Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Wtorek 21.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2014  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2014   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Czerwiec 2014 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

30 czerwca 2014
Stanowisko rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy
Rada Ministrów zarekomendowała prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw do dalszych prac parlamentarnych określając merytoryczne warunki tego procedowania. Rząd kwestionuje m.in.: propozycję wprowadzenia możliwości tworzenia przez JST zespołów współpracy terytorialnej zwracając uwagę na możliwe dublowanie się ich kompetencji z wprowadzonymi na potrzeby realizacji unijnej perspektywy finansowej 2014-2020 formy partnerstwa samorządów dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; nie zgadza się na proponowane zmiany kryteriów ważności referendum - zniesienie progu frekwencji, za wyjątkiem referendum w sprawie samoopodatkowania i referendum w sprawie odwołania organu, co mogłoby doprowadzić referendalnych rozstrzygnięć przez niewielkie grupy społeczności, także nie zgadza się na referendum w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców w przypadku stwierdzenia przez organ wykonawczy braku środków na realizację przegłosowanego w referendum projektu. Rząd zwraca też uwagę na właściwe wyważenie kryterium ważności referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego, na zasadność zachowania właściwych proporcji pomiędzy stabilizacją działalności organów jednostek samorządu terytorialnego, a możliwością - poza terminowymi wyborami - wpływania mieszkańców na to kto w ich imieniu sprawuje władzę. Stanowisko rządu otwiera kolejny etap dyskusji na forum komisji sejmowych (zob. Diariusz REGIOsetu z 11 grudnia 2013 r. oraz 28 października 2013 r.)

28 czerwca 2014
Jean-Claude Juncker nominowany na szefa Komisji Europejskiej
Jean-Claude Juncker (60) - w latach 1984-2013 nieprzerwanie premier Luksemburga - uzyskał nominację Rady Europejskiej do objęcia stanowiska przewodniczącego Komisji Europejskiej (przy sprzeciwie Wielkiej Brytanii i Węgier). Będzie następcą Portugalczyka Jose Manuela Barosso. Po raz trzeci Komisji będzie przewodniczył polityk luksemburski - w latach 1995-1999 na jej czele stał Jacques Santer, a w latach 1981-1985 - Gaston Thorn. Nominacja Junckera podlega zatwierdzeniu przez Parlament Europejski, co ma nastąpić w pierwszej połowie lipca.

27 czerwca 2014
Władze samorządowe razem ze społecznościami lokalnymi
Na dwudniowej konferencji "Współdecydowanie. Moda, czy nowoczesna samorządność?" z udziałem niemal 400 osób podsumowano rezultaty projektu ?Decydujmy razem? realizowanego przez pięć lat (od 2010 roku) w 108 gminach i powiatach z terenu całej Polski. W skrócie: 300 przeszkolonych gmin i powiatów, 60 dobrych praktyk, dwie przetestowane metody działania, kanon lokalnych konsultacji społecznych, 10 tysięcy mieszkańców w zespołach roboczych i blisko 150 animatorów. Dzięki projektowi między innymi powstała baza wiedzy o doświadczeniach jej uczestników, a także innych zdiagnozowanych procesach, które mogą być podstawą i pomocą we wdrażaniu mechanizmów dialogu władzy z mieszkańcami w całym kraju. Wiedza zebrana została na portalu decydujmyrazem.pl.

25 czerwca 2014
Nowy marszałek i wicemarszałek w województwie lubelskim
Po wyborze marszałka Krzysztofa Hetmana na posła do Parlamentu Europejskiego i złożeniu przez niego rezygnacji z urzędu - nowym marszałkiem został wybrany przez sejmik dotychczasowy wicemarszałek tego województwa Sławomir Sosnowski (57) członek PSL. Z kolei w jego miejsce wybrano Michała Cholewę (37) również z PSL.

24 czerwca 2014
Kolejne odwołanie wójta w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego
Do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło podpisane przez premiera rozstrzygnięcie nadzorcze odwołujące z funkcji długoletniego wójta Skarbimierza Andrzeja Pulita. O odwołanie wnioskował w sierpniu ubiegłego roku wojewoda opolski w związku z powtarzającym się naruszaniem przez wójta zasad określonych w ustawie o systemie oświaty - powierzanie stanowiska dyrektora, powoływanie i odwoływanie dyrektorów oraz powierzanie pełnienia obowiązków dyrektora jednostek oświatowych w gminie Skarbimierz. Od rozstrzygnięcia nadzorczego odwołanemu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - co zamierza zrobić. To już drugie takie rozstrzygnięcie nadzorcze w ostatnich dniach (zob. informację poniżej).

23 czerwca 2014
Wójt traci władzę i stanowisko - będą przedterminowe wybory
Wójt gminy Domasławek Andrzej Szewczykowski (sprawujący urząd od kilku kadencji) został odwołany przez premiera na wniosek wojewody wielkopolskiego. Taki tryb zdjęcia ze stanowiska wybieralnego ma miejsce dość rzadko. Podanym powodem jest uporczywe ignorowanie przez wójta wskazywanych mu przez wojewodę naruszeń prawa, m.in. ustawy o systemie oświaty, gdy nie powierzył stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku kandydatowi, który wygrał konkurs. Sprawa ciągnęła się od 2012 r. Wójt Damasławka ma 30 dni na zaskarżenie decyzji premiera. Do czasu wyboru nowego wójta gminą będzie kierował komisarz.

20 czerwca 2014
Z wiatrem, czy pod wiatr - przepisy o infrastrukturze OZE
Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, w którym zrzeszyły się dotąd 44 samorządy gminne z całej Polski, wystąpiło do Prezesa Rady Ministrów z apelem o odrzucenie projektu ustawowego wyznaczenia odległości co najmniej 3 km od zabudowań dla elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 500 kW i pozostawienie tych decyzji władzom samorządowym gmin, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego mogą dokonywać zapisów zgodnych z prawem i uwarunkowaniami środowiskowymi, technicznymi i społecznymi. Kwestionowane przez Stowarzyszenie zapisy zostały wprowadzone do proponowanych nowelizacji ustaw: Prawo budowlane oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z silnym poparciem przeciwników farm wiatrowych. Obowiązujące obecnie przepisy nakazują indywidualne ocenianie m.in. lokalizacji omawianych inwestycji. Dokładne egzekwowanie tych regulacji w każdym przypadku - Stowarzyszenie uważa za wystarczające. Podkreśla przy tym dobitnie potrzebę i konieczność coraz większego sięgania do odnawialnych źródeł energii.

18 czerwca 2014
Projekt: ułatwienia w łączeniu JST, związki powiatowo-gminne
Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym oraz w niektórych innych ustawach, przedłożony przez ministra administracji i cyfryzacji. Projekt wprowadza m.in. możliwość łączenia gmin i powiatów, wspólnej ich obsługi, tworzenia związków powiatowo-gminnych, a także uproszczoną i skróconą procedurę związaną z uchwaleniem czy zmianą statutu. Procedura dotycząca rejestracji nowego związku ma być zbliżona do tej przy zmianie statutu. Rada gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin, w pierwszej kadencji ma liczyć: 21 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców; 23 - w gminach do 50 tys.; 25 - w gminach do 100 tys. mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszk., nie więcej jednak niż 48 radnych. Więcej informacji.

16 czerwca 2014
Nowość: jednomandatowe okręgi w wyborach do rad 2413 gmin
Dokładnie za pięć miesięcy - w niedzielę 16 listopada br. - odbędą się wybory radnych do rad gmin i powiatów oraz sejmików województw, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Po raz pierwszy w całej Polsce wybory do rad 2413 gmin (oprócz gmin-miast na prawach powiatu) odbędą się w jednomandatowych okręgach wyborczych. Oznacza to, że w każdej z tych gmin liczba okręgów musi odpowiadać liczbie mandatów do obsadzenia w jej radzie - 15, 21 lub 23 (zależnie od wielkości gminy) - razem w gminach objętych tym systemem trzeba ustalić niespełna 38 tysięcy okręgów (w 2010 r. było ich tam 21 284). W najmniejszych gminach mogą być okręgi liczące kilkudziesięciu wyborców, np. w gminie Nowe Warpno z 1356 wyborcami oraz frekwencją 47,32% (dane z 2010 r., wtedy 4 okręgi oraz 5 komitetów wyborczych) i 15 okręgami - średnio przy urnie w okręgu stawi się 43 wyborców; przy pięciu kandydatach wystarczy kilkanaście głosów aby zdobyć mandat radnego. Każdy zarejestrowany komitet wyborczy będzie mógł zgłosić tylko jednego kandydata w danym okręgu, biorąc pod uwagę dane z 2010 r. kandydatów w przykładowej gminie może być 5x15=75 (średnio jeden kandydat na 18 wyborców). Mandat w danym okręgu zdobędzie ten, który otrzyma najwięcej głosów. W odróżnieniu od wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta - wybory radnych to wyłącznie jedna, rozstrzygająca tura. Wybory radnych do rad powiatów, sejmików wojewódzkich oraz do rad miast na prawach powiatu odbędą się w systemie proporcjonalnym (dotychczasowym). Mandaty do tych rad JST będą dzielone pomiędzy listy kandydatów proporcjonalnie do liczby ważnych głosów oddanych na listy (metoda d'Hondta). W podziale mandatów będą tam uczestniczyć komitety, które przekroczyły 5% próg wyborczy.

10 czerwca 2014
Petycja ws. jednomandatowych okręgów w wyborach do Sejmu
Przedstawiciele 34 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) złożyli w Senacie petycję dotyczącą wprowadzenia w wyborach do Sejmu - wzorem ordynacji obowiązującej w wyborach do Senatu - jednomandatowych okręgów wyborczych. Poseł zdobywający mandat bezpośrednio z woli wyborców, a nie za pośrednictwem uszeregowanej listy partyjnej, będzie - zdaniem wnioskodawców - silniej związany z problemami swego okręgu niż z wolą szefów ugrupowań politycznych, co ma miejsce obecnie. Upatrują oni także wzrost zainteresowania obywateli aktem głosowania, zwiększenie frekwencji wyborczej. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zamierza zorganizować wysłuchanie publiczne autorów petycji, po uzyskaniu akceptacji Prezydium Senatu. Wprowadzenie okręgów jednomandatowych w wyborach do Sejmu wymagałoby zmiany treści art. 96 konstytucji, w którym jest mowa, że wybory do Sejmu są proporcjonalne. Przy obecnym układzie sił politycznych w parlamencie zarówno ta jak i inne postulowane zmiany konstytucji RP (np. otwierająca drogę do przyszłego wprowadzenia waluty euro) są mało prawdopodobne.

8 czerwca 2014
Rodzice po opinii psychologa mogą już "ratować" malucha
Obowiązują już nowe przepisy o odraczaniu obowiązku szkolnego, które umożliwiają rodzicom - po opinii psychologa - cofnąć dziecko do zerówki, nawet gdy we wrześniu br. rozpocznie ono już naukę w szkole. Mogą to zrobić przed początkiem roku szkolnego, albo po 1 września, ale nie później jak 31 grudnia. Zmiana polega na tym, że opinia psychologa i wola rodziców są przesądzające, wyłączony z tej procedury został dyrektor szkoły, który dotąd był ogniwem decydującym. Obok "ratujących" maluchy przeciwników szkoły dla 6-latków, zwiększa się liczba rodziców takich maluchów, którzy pozytywnie oceniają uczęszczanie ich dzieci do szkoły.

6 czerwca 2014
Ceny map w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjne ustalanie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne rozporządzeniem ministra (termin wygaśnięcia dotychczasowych regulacji mija 11 lipca br.), Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. W nowelizacji znalazł się załącznik podający w kilkunastu tabelach wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty. Zmianie uległy też m.in. przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej geodetów, uwzględniono dwuinstancyjność postępowania dyscyplinarnego, a także instytucję rzecznika dyscyplinarnego. Ponadto - zgodnie z art. 40a ust. 2 noweli - organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają nieodpłatnie m.in. zbiory danych: a) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, b) państwowego rejestru nazw geograficznych, c) zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, d) dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m, także inne zbiory do celów edukacyjnych i naukowych. Dane będzie można pobierać ze strony: geoportal.gov.pl. 5 czerwca ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu; ma wejść w życie 12 lipca br.

4 czerwca 2014

25 lat temu "w samo południe" wyborcy byli już całkowicie wolni
...a wybory - wolne do Senatu i częściowo wolne do Sejmu. 4 czerwca 1989 r. komuniści ponieśli w Polsce sromotną klęskę. Ratunkiem dla nich miała być wymyślona ad hoc II tura - na krótko, na dwadzieścia kilka miesięcy. Tej gorącej niedzieli frekwencja wyniosła 62% (dlaczego wtedy tylko tyle?). Dzisiaj świętujemy - w licznym gronie przywódców wielu państw wolnego świata - zapoczątkowane w Polsce zburzenie pojałtańskiego "porządku" w Europie. Świętujemy też przeobrażenia naszego państwa, naszej gospodarki, naszego życia, niekiedy wręcz zapominając jak było ponuro i biednie z bratnią sowiecką "opieką, przyjaźnią i pomocą". Ówczesna "Solidarność" - dziesięciomilionowy ruch społeczny z Lechem Wałęsą jako przewodniczącym - dała przykład mądrej determinacji wszystkim następnym wyzwalającym się krajom tzw. bloku wschodniego, a uchwalone wiele lat wcześniej (8 września 1981 r.) przez I Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej - okazało się prorocze. Od pamiętnego czerwca rozpoczął się nasz bieg (nie marsz) ku demokratycznym przemianom, gospodarce rynkowej, samorządności, ku nowym międzynarodowym sojuszom. Wykorzystaliśmy ten czas dobrze, na pewno można było lepiej (dla "lepiej" nigdy nie ma granicy). Bądźmy dumni z osiągnięć, ale bez zawrotu głowy, sporo jeszcze przed nami - przede wszystkim pracy, współpracy i zgody, a także osiągnięcia sztuki stanowienia dobrego prawa.

2 czerwca 2014
Narodowa Strategia Spójności - realizacja do 1 czerwca 2014
Według danych z portalu Funduszy Europejskich od początku uruchomienia programów Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 do 1 czerwca 2014 r. złożono 296,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 603,3 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 98 721 umów o dofinansowanie na kwotę 394,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 274,3 mld zł, co stanowi 97,1 proc. alokacji na lata 2007-2013. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 277,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 196,4 mld zł. Przyznane fundusze na lata 2007-2013 rozliczane są do końca 2015 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba