Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Wtorek 25.06.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR ROKU DIARIUSZA
2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

SZYBKI PRZEGLĄD
KRONIKA 2010    KRONIKA 2011    KRONIKA 2012    KRONIKA 2013    KRONIKA 2014    KRONIKA 2015    KRONIKA 2016    KRONIKA 2017    AKTUALNOŚCI

2014   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Styczeń 2014 r.
   Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

   poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

31 stycznia 2014
Silny przemysł europejski warunkiem odporności UE na recesję
Komisja Europejska wezwała kraje członkowskie UE do podjęcia w 2014 roku pilnych działań sprzyjających odbudowie unijnego przemysłu po okresie recesji. Według KE, konieczna jest modernizacja przemysłu poprzez inwestycje w innowację, efektywność, nowe technologie oraz kwalifikacje pracowników. Niezbędne jest też ułatwienie dostępu do finansowania z wyspecjalizowanych funduszy unijnych, łączenie środków z funduszy regionalnych ze środkami z programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw (COSME) i na badania naukowe (HORYZONT 2020) oraz z budżetów krajowych. Przemysł w Europie jest wciąż daleko od wyznaczonego na rok 2020 celu: 20% udziału w unijnym PKB. Unia wychodzi z najdłuższej w swoich dziejach recesji, która pokazała, jak ważny jest silny przemysł dla odporności całej gospodarki. Według Eurostatu, udział przemysłu w łącznym unijnym PKB w połowie 2013 roku wynosił 15,1% i wykazywał utrzymywanie się tendencji spadkowej.

29 stycznia 2014
Jest gotowy projekt nowej ustawy o funduszu sołeckim
Rząd przyjął projekt nowej ustawy o funduszu sołeckim, czyli środków wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowanych na realizację przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców. O utworzeniu funduszy decyduje rada gminy w podjętej uchwale. Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) na terenach wiejskich, mającego jednoznaczne uregulowanie ustawowe. Budżety partycypacyjne wprowadzane w miastach nie mają takiej regulacji, bazują na przepisie o konsultacjach z mieszkańcami wzmocnionych skuteczną obietnicą realizacji propozycji wyłonionych w określonym trybie. Fundusz sołecki wprowadzony został 1 kwietnia 2009 r. (Dz.U. 2009.52.420 ze zm.). Dotąd utworzono go w ponad połowie gmin. Celem nowego projektu jest osiągnięcie poziomu 70%. Zachętą dla gmin do podejmowania decyzji o utworzeniu takiego funduszu jest możliwość zwiększenia o 10% zwrotu z budżetu państwa wydatków wykonanych w jego ramach, tzn. do poziomu maksymalnego 40% (teraz jest to 30%). Maksymalny zwrot dostaną gminy najuboższe, mniejszy - bogatsze. Według Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku zwrot z budżetu państwa wyniósł 58 mln zł, w 2015 r. ma on wzrosnąć do 98 mln zł. Nowe przepisy przewidują, że uchwała podejmowana przez radę gminy o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego będzie miała charakter odnawialny, czyli będzie obowiązywała aż do momentu, gdy rada podejmie uchwałę o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu. Natomiast uchwała nie wyrażająca zgody, będzie obowiązywać tylko do końca danego roku budżetowego. Więcej informacji na stronie www.premier.gov.pl

27 stycznia 2014
Sady rejonowe zniesione - sądy do przywrócenia
Sejm znowelizował ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz zmienił niektóre inne ustawy. Na podstawie nowych przepisów istniej możliwość przywrócenia 58 z 79 sądów zniesionych rok temu. Kryteria, na podstawie których minister sprawiedliwości będzie miał obecnie prawo tworzenia sądów rejonowych określają: obszar (jedna lub większa liczba gmin), liczbę mieszkańców (50 tys. osób), liczbę wpływających rocznie spraw (nie mniej niż 5 tysięcy). Za nowelizacją głosowało 439 posłów, przeciw było czterech, dwóch wstrzymało się od głosu. Akt został przesłany do Senatu. Według pierwotnych zapisów projektu zgłoszonego przez Prezydenta RP - sąd rejonowy miał być tworzony dla obszaru jednej lub większej liczby gmin zamieszkałych przez co najmniej 60 tys. mieszkańców, jeżeli łączna liczba wpływających spraw cywilnych, karnych i dotyczących nieletnich wynosiłaby co najmniej 7 tysięcy w ciągu roku. Umożliwiało to przywrócenia około 30 sądów. W trakcie prac i dyskusji w podkomisji progi te zostały zmienione.

24 stycznia 2014
Pragmatyczne podejście KE do eksploatacji gazu z łupków
Komisja Europejska wydała komunikat ze swoi stanowiskiem w sprawie kształtu polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej do roku 2030. Na pierwszym miejscu jest cel zredukowania do końca tego okresu emisji gazów cieplarnianych o 40% w stosunku do jej poziomu z roku 1990. Kolejny cel osiągnięcie 27-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Komisja zdecydowała też, że nie wyda swojej dyrektywy ws. gazu łupkowego. Zamiast dyrektywy powstanie jedyne rekomendacja dla państw UE, czyli tzw. miękkie prawo (ang. soft law). Komisja przedstawiła zalecenia dotyczące poszukiwań i produkcji paliwa z łupków. Po październikowej debacie "łupkowej" w Parlamencie Europejskim, stanowisko KE ma wymiar i charakter zdecydowanie pragmatyczny. Rekomendacja akcentuje konieczność stworzenia europejskiego katalogu najlepszych dostępnych praktyk technologicznych, prowadzenia stałego monitoringu i kontroli procesu wydobycia. Jest to pozytywny sygnał dla Polski, która jest bliska potwierdzenia możliwej komercyjnej eksploatacji naszych złóż. Jednak z uwagi na to, że Komisja zapowiedziała ocenę wdrażania zaleceń przez państwa członkowskie po upływie 18 miesięcy oraz ewentualnego podjęcia działań legislacyjnych po jej wynikach, sprawy nie należy uznawać za zamkniętą. W 2014 roku kończy się kadencja Komisji Europejskiej, a po wyborach ukształtuje się nowy skład Parlamentu Europejskiego - po tych zmianach kwestia gazu łupkowego może powrócić na unijną agendę.

22 stycznia 2014
Promocja dobrych ekopraktyk w polityce samorządowej
Ruszył konkurs dla gmin "Gmina Ekoinnowacji", którego głównym organizatorem jest Fundacja Promocji Gmin Polskich we współpracy z Serwisem Samorządowym PAP. Konkurs jest adresowany do samorządów, także współpracujących z nimi instytucjami i organizacjami, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi oraz społecznymi. Muszą mieć dorobek dobrych praktyk w tworzeniu warunków korzystnego klimatu inwestycyjnego, wspierania i wprowadzania przedsięwzięć inwestycyjnych i organizacyjnych w gospodarce komunalnej ukierunkowanych na uwzględnianie i tworzenie innowacji proekologicznych. Wymagany jest aby przy powstaniu takich praktyk samorząd lokalny odegrał istotną rolę. Więcej informacji oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.eko-gminy.pl

20 stycznia 2014
Znowu zbyt niska frekwencja w referendum ws. nowej gminy
We wczorajszym referendum lokalnym w sprawie wydzielenia z gminy miejsko-wiejskiej Kłobuck odrębnej gminy wiejskiej Kamyk wzięło udział zbyt mało mieszkańców. Do ważności wymagana była frekwencja 30% - czyli głosy 5112 wyborców, a głosów ważnych było niewiele ponad połowę tej liczby (2624). Nową gminę miało tworzyć pięć sołectw: Biała, Borowianka, Kamyk, Kopiec i Nowa Wieś leżących przy granicy powiatów kłobuckiego i częstochowskiego. Grupa inicjująca referendum uważa, że obecny skład rady gminy w Kłobucku - z 21 radnych, aż 2/3 reprezentuje miasto - nie zapewnia efektywnego gospodarowania pieniędzmi na terenie wymienionych sołectw. Wcześniej swoją zwartość zachowała śląska gmina Czerwionka-Leszczyny. Gmina Kamyk istniała od połowy XIX w. do końca 1976 r. (w latach 1954-1972 jako gromada), od 1870 do 1919 w gminie Kamyk był pozbawiony przez zaborcę praw miejskich Kłobuck, miasto od połowy XIII w., ponownie w  II Rzeczpospolitej).

17 stycznia 2014
Biało-czerwone sztandary na gruzach naszej Warszawy
W 1945 r. wojska niemieckie widząc zamykające się od zachodu okrążenie wycofały się z Warszawy. Do ruin opustoszałej stolicy wkroczyła 1.Armia Wojska Polskiego operująca w ramach 1.Frontu Białoruskiego. Po 1965 dniach walk wojska II Rzeczpospolitej, brygad obrony cywilnej miasta, wojska Państwa Podziemnego i mieszkańców (ocalałych przymusowo wysiedlono w październiku 1944 r.) - nastał nowy dzień, wolny od jednych, we władaniu drugich. Do końca wojny w Europie musiało jeszcze minąć 111 dni.

14 stycznia 2014
Plan NFOŚiGW pomocy gminom w gospodarowaniu śmieciami
Jak informuje kierownictwo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2014-2017 zostanie przeznaczonych ponad 820 mln zł na budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz instalacji przetwarzających śmieci w gminach, także na rekultywację terenów, m.in. po byłych poligonach. Pomoc Funduszu będzie przysługiwała tym samorządom, które zgodnie z ustawą śmieciową przeprowadziły przetargi i zbudowały bądź budują system zagospodarowania odpadów. Na pieniądze z tego źródła nie mogą jednak liczyć gminy, które zaniżyły opłaty od mieszkańców za odbiór śmieci. W porozumieniu z resortem środowiska ustalono minimalną kwotę opłaty śmieciowej na 8&nbnsp;zł od mieszkańca miesięcznie. Niskooprocentowane pożyczki będą mogły pokrywać do 90% kosztów przedsięwzięcia. Szczegóły na stronie NFOŚiGW.

13 stycznia 2014
Na budżet partycypacyjny zdecydowała się także Warszawa
Za tydzień rusza pierwszy w Warszawie budżet partycypacyjny, w którym sami mieszkańcy zdecydują na co wydać kwoty wydzielone z budżetów 18 dzielnic: od 270 tys. zł dla Rembertowa do 3 mln zł na Ursynowie, łącznie jest to suma przekraczająca 25 mln zł. Ze strony urzędu miasta można pobrać pliki: (1) Etapy wprowadzania i kwoty budżetu wydzielone przez dzielnice do podziału przez mieszkańców, (2) Zasady zgłaszania projektów, (3) Formularz zgłoszeniowy z propozycją projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015.

12 stycznia 2014
Obywatel wybierze technikę kontaktu - urząd musi się dostosować
Obie izby parlamentu zakończyły prace nad ustawą o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Została przesłana do kancelarii Prezydenta RP. Po podpisaniu, opublikowaniu i upływie trzech miesięcy - wejdzie w życie. Ustawa ma ułatwić obywatelom korzystanie z profilu zaufanego, czyli darmowego podpisu elektronicznego do kontaktu z administracją. Taki profil zakłada się na platformie ePUAP, która staje się obecnie centrum e-usług publicznych. Aby możliwe było posługiwanie się profilem zaufanym trzeba go najpierw potwierdzić osobiście w wyznaczonym miejscu. Ustawa znacznie rozszerza sieć takich miejsc - poza urzędami administracji, będą to także urzędy pocztowe, banki, instytucje kredytowe, standaryzuje e-skrzynki podawcze, upraszcza formularze, zrównuje drogę elektroniczną z papierową w korespondencji z urzędem, wprowadza też zmiany w postepowaniu administracyjnym. Więcej na stronie MAC.

10 stycznia 2014
Wyjaśnianie podmiotowości w VAT jednostek organizacyjnych gmin
Po ubiegłorocznym orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego (zob. Diariusz REGIOsetu z 26 czerwca 2013 r.), że jednostki budżetowe gminy nie są odrębnymi podatnikami VAT, a podatnikiem jest gmina, powstało niemałe zamieszanie. 10 grudnia 2013 r. NSA skierował do Trybunału w Luksemburgu pytanie prejudycjalne (instytucja z obszaru prawa Unii Europejskiej) czy jednostka organizacyjna gminy jest odrębnym podatnikiem VAT. Ministerstwo Finansów nadal uznaje samorządowe jednostki budżetowe za odrębnych podatników VAT. Teraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego ogłosiło, że wstrzymuje wszelkie działania zmierzające do odzyskania od gmin VAT będącego kosztem kwalifikowalnym w zrealizowanych już projektach unijnych. Decyzję odłożono do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości UE podmiotowości prawnopodatkowej gminnych jednostek budżetowych. Nawet jeśli Trybunał potwierdzi stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego - zwracane środki nie będą obciążone odsetkami karnymi.

9 stycznia 2014
Lista schetynówek 2014 - dofinansowanie dróg lokalnych
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło listy wojewódzkie zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Edycja II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Na rok 2014 wsparcie dla JST ma wynieść 650 mln zł (w roku następnym tyle samo) - tak zapowiedział wczoraj Premier Donald Tusk. Wcześniej planowano znacznie mniej (250 mln zł). Nowa kwota musi być wprowadzona do ustawy budżetowej na 2014 rok. Dzisiaj rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Senatu, na którym izba zajmie się m.in. budżetem.

8 stycznia 2014
Beneficjenci Funduszy Europejskich - stan 31 grudnia 2013 r.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego ogłosiło listę beneficjentów programów operacyjnych na lata 2007-2013, pokazującą pełny stan na 31 grudnia 2013 r. W wykazie wyszczególniono m.in. nazwę beneficjenta, nazwę partnera projektu w przypadku projektów realizowanych w ramach programów EWT, tytuł realizowanego projektu, nazwy Programu i działania, całkowitą wartości projektu, kwotę dofinansowania publicznego oraz daty podpisania umowy i zakończenia realizacji.

7 stycznia 2014
Nowy przelicznik wartości zamówień publicznych
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych: 4,2249 zł. Podstawą nowego kursu jest ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. 2013.1692).

4 stycznia 2014
Nowy wzór wieloletnie prognozy finansowej JST
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowy wzór WPF jednostki samorządu terytorialnego. Wzór jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 31 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2013.1736).

2 stycznia 2014
Już 18 krajów-członków UE zamieniło swoje waluty na euro
Od 1 stycznia do 30 czerwca posiedzeniom Rady Unii Europejskiej przewodniczyć będzie sprawować (po raz piąty) Grecja. Pod jej prezydencją będziemy obchodzić dziesięciolecie naszego członkostwa. Będzie okazja do podsumowania co Unia wniosła do Polski oraz co my wnieśliśmy do Unii. Nowy Rok jest także inną unijną datą - Łotwa weszła do Eurolandu, jako osiemnasty członek obszaru wspólnej waluty euro. Poza tą strefą pozostają członkowie UE: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Litwa, Polska, Rumunia, Szwecja, Węgry i Wielka Brytania. Następna w kolejce do Eurolandu jest Litwa. Trzecia - ale z pewnością najważniejsza - tegoroczna unijna data to niedziela 25 maja - dzień wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Mamy 20 tygodni aby sie zastanowić, czy przynależne Polsce 51 mandatów obsadzić tymi, którym z Unią niedobrze, chętnie by się zaangażowali w jej demontaż, a zarazem demontaż bezpiecznej Europy, czy też tymi, którzy mogą w Brukseli i w Strasburgu umacniać Europę pokoju, silną powiązaniami gospodarczymi i kulturowymi 28 państw, w których żyje pół miliarda ludzi. Błąd w tym wyborze może drogo kosztować.

1 stycznia 2014
Ważne polskie rocznice w Europie pokoju i spójności
W roku 2014 będziemy świętować wiele tzw. okrągłych rocznic: 12 marca - 15 lat naszego członkostwa w NATO, 1 maja - 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 12 maja - Wielki Jubileusz 650-lecia założenia najstarszej polskiej uczelni - Akademii Krakowskiej, obecnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 4 czerwca - 25. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów i powołania trzy miesiące później pierwszego niekomunistycznego rządu z Tadeuszem Mazowieckim jako premierem, 28 czerwca - 95. rocznicę zawarcia w Wersalu Traktatu Pokojowego kończącego I wojnę światową, na mocy którego Polska po 123 latach rozbiorowych wróciła na mapę Europy, 1 sierpnia - 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 września - 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej, napaści na Polskę hitlerowskich Niemiec, a następnie stalinowskich Sowietów. Sejm uchwalił rok 2014 Rokiem Jana Karskiego, kuriera Polskiego Państwa Podziemnego, który wielokrotnie informował przywódców państw alianckich o zagładzie Żydów w niemieckich-nazistowskich obozach śmierci i usilnie zabiegał u nich o reakcję na to ludobójstwo. Z kolei Senat ogłosił rok bieżący Rokiem Wielkiego Jubileuszu szacownej krakowskiej Alma Mater.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba