Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 18.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2014  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2014   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2014 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

27 lutego 2014
Niebawem nowi wojewodowie w czterech województwach
Minister Administracji i Cyfryzacji poinformował o podaniu się do dymisji czterech wojewodów: dolnośląskiego - Marka Skorupy, lubelskiego - Jolanty Szołno-Koguc, śląskiego - Zygmunta Łukaszczyka oraz zachodniopomorskiego - Marcina Zydorowicza. Rekomendacje na zwolnione stanowiska otrzymali: Tomasz Smolarz (48), inżynier budownictwa - dolnośląskie, Wojciech Wilk (42), prawnik - lubelskie, Piotr Litwa (50), inżynier górnik - śląskie, i Marek Tałasiewicz (71), inżynier budowy maszyn - zachodniopomorskie.

26 lutego 2014
W Komisji Wspólnej uzgodniono 36 projektów aktów prawnych
Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniono 36 z 43 przedłożonych projektów aktów prawnych, w tym: Regionalne Programy Operacyjne dziewięciu województw: lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Komisja skierowała także do zespołów Komisji projekty: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi); Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 (projekt Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju); ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej); uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej); rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli; ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

24 lutego 2014
Od 343,59 zł w gm. Łukowica do 33 560,89 zł w gm. Kleszczów
Ministerstwo Finansów oszacowało dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych gminach, powiatach i województwach na 2014 r. Podstawę tych wyliczeń stanowią dane o dochodach podatkowych za 2012 r. z uwzględnieniem późniejszych korekt. Średni oszacowany dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju w 2014 r. to 1358,98 zł, dla powiatów - 177,70 zł, dla województw - 139,86 zł. Dane szczegółowe MF.

21 lutego 2014
Pozostaje ograniczenie albo albo: religia bez etyki, etyka bez religii
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu organizowania nauczania religii w szkołach. Wynika z niego, że lekcje etyki trzeba będzie zorganizować nawet dla jednego ucznia. To dostosowanie polskiego prawa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zdecydowano się na tworzenie grup międzyszkolnych bez dotychczasowego ograniczenia, że grupa musi liczyć co najmniej troje uczniów. Do rozwiązania są kwestie organizacyjne, transportowe i finansowe. MEN proponuje, by samorządy, które wykażą, że z racji wejścia w życie tego przepisu ponoszą dodatkowe koszty, mogły skorzystać z wsparcia w ramach środków 0,4% subwencji oświatowej. Na marginesie - ustawianie etyki w kontrze do religii wydaje co najmniej dziwne. Dlaczego uczniowie chcący chodzić na lekcje religii są pozbawieni możliwości uczestniczenia w lekcjach etyki - i odwrotnie, ci dla których cenna jest wiedza z zakresu etyki muszą zrezygnować z lekcji religii?

18 lutego 2014
Zbiorczy deficyt JST w 2013 r. - 162 razy mniejszy od planu
Ministerstwo Finansów podało wstępne podsumowanie deficytu jednostek samorządu terytorialnego w 2013 r. Wyniósł on zbiorczo 54,5 mln zł (dochody 183 200,5 mln zł, 96,8% planu; wydatki 183 255 mln zł, 92,5% planu). Planowano deficyt w wysokości 8814,5 mln zł. Na wymienioną kwotę zbiorczą składają się wyniki samorządów: wojewódzkich - minus 55,5 mln zł, powiatowych - plus 161,0 mln zł, miejskich miast na prawach powiatu - minus 653,3 mln zł, gminnych - plus 493,4 mln zł.

15 lutego 2014
Tekst jednolity "Karty Nauczyciela" - przed dużą nowelizacją ustawy
W Dzienniku Ustaw ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela, w którym uwzględniono zmiany wprowadzane od 2006 r. Trwają prace sejmowe na kolejną, dużą nowelizacją ustawy.

13 lutego 2014
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo 25 km od lotniska w Gdańsku
W 2005 r. Minister Obrony Narodowej, Dowódca Marynarki Wojennej, wojewoda pomorski oraz miejscowi samorządowcy: marszałek, prezydenci Gdyni, Sopotu i Gdańska oraz wójt gminy Kosakowo podpisali list intencyjny w sprawie możliwości przyszłego wykorzystanie bazy Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni na potrzeby działalności lotnictwa cywilnego. W jego następstwie zawiązana została przez miasto Gmina i gminę Kosakowo Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo z kapitałem 91,31 mln zł. Rozpoczęła działalność w 2007 r. Podnoszone obecnie różnice w intencjach spowodowały wyrażenie stanowiska przez obecnego marszałka oraz prezydentów Gdańska i Sopotu: Z całą stanowczością stwierdzamy, że celem zawarcia listu intencyjnego nie było rozpoczęcie budowy cywilnego lotniska w Gdyni i dlatego też w realizacji niniejszego nie braliśmy udziału.. Dochodzi do tego uznanie w tym tygodniu przez Komisję Europejską, że środki publiczne przekazane przez gminy Gdynia i Kosakowo na rzecz portu lotniczego Gdynia-Kosakowo przyznają beneficjentowi nienależną przewagę konkurencyjną, w szczególności nad lotniskiem w Gdańsku, co stanowi naruszenie unijnych zasad pomocy państwa. KE zobowiązała Polskę do odzyskania udzielonego wsparcia i zwrócenia go obu lokalnym władzom. Po tym zarząd Spółki oświadczył, że uważa decyzję Komisji Europejskiej za nieuzasadnioną, blokującą możliwość rozwoju samego lotniska jak i całego regionu. Władze Spółki wspólnie z miastem Gdynia i gminą Kosakowo nadal uznają projekt przebudowy lotniska za rentowny i uzasadniony ekonomicznie. Na oba te wydarzenia zareagował też w liście otwartym do polskich polityków i dziennikarzy Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek: Małe lotniska są dobrą bazą dla tanich linii lotniczych, które tak bardzo uwierają wielkich i drogich przewoźników. Ofiarą takiej gry stają się też strategiczne dla Polski przedsięwzięcia np. narodowy przewoźnik i projekt przebudowy lotniska Gdynia-Kosakowo. Jestem zdeterminowany, by zrealizować do końca projekt lotniska w Gdyni. Decyzja Komisji Europejskiej oczywiście utrudni powstanie cywilnego lotniska, choć go nie powstrzyma. Zapewne sprawi, że będzie on droższy.

10 lutego 2014
W badanych gminach wiejskich płace kobiet wyższe niż mężczyzn
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała badania obejmujące lata 2012-2013 (do 30 kwietnia 2013 r.) dotyczące przestrzegania wymogu jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości w jednostkach administracji publicznej oraz spółkach komunalnych i skarbu państwa. W części obejmującej jednostki samorządu terytorialnego uwzględniono wszystkie urzędy marszałkowskie oraz 124 jst (starostwa powiatowe, urzędy miast na prawach powiatów oraz gmin) wybrane losowo z pięciu województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i śląskiego. W podsumowaniu tej grupy stwierdzono, że występujące statystycznie istotne różnice w średnim wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn są stosunkowo niewielkie: w województwach (3463 zł mężczyźni, 3252 zł kobiety, regres dla kobiet 6,08%), tylko w mazowieckiem nie stwierdzono różnicy (odpowiednio 3623 zł i 3626 zł, progres dla kobiet 0,07%). Pod względem wysokości średnich wynagrodzeń w urzędach marszałkowskich mazowieckie lokuje się na trzecim miejscu, po zachodniopomorskiem (odpowiednio 4053 i 3790 zł) i wielkopolskiem (4071 i 3862 zł). W gminach wiejskich była różnica 4% na niekorzyść mężczyzn (2572-2677=-105 zł - to jedyny taki wynik we wszystkich rodzajach badanych jst), w gminach miejsko-wiejskich (2629-2614=15 zł na niekorzyść kobiet), w gminach miejskich (2924-2713=211 zł), w miastach na prawach powiatów (3069-2798= 271 zł), a w powiatach (2886-2640=206 zł). Jak widać średnie wynagrodzenie kobiet w gminach wiejskich było nominalnie wyższe niż kobiet w gminach miejsko-wiejskich i wyższe niż kobiet w starostwach powiatowych. Przy porównaniu wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach największe skrajne różnice odnotowano u zastępców prezydenta miasta: 15,38% na korzyść mężczyzn (6618 i 5600 zł) i u głównych księgowych: 27,08% na korzyść kobiet (3219 i 4090 zł). Kobiety zarabiają więcej także na stanowiskach: sekretarz gminy, starszy specjalista i specjalista. Podane wysokości wynagrodzeń odnoszą się do stanu z 31 grudnia 2012 r. Z danych Eurostatu za 2011 r. wynika, że wynagrodzenie brutto kobiet było przeciętnie o 16% niższe niż mężczyzn, zarówno w 27 państwach członkowskich UE, jak i w 17 państwach Eurolandu. W Polsce w 2010 r. ten wskaźnik wynosił 17,7%.

8 lutego 2014
Unijny zwrot ku przemysłowi w zwarciu z polityką klimatyczną
Komisja Europejska i inne instytucje unijne coraz częściej wskazują na wartość uprzemysłowienia, jako kluczowego czynnika mogącego ożywić gospodarki krajów członkowskich. Długi okres redukcji znaczenia przemysłu - będący pochodną rewolucji teleinformatycznej, opacznie wskazującej, że gwarancją dalszego rozwoju są przede wszystkim usługi - wydaje się dobiegać kresu. Unia gotowa jest przyznać się do błędu oraz zebrać siły aby ten błąd naprawić. Silnym przykładem prawidłowej gospodarki, w której blisko 1/4 PKB pochodzi z przemysłu przetwórczego są Niemcy. W wielu innych krajach członkowskich udział ten nie sięga nawet połowy wymienionej wielkości. Spadek udziału przemysłu w produkcie krajowym przyjmowany do niedawna jako nieuchronny, wręcz korzystny, proces wynikający z globalizacji, postrzegany jest teraz jako szkodliwy, hamujący rozwiązywanie problemów ekonomicznych i społecznych w Europie, szczególnie mocno i długo dotkniętej światowym kryzysem finansowym i gospodarczym. Wychodząc z nowej diagnozy Komisja Europejska wyznaczyła cel zwiększenia udziału sektora przemysłu w tworzeniu PKB Unii z 16% do 20% do roku 2020. Wokół tematu unijnej reindustrializacji toczyła w tych dniach dyskusja na konferencji zorganizowanej w Krakowie w ramach Trójkąta Weimarskiego (Francja, Niemcy, Polska). Ze stanowiskiem Polski, że największym zagrożeniem dla polityki przemysłowej jest prymat polityki klimatycznej w Unii Europejskiej, że projekt redukcji emisji CO2 o 40% pogrąży europejski przemysł - nie podejmowali dyskusji przedstawiciele obu naszych partnerów w trójkącie. Związana z tym dyskusja dotyczyła też rozwijania europejskich źródeł energii, w tym gazu łupkowego i energetyki jądrowej, co do której wyraźnie rozbieżnie wypowiadają się mieszkańcy Niemiec (przeciw) i Francji (za).

6 lutego 2014
Najniższa cena - złym kryterium przetargów publicznych
Powtarzają się problemy z prowadzącym na manowce kryterium najniższej ceny w przetargach ogłaszanych przez podmioty publiczne. Znane rozwiązanie wskazuje na celowość odrzucania oferty najtańszej i najdroższej oraz wybór z pozostałych. Świeże złe przykłady pochodzą z gospodarki odpadami, gdy nieuczciwe firmy pozostawiają gminom hałdy odpadów. Stosowany prymitywny rachunek prowadzi do znacznie wyższej końcowej "najniższej ceny" w stosunku do ceny oferowanej przez firmy dysponujące dobrymi instalacjami segregującymi i utylizującymi czy przetwarzającymi śmieci na alternatywne paliwo (RDF - Refuse Derived Fuel), które odpadają w przetargach. Firm takich jest niewiele, a przy wspomnianym kryterium przetargowym, w ogóle przestaną istnieć. Nie wiele jest też Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) z prawdziwego zdarzenia - w całym kraju zaledwie kilka. Zmiana ustawy powinna wyeliminować pozorne rozwiązania (składowanie jako dopuszczalna forma zagospodarowania), a tym samym wyeliminować "tanich" przewoźników śmieci z miejsca na miejsce oraz wyposażyć samorządy gminne w instrumenty i obowiązek kontroli tego co się dzieje z odpadami na ich terenie. Jak informowano niedawno na posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. monitorowania odpadów - z kontroli prowadzonych w ubiegłym roku przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wynika, że część gmin nie prowadziła weryfikacji sprawozdań kwartalnych sporządzanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w szczególności pod kątem kierowania odpadów komunalnych do właściwych terenowo RIPOK oraz nie podejmowała działań będących w kompetencjach gminy w stosunku do podmiotów, które przekazały odpady do niewłaściwych instalacji RIPOK. Na Mazowszu, żadna ze skontrolowanych gmin nie sprawdzała jak firmy odbierające odpady komunalne wywiązują się z zawartych umów. Obowiązująca od 1 lipca 2013 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nie przewiduje sankcji dla samorządów za brak takich kontroli.

4 lutego 2014
Szkolenia z obsługi aplikacji do ewidencji miejsc, ulic i adresów
Główny Urząd Geodezji i Kartografii organizuje szkolenia z zakresu obsługi aplikacji komputerowej służącej do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUIA) dla pracowników urzędów gmin. Aplikacja EMUIA została opracowana w ramach projektu TERYT 2 - Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju; umożliwia realizację określonych zadań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r. (Dz.U. 2012.125). Rekrutacja na szkolenia trwa od 31 stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r. lub do zamknięcia list grup Uczestników szkoleń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji i utworzenia listy rezerwowej osób zakwalifikowanych na szkolenie. Szkolenia prowadzone będą w formie trzydniowych warsztatów komputerowych w każdym województwie. Koszty materiałów szkoleniowych, wyżywienia oraz zakwaterowania pokrywa organizator. Uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia. Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń i zasady rekrutacji na stronie www.aplikacjaemuia.pl

1 lutego 2014
Ponad 1/3 polskiego PKB wypracowują mazowieckie i śląskie
Według ogłoszonych przez GUS wstępnych eksperymentalnych oszacowań produkt krajowy brutto wyniósł w 2012 r. w cenach bieżących 1 595,2 mld zł. Rozpiętość wskaźnika na 1 mieszkańca między województwami: od 27 719 zł na podkarpaciu (67% średniej krajowej) do 68 299 zł na Mazowszu (165% średniej). Udział poszczególnych województw w tworzeniu PKB w 2012 r. był następujący (w nawiasie podano PKB na 1 mieszkańca w stosunku do średniej krajowej wynoszącej 41 393 zł): mazowieckie - 22,7% (165,0%), śląskie - 12,7% (106,0%), wielkopolskie - 9,4% (105,0%), dolnośląskie - 8,6% (113,7%), małopolskie - 7,4% (85,2%), łódzkie - 6,1% (92,8%), pomorskie - 5,7% (96,4%), kujawsko-pomorskie - 4,4% (81,7%), lubelskie - 3,8% (68,1%), zachodniopomorskie - 3,8% (84,6%), podkarpackie - 3,7% (67,0%), warmińsko-mazurskie - 2,7% (71,7%), świętokrzyskie - 2,4% (73,8%), podlaskie - 2,2% (70,9%), lubuskie - 2,2% (82,7%), opolskie - 2,1% (79,3%).

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba