Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 18.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2014  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2014   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Grudzień 2014 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

30 grudnia 2014
6 kadencji rad gmin oraz 4 rad powiatów i sejmików
Uchwalenie przez Senat roku 2015 Rokiem Samorządu ma przypomnieć i umocnić przekonanie że idea samorządności leży u podstaw ładu politycznego i dobrobytu naszego kraju. W marcu minie 25 lat od przyjęcia przez parlament pakietu ustaw samorządowych, przygotowanych z inicjatywy Senatu I kadencji, a w maju 1990 r. taka sama rocznica pierwszych demokratycznych wyborów do rad gmin, które zapoczątkowały zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu naszego państwa i w życiu codziennym jego obywateli. Dalej w uchwale Senatu czytamy: Reforma komunalna z 1990 roku rozpoczęła proces decentralizacji państwa i wprowadziła na szeroką skalę do polskiego życia politycznego zasadę pomocniczości. Złamała monopol państwowej własności, wyłączności budżetu państwa i monopol jednolitej władzy państwowej. Uruchomiła pokłady obywatelskiej aktywności, umożliwiła pełną rozmachu rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej, przyspieszyła rozwój gospodarczy, pogłębiła i nadała nowy sens poczuciu lokalnej tożsamości i lokalnego patriotyzmu.

27 grudnia 2014
Pozytywnie rozpatrzony protest wyborczy przez SO
Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł nieważność wyboru i wygaśnięcie mandatu wójta gminy Kosakowo Jerzego Włudzika oraz nakazał ponowne przeprowadzenie wyborów na wójta tej gminy w zakresie II tury w obwodzie nr 5 (znajdującym się w samej miejscowości Kosakowo). jednym z ośmiu obwodów głosowania. Sąd ustalił następujące nieprawidłowości: umieszczeniu w lokalu wyborczym nie opieczętowanej urny oraz nienależyte zabezpieczenie kart wyborczych, zdeponowanych w budynku do którego klucze miały osoby niepowołane, a pomieszczenie gdzie złożono karty było dostępne z innych części budynku.

23 grudnia 2014
Kontrole w samorządach w planie pracy NIK na 2015 rok
Najwyższa Izba Kontroli przygotowała plan pracy na kolejny rok. Obok kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. - znalazło się w nim 109 innych kontroli, głównie z trzech działów: administracja publiczna (19 kontroli), zdrowie (14 kontroli) i transport (13 kontroli). Łącznie stanowią one (poza wspomnianą kontrolą budżetu państwa) 42% wszystkich kontroli. Między innymi NIK skontroluje jak instytucje państwowe i samorządowe wywiązują się z obowiązku świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej. Stałym zainteresowaniem Izby jest wykonanie zadań oświatowych przez JST, w tym także funkcjonowanie systemu informacji oświatowej oraz opieki przedszkolnej. W ostatnim kwartale 2015 r. NIK podejmie kontrole korzystania przez JST z usług i instrumentów finansowych, ich zgodności z przepisami i respektowaniem zasady jawności finansów publicznych.

20 grudnia 2014
Nowości w dowodach i ewidencji dwa miesiące później
Ustawa z 19 grudnia br. (Dz.U. 2014.1888) o zmianie ustawy o dowodach osobistych (Dz.U. 2010.167.1131 ze zm.), ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. 2010.217.1427 ze zm.) oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741) przesuwa termin wejścia w życie części zawartych tam przepisów z 1 stycznia na 1 marca 2015 r. Na dwa miesiące odłożono wydawanie nowych wzorów dowodów osobistych (dotychczasowe zachowają ważność) oraz możliwość składania wniosku o wydanie nowego dowodu i jego odbioru w dowolnej gminie na terenie kraju, a także zmiany w prowadzeniu elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, i udostępnianie ich odpisów w dowolnym USC. Takie przesunięcie terminu zgłaszali też samorządowcy podczas niedawnych obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

18 grudnia 2014
Wraca nierozwiązany problem gminnych fotoradarów
Sejm skierował do prac w komisji projekt SLD odbierający strażom miejskim i gminnym możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej kierowców. Takie rozwiązanie poparły wszystkie kluby. Wcześniej negatywne stanowisko przesłał do Kancelarii Sejmu Związek Powiatów Polskich. Projekt zakłada zmiany w trzech ustawach: o straży gminnej, Prawie o ruchu drogowym oraz w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. W żadnym z nich nie narusza zgodności z prawem Unii Europejskiej ponieważ przedmiot zmian pozostaje poza zakresem regulacji prawa UE. Zobacz druk sejmowy 2973.

16 grudnia 2014
Prezydent proponuje wyjątki od zgody ministra na odrolnienie
Po wcześniejszym zawetowaniu projektu nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych autorstwa PSL (zob. Diariusz REGIOsetu z 31 lipca 2014 r.), który likwidował nadzór resortu rolnictwa nad odrolnianiem gruntów klas I-III, Prezydent skierował do Sejmu własny projekt nowelizacji tej ustawy. Zaproponował w nim określone wyjątki wolne od obowiązku uzyskania zgody ministra rolnictwa na odrolnienie. Moga one dotyczyć wyłącznie gruntów klas I-III, które łącznie spełniają następujące warunki: (1) znajdują się na terenie zwartej zabudowy obszarów wiejskich, to znaczy położone są między gruntami zabudowanymi odległymi od siebie nie więcej niż 150 metrów i posiadającymi dostęp do tej samej drogi, (2) najmniejsza odległość od tych gruntów do granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nie przekracza 50 metrów, (3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (4) ich powierzchnia nie może przekraczać 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części. Wykroczenie poza którykolwiek z podanych warunków skutkuje utrzymaniem dotychczasowego wymogu uzyskania zgody ministra rolnictwa na odrolnienie.

13 grudnia 2014
Sejmiki uzgodniły i wybrały zarządy wszystkich województw
Na pierwszych sesjach wybrano przewodniczących sejmików oraz zarządy wszystkich województw. W jednym (podkarpackie) zarówno stanowisko przewodniczącego sejmiku jak i marszałka województwa obsadziło Prawo i Sprawiedliwość, w piętnastu pozostałych koalicja PO-PSL: Platforma Obywatelska ma dziesięciu marszałków i sześciu przewodniczących sejmików, Polskie Stronnictwo Ludowe - pięciu marszałków i dziewięciu przewodniczących sejmików. W czterech województwach (dolnośląskie, pomorskie, śląskie i zachodniopomorskie) oba te stanowiska obsadziła PO, w trzech - PSL (lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie - w tym ostatnim także wojewoda jest z PSL), w ośmiu kolejnych naprzemiennie: gdy marszałek z PO to przewodniczący sejmiku z PSL i na odwrót.

10 grudnia 2014
W gminie Moskorzew wyborcy zostawili radnym wybór wójta
W I turze do wyborów na wójta Moskorzewa stanęło czterech kandydatów. Najwięcej głosów uzyskali: Zbigniew Krzysiek (644) i dotychczasowy wójt (od kilku kadencji) Jarosław Klimek (478). Po wycofaniu się Zbigniewa Krzyśka - do II tury stanął jedynie Jarosław Klimek, który nie osiągnął progu 50% głosów ZA - otrzymał ich 692 (48,46%). W tej sytuacji obowiązek wyboru wójta spadł na radę gminy, która na nadzwyczajnej sesji przegłosowała jedyną zgłoszoną kandydaturę Andrzeja WALASKA (16 listopada br. został wybrany radnym, a startując zarazem na wójta uzyskał w I turze trzeci wynik (325 głosów, poparcie 13,81%). Za kandydaturą Andrzeja Walaska na wójta gminy Moskorzew opowiedziało się dziesięciu radnych, a za jego wyborem dwunastu (kandydat nie brał udziału w głosowaniu). Wraz z wyborem na wójta wygasa mandat w radzie. W Moskorzewie odbędą się wybory uzupełniające.

5 grudnia 2014
Państwowa Komisja Wyborcza pracuje w nowym składzie
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, postanowieniem z 3 grudnia 2014 r. powołał z dniem 4 grudnia 2014 r. w skład Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesława BŁUSIA - sędziego Sądu Najwyższego, Zbigniewa CIEŚLAKA - sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Arkadiusza DESPOTA-MŁADANOWICZA - sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojciecha HERMELIŃSKIEGO - sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Wojciecha KRĘCISZA - sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sylwestra MARCINIAKA - sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, Janusza NIEMCEWICZA - sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku (ponownie), Krzysztofa STRZELCZYKA - sędziego Sądu Najwyższego. Wcześniej - 21 listopada br. do składu PKW powołany został Wiesław KOZIELEWICZ - sędzia Sądu Najwyższego. Powołanie jest na czas nieokreślony. Członkowie PKW wyłonią ze swego grona Przewodniczącego. Z poprzedniego składu PKW jeden członek zakończył pracę osiągając wiek emerytalny (70 lat), a ośmiu pozostałych podało się do dymisji.

1 grudnia 2014
Po przewodnictwie w Parlamencie, przewodniczymy Radzie w UE
Wieloletni premier naszego rządu Donald Tusk (57) rozpoczyna w Brukseli dwuipółletnią kadencję (możliwą do powtórzenia) na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej (ang. President of the European Council, franc. Président du Couseil européen). Polskiemu politykowi przekazał urząd kończący swą misję - po pięciu latach na tym stanowisku - Belg Herman Van Rompuy (67).

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba