Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 18.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2017  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2017   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Grudzień 2017 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

30 grudnia 2017
Wielkość subwencji oświatowej ogranicza możliwości samorządów
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oczekuje na spotkanie z Premierem i przedyskutowanie skutków reformy likwidującej gimnazja, finansowania oświaty oraz zmian, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r., w tym dotyczących zmian pragmatyki zawodowej nauczycieli w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy. Ponadto ZNP podnosi m.in. sprawy: # nierównoważenia coraz większych obciążeń nauczycieli obowiązkami odpowiednim do tego wzrostem wynagrodzeń, # zmniejszania się w roku 2018 nakładów na oświatę w stosunku do Produktu Krajowego Brutto, w porównaniu do roku 2017, # wzrostu subwencji oświatowej w 2018 r. tylko o 1 promil, co ogranicza możliwości samorządów w realizacji wszystkich zadań oświatowych. Czy i kiedy dojdzie do takiego spotkania jeszcze nie wiadomo.

28 grudnia 2017
Nie zmienia się kwota bazowa; w 2018 r. progi bez zmiany
W projekcie budżetu państwa na rok 2018 pozostawiono na niezmienionym poziomie kwotę bazową stanowiącą podstawą obliczania wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Tak jak w tym roku, będzie ona wynosić 1 789,42 zł. Maksymalna kwota wynagrodzenia ze wszystkimi składnikami i dodatkami pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru: wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka i starosty powiatu i marszałka województwa - nie będzie mogła być wyższa niż siedmiokrotność kwoty bazowej, czyli 12 525,94 zł. Decyzję o wynagrodzeniu na tych stanowiskach podejmuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa na podstawie widełek podanych w rozporządzeniu ws. wynagradzania pracowników samorządowych.

23 grudnia 2017
Prace przy Kodeksie wyborczym wracają z Senatu do Sejmu
Senat przyjął zmiany w Kodeksie wyborczym autorstwa posłów PiS, wraz z poprawkami zgłoszonych przez senatorów PiS. Wszystkie propozycje zmian zgłoszone wcześniej przez posłów spoza PiS, a teraz przez senatorów spoza PiS - zostały odrzucone. Senackie zmiany wymagają odniesienia się do nich przez Sejm. Te zmiany to nieco skorygowana pozycja Państwowej Komisji Wyborczej w procesie powoływania komisarzy wyborczych oraz szefa Krajowego Biura Wyborczego, PKW będzie mogła np. zgłosić ministrowi spraw wewnętrznych wniosek o odwołanie szefa KBW, bezskuteczny jeżeli minister nie wyrazi na to zgody, przywrócenie - ale tylko dla osób niepełnosprawnych - możliwość głosowania korespondencyjnego. Pozostałe uchwalone w Sejmie zostawiono, wraz z dziwaczną definicją znaku. Dotąd miał on ściśle określona formę "x" i zakreślona mogła być tylko jedna kratka na karcie do głosowania, co jednoznacznie wskazywało decyzję wyborcy. Uchwalona obecnie dowolność formy, dopuszczenie skreśleń i poprawek w różnych kratkach budzą poważne wątpliwości co do prawidłowego ustalenia wyników wyborów. Zob. Diariusz REGIOsetu z 15 grudnia 2017 r.

22 grudnia 2017
Sondaż CBOS: co Polacy myślą o zmianach w prawie wyborczym
Z sondażu przeprowadzonego w dniach 1-7 grudnia br. na liczącej 925 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski wynika, że likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców (dotyczy ponad 250 większych gmin) sprzeciwia się 38% respondentów, 29% popiera, powoływaniu dwóch komisji wyborczych w każdym lokalu wyborczym ? przeciw było 45% ankietowanych, za - 37%. Uczestnicy sondażu udzielali poparcia głównie # wprowadzeniu przezroczystych urn wyborczych - 59% za, zdecydowanie za 22%, przeciw 24%, # rejestracji obrazu w lokalach wyborczych - 52% za, zdecydowanie za 18%, przeciw 36%, # ograniczeniu do dwóch liczy kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 51% za, zdecydowanie za 20%, przeciw 38%.

21 grudnia 2017
Żegnamy trójpodział władzy. Prezydent Niezłomny złożył podpis
Bezbronna Konstytucja Rzeczypospolitej pokonana po raz kolejny. Program partii - programem sądów! Przepisy Ustawy zasadniczej nic nie znaczą, nie stanowią jakiejkolwiek przeszkody dla partyjnych większystów karnie głosujących w obu izbach parlamentu. Wczoraj Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod ustawami: o SN oraz o zmianie ustawy o KRS; teraz czekają na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Ustawa o Sądzie Najwyższym wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Wprowadza m.in. nową izbę - izbę dyscyplinarną oraz instytucję skargi nadzwyczajnej wobec prawomocnych wyroków, rozpatrywanej z udziałem ławników. Sędzia Sądu Najwyższego będzie przenoszony w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia (dotąd z ukończeniem 70. roku życia). Przepis ten ma dotyczyć także Pierwszego Prezesa SN, pomimo trwającej kadencji jednoznacznie określonej w Konstytucji. Zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wejścia w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia - artykułu wprowadzającego prawo przerwania biegnącej kadencji członka KRS wybranego na podstawie przepisów dotychczasowych (żaden obecny członek KRS nie mógł być wybrany inaczej). Oto kolejny akt pełzającej pozakonstytucyjnej zmiany ustroju państwa polskiego. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 6 sierpnia 2015 r. oraz 25 września25 października 2017 r.

20 grudnia 2017
Debata o stanie praworządności przeniesiona na forum Rady UE
Zdaniem Komisji Europejskiej ocena stanu praworządności w Polsce oraz wyczerpanie możliwości nakłonienia obecnych władz w Warszawie do dialogu, upoważniają do przeniesienia sprawy na wyższy szczebel - na forum Rady Unii Europejskiej, do Rady ds. Ogólnych (GAC). Taką decyzję podjęto dzisiaj. W skład GAC wchodzą wszyscy ministrowie spraw zagranicznych. Przewodniczy kraj sprawujący aktualnie Prezydencję. Od 1 stycznia 2018 r. ta rola przypadnie Bułgarii. Oznacza to zastosowanie art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej. Rada UE po wysłuchaniu stanowiska polskiego rządu, może skierować do niego zalecenia. Gdy ewentualnie stwierdzi, że nadal istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia wartości, na których opiera się Unia: poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości - może uznać za konieczne kolejne podniesienie szczebla dyskusji. Wówczas - po udzieleniu zgody Parlamentu Europejskiego - sprawa trafi do Rady Europejskiej, na posiedzenie przywódców państw członkowskich. W Komisji Europejskiej oraz w Radzie Unii Europejskiej decyzje zapadają większością głosów, w Radzie Europejskiej do podjęcia decyzji potrzebna jest jednomyślność. Polska ma teraz trzy miesiące na przedstawienie swojego stanowiska Radzie UE. Szkoda, że do tego doszło.

16 grudnia 2017
Ostatnie pięć minut niezależnych sądów i niezawisłych sędziów?
Wczoraj wieczorem Senat przyjął bez poprawek ustawy: o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa. Odrzucone zostały wszystkie zmiany proponowane przez senatorów opozycji, podobnie jak wcześniej w Sejmie potraktowano zmiany proponowane przez posłów opozycji. Obie ustawy, uchwalone przez parlamentarzystów partii władzy, zostały przesłane do podpisu do strażnika Konstytucji RP - prezydenta Andrzeja Dudy. Do Głowy Państwa trafiły i trafiają dalej liczne apele instytucji, organizacji i Obywateli aby nie rujnować w Polsce sądownictwa.

15 grudnia 2017
Ordynacja wyborcza - raz tak, raz inaczej. Tempo bez powagi
Sejm uchwalił zmiany w ordynacji wyborczej i ustawach samorządowych. Projekt - jak wiele innych - pod kloszem zgłoszenia poselskiego, nie został poddany konsultacjom, których wymaga zgłoszenie rządowe. Posłowie PiS w tempie uchwalania ustawy o nadaniu właściwego imienia jakiejś uczelni, przenicowali kodeks wyborczy. Najpierw przedstawili wszystko po nowemu, później sami wycofali się z wielu wcześniej głęboko umotywowanych propozycji. Zamieszali, przemieszali, zostawili chaos, w tak fundamentalnej ustawie. Do wyborów samorządowych, najtrudniejszych do sprawnego przeprowadzenia, pozostało mniej niż rok. Mają je przeprowadzić nowi ludzie, kandydatom na komisarzy wyborczych obniżono wymogi kompetencyjne, komisarzy ma być stu (nie 400 jak zgłoszono w projekcie, i nie 49 jak jest obecnie), ostateczny głos w ich powołaniu ma mieć minister Administracji i Spraw Wewnętrznych. Z wprowadzanych zmian: kadencja samorządów ma być wydłużona z czterech do pięciu lat, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ograniczać będzie wybór na nie więcej niż dwie kadencje, liczone od wyborów 2018, jednomandatowe okręgi wyborcze będą w gminach do 20 tys. mieszkańców (w wyborach samorządowych 2014 r. były we wszystkich gminach, z wyjątkiem 66 miast na prawach powiatu), Państwowa Komisja Wyborcza składająca się obecnie z dziewięciu sędziów - po trzech delegowanych przez Trybunał Konstytucyjnych (w składzie TK z 2014 r.), Naczelny Sąd Administracyjny oraz Sąd Najwyższy - ma mieć wygaszoną kadencję po wyborach parlamentarnych 2019 r. Nowa PKW ma się składać z siedmiu członków powoływanych przez Sejm (ciało polityczne) oraz po jednym delegowanym przez TK oraz NSA. Nie przewidziano takiego prawa dla Sądu Najwyższego. Osobną osobliwością jest kuriozalna definicja znaku "x" na karcie wyborczej. Teraz czas dla Senatu. Zob. Diariusz REGIOsetu z 24 listopada oraz 5 grudnia 2017 r.

11 grudnia 2017
Droga do specjalnego RPO dla południowej części Dolnego Śląska
Na spotkaniu we Wleniu niemal stu samorządowców z terenu byłych województw wałbrzyskiego i jeleniogórskiego podpisało Deklarację Sudecką, bardzo ważny dokument dla tej części Dolnego Śląska. Pomysłodawcą porozumienia i wspólnego działania jest prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Deklaracja Sudecka jest podstawą do przygotowania specjalnego Programu Operacyjnego, otwierającego możliwość dalszego pozyskiwania środków rządowych i europejskich dla tej części województwa. Pomiędzy południem, a północą Dolnego Śląska różnica w PKB na głowę mieszkańca różni się dwukrotnie. Pomimo tego, Dolny Śląsk jako całość, jeden z niewielu regionów Polski, przekroczył próg 75% średniego europejskiego PKB. To wyklucza całe województwo z partycypowania w środkach z Europejskiego Programu Spójności. Powstanie Subregionu Sudeckiego pozwoli na rozdzielenie Aglomeracji Wrocławskiej oraz miedziowego zagłębia legnicko-lubińskiego od pozostającego w tyle południa województwa. Wskazanie potrzeb gmin o PKB niższym od średniej wojewódzkiej, zebranych we wspólnym programie może być szansą na bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz ścieżką do pozyskania niezbędnych do tego funduszy. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 15 lutego oraz 30 listopada 2016 r.

8 grudnia 2017
Od stycznia nie osiem, a sześć nowych miast na mapie Polski
W przedłożonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekcie rozporządzenia przesunięto o rok termin wejścia w życie regulacji nadających status miasta miejscowościom: Chełmiec oraz Józefów nad Wisłą. W następstwie tej modyfikacji odroczeniu ulegną także przepisy ustalające granice tych miast. Przesunięcie terminu ma umożliwić wszystkim zainteresowanym ponowną analizę zasadności nadania wymienionym miejscowościom nowego statusu i rzetelne skonsultowanie tych spraw z mieszkańcami. Zob. Diariusz REGIOsetu z 7 lipca 2017 r.

5 grudnia 2017
Iks, hasztag, gwiazdka, siódemka, znaki mat-fiz, esy-floresy
Państwowa Komisja Wyborcza odnosząc się do nowej definicji znaku "x" na karcie do głosowania, która brzmi: co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki, przyjętej przez sejmową komisję nadzwyczajną, zajmującą się zmianami w Kodeksie wyborczym, zdecydowanie opowiedziała się za pozostawieniem definicji dotychczasowej, zgodnie z którą "x" to dwie linie, przecinające się w obrębie kratki. Zdaniem PKW zmiana definicji znaku "x" będzie przedmiotem wielu wątpliwości i rozbieżności podczas ustalania wyników głosowania, nie pozwoli na wykluczenie wszelkich wątpliwości, jak wygląda ważny głos. Forsowanie zmiany może uniemożliwić prawidłowe przeprowadzenie wyborów. Czy chaos ma w czymś dopomóc?

2 grudnia 2017
Samorządowe wysłuchanie obywatelskie ws. zmiany ordynacji
Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Warszawski, Kongres Ruchów Miejskich, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych oraz Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" - zapraszają do udziału w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym dotyczącym przedłożonego w sejmie poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego (poselskim, a nie rządowym; taki nazwany jest zwolniony z obowiązku konsultacji). Wysłuchanie odbędzie się w sobotę 9 grudnia 2017 r. w godz. 10:30-16.00 w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Szczegóły w zaproszeniu.

1 grudnia 2017
Znamienna decyzja: PKW opuszcza obrady komisji sejmowej
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Wojciech Hermeliński, zdecydował o nieuczestniczeniu przedstawicieli PKW w dalszych pracach nad zmianami w Kodeksie wyborczym. Decyzja wynika wprost ze sprzeciwu wobec powtarzających się podczas prac komisji Sejmowej oskarżeń o fałszowanie wyborów, kierowanych pod adresem Komisji i Krajowego Biura Wyborczego. Oskarżenia te - tolerowane przez większość członków komisji - nie mają żadnego pokrycia w dowodach. Należy dodać, że według PKW uchwalenie zmian w kształcie proponowanym przez PiS może uniemożliwić prawidłowe przeprowadzenie przyszłorocznych wyborów samorządowych. Zob. Diariusz REGIOsetu z 24 listopada 2017 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba