 wydarzeń kulturalnych, spotkań autorskich, recytacji. Uczestniczy wielu twórców, m.in. Zofia Kucówna, Zygmunt Miłoszewski, Wiesław Myśliwski, Antoni Pawlicki, Adam Strug, Mariusz Szczygieł, Małgorzata Szejnert, Olga Tokarczuk, Jerzy Trela, Szczepan Twardoch. Grażyna Plebanek poprowadzi wakacyjną szkołę pisania, a Joanna Szczepkowska - warsztaty "Mistrz mowy polskiej". Festiwal już na stałe zagościł w tym mieście. Świetny pomysł - język ojczysty wymaga stałej uwagi, pielęgnacji, ćwiczenia czystości, wzbogacania zasobu słownictwa. W ankietach CV obok pytania o języki obce powinno być również pytanie o znajomość języka ojczystego. U wielu rodaków nie jest z tym najlepiej. Wymagane udzielenie odpowiedzi, czy jest ona: bardzo dobra / dobra / średnia / słaba - mogło by im dać nieco do myślenia.

1 sierpnia 2016
Bohaterski zryw, mrzonki złego dowództwa, tragiczny bilans
Czas Powstania 1944 był dla żołnierzy Armii Krajowej - i tych którzy polegli, i tych którzy przeżyli - najpiękniejszym okresem w życiu, jednym pasmem szczęścia. Tak wspominają po latach. Zgoła inny obraz i inne nastroje wynikają z lektury dzienników pisanych "na gorąco", w czasie rzeczywistym. Nikt nie odmawia walczącym bohaterstwa, czci i wielkiego szacunku, ani zrozumienia dla Ich wielkich uniesień. Odwaga i determinacja Powstańców nie doprowadziła jednak do osiągnięcia żadnego z celów, bo z gruntu nie mogła. Powinni o tym wiedzieć dowódcy w KG AK podejmując decyzję o godzinie "W" bez dysponowania odpowiednimi zdolnościami bojowymi do otwartej walki z wojskiem niemieckim. To oni - gotowi na polityczną grę tragedią Warszawy - ponoszą odpowiedzialność za 200 tys. zabitych, za gehennę ich rodzin, za zamianę miasta w gruzowisko. Planowali przygotowanie - jako gospodarze - stolicy Polski na wkroczenie wojsk sowieckich. Zamiast tego, po niemieckim odwecie, z Warszawy zostało pustkowie ludzkie i materialne. Taką zobaczyli żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego 17 stycznia 1945 r. Bilans śmierci 63 dni Powstania jest przerażający: śmierć jednego Niemca = śmierci 10 Powstańców = śmierci 100 cywilnych mieszkańców Warszawy. Powinniśmy złożyć najwyższy hołd i przeprosić ludność stolicy, że poniosła tak straszne upokorzenie, tak straszne cierpienia. Te słowa wypowiedział gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, ps. "Motyl", prezesa Związku Powstańców Warszawskich, podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Poległych, Zamordowanych oraz Wypędzonych Mieszkańców Warszawy przy Muzeum Powstania Warszawskiego w 2010 r. Tegoroczne obchody upamiętniające Powstanie zakłóciły obecne, nieszczęsne, władze rządowe siłowo wkraczając w ustalony od lat porządek, burząc ideę Apelu Poległych swoimi niestosownymi dodatkami oraz pospiesznie organizując - bez wymaganej refleksji - proces lustracyjny najstarszego (99 lat) i najwyższego rangą żyjącego żołnierza Powstania - wspomnianego generała brygady WP Zbigniewa Ścibor-Rylskiego. Oburzające. Od dzisiaj Muzeum Powstania Warszawskiego udostępnia na swojej stronie internetowej bazę ofiar cywilnych powstania warszawskiego. Baza zawiera m.in. takie informacje jak imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz śmierci, imiona rodziców, wykształcenie, zawód czy miejsce pracy. Muzeum zwraca się do wszystkich z prośbą o współpracę przy uzupełnianiu bazy. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 1 i 5 sierpnia 2015 r.

1 sierpnia 2016 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba