Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Piątek 1.12.2023
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2013  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2013   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2013 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

28 lutego 2013
Planowany odpis z PIT na kościoły zmniejsza pulę dla samorządów
Został wstępnie uzgodniony przez zespoły robocze przedstawicieli rządu i komisji konkordatowej kościoła rzymsko-katolickiego dobrowolny odpis od należnego państwu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 0,5%, w miejsce finansowanego z budżetu państwa funduszu kościelnego (w tym roku jest to 90 mln zł, co stanowi ok. 20% wszystkich kwot wsparcia przeznaczanych przez państwo dla kościoła). Osiągnięte porozumienie nie wzbudza zadowolenia nie tylko kościołów innych wyznań, ale także samorządów. W bieżącej ustawie budżetowej (Dz.U. 2013.169) z podatku PIT zaplanowano przychód równy 43 mld zł. Z kwoty tej samorządy terytorialne mają w 2013 r. otrzymać 49,27% czyli 21,2 mld zł (gminy 16,1 mld zł, powiaty 4,4 mld zł, województwa 0,7 mld zł). Przynależność do kościoła deklaruje ponad 90% polskich obywateli. Zakładając, że odpisu 0,5% swojego podatku na kościoły dokona 75% podatników, wówczas uzyskana kwota będzie blisko dwukrotnie większa niż obecnie wynosi fundusz kościelny, a państwo zbierze z PIT ok. 161 mln zł mniej. W wyniku zmniejszenia puli pieniędzy z PIT samorządom gminnym ubędzie 61 mln zł, powiatowym 17 mln zł, wojewódzkim 2 mln zł. Kościoły mają mieć zagwarantowane przez kilka lat wyrównanie do kwoty funduszu kościelnego gdyby zbiórka z odpisów była od tej kwoty mniejsza. Aby samorządy były potraktowane analogicznie (jednak bez ograniczeń w czasie) - udział JST w przychodach państwa z PIT powinien wzrosnąć z 49,27% do ponad 49,45% (przy powyższym założeniu stopnia wsparcia przez podatników). Natomiast na pełne odtworzenie dzisiejszej kwoty funduszu kościelnego z półprocentowych odpisów należnego państwu podatku PIT wystarczy dobrowolny odpis 42% podatników.

26 lutego 2013
Systemowy problem z art. 243 - jst bez długu to i bez inwestycji
Wobec nowej unijnej perspektywy finansowej (2014-2020) treść art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009.157.1240 ze zm.) budzi niepokój nie tylko samorządowców. Przepis ten wyznacza jednostkom samorządu terytorialnemu (jst) graniczny wskaźnik obsługi zadłużenia. Od 2014 r. będzie on ustalany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie danych z budżetów z trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy. Według ostatniego raportu Ministerstwa Administracji Cyfryzacji nt. kondycji samorządów (zob. Diariusz REGIOsetu z 29 stycznia br.), nowy wskaźnik znacznie obniży możliwości zadłużania się samorządów. Według obliczeń tego resortu jeżeli art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązywałby obecnie, to 108 jst (75 gmin, dwa miasta na prawach powiatu oraz 31 powiatów) nie mogłoby dokonać żadnych spłat zaciągniętych już zobowiązań, gdyż ich indywidualne limity określone w tym artykule są równe zeru lub ujemne. Nowy wskaźnik limitu zadłużenia w stosunku do obecnego będzie korzystniejszy jedynie dla 227 jst, a to zaledwie ułamek ogólnej liczby gmin, miast, powiatów i województw (jest ich łącznie 2809). Z wykonanych analiz wynika, że oczekiwana absorpcja funduszy unijnych przy założeniu zachowaniu dotychczasowego poziomu pozostałych nakładów inwestycyjnych (niezwiązanych z projektami unijnymi) możliwa będzie jedynie w ok. 300 jst. Jest to więc problem systemowy. Wskaźnik zdefiniowany w przywołanym wyżej artykule ustawy wymaga ponownie wnikliwej rewizji, tak aby prawo nie pogrzebało możliwości jakie daje nam polska koperta w dopiero co uzgodnionym budżecie UE, a zarazem utrzymywało zadłużenie samorządów w bezpiecznych granicach. Stanowisko ministerstwa finansów jest jednak dość sztywne w odniesieniu do omawianego przepisu. Może przekona resort do rozważenia korekty jego własny komunikat o zdecydowanie niższym niż się spodziewano i niższym niż w latach ubiegłych deficycie samorządów w 2012 r. Wyniósł 2,73 mld zł (główny udział miały duże miasta - 2,35 mld zł). Taki wynik wskazuje, że samorządy starają sie jak najlepiej przygotować do boju o nowe unijne wsparcie.

25 lutego 2013
Dla kogo pieniądze z radarów - dla samorządów czy dla rządu?
Ministerstwo Transportu analizuje sieć stacjonarnych fotoradarów ustawianych przez władze gmin (zob. Diariusz REGIOsetu z 29 marca 2012 r.) Łącznie w administracji jednostek samorządu jest ich obecnie ok. 200, kolejne 350 podlega inspekcji transportu drogowego. Fotoradary gminne ustawiane są nawet co kilkaset metrów. Nie jest tajemnicą, że gęsta ich sieć niewiele ma wspólnego z dbałością o bezpieczeństwo na drogach, natomiast pozwala skutecznie zasilać lokalny budżet pieniędzmi z mandatów wystawianych kierowcom. Ujawnianie wykroczeń w zakresie bezpieczeństwa i porządku w komunikacji stanowi ponad 60% efektów pracy straży lokalnych (zob. Diariusz REGIOsetu z 31 lipca 2012 r.) Zdaniem szefa resortu Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) to jedyna instytucją, która powinna administrować wszystkimi fotoradarami. Samorządowcy nie chcą pozbyć się tego źródła dochodów własnych i po ewentualnej korekcie lokalizacji urządzeń oddać "łatwe pieniądze" do GITD. Szeroko zakrojony audyt prowadzi Najwyższa Izba Kontroli bada czy miejsca lokalizacji fotoradarów były wybierane na podstawie analizy wypadków, kolizji i zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu kierowców i pieszych, czy też z innych powodów; bada także racjonalność lokalizacji znaków ograniczenia prędkości oraz wartości tych ograniczeń. Ministerstwo Transportu przygotowuje zmiany w przepisach.

22 lutego 2013
Programy zarządzane w regionach - propozycja Marszałków
Konwent Marszałków na zakończonym spotkaniu w Białowieży uzgodnił stanowisko dotyczące krajowego systemu programowania środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich (zob. Diariusz REGIOsetu z 20 lutego br.) Zaproponowano wprowadzenie 16 programów regionalnych z funkcją zarządzającą pełnioną przez zarządy województw oraz jednego programu krajowego zarządzanego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. Programy zarządzane przez województwa obejmowałyby: wspieranie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, inwestycje w gospodarstwach rolnych, programy rolno-środowiskowo-klimatyczne, podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej i odnowa wsi, program Leader, przetwórstwo rolno-spożywcze, a także tworzenie grup producentów. W swoim stanowisku Konwent podkreśla, że przekazanie marszałkom kompetencji we wskazanych obszarach (zgodne z projektami aktów prawnych na poziomie europejskim), pozwoli wykorzystywać dostępne mechanizmy zgodnie ze specyfiką poszczególnych regionów oraz zapewni komplementarność działań na rzecz spójnego rozwoju każdego regionu. Co na to ów właściwy Minister?

21 lutego 2013
Po sejmowej burzy jest ustawa o ratyfikacji paktu fiskalnego
Sejm uchwalił wczoraj ustawę wyrażającą zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej - zwanego potocznie paktem fiskalnym, który wprowadza zasady dyscyplinowania finansów publicznych krajów strefy euro. Pakt ma przeciwdziałać powtórzeniu się w Eurolandzie wariantu greckiej zapaści finansowej. Wszedł on w życie 1 stycznia 2013 r. Wcześniej pakt podpisali przywódcy 25 państw-członków wspólnoty (zob. Diariusz RERGIOsetu z 3 marca 2012 r.) Pakt zobowiązuje kraje UE, które przyjęły wspólną walutę euro (jest ich dzisiaj 17), do przestrzegania wyznaczonych progów ostrożnościowych przed nadmiernym zadłużeniem państwa, a na przekraczających te progi Trybunał Sprawiedliwości może nakładać sankcje sięgające 0,1% PKB. Wymienione w pakcie progi ostrożnościowe Polska ma wpisane do konstytucji (art. 216) od 1997 r. Do póki nie przyjmiemy euro w miejsce złotego postanowienia zapisanej w pakcie reguły fiskalnej nas nie dotyczą. Przyjęcie paktu to nic nie kosztująca przez około dziesięć lat (wcześniej chyba nie przyjmieny euro) "wejściówka", pozwalajaca Polsce być w centrum wszystkich zasadniczych decyzji w najgorętszym okresie reformowania się Unii. Natomiast po przyjęciu wspólnej waluty zdrowe reguły (dla nas nie nowe od 15 lat) hamujące "szalone populizmy" oraz "walutowe zapaści" wpiszą się jeszcze silniej w żywotne polskie interesy. Uchwalona ustawa została przesłana do Senatu. Dwa kluby poselskie (PiS oraz Solidarna Polska) zapowiedziały zaskarżenie ustawy i trybu jej uchwalania do Trybunału Konstytucyjnego.

20 lutego 2013
Pierwsze propozycje podziału pieniędzy dla województw
Na konwencie w Białowieży marszałkowie województw zapoznali się z projektem podziału w latach 2014-2020 pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyjęło do wyliczeń względnie neutralny tzw. algorytm berliński uwzględniający m.in. liczbę mieszkańców danego regionu, bezrobocie, różnicę pomiędzy PKB i siłą nabywczą (popyt) w regionie, liczoną na głowę mieszkańca względem średniej unijnej. Łącznie regiony mają dostać ponad 22,9 mln euro mld euro (w latach 2007-2013 było to 19,8 mld euro). Spośród szesnastu naszych województw (regionów) - mazowieckie (za sprawą Warszawy) przekroczyło już granicę 75% średniej unijnej PKB na mieszkańca, i nie kwalifikuje się do grupy regionów najbiedniejszych. Pierwsza propozycja podziału jest następująca (w milionach euro): dolnośląskie - 1636, kujawsko-pomorskie - 1531, lubelskie - 1832, lubuskie - 728, łódzkie - 1764, małopolskie - 2390, opolskie - 759, podkarpackie - 1744, podlaskie - 974, pomorskie - 1480, śląskie - 2782, świętokrzyskie - 998, warmińsko-mazurskie - 1124, wielkopolskie - 1940, zachodniopomorskie - 1204. Dla Mazowsza będzie to 1659 mln euro - czyli 66% kwoty dostępnej w latach 2007-2013. Poza ewentualnymi przesunięciami, pulę do podziału powiększyć mają jeszcze: 1,5 mld euro na tzw. obszary strategicznej interwencji (obszary wiejskie z niskim poziomem usług publicznych, obszary miejskie wymagające rewitalizacji, obszary przygraniczne) oraz (do podziału po roku 2018) krajowa rezerwa wykonania wynosząca ok. 4,5 mld euro. Te dodatkowe 6 mld euro ma pozwolić na kolejne korekty dopasowujące podział wynikający z podanego algorytmu do nie mieszczącej się w nim różnorodności i specyfiki naszych regionów. Porównywanie wymienionych propozycji (stan początkowy nowej perspektywy finansowej) z podsumowaniem całości otrzymanego przez województwa wsparcia w czasie siedmiu lat (stan końcowy upływającej perspektywy) - nie tylko w tym przypadku - nie wytrzymuje próby rzetelności.

19 lutegop 2013
Konkurs za konkursem po środki z Programu Pożyczkowego dla JST
Dwanaście gmin otrzymało dodatkowe środki finansowe z Samorządowego Programu Pożyczkowego (SPP) na budowę lub przebudowę dróg oraz inwestycje w oświatę. W VI konkursie ogłoszonym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej pożyczki na atrakcyjnych warunkach uzyskały gminy: Bodzanów, Cekcyn, Ciasna, Gózd, Lelów, Lubanie, Nowa Wieś Wielka, Oborniki, Puchaczów, Stare Juchy, Stary Lubotyń oraz Wolbórz. Do tej pory, w ramach sześciu edycji SPP, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej udzielił pożyczek na kwotę ponad 43,5 mln zł. Nabór wniosków do kolejnego konkursu zakończy się 27 lutego br. Pula wynosi 10 mln zł. Harmonogram programu oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków znajdują się na stronie Fundacji. Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej jest wielokierunkowa. W ubiegłym tygodniu Fundusz oraz Wydawnictwo Macmillan Education - partner Fundacji - wyróżniono w XVI edycji Raportu "Społeczna Odpowiedzialność Biznesu" za program Youngster.

16 lutego 2013
e-Administracja - dopiero 100 tysięcy Polaków ma "profil zaufany"
Po pięciu latach istnienia Centrum Projektów Informatycznych na założenie profilu zaufanego - bezpłatnej metody uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS) - zdecydowało się 100 000 Polaków. Nie jest to dużo, w skali liczby spraw załatwianych w tysiącach urzędów, ale przekonanych i chętnych systematycznie przybywa. Profil zaufany to zestaw danych, które identyfikują mieszkańca umożliwiając mu załatwienie wielu spraw urzędowych drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca. Według statystyk posiadaczy profilu zaufanego korzystających z możliwości realizacji spraw przez internet w różnych systemach e-administracji jest znacznie więcej niż właścicieli płatnych podpisów elektronicznych. Urzędy udostępniają drogą elektroniczną wiele formularzy wniosków. Jeżeli jakiegoś brakuje w wymaganej sprawie, obywatel może ją załatwiać wysyłając elektronicznie pismo ogólne podpisane profilem zaufanym na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) danego urzędu czy instytucji. Sprawy kierowane na ESP mają taką samą moc prawną, jak podania złożone do urzędu w postaci papierowej. Więcej danych o profilu zaufanym i elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na stronie www.epuap.gov.pl

14 lutego 2013
Metropolie i średnie miasta w jednym szeregu rozwojowym
W przyjętej w ubiegłym tygodniu przez rząd Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju "Polska 2030" przedłożonej przez ministra administracji i cyfryzacji, skoncentrowano się na trzech obszarach działania: (1) konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, (2) równoważenie potencjału rozwojowego regionów, (3) efektywność i sprawność państwa. W obszarze (2) wcześniejszy priorytet rozwojowy dla wielkich aglomeracji zostaje rozciągnięty na duże i średnie miasta, na tworzenie sieci ośrodków o potencjale pozwalającym niwelować różnice rozwojowe między regionami. Powodzenie takiego podejścia uzależnione jest w znacznym stopniu od zdolności władz samorządowych do wzajemnych uzgodnień zadań, funkcji i odpowiedzialności w grupie tworzącej ośrodek rozwoju. Jak dotychczas nie jest z tym najlepiej. Łatwiej każdemu ciągnąć w swoja stronę niż wybrać i działać na rzecz strony wspólnej. To nas spowalnia w różnych sferach wymagających przemyślanej zgody a nie sporu, często tylko dla sporu. Więcej informacji.

11 lutego 2013
Wójt Ożarowic Grzegorz Czapla Wójtem 2012 Roku
Rozstrzygnięty został dwunasty konkurs "Wójt Roku" odbywający się pod honorowym patronatem Prezydenta RP oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W finałowej dziesiątce znaleźli się wójtowie: Jacek Anasiewicz (Głusk), Dariusz Bielecki (Pomiechówek), Grzegorz Czapla (Ożarowice), Sławomir Kopacz (Bieliny), Iwona Agnieszka Łebek (Długołęka), Przemysław Majchrzak (Wągrowiec), Jarosław Pietrzak (Dobrzyca), Antoni Polkowski (Ełk), Zbigniew Wojas (Gdów), Marian Zalewski (Szczurowa). Z tego grona w plebiscycie widzów TVP 1 najwięcej głosów zebrał wójt gminy Ożarowice - Grzegorz CZAPLA (48). Wszystkim finalistom gratulujemy.

9 lutego 2013
Wokół bibliotek w gminach - biblioteki szkolne do upublicznienia
Przygotowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) wspólnie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego propozycje zmian w funkcjonowaniu bibliotek, przede wszystkim w mniejszych ośrodkach administracyjnych, wywołują żywą dyskusję. W zależności od tego kto zabiera głos - sedno sprawy znajduje się w różnych miejscach. Dylemat polega na tym jak pogodzić postulat poprawy świadczenia usług z postulatem racjonalizacji i oszczędności. Czym formalnie różnią się w małej gminie biblioteka publiczna od biblioteki szkolnej: pierwsza podlega przepisom ustawy o bibliotekach (tj. Dz.U. 2012.642), druga jest tylko wymieniona w tejże ustawie (art. 22 ust. 3) z odesłaniem do ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2004.256.2572), pierwsza zatrudnia bibliotekarzy, druga nauczycieli (tzn. bibliotekarzy z uprawnieniami jakie daje Karta Nauczyciela), pierwsza jest otwarta przez 40 godz. tygodniowo przez cały rok, druga - w ramach nauczycielskiego pensum czyli 20 godz. (nauczyciele-bibliotekarze nie prowadzą lekcji) i zamknięta we wszystkie dni wolne w roku szkolnym. Głosy o likwidacji jednych lub drugich bibliotek (nieprawdziwe) mobilizują obrońców status quo. Wprowadzenie do bibliotek szkolnych zasad funkcjonowania bibliotek publicznych może zwiększyć ich dostępność dla uczniów (np. po lekcjach, a nie tylko na przerwach lekcyjnych) i poszerzyć oświatową funkcję szkoły. Nie przesądzając o ostatecznych rozwiązaniach szczegółowych warto dyskutować bez fałszywych przepowiedni i okopywania się na z góry utrwalonych stanowiskach.

8 lutego 2013 - BUDŻET UE UZGODNIONY
Polska liderem unijnych korzyści - VAT wydatkiem kwalifikowanym
W Brukseli zakończyły się wielogodzinne obrady Rady Europejskiej. Przywódcy 27 państw-członków UE uzgodnili budżet wspólnoty na lata 2014-2020. Konieczne do tego były rozliczne kompromisy w ramach europejskich i krajowych układów politycznych. Bez tego Unia nadal nie miałaby budżetu, co najwyżej roczne prowizorium. Po raz pierwszy w kolejnej perspektywie finansowej po stronie dochodowej i wydatkowej figurują kwoty mniejsze niż w perspektywie poprzedniej. Z nowego budżetu UE zamykającego się wydatkami w kwocie 960 mld euro (o 38 mld euro mniej niż w budżecie poprzednim) Polska ma otrzymać 105,8 mld euro (pomimo wspomnianej redukcji jest to kwota o 4 mld euro wyższa niż mieliśmy w latach 2007-2013). Przeliczając po dzisiejszym kursie euro/złoty nasza koperta to 440 mld zł rozłożone na siedem lat. Do mądrego wydania będziemy mieli o 15% więcej (o wymagany nasz udział własny) - sumując wszystko wychodzi 506 mld zł. Polskie wpłaty do budżetu UE wyniosą ok. 3,8 mld euro (ok. 15,8 mld zł) rocznie. Odliczając siedmioletnie wpłaty od kwoty UE+RP pozostaje netto 380 mld zł - to o 80 mld zł więcej niż całoroczne dochody państwa w uchwalonym przez Sejm budżecie na rok 2013. Wymienioną kwotę wsparcia jeszcze powiększą zagraniczne środki "pozabudżetowe" takie jak np. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Funduszu Norweskiego i podobnych. Oponenci twierdzą, że to wszystko mało. Twierdziliby tak również wówczas gdyby Polsce przypadł cały budżet UE. Tak mają, tak muszą. Więcej informacji

7 lutego 2013
Straże gminne/miejskie - jakie potrzebne, jakie zbyteczne?
Powołane w 1990 r. straże gminne (miejskie) mają m.in. chronić spokój i porządek w miejscach publicznych, współdziałać w ratowaniu życia i zdrowia obywateli, pomagać w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, konwojować dokumenty, przedmioty wartościowe lub wartości pieniężne dla potrzeb gminy, a także czuwać nad porządkiem i kontrolować ruch drogowy (art. 11 ustawy, Dz.U. 1997.123.779). Niestety właśnie te ostatnie czynności, pokrywające się z obowiązkami policji, dominują w pracy strażników. Wyrabiają oni wysokie kwoty dla swoich gmin z mandatów dla kierowców. Przykłady podawaliśmy - zob. Diariusz REGIOsetu z 29 marca 2012 r. Formuła straży tak się wypaczyła, że wymaga zdecydowanej rewizji. Uchwały rad gmin/miast o likwidacji straży wynikają z różnorakich analiz i uargumentowanych decyzji. Dotychczas straże miejskie zlikwidowano w dwunastu jednostkach samorządu terytorialnego, m.in. w Stalowej Woli (w 2008 r.), Chrzanowie, Trzebini, Żorach, Szczyrku, Pionkach (w 2013 r.). Prowadzone jest badanie poparcia dla referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Warszawie. Jesienią 2012 r. przez 58 dni zbierano w Bydgoszczy podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w tym mieście. Zebrano blisko 27 tys. ważnych podpisów. Zabrakło niewiele ponad 1600 aby osiągnąć wymagane minimum: 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców miasta.

6 lutego 2013
Pożyczki na lokalne inwestycje, także na gospodarkę ściekową
Od jutra (7 lutego) rozpocznie się nabór do kolejnej edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W jego ramach samorządy gminne i powiatowe obejmujące tereny wiejskie i małe miasta mogą starać się o kredyty na lokalne inwestycje. W ósmej edycji programu pożyczki będą udzielane nie tylko na budowę dróg, zaopatrzenie wsi w wodę czy inwestycje w oświatę, ale również na zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Nabór wniosków do 27 lutego br. Limit środków dla tej edycji to 10 mln zł. Oprocentowanie pożyczek wyliczane jest na podstawie średniej wartości wskaźnika WIBOR trzymiesięcznego i obecnie wynosi 4,59%. Szczegóły.

4 lutego 2013
Mechanizm EOG wspiera projekty JST działających w partnerstwie
"Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" - to program mający bezzwrotne wsparcie do 85% kosztów projektów z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego łączącego środki przyznane Polsce przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Do rozdzielenia jest 7,4 mln euro. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców. Wnioski będą przyjmowane do 5 kwietnia br. Udział w konkursie mogą wziąć JST działające w partnerstwie, przy czym będą to: co najmniej dwie współpracujące JST, z których co najmniej jedna musi być miastem bądź gminą miejsko-wiejską, stowarzyszenie jednostek samorządu, w którym co najmniej jeden członek jest miastem bądź gminą miejsko-wiejską, związek komunalny, w którym co najmniej jeden członek jest miastem lub gminą miejsko-wiejską. Więcej informacji.

2 lutego 2013 r.
Kosmetyka zamiast pilnej kuracji - propozycje MEN w sprawie Karty
Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło swoje propozycje zmian w Karcie Nauczyciela. Urlop dla poratowania zdrowia ma przysługiwać po 20 latach pracy, po orzeczeniu lekarza medycyny pracy, zmieniony ma być też sposób rozliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli, dodatek wiejski ma być włączony do średnich wynagrodzeń. MEN chce ponadto wprowadzić system ewidencjonowania czasu pracy pedagogów. Korporacje samorządowe nie są usatysfakcjonowane "kosmetyką" zastępującą konieczną "kurację". Podkreślają, że wszystkie postulaty dotyczące zmian w Karcie Nauczyciela zgłaszane przez JST są nadal aktualne. Natomiast związek zawodowy ZNP chwali ministerstwo za rzeczowość i realizm, za zachowanie niezmienionego pensum, za utrzymanie dotychczasowych takich samych uprawnień dla nauczycieli "tablicowych" oraz pracowników szkoły mających status nauczyciela ale nie prowadzących lekcji, za pozostawienie bez zmiany fundamentalnych zasad Karty.

1 lutego 2013
"Janosikowe" konstytucyjne - rady Warszawy i Krakowa odprawione
Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że wprowadzenie do subwencji ogólnej dla gmin części równoważącej - tzw. janosikowego, jest zgodne z konstytucją. W wyroku z 31 stycznia br. (sygn. K14/11) Trybunał uznał, że dwa z trzech zakwestionowanych przez rady Warszawy i Krakowa przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2010.80.526) są zgodne z konstytucją RP oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. Są to artykuły: 29 ust. 1 - który wprowadza tzw. janosikowe, a także 32 ust. 3 określający dochody brane do ustalenia, która z gmin dostanie "janosikowe". Do przepisów niezgodnych z konstytucją RP Trybunał zakwalifikował art. 36 ust. 4 pkt 1 tejże ustawy w zakresie, w jakim nie określa ona kryteriów, jakimi ma kierować się minister finansów przy ustalaniu i dysponowaniu rezerwą powstałą z nienależnie uzyskanych przez biedniejsze gminy pieniędzy z omawianego tytułu. Przepis ten straci moc wraz z ogłoszeniem wyroku TK w Dzienniku Ustaw. Ta ostatnia sprawa dotyczy podziału tzw. resztówki, czyli pieniędzy, które zostają w ministerstwie finansów po przekazaniu odpowiednich sum gminom korzystającym z "janosikowego". Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że wyda postanowienie sygnalizacyjne, gdyż uznał, że "Janosikowe" ma wady (dotyczą one mechanizmu negatywnie skutkującego dla finansów JST), które mogą w przyszłości prowadzić do naruszenia konstytucji, a ściślej tzw. zasady adekwatności. Zob. Diariusz REGIOsetu z 5 grudnia 2012 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba