Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Środa 21.02.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2014  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2014   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Lipiec 2014 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

31 lipca 2014
Weto odrolnianiu małych gruntów z pominięciem ministerstwa
Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował do ponownego rozpatrzenia przez Sejm nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, likwidującą nadzór ministerstwa rolnictwa nad odrolnianiem najbardziej żyznych gruntów o powierzchni do 5000 m2. Przyjęcie nowelizacji zagrażałoby ładowi przestrzennemu oraz mogłoby prowadzić do degradacji polskiego krajobrazu - taki komunikat ukazał się na stronie internetowej prezydenta. Obecnie aby przekształcić grunty rolne klas I-III na cele nierolnicze i nieleśne wymagana jest każdorazowo zgoda ministra rolnictwa. Wynika to z wymaganej ochrony najlepszych terenów pod uprawy i ograniczenia nieuzasadnionego wykorzystywanie ich do celów niezwiązanych z produkcją rolną. Nowela miała by przenieść poziom decyzyjny dotyczący najlepszych gruntów do gmin. Z danych pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli wynika uzasadniona obawa nasilenia się przy takiej zmianie przepisów negatywnych zjawisk opisywanych przez NIK. Prezydent zamierza zgłosić własny projekt ustawy, dopuszczający uproszczoną procedurę odrolniania gruntów pod budowę domów i obiektów użyteczności publicznej, ale tylko w szczegółowo przeanalizowanych wyjątkowych przypadkach, jest natomiast przeciwny wprowadzania uproszczeń jako reguły. w wystąpić z własną inicjatywą ustawodawczą, która w szczególnie uzasadnionych przypadkach umożliwi uproszczenie długotrwałej procedury odrolniania gruntów pod budowę domów i obiektów użyteczności publicznej - uproszczona procedura byłaby jednak wyjątkiem dla przypadków szczególnych, a nie regułą. Stanowisko Prezydenta wywołało zdecydowany sprzeciw Polskiego Stronnictwa Ludowego. Sejmie może odrzucić weta prezydenta większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Wówczas Prezydent nie ma innej możliwości, jak tylko podpisać ponownie uchwaloną ustawę i zarządzić jej ogłoszenie. Jeżeli takiej większości nie będzie, proces ustawodawczy kończy się i ustawa nie nabiera mocy prawnej.

30 lipca 2014
Do Sejmu trafił projekt zmian w ustawach samorządowych
Umożliwienie dobrowolnego łączenia samorządów, zwiększenie ich samodzielności i elastyczności, ułatwienie współpracy między samorządami, a także poprawa procedur realizacji ich zadań - to najważniejsze zmiany w przekazanym w tych dniach do Sejmu rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (m.in. o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa) przygotowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy ze stroną samorządową. Projekt wprowadza większą zachętę finansową dla JST powstałych w wyniku połączenia. Gminy o niższych dochodach mogą zyskać w okresie pięciu lat po połączeniu wzrost udziału w PIT do 10 punktów procentowych (obecnie jest to 5 p.p.). Po wejściu w życie ustawy łatwiejsza będzie też współpraca między samorządami, możliwość powoływania związków powiatowo-gminnych, usprawnieniu ulegną procedury podejmowania decyzji przez związki jednostek samorządu terytorialnego oraz przyspieszenie procedury rejestracji takich związków. Zob. Diariusz REGIOsetu z 18 czerwca 2014 r. oraz 14 lipca 2014 r.

28 lipca 2014
Z czasem wzrasta przekonanie o potrzebie wybuchu Powstania
Przed zbliżającą się 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego CBOS porównał wyniki badań sondażowych zrealizowanych w latach 1994 i 2014. W podsumowaniu stwierdzono, że wprawdzie można się spotkać z różnymi ocenami wydarzeń, które w dniach od 1 sierpnia do 3 października 1944 roku miały miejsce w Warszawie, jednak stosunek Polaków do nich staje się coraz bardziej jednoznaczny. Według trzech piątych ogółu obecnie badanych (61% = 27% zdecydowanie TAK + 34% raczej TAK) Powstanie było potrzebne i dobrze, że do niego doszło. Deklaracji takich jest teraz zauważalnie więcej niż dwadzieścia lat temu (wzrost o 10 punktów procentowych, w tym aż o 12 p.p. zwiększył się udział zdecydowanych). Przeciwną opinię wyraża nieco ponad jedna piąta respondentów (22% = 7% zdecydowanie NIE + 15% raczej NIE, spadek o 10 punktów, w tym o 3 p.p. zmniejszył się udział zdecydowanych). Nadal znaczna część Polaków nie ma wyrobionego zdania na temat słuszności wybuchu Powstania - to 17% i ten odsetek przez 20 lat nie uległ zmianie. Czy na taki wynik przedstawionego w serwisie CBOS News 26/2014 porównania wpływa oddalanie się w czasie od tragicznie okupionego zrywu tysięcy młodych Polaków (Ci nie byli w stanie dłużej czekać i patrzeć na potworne ludobójcze zbrodnie wojenne niemieckich oprawców) pod dowództwem zawodowych oficerów (Ci byli świadomi gigantycznej dysproporcji sił, przesądzającej o zgubnym końcu)?

26 lipca 2014
Nie tylko cena będzie kryterium wyboru wykonawców zamówień
Wczoraj Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Po przyjęciu jej przez Senat, podpisaniu przez Prezydenta, ogłoszeniu i upływie kolejnych 30 dni cena przestanie być jedynym kryterium rozstrzygania przetargów. Nowela zmienia zapisy w art. 91 następująco: Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. i dalej  Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, ... jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Formalne uwiązanie cenowe, źródło tylu problemów i kłopotów, traci swoja poprzednią moc. Czy nowelizacja naprawi to co naprawy w zamówieniach publicznych wymaga - pokaże nadchodząca praktyka.

24 lipiec 2014
W BIP Lublina - zgodnie z prawem - dane o wszystkich umowach
Za tydzień na stronie internetowej urzędu miasta Lublina w Biuletynie Informacji Publicznej utworzony zostanie specjalny rejestr. Będą w nim podawane informacje o wszystkich umowach zawieranych przez urząd, z danymi o kontrahencie, przedmiocie i wartości umowy, z uwzględnieniem ograniczeń nakładanych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Stopniowo ma być on uzupełniany o wcześniej zawarte tegoroczne kontrakty. Lubelski urząd miasta zawiera rocznie 4 do 5 tys. umów. Wymaga tego prawo, ale nie wszyscy o tym pamiętają i respektują. Wszystko zgodnie z prawemOd 1 sierpnia będą też publikowane w osobnym rejestrze wnioski o udostępnienie informacji publicznej i odpowiedzi na nie. W planach jest uruchomienie rejestru zawierającego ekspertyzy, opinie, raporty i inne opracowania dotyczące m.in. przygotowywanych inwestycji.

22 lipca 2014
Polska wykorzystuje wsparcie UE co do jednego euro
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego podało wynik absorbcji przez Polskę funduszy z programów unijnych na lata 2007-2013. Podpisaliśmy 102 075 umów o dofinansowanie na 407 mld zł, w tym wkład unijny wyniósł 281,6 mld zł, czyli 100,1% dostępnych dla nas pieniędzy unijnych z kończącej się perspektywy finansowej. Wydaliśmy 284,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE wyniosło 200,8 mld zł. Dwuletni okres rozliczenia upłynie z końcem 2015 r. Podany stan potwierdza wypracowanie przez Polskę procedur zapewniających pełne wykorzystanie dostępnego wsparcia. Łącznie do wczoraj złożyliśmy 298,3 tys. poprawnych pod względem formalnym wniosków na kwotę 606,8 mld zł (wkład krajowy + dofinansowanie unijne).

21 lipca 2014
Kończy się czas zamawiania w MEN "Naszego elementarza"
Jeszcze dziś i jutro przyjmowane są zamówienia oraz aktualizacja zamówień wcześniej złożonych na przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Nasz elementarz" dla uczniów klasy pierwszej. 23 lipca możliwość ta zostanie zablokowana. Dyrektorzy szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast zostali o tym bezpośrednio poinformowani przez MEN. W specjalnej aplikacji należy zgodnie z instrukcją wprowadzić liczbę wszystkich uczniów klasy pierwszej (sumę uczniów ze wszystkich oddziałów tej klasy), ponieważ aplikacja automatycznie nie mnoży i nie sumuje podanych wielkości cząstkowych. Liczbę podręczników należy zwiększyć o dwa egzemplarze dla każdego oddziału klasy pierwszej. Odbiorca otrzyma dokładnie tyle egzemplarzy elementarza, ile wpisał w polu "Liczba podręczników". Szczegóły na stronie MEN.

18 lipca 2014
Wydruk odpisu z księgi wieczystej dostępny przez Internet
Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dwie nowe usługi, dzięki którym obywatele zyskają łatwą i szybką możliwość wydruku odpisu z Elektronicznych ksiąg wieczystych oraz możliwością złożenia wniosku on line i uzyskania tą sama drogą zaświadczenia z elektronicznego Krajowego Rejestru Karnego. Oba projekty sfinansowano ze środków unijnych z Programu Innowacyjna Gospodarka na rozwój e-administracji. Elektroniczna księga wieczysta prowadzi do serwisu zewnętrznego - szybko, nowocześnie i bezpiecznie. Aby uzyskać odpis należy podać dane księgi wieczystej. Plik PDF po wydrukowaniu ma moc dokumentu wydanego przez sąd. Uruchomienie możliwości wydruku odpisu z KW jest kolejnym etapem po udostępnieniu w czerwcu 2010 r. wglądu do tych ksiąg. Dotychczas udostępniono on line ponad 90% z ok. 20 mln wszystkich ksiąg wieczystych. Rocznie odnotowywane jest ok. 60 mln odwiedzin serwisu. Nowe przepisy umożliwią także składanie przez Internet wniosku o wydanie dokumentu w postaci papierowej, który zostanie przesłany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych wnioskodawcy tradycyjną pocztą.

16 lipca 2014
Polak objął naczelne stanowiska w dwóch ważnych organach PE
Jerzy Buzek - w latach 2009-2012 przewodniczący Parlamentu Europejskiego - w bieżącej kadencji został przez aklamację wybrany przewodniczącym komisji przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE), a ponadto przez dwa i pół roku będzie przewodniczył Konferencji Przewodniczących Komisji PE. W zakres prac komisji przemysłu, badań naukowych i energii wchodzą takie obszary jak energetyka, cyfryzacja, modernizacja przemysłu oraz badania i innowacje, będące zarazem kluczowymi w wymiarze globalnym. Konferencja Przewodniczących Komisji koordynuje pracę wszystkich parlamentarnych komisji stałych oraz specjalnych i zapewnia sprawną współpracę między nimi.

15 lipca 2014
Przewodniczący Juncker kompletuje skład Komisji Europejskiej
Parlament Europejski wybrał nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Został nim zgodnie z nominacją Jean-Claude Juncker - luksemburski polityk i prawnik. Swoje stanowisko obejmie 1 listopada 2014 r. Obecnie ma czas na dobranie 28 komisarzy, biorąc pod uwagę różnorodny komplet kryteriów. Będą oni tworzyć Komisję w kadencji 2014-2019. Zob. Diariusz REGIOsetu z 28 czerwca 2014.

14 lipca 2014
Przygotowania do pierwszej fuzji dwóch samorządów
Rada Gminy wiejskiej Zielona Góra podjęła uchwałę, w której pozytywnie opiniuje połączenie miasta Zielona Góra na prawach powiatu z Gminą Zielona Góra w trybie i na zasadach określonych w art. 4 ust. 2 i art. 4b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013.594 ze zm.). Wcześniej przeprowadzono w gminie referendum (zob. Diariusz REGIOsetu z 19 maja 2014). Deklarację w sprawie połączenia Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona Góra przyjęła kilka dni temu Rady Miasta Zielona Góra. Oba dokumenty zostały przekazane do wojewody lubuskiego, natomiast wniosek prezydenta Zielonej Góry w sprawie połączenia miasta i gminy jest już w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Jeżeli formalna zgoda obu samorządów będzie poparta decyzją Rady Ministrów fuzja stanie się faktem z dniem 1 stycznia 2015 r., a obszar gminy wiejskiej stanie się dzielnicą nazwaną Nowe Miasto w Zielonej Górze. Miasto zadeklarowało m.in. pozostawienie w gminie placówek kultury, świetlic wiejskich i funduszu sołeckiego na dotychczasowym poziomie oraz zagwarantowało zachowanie przez osiem lat stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Komunalnego Zakładu Gospodarczego.

11 lipca 2014
Porozumienie Ruchów Miejskich z planami wyborczymi
Organizacje zrzeszające aktywistów lokalnych z sześciu miast: Warszawy (Miasto jest Nasze), Krakowa (Kraków przeciw Igrzyskom), Poznania (Prawo do Miasta), Gdańska (Gdańsk Obywatelski), Torunia (Czas Mieszkańców) i Płocka (Samorządni.pl) zawiązało Porozumienie Ruchów Miejskich z zamiarem wystawienia swoich kandydatów w jesiennych wyborach samorządowych. Jak na razie ogłaszane są hasła i ogólnikowe deklaracje o ideowości, apolityczności, dbałości o interes publiczny, spointowane zawadiacko - koniec ery samorządowych dinozaurów. Trzeba przyznać, że aktywiści lokalni Krakowa przysłużyli się Zakopanemu i Słowakom kończąc sen o olimpiadzie.

9 lipca 2014
Zbliża się czas zarządzenia wyborów samorządowych 2014
Między 21 lipca a 21 sierpnia Prezes Rady Ministrów powinien wydać zarządzenie w sprawie tegorocznych wyborów samorządowych. Będzie w nim wymieniona data wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw przypadająca w ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ bieżącej kadencji rad. Obecna kadencja kończy się 21 listopada 2014 r. czyli wybory w niedzielę 16 listopada 2014 r. Wszystkie czynności wyborcze, w tym związane z utworzeniem komitetu wyborczego i zgłoszeniem kandydatów, mogą być wykonywane dopiero po zarządzeniu wyborów przez Prezesa Rady Ministrów. Szczegóły na stronie PKW.

7 lipca 2014
2015 Rokiem Samorządności - propozycja Prezydenta RP
Prezydent Bronisław Komorowski nawiązując do 25. rocznicy pierwszego posiedzenia odrodzonego Senatu, przypomniał, że właśnie w tej izbie uruchomiono fundamentalną reformę państwa polskiego - reformę samorządową. Podkreślając jej znaczenie zaproponował, aby rok 2015 był Rokiem Samorządności. Ustawę o samorządzie terytorialnym uchwalił Sejm kontraktowy 8 marca 1990 r. (jej tytuł zmieniono od 1 stycznia 1999 r. na "o samorządzie gminnym" wraz z reformą ustrojową wprowadzającą samorząd powiatowy i wojewódzki). Nie całe trzy miesiące później (w końcu maja 1990 r.) przeprowadzono pierwsze wybory samorządowe, zarazem pierwsze całkowicie wolne po 1989 roku. Miejsce PRL-owskich rad narodowych zajęły rady gmin o zdecydowanie większych uprawnieniach. W latach 1990-1998 gminy w obszarze swego województwa wyłaniały wspólną reprezentację w postaci sejmików samorządowych, pełniących funkcje opiniodawcze. Przy sejmikach funkcjonowały kolegia odwoławcze, które orzekały w sprawach odwołań od decyzji administracyjnych wójta lub burmistrza danej gminy. Po wspomnianej reformie ustrojowej w 1999 r. odbyły się pierwsze wybory do rad powiatów i sejmików województw.

4 lipca 2014
Płatności bezpośrednie - projekt systemu do konsultacji
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podał wysokość jednolitej płatności obszarowej w 2014 r. równą 184 euro na hektar. Będzie ona powiększona w perspektywie finansowej 2014-2020 średnio do 246 euro/ha z dozwolonej części środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (średnia dopłata w UE wynosi obecnie ok. 251 euro/ha). Główna cześć funduszy z PROW będzie przeznaczona na inwestycje, rozwój i modernizację wsi. Dodatkowe dopłaty z tytułu gospodarowania na niekorzystnych terenach (ONW), które w Polsce otrzymuje 56% gospodarstw, mają wynieść od 179 do 450 zł/ha, zależnie od usytuowania gospodarstwa. Szczegóły propozycji Ministerstwa w przedstawionym do konsultacji do 11 lipca br. projekcie: "System płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020".

2 lipca 2014
Martin Schulz ponownie wybrany przewodniczącym Parlamentu
Na pierwszej po wyborach sesji Parlamentu Europejskiego jego przewodniczącym na najbliższe dwuipółlecie został wybrany Martin Schulz (55) - niemiecki polityk, przewodniczący frakcji socjalistów w PE. Można uznać, że zachowuje to stanowisko ponieważ sprawował je po Jerzym Buzku od 17 stycznia 2012 do 18 czerwca 2014, kiedy - na niespełna dwa tygodnie przed końcem VII kadencji PE - zrezygnował z funkcji z racji jego wyboru na przewodniczącego grupy socjalistów i demokratów. Obecnie wraca do przewodniczenia Parlamentowi.

1 lipca 2014
Włoska prezydencja w UE - po greckiej, przed łotewską
Po Grecji półroczną prezydencję Rady Unii Europejskiej po raz dwunasty objęły Włochy.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba