Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Piątek 1.12.2023
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2013  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2013   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Marzec 2013 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

29 marca 2013
NIK zbada spójność systemu bezpieczeństwa na naszych drogach
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) podjęła decyzję o zbadaniu czy w Polsce istnieje spójny system działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Postanowiono sprawdzić: (1) czy policja dysponuje dostatecznymi siłami (odpowiednia liczba właściwie wyszkolonych policjantów z "drogówki") oraz środkami (odpowiedni sprzęt m.in. wideorejestratory, radary), które pozwoliłyby na skuteczną redukcję zagrożeń występujących na drodze; (2) gdzie, kiedy i na podstawie jakich przesłanek policjanci oraz inspektorzy ruchu drogowego decydują się na użycie radarów, fotoradarów, wideorejestratorów, czy faktycznie są to miejsca istotne dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czy wcześniej dochodziło tam do wypadków; (3) czy w miejscach, gdzie od kilku lat stoją fotoradary faktycznie nastąpiła poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym; (4) analogiczne badanie będzie dotyczyło decyzji samorządów lokalnych, które postanowiły ustawić fotoradary na drogach swych gmin, czy rzeczywiście były to miejsca szczególnie niebezpieczne oraz czy nastąpił spadek liczby kolizji, wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych w rejonach, gdzie ustawiono fotoradary gminne; (5) jak zarządcy dróg na różnych szczeblach dbają o bezpieczeństwo na drogach, zwłaszcza w zakresie inwestycji drogowych. Z badań przeprowadzonych w wielu krajach (potwierdzają to statystyki polskie) wynika, że liczba śmiertelnych wypadków zmniejsza się na obszarach, gdzie większość ruchu drogowego odbywa się na drogach dwujezdniowych - autostradach i drogach ekspresowych.

28 marca 2013
Gdański Teatr Szekspirowski - pierwszy taki na świecie
Wczoraj, w Międzynarodowym Dniu Teatru, w Domu Artysty Plastyka w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone powstającemu w Gdańsku Teatrowi Szekspirowskiemu. Wzięli w nim udział m.in. prezes Fundacji Theatrum Gedanense i dyrektor Teatru prof. Jerzy Limon oraz patron honorowy przedsięwzięcia reżyser Andrzej Wajda. Gdański Teatr Szekspirowski powstaje pod patronatem JKW Księcia Walii. Autorem projektu architektonicznego nawiązującego formą do tradycji średniowiecznej jak i elżbietańskiej jest włoski architekt prof. Renato Rizzi. Z inicjatywą powstania teatru wystąpiła Fundacja Theatrum Gedanense, która następnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz Urzędem Miejskim w Gdańsku powołała instytucję kultury "Gdański Teatr Szekspirowski". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Będzie to teatr impresaryjny, prezentujący inscenizacje teatrów z całego świata, a zarazem pierwszy teatr dramatyczny wybudowany w Polsce od podstaw po II wojnie światowej. Scena ma rozpocząć działalność w lipcu 2014 r. uroczystym symbolicznym otwarciem ruchomego dachu nad sceną i widownią. Takie rozwiązanie umożliwi prezentację przedstawień w świetle dziennym. W Domu Plastyka przez najbliższe dwa tygodnie można obejrzeć wystawę "Teatr dwóch czasów", wcześniej prezentowaną w Londynie, Berlinie i Chicago.

27 marca 2013
Reorganizacja sądów zgodna z konstytucją; walka trwa
Po rozpoznaniu 21 marca 2013 r. przez Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie połączonych wniosków: Grupy posłów na Sejm (sygn. K 27/12) oraz Krajowej Rady Sądownictwa (sygn. K 32/12) o zbadanie zgodności z konstytucją ustawowego upoważnienia Ministra Sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości w drodze rozporządzenia wydanego po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa (art. 20 pkt 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - Dz.U. 2001.98.1070 ze zm.) - w ogłoszonym dzisiaj wyroku Trybunał uznał zgodność z konstytucją badanych w tej sprawie przepisów. Tym samym wprowadzona w życie 1 stycznia 2013 r. reorganizacja sądów rejonowych pozostaje w mocy. Nie oznacza to jednak porzucenia przez jej przeciwników starań o powrót do stany poprzedniego. Obywatelski projekt ustawy przywracającej utworzonym kilka miesięcy temu 79 oddziałom zamiejscowym status sądów rejonowych jest popierany w sejmie przez wszystkie kluby opozycyjne i wielu posłów z koalicyjnego PSL.

25 marca 2013
Alarm ekspertów dla MRR dot. art. 243 ust. o finansach publicznych
W latach 2014-2020 na wkład własny do europejskich projektów Polska potrzebuje 76 mld zł, z czego 60,6 mld zł będą musiały zapewnić JST. Takiej kwoty nie są w stanie wyasygnować samorządy, a zaciąganie nowych pożyczek ograniczają wprowadzone reguły fiskalne: (1) konieczność utrzymania zrównoważonego budżetu bieżącego, (2) indywidualny wskaźnik zadłużenia, wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009.157.1240 ze zm.) Taki stan może poważnie hamować wykorzystania przyznanych Polsce nowych środków z funduszy unijnych. Według analiz wykonanych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wymaganiu obowiązujących reguł fiskalnych sprosta mniej niż 25% JST. Przy założeniu utrzymania wydatków inwestycyjnych (poza wydatkami podlegającymi refundacji i ich współfinansowaniem) na średnim poziomie z okresu 2007-2011 tylko 639 JST wykazuje wskaźnik obsługi zadłużenia na dopuszczalnym poziomie. Zdaniem ekspertów bez zmiany ustawy o finansach publicznych większość gmin nie zdoła pozyskać wspólnotowego wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE (zob. też Diariusz REGIOsetu z 26 lutego 2013 r.)

22 marca 2013
Polska grożą spore kary za niewdrożenie dyrektyw dot.energii
Po nieskutecznych upomnieniach Komisja Europejska złożyła wczoraj w Trybunale Sprawiedliwości UE kolejny wniosek o nałożenie na Polskę kar w związku z niewdrożeniem przez nas przepisów unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Wnioskowana wysokość kary to 133 tys. euro dziennie. Na wdrożenie do krajowego prawa zapisów dyrektywy o OZE Polska miała czas do grudnia 2010 roku. W Trybunale jest także wcześniejszy wniosek o ukaranie Polski za niewdrożenie zapisów unijnej dyrektywy regulującej kwestie rynku energii elektrycznej. Tym razem proponowana wysokość kary to 84 tys. euro dziennie. Przez kilka lat Polska resortowa nie może sama ze sobą dojść do porozumienia: resort gospodarki, resort skarbu państwa oraz resort finansów ? każdy ciągnie w inną stronę. Nie ma mocnego i mądrego, który zdołałby stanąć ponad lobby rolniczym, lobby węglowym, koncernami energetycznymi oraz kasą państwową i umiał pogodzić interes krajowy (nie resortowy) z interesem wspólnotowym. Szkoda, tak jak szkoda grożącego nam (obywatelom) prawie miliona złotych kary każdego dnia.

20 marca 2013
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej bliska końcowego rozstrzygnięcia
Ministrowie ds. rolnictwa krajów UE uzgodnili stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2013 r. Przyjętych wczoraj uzgodnień nie poparły jedynie Słowacja i Słowenia. Dyskusja o reformie WPR trwa od trzech lat. Jej celem jest uczynienie polityki rolnej bardziej sprawiedliwej i "zielonej". Ustalono, że 5% obszaru zadeklarowanego do płatności bezpośrednich ma być obszarem spełniającym wymogi proekologiczne. Zgodzono się na uzależnienie nawet ponad 30% dopłat dla rolników od wypełniania przez nich wymogów ekologicznych obejmujących utrzymywanie pastwisk, obszarów proekologicznych oraz dywersyfikację upraw. UE będzie dążyć do jednego, wspólnego systemu płatności, nie rezygnując jednak z przyznawania nowym krajom członkowskim "okresu przejściowego", na czym do 2020 r. zależy Polsce. Innym spełnionym polskim postulatem jest możliwość przesuwania z II filara WPR do 25% środków na dopłaty bezpośrednie, co pozwoli utrzymać dotychczasowy poziom dopłat w Polsce. Ministrowie zgodzili się też utrzymać preferencyjne warunki dofinansowania dla korzystających z funduszy rolnych w regionach, które straciły status najsłabiej rozwiniętych. Stanowisko wobec projektu zmian WPR jakie przegłosował wcześniej Parlament Europejski w kilku istotnych punktach nie pokrywa się ze zdaniem ministrów (np. Parlament opowiedział się za przeznaczeniem 7% powierzchni gruntów ornych na obszary zielone, proekologiczne). Tym nie mniej zbieżność w wytyczaniu kierunku reformy daje szansę na porozumienie się Komisji i Parlamentu.

18 marca 2013
Dobre tempo absorbcji funduszy z perspektywy finansowej 2007-2013
Jak podaje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego od początku uruchomienie programów zasilanych funduszami unijnymi z perspektywy 2007-2013 do 17 marca br. złożono 256,9 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 538,2 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 82 588 umów o dofinansowanie na kwotę 346,6 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 239,4 mld zł, co stanowi 84,9% alokacji na lata 2007-2013. Wartość wydatków beneficjentów wynikająca ze złożonych wniosków o płatność przekroczyła 200 mld zł, a w części dofinansowania UE - 140 mld zł.

15 marca 2013
Powiaty ziemskie i grodzkie w badaniu rozwoju społecznego
Agenda ONZ ds. Rozwoju (UNDP) przeprowadziła - na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - badanie lokalnego poziomu rozwoju społecznego LHDI (Local Human Development Index) 379 jednostek samorządu terytorialnego (314 powiatów ziemskich i 65 miast na prawach powiatów). Stosowany w badaniu wskaźnik obejmuje trzy komponenty: zdrowie obywateli; dostęp do wiedzy i edukacji; dochody. Najwyższy poziom rozwoju społecznego odnotowano w metropoliach, dużych miastach i na obszarach wokół nich, najniższy w powiatach o charakterze wiejskim. Na czele rankingu uplasowały się: Warszawa, powiaty piaseczyński, pruszkowskiwarszawski zachodni, tuż za nimi Kraków, Poznań, Rzeszów, SopotGdynia oraz powiat legionowski, natomiast zamykają listę powiaty: skierniewicki, janowski, opatowski, przysuski, kolneński, chełmski, łomżyński, pińczowski, kazimierskisuwalski. Jest to pierwsze zastosowanie indeksu HDI na poziomie lokalnym jakim jest powiat. Wyniki badania posłużą do stworzenia mapy różnic rozwoju Polski w ujęciu powiatowym i wojewódzkim.

13 marca 2013
Parlament Europejski wstępnie odrzuca uzgodniony w lutym budżet
Parlament Europejski przegłosował rezolucję, w której odrzuca porozumienie budżetowe z lutego br. w jego obecnej formie oraz formułuje warunki, na jakich PE zgodzi się zaakceptować budżet w ostatecznym głosowaniu w czerwcu. Parlament domaga się (1) większej elastyczności budżetowej, tak by doprowadzić do całkowitego wykorzystania dostępnych środków finansowych, (2) zatrzymywania w unijnej kasie corocznej nadwyżki budżetowej, aby wykorzystać te fundusze w latach następnych, (3) uchwalenia kalendarza wprowadzenia nowych środków własnych, które choć częściowo uniezależnią budżet UE od wpłat ze składek narodowych poszczególnych państw członkowskich. Ponadto wyraźnie wskazuje na pominięcie priorytetów i obaw wyrażanych przez Parlament, a tym samym zignorowanie roli Parlamentu i jego kompetencji wynikających z Traktatu z Lizbony. O środki przypisane wstepnie Polsce raczej nie należy się obawiać, tym nie mniej kształtowanie budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 nie jest zakończone i trwa nadal.

9 marca 2013
10. kampania składania wniosków o płatności bezpośrednie
W najbliższy piątek (15.03) rusza dziesiąta już kampania składania przez rolników wniosków o dopłaty bezpośrednie. Wnioski będzie można oddawać do połowy maja. Po 15 maja do 11 czerwca z każdym dniem dopłata zmniejsza się o 1%, po 11 czerwca ? przepada. W systemie wypełniania wniosków nie wprowadzono żadnych nowości. Zmieniła się jedynie terminologia: zamiast dotychczasowych dodawanych z budżetu państwa płatności uzupełniających rolnicy otrzymają jako uzupełnienie tzw. wsparcie krajowe. Jak się zwał tak się zwał, ale uzupełnienie będzie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zachęca aby rolnicy zamiast wersji papierowej składali wnioski w wersji elektronicznej. Skorzystanie z pośrednictwa internetu wymaga jedynie pobrania w powiatowym biurze ARiMR swojego indywidualnego loginu i kodu dostępu, nadawanego bezterminowo.

7 marca 2013
Interpretacje przepisów o odpadach wg Ministsretswa Środowiska
Ministerstwo Środowiska ogłasza interpretacje nowych przepisów prawnych. Ostatnio podało kolejne dotyczące ustawy "śmieciowej", m.in. wyjaśniano kwestie: "sprawozdań zerowych", dwupojemnikowego systemu zbierania odpadów, przekazywania danych Marszałkowi Wojewóztwa oraz zawartych umów właścicieli nieruchomości na odbiór odpadów.

6 marca 2013
Stawki za śmieci w 1200 gminach - badanie Związki Gmin Wiejskich
Z badania przeprowadzonego przez Związek Gmin Wiejskich RP wśród ponad 1200 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wynika, że tylko 8,8% ankietowanych jednostek będzie naliczać opłaty za odpady od gospodarstwa domowego. Pozostałe 92,2% samorządów wybrało metodę naliczania opłaty za śmieci na podstawie liczby osób w gospodarstwie. W tej większościowej grypie stawki wahają się od 2 do 8 zł za odpady segregowane (32,9% badanych gmin przyjęło stawkę 6 do 8 zł, 22% - 4 do 6 zł). Stawki za śmieci zmieszane (niesegregowane) są dwukrotnie wyższe - w 45,3% gmin 12 do 16 zł od osoby. Wśród samorządów, które wybrały ustalenie stawki od gospodarstwa, przeważają opłaty od 20 do 24 zł (36,7% gmin) za śmieci segregowane oraz 28 do 43 zł (53% gmin) za śmieci zmieszane. Najwyższa dotychczas przyjęta stawka za śmieci niesegregowane to 63 zł od gospodarstwa. Pojawiają się ostrzeżenia przed niedoszacowaniem stawek. Jeżeli za tonę dobrze przetworzonych odpadów komunalnych trzeba zapłacić 280 do 300 zł, przyjęcie do kalkulacji niższego kosztu może prowadzić do niezgodnej z wymaganiami obróbki i przetworzenia odpadów. Więcej w serwisie PAP.

4 marca 2013
Dzielnica Grajewa podstrefą Suwalskiej Strefy Ekonomicznej
Rada Miasta Grajewo jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie rozszerzenia granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przez utworzenie z terenów przemysłowej dzielnicy miasta Podstrefy Grajewo. W maju tego roku Grajewo będzie miało blisko 10 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Toczą się rozmowy między Miastem Grajewo a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w sprawie pozyskania przez miasto inwestora zagranicznego.

1 marca 2013
Laureaci nagrody Super Samorząd w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
W Pałacu Prezydenckim w Warszawie spotkali się tegoroczni laureaci nagrody "Super Samorząd", której patronuje prezydent Bronisław Komorowski. Nagroda jest przyznawana w ramach akcji "Masz Głos, Masz Wybór" prowadzonej od ponad 10 lat przez Fundację im. Stefana Batorego. Laureatami za rok 2012 zostali: Młodzieżowa Rada Gminy i władze samorządowe 339 gminy Płużnica, Młodzieżowa Rada Miejska gminy Olsztynek, Grupa Nieformalna "Plac Zabaw Generała Sowińskiego" z władzami samorządowymi dzielnicy Wieniawa w Lublinie, Sołectwo Sułkowice i władze samorządowe gminy Iwanowice, Stowarzyszenie "Projekt-Europa" i władze samorządowe Zamościa, Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy i władze samorządowe gminy Turośń Kościelna. Więcej informacji na stronie akcji. W 2012 roku współorganizatorem było Stowarzyszenie "Szkoła Liderów", a partnerami Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Pracownia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba