Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Piątek 14.06.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2014  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2014   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Sierpień 2014 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

31 sierpnia 2014
Europejskie Centrum Solidarności w monumentalnej siedzibie
W Gdańsku, w rocznicę Sierpnia'80, uroczyście otwarto Europejskie Centrum Solidarności w nowo wybudowanej okazałej siedzibie przy Placu Solidarności, blisko stoczniowej Bramy Nr 2 i Pomnika Poległych Stoczniowców. Obiekt o powierzchni ponad 25 tys. m2 zaprojektowała gdańska pracownia Fort Antoniego Taraszkiewicza. Wielkość budynku i wygląd elewacji wzbudza żywe dyskusje. W weekend Centrum zaszczycili swoją obecnością prezydenci: Bronisław Komorowski oraz Lech Wałęsa. U tego ostatniego odżyły wspomnienia sprzed 34 lat, czas kiedy krzepł wielki ruch społeczny "Solidarność", a On mu przewodził. Europejskie Centrum Solidarności to instytucja kultury powołana do życia w 2007 roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, miasto Gdańsk, samorząd województwa pomorskiego, NSZZ Solidarność i Fundację Centrum Solidarności. Ma ona być środkowoeuropejskim forum wymiany poglądów na tematy sprawiedliwości społecznej, społeczeństwa obywatelskiego, solidarności między narodami, wolności i współpracy. Działalność programowa Centrum obejmuje m.in. szeroko pojęta edukację (przez ekspozycje, wydawnictwa, seminaria), studia naukowe i organizowanie konferencji, gromadzenie świadectw dorobku "Solidarności" z lat osiemdziesiątych oraz współpracę z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu.

30 sierpnia 2014
Donald Tusk przewodniczącym RE; opuści urząd premiera rządu RP
Rada Europejska wybrała Donalda Tuska (57) - premiera polskiego rządu - na swojego przewodniczącego (ang. President of the European Council, franc. Président du Couseil européen). Wybór ten dobitnie podkreśla pozycję Polski we wspólnocie, a także uznanie dla politycznego dorobku naszego premiera na forum europejskim. Dwuipółletnią kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej (z możliwością przedłużenia na drugi taki sam okres) Donald Tusk rozpocznie 1 grudnia 2014 r. Zastąpi na tym stanowisku belgijskiego polityka Hermana Van Rompuy'a. Po wyborze przewodniczącego Rada - za zgodą nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej, którym od lipca br. jest Jean-Claude Juncker - mianowała Federicę Mogherini (41), ministra spraw zagranicznych Włoch, wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, na miejsce kończącej swoją misję Brytyjki Catherine Ashton. Nominacja Włoszki oraz 28 komisarzy (skład jest kompletowany) podlega przyjęciu w drodze głosowania przez Parlament Europejski. Ponieważ podczas pełnienia urzędu przewodniczący Rady nie można sprawować krajowej funkcji publicznej - wybór Donalda Tuska oznacza konieczność sformowania w Polsce w krótkim terminie (na czas do wyborów parlamentarnych w 2015 r.) nowego rządu z nowym premierem oraz wybrania drogi obsadzenia vacatu przewodniczącego partii Platforma Obywatelska.

28 sierpnia 2014
37,67% dla gmin w 2015 r. z PIT od ich mieszkańców
Ministerstwo Finansów podało w komunikacie, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 r. wyniesie 37,67%, a więc będzie wyższy niż w 2014 r. (zob. Diariusz REGIOsetu z 28 sierpnia 2013 r. o 0,14 punktu procentowego.

25 sierpnia 2014
Program Karta Dużej Rodziny - już ćwierć miliona wniosków
Karta przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu, jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

23 sierpnia 2014
Jednolity tekst ustawy o dochodach jednostek samorządu
Ukazał się jednolity tekst ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115). Dokument uwzględnia zmiany dokonane w przepisach w czasie minionych czterech lat (ustawy od czerwca 2010 do stycznia 2014, także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca 2014 r. (sygn. akt K 13/11).

21 sierpnia 2014
Wyborcza kampania samorządowa rozpocznie się za tydzień
Premier Donald Tusk podpisał dzisiaj rozporządzenie w sprawie wyborów samorządowych. Ma się ono ukazać w Dzienniku Ustaw 27 sierpnia. Z tym dniem formalnie rozpocznie się kampania wyborcza. Dopiero wtedy będzie można dokonywać czynności wyborczych takich jak np. złożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Przygotowany kalendarz wyborczy wyznacza m.in. daty: do 7 września 2014 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  o r a z  zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego; do 7 października 2014 r. - zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin (zasady), rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m.st. Warszawy (zasady), rad powiatów (zasady), sejmików województw (zasady); do 17 października 2014 r. - zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (zasady); 16 listopada 2014 r. od godz. 7:00 do 21:00 - głosowanie. Ewentualna druga tura wyborów wójtów, burmistrzóq, prezydentów miast 30 listopada 2014 r.. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 16 czerwca 2014.

20 sierpnia 2014
Rząd przyjął krótką nowelizację w sprawie janosikowego
Realizując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z marca 2014 r. zmienione będą zasady ustalania wysokości wpłat województw do budżetu państwa (tzw. janosikowe) i zasady podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw. Przewidywane rozwiązania mają dotyczyć wyłącznie województw (nie obejmują powiatów i gmin) i będą obowiązywać tylko dwa lata: 2015-2016. W tym czasie maja być przygotowane całościowe rozwiązania systemowe dotyczące wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Ta krótka nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje podniesienie poziomu dochodów, po przekroczeniu których województwa będą dokonywały wpłat i obniżenie kwoty przekazywanej nadwyżki na rzecz innych województw. Wpłat będą dokonywały województwa, w których dochody na jednego mieszkańca będą wyższe od 12% średnich dochodów (obecnie są wyższe od 110%). Obniżona zostanie także kwota przekazywanej nadwyżki. Nowe regulacje spowodują, że wpłaty w 2015 r. będą niższe o 195,6 mln zł. Szczegóły.

18 sierpnia 2014
Kolorowa talia do głosowania w wyborach w listopadzie
Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W kolorze białym z jednym wyciętym w prawym górnym rogu otworem o średnicy 8 mm będą karty do głosowania w wyborach do rad gmin i miast na prawach powiatu, w kolorze żółtym z dwoma takim otworami w pionie - do rad powiatów oraz do rad dzielnic m.st. Warszawy, w kolorze niebieskim z trzema otworami - do sejmików województw, w kolorze różowym z czterema otworami - w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

16 sierpnia 2014
Górna granica wydatków komitetów wyborczy na agitację
Państwowa Komisja Wyborcza podała limity kwot na agitację wyborczą jakie mogą wydatkować komitety wyborcze w tegorocznych wyborach do rad gmin, miast i miast na prawach powiatu oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Limity w wyborach radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast sumują się. Rozpiętość kwot w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta - od 821 zł w Krynicy Morskiej do 634 912 zł w Warszawie plus 969 820 zł łącznie w wyborach burmistrzów 18 dzielnic stolicy, natomiast komitety kandydatów na radnych mogą maksymalnie wydać na każdy mandat: 1000 zł w gminach do 40 tys. mieszk., 1200 zł w gminach powyżej 40 tys. mieszk. i w dzielnicach m.st. Warszawy, 3600 zł - w miastach na prawach powiatu, 2400 zł - w wyborach do rady powiatu i 6000 zł - w wyborach do sejmiku województwa.

15 sierpnia 2014
Wojsko Polskie - świąteczna parada i defilada wielu formacji
Święto Wojska Polskiego powiązane datą ze zwycięską Bitwą Warszawską w 1920 r. Ustanowione Rozkazem Dziennym Nr 126 Ministerstwa Spraw Wojskowych z 4 sierpnia 1923 r. jako Święto Żołnierza. Jak pisano tam W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w wiekowych walkach z wrogiem o całość i niepodległość Polski. Nasza powściągliwość w szczyceniu się autentycznymi zwycięstwami, a nie tylko pięknymi przegranymi, wprowadziła określenie "Cud nad Wisłą", co miało zastąpić sukces militarny będący efektem śmiałego i konsekwentnie wykonanego planu wojskowego Piłsudskiego i Rozwadowskiego. Zamiast podkreślać wysoki kunszt wojskowy, wielką determinację i bohaterstwo ratujące kraj przed zagładą zbliżającą się ze Wschodu - opisano to cudem zesłanym z niebios. Obecną nazwę: "Święto Wojska Polskiego" i powrót do pamiętnej daty wprowadziła Ustawa z 30 lipca 1992 r. (w PRL Święto Wojska Polskiego obchodzono 12 października kojarząc je z bitwą pod Lenino). Tegorocznym uroczystościom towarzyszyła duża defilada wojskowa w Warszawie.

13 sierpnia 2014
Nisko zrewaloryzowane górne stawki opłat lokalnych
Minister Finansów podpisał Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. do ustawy (t.j. Dz.U. 2014.849). Stawki maksymalne zostały zrewaloryzowane wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r., który wyniósł 100,4 - tzn. wzrosły o 0,4%. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozważa propozycję zdjęcia obowiązku pobieranie opłat - miejscowej, uzdrowiskowej i targowej wówczas gdy w danej gminie koszty poboru przekraczają lub są równe uzyskiwanym wpływom.

11 sierpnia 2014
Budżety samorządów z nadwyżką po dwóch kwartałach
Ministerstwo Finansów podało wyniki jednostek samorządu na koniec II kwartału br. W budżetach JST odnotowano łącznie 9,6 mld zł nadwyżki (cała przechodzi z I kwartału, II kwartał był zrównoważony), przy planowanym na koniec roku deficycie równym 14,3 mld zł. Osiągnięte dochody ogółem to 97,3 mld zł (tj. 49,2% planu), w tym dochody własne 48,1 mld zł (48,4% planu), natomiast łączna kwota wydatków wyniosła 87,7 mld zł (41,3% planu). Stan zadłużenia JST: 67,3 mld zł (34,0% planowanych rocznych dochodów ogółem). Wyniki samorządów w analogicznym okresie roku poprzedniego - Diariusz REGIOsetu z 16 sierpnia 2013. W 2013 r. jednostki samorządu terytorialnego planowały deficyt w wysokości 8,8 mld zł, faktycznie było -2,9 mld zł.

8 sierpnia 2014
Nowy "Nasz elementarz" w drodze do naszej szkoły
Pierwsza część podręcznika "Nasz elementarz" w wersji standardowej wyruszyła do szkół. Przez dwa tygodnie zamówione egzemplarze będą rozprowadzone w całym kraju. Dostarczenie przesyłki dyrektorzy szkół potwierdzą elektronicznie w przygotowanej do obsługi procesu dystrybucji aplikacji internetowej. Kuratorzy oświaty dysponują rezerwą egzemplarzy na wypadek zwiększenia się liczby uczniów po terminie złożenia pierwszego zamówienia. Wspomniana aplikacja pozwoli od 11 sierpnia składać dodatkowe zamówienia, a także zamówienia od szkół, które nie zrobiły tego w pierwszym terminie (do 23 lipca).

6 sierpnia 2014
Start inwestycji budowlanych łatwiejszy oraz szybszy
Projekt nowelizacji Prawa budowlanego został przyjęty przez Radę Ministrów. Nowela znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego, pozostawiając ten tryb, ale jako nie obligatoryjny. Wystarczające ma być zgłoszenie budowy z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów wymaganych obecnie w trybie pozwolenia na budowę. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia. Wybór trybu: pozwolenie czy zgłoszenie należeć będzie do inwestora. Zniesiony też zostanie obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Uproszczeniu ulegną formalności dotyczące projektu budowlanego. Nie będzie obowiązku dołączania oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do odpowiednich sieci, a także oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takie uzgodnienia nadal będą konieczne). Ponadto rozszerzony zostanie katalog obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia, które zastąpi wydawane obecnie pozwolenie na użytkowanie: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży na pięć stanowisk, obiektów magazynowych (składów, chłodni, hangarów, wiat), budynków kolejowych (nastawni, podstacji trakcyjnych, lokomotywowni, wagonowani, strażnic przejazdowych, myjni taboru kolejowego), a także placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych. Szczegóły.

4 sierpnia 2014
Głosowanie korespondencyjne od przyszłorocznych wyborów
Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą Kodeks wyborczy. Podstawowa zmiana polega na poszerzeniu dopuszczalności głosowania korespondencyjnego. Ta forma będzie dostępna dla wszystkich wyborców w wyborach parlamentarnych krajowych i europejskich oraz w wyborach prezydenckich, a w wyborach samorządowych - tak jak dotychczas - tylko dla wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zamiar głosowania korespondencyjnego trzeba będzie zgłosić wójtowi, a za granicą konsulowi - do 15 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenia będzie można dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłaszający przebywający w kraju otrzyma z urzędu gminy tzw. pakiet wyborczy - nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Natomiast za granicą konsul wyśle osobie zgłaszającej pakiet wyborczy - nie później niż 10 dni przed dniem wyborów. Do pakietu wyborczego poza kopertą zwrotną i kartą (kartami) do głosowania dołączony zostanie formularz oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Podpisane oświadczenie wraz z wypełnioną kartą do głosowania trzeba będzie przesłać w kopercie zwrotnej. Koperty zwrotne powinny zostać doręczone właściwej obwodowej komisji wyborczej najpóźniej do czasu zakończenia głosowania w danych wyborach.

1 sierpnia 2014

Ruszyli nie powstrzymani, z wolą walki i złudną nadzieją
70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, przez wiele PRL-owskich lat usuwanego w cień w oficjalnym przekazie, od ćwierćwiecza lokowanego na ołtarzu najnowszej polskiej historii. Tak od krańca do krańca wędrują poglądy, oceny, podsumowania, pytania o sens, o to co dał ten zryw powojennej Polsce, o kalkulacje polityczne władz emigracyjnych, o katastrofę ludności cywilnej, o żołnierski czyn okupiony tyloma ofiarami, o tragedię dzieci z powstańczą opaską. Przejmujące wspomnienia żyjących uczestników, chłodne opracowania badaczy, zawłaszczanie etosu Powstania przez polityków i relacje nie uczestniczących w walkach tylko systemowo eksterminowanych warszawiaków, którzy cudem pozostali przy życiu po tamtych dniach - ukazują obraz w wielu odsłonach, a nie tylko w jednej wybranej. Bestialstwo i ludobójstwo niemieckiego okupanta musiało wywołać trudną do pohamowania wolę pomszczenia niewyobrażalnych krzywd. Czyn ten od zarania tragiczny, przede wszystkim dla cywilnej ludności stolicy, ukazywany był bardziej prawdziwie tuż po wojnie niż dzisiaj. Nie tracąc z pola widzenia powstańczej złożoności - jak co roku w ciszy i skupieniu oddajemy hołd poległym i zamordowanym, stajemy przed rzędami grobów w trwałej żałobie. Obchody rocznicowe w różnej formie wypełniły wiele okolicznych dni. Kulminacyjnym momentem była godzina "W". W Warszawie na powązkowskim cmentarzu wojskowym przy pomniku Gloria Victis zebrali się weterani Powstania, licznie przybyli goście i mieszkańcy - oddano honory wojskowe, a przedstawiciele najwyższych władz państwa i stolicy złożyli wieńce. Druga część uroczystości odbyła się na cmentarzu Powstańców Warszawy 1944 na Woli. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 28 lipca 2014, 1 sierpnia 2013 r. oraz 1 sierpnia 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba