Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2017  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2017   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2017 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

29 listopada 2017
Dobre odwrócenie wyniku podaje zbiorczy budżet samorządów
Według danych ze sprawozdań jakie napłynęły do Ministerstwa Finansów, budżety jednostek samorządu terytorialnego za trzy kwartały 2017 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 14,74 mld zł, przy planowanym deficycie w wysokości 16,72 mld zł. W czasie dziewięciu miesięcy dochody jst ogółem wyniosły 171,64 mld zł (73,9% planu), wydatki ogółem - 156,90 mld zł, a zadłużenie 66,15 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem wzrosły o 7,2%, wydatki o 11,2%, natomiast zadłużenie zmniejszyło się o 2,8%.

27 listopada 2017
Kończy się rok rzeki Wisły; 2018 samorządowym rokiem Odry
Po wspólnym posiedzeniu we Wrocławiu sejmikowych komisji zajmujących się sprawami rzeki Odry z województw: Dolnośląskiego, Lubuskiego, Opolskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego - sprawa weszła na wyższy szczebel samorządowy. Sejmik Województwa Śląskiego zdecydował, że 2018 r. będzie w tym regionie obchodzony m.in. jako "Rok Odry - Rzeki Pozytywnej Energii". Podczas posiedzenia radnych przedstawiono referaty dotyczące m.in. poprawy jakości wód rzeki Odry, jej wykorzystania turystycznego, zagadnień ochrony przed powodzią i suszą, a także spodziewanych efektów planowanej modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Samorządy województw "odrzańskich" planują na rok przyszły wiele inicjatyw gospodarczych, ekologicznych i turystycznych związanych z bogactwem niesionym przez tę wielką rzekę. Warto przypomnieć, że Odra była wykorzystywana do celów transportowych już od wczesnego średniowiecza, a wybudowane w XVII i XVIII w. kanały Odra-Sprewa i Odra-Hawela włączyły dorzecze Odry do systemu dróg wodnych Europy Zachodniej, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego Śląska.

24 listopada 2017
Hara-kiri kodeksu wyborczego; samorządy tracą uprawnienia
W Sejmie ruszyły prace nad zmianami w Kodeksie wyborczym oraz w ustawach regulujących działanie samorządów wszystkich szczebli. Rozpatrywane są projekty poselskie (czyli zwolnione z przeprowadzenia konsultacji) z klubu PiS oraz klubu Kukiz'15. Obszerny projekt PiS wprowadza zasadnicze zmiany w ustawach: o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446 ze zm.), o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016.814 ze zm.), o samorządzie województwa (Dz.U. 2016.486 ze zm.) oraz Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011.21.112 ze zm.) - to druk sejmowy 2001, a znacznie szczuplejszy projekt z klubu Kukiz'15 dotyczy zmiany ustawy Kodeks Wyborczy oraz niektórych innych ustaw - druk sejmowy 2023. Oba projekty skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Projekt posłów Kukiz'15 koncentruje się na rozszerzenia jednomandatowych okręgów wyborczych na wybory do rad powiatów, rad miast na prawach powiatu, oraz do sejmików województw, czyli tam, gdzie dotychczas obowiązuje ordynacja proporcjonalna, natomiast projekt posłów PiS likwiduje jednomandatowe okręgi wyborcze zapisane w obowiązującym kodeksie przy wyborach do rad gmin nie będących miastami na prawach powiatu. Ponadto według projektu PiS odbiera się organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego kompetencje do wydawania decyzji w zakresie tworzenia, zmiany granic i liczby mandatów w okręgach wyborczych w wyborach samorządowych, nadając te uprawnienia wojewódzkim komisarzom wyborczym powoływanym przez PKW na obszar województwa. Zdecydowanemu zwiększeniu ma ulec liczba okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu. Powoływani mają być również powiatowi komisarze wyborczy. Jedni i drudzy w terminie 60 dni od wejścia ustawy w życie; o połowę wcześniej PKW ma powołać nowego Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Natomiast Państwową Komisję Wyborczą składającą się dotychczas z trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, trzech sędziów Sądu Najwyższego oraz trzech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, ma zastąpić nowa PKW składająca się z jednego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jednego sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz siedmiu osób wskazanych przez Sejm, tzn. posłów uzależnionych politycznie (wobec tej siódemki przewidziano wiele zwolnień z obowiązku posiadania kwalifikacji do zajmowania stanowiska sędziego). Nowością jest też to, że kandydat na radnego do rady dowolnej gminy czy powiatu w danym województwie nie będzie musiał mieszkać w owej gminie czy powiecie - wystarczy, że będzie mieszkał w tym województwa (np. mieszkaniec Kozienic kandydatem na radnego w Przasnyszu). Z kolei kandydatem na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie może być osoba, która została wybrana dwukrotnie na tę funkcję w wyborach powszechnych. Oryginalny w projekcie PiS jest również zapis jak rozumie się znak "x", który na karcie do głosowania stawia wyborca, otóż: rozumie się przez to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki, zatem może być tych linii np. siedem, tylko co najmniej dwie muszą się przeciąć w obrębie kratki. Proponowane zmiany w Kodeksie wyborczym jednoznacznie negatywnie ocenił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Wojciech Hermeliński, jeszcze niezależny i niezawisły sędzia z wieloletnim doświadczeniem w Trybunale Konstytucyjnym; od grudnia 2014 r. na obecnym stanowisku w PKW. Jego kompetentna opinia nie zrobiła na posłach partii władzy większego wrażenia. Owładnięci jakąś diabelską zmową, gotowi są łamać wszelkie prawo z konstytucją włącznie, której przestrzeganie ślubowali prosząc o pomoc Boga.

20 listopada 2017
Skrócony spis "dobrych zmian" w Polsce w latach 2015-2017
Alarm! Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawiłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media - strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie. (Prywatny tweet w języku polskim wieloletniego premiera polskiego rządu Donalda Tuska z 19 listopada. @donaldtusk)

16 listopada 2017
Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. sytuacji w Polsce
W Parlamencie Europejskim po raz kolejny dyskutowano o zagrożeniu praworządności i demokracji w Polsce. Po raz kolejny też polskie władze uznały, że krytyka rządu, to krytyka Polski i Polaków! Rząd na kadencję przyrównuje się do Narodu na zawsze - znaj proporcje mocium pani. Nie pierwsze to mylenie pojęć i ich znaczeń. Słuszna czy niesłuszna, powierzchowna czy pogłębiona - krytyka bieżących działań rządu w gronie współczłonków Unii wymaga rzeczowej dyskusji, a nie przedszkolnych dąsów. Wyjść z sali każdy potrafi, dyskutować na temat - to wyższa umiejętność. Na zakończenie sesji 438 europosłów (ponad dwie trzecie głosujących) przyjęło rezolucję, która w p.16 stwierdza, że obecna sytuacja w Polsce stanowi jednoznaczne ryzyko poważnego naruszenia wartości, o których mowa w art. 2 TUE; zobowiązuje Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do opracowania specjalnego sprawozdania zgodnie z art. 83 ust. 1 lit. a) Regulaminu w celu przeprowadzenia głosowania na posiedzeniu plenarnym w sprawie uzasadnionego wniosku wzywającego Radę do podjęcia działań zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE; Artykuł 7 przewiduje możliwość zawieszenia niektórych praw wynikających ze stosowania Traktatów dla danego Państwa Członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkowskiego w Radzie. Nie licząc Polski, za odrzuceniem rezolucji głosowały większością swoich obecnych deputowanych jedynie Chorwacja (6 przeciw, 5 za), Węgry (14 przeciw, 6 za) i Wielka Brytania (36 przeciw, 28 za). Eurodeputowani z pozostałych 24 państw UE poparli rezolucję, albo pełnym składem obecnych (7 państw), albo większością swojej delegacji.

15 listopada 2017
Zadowolenie partyjno-rządowe. Jest jak miało być, nawet bardziej!
Pozakonstytucyjne centrum sprawowania władzy wraz z rządem świętują dwulecie. Pomija się przy tym wiele spraw pryncypialnych: szkodę czynioną państwu, nachalną propagandę wykorzystującą krótkowzroczność części społeczeństwa, tolerowanie groźnych przejawów faszyzującego nacjonalizmu. Kumuluje się odpowiedzialność. Polska - to dziedzictwo wielu pokoleń, a nie własność paru osób, niezależnie z jakiego pochodzą one namaszczenia. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 25 października 2017 r.

12 listopada 2017
Święto Niepodległości podeptane marszem budzącym grozę i wstyd
"My chcemy Boga" - takie hasło znalazło się na czołówce "Marszu Niepodległości" w Warszawie. Hasła na niesionych dalej transparentach i banerach nijak nie miały się do tego głównego. Z tłumu krzyczącej nienawiści przebijały się treści rasistowskie, godne zdecydowanego potępienia. Czy kościół katolicki w Polsce zechce oficjalnie odnieść się do tego wydarzenia? Niektórzy uczestnicy czuli się lepiej z zasłoniętymi twarzami. Niedozwolone race, świece dymne i petardy odpalane były wielokrotnie. Policja nie reagowała na ewidentne naruszanie prawa. Swoją aktywność skupiła na udaremnieniu kontrmanifestacji. Polska, niezależnie od interesów władzy, jest zdecydowanie inna, niezakłamana, niechcąca być w izolacji, odrzucająca propagandowe wizje kraju. Dlaczego nie pierwszy raz, właśnie 11 listopada, musi być tak swobodnie manifestowana "biała siła" w czarnych kominiarkach?

11 listopada 2017
Jesień 1918 roku - po 123 latach odradzało się państwo polskie
Przed 99 laty 7 października Rada Regencyjna, organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego (od kilku miesięcy formalnie niezależnego już od Rosji) wydała deklarację niepodległości, 12 października - przejęła od dwóch pozostałych zaborców władzę zwierzchnią nad wojskiem, 11 listopada powierzyła Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo wojsk polskich, 14 listopada Rada sama się rozwiązała, składając całość władzy w ręce Józefa Piłsudskiego; ten misję utworzenia rządu powierzył Ignacemu Daszyńskiemu, 16 listopada Józef Piłsudski wysłał do rządów państw koalicji, państw neutralnych oraz Niemiec depesze notyfikujące powstanie Państwa Polskiego. To wielki czas początku odradzania się politycznego, militarnego, terytorialnego naszej państwowości. Naród nieprzerwanie zachował swą tożsamość. Za rok będziemy świętować stulecie. Oby udało się pogrzebać do tego jubileuszu, nie tak dawno zaszczepione z fatalnym skutkiem, nienawistne podziały wśród Polaków.

6 listopada 2017
Powstał projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie do jej wdrożenia. Ministerstwa Cyfryzacji zaprezentowało w tych dniach projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wśród podmiotów, które będą musiały spełnić wymogi ustawy, wymienione są m.in. samorządy wszystkich szczebli (2808 jednostek) oraz ich związki i zrzeszenia. JST są drugą co do liczby podmiotów grupą (po przedsiębiorcach), na którą oddziałuje projekt. Nałożone ustawą na samorządy zadania dotyczące przekazywania informacji m.in. o incydentach i zagrożeniach do właściwych zespołów reagowania będą realizowane w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

3 listopada 2017
Wskaźniki do wyliczenia w 2018 r. Janosikowego w każdej JST
Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych JST w 2018 r. Są to dane przeliczone na jednego mieszkańca. Na ich podstawie wylicza się roczną kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2018 r. na mieszkańca w poszczególnych gminach, powiatach i województwach.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba