Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 13.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2017  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2017   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Czerwiec 2017 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

30 czerwca 2017
Nastroje społeczne w II kwartale: polityka, gospodarka, dom, praca
Najnowszy Newsletter CBOS (nr 25/2017) prezentuje bilans nastrojów społecznych w miesiącach kwiecień-czerwiec. Badanymi wskaźnikami są m.in. oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, oceny warunków materialnych gospodarstw domowych oraz kondycji zakładów pracy respondentów. W drugim kwartale 2017 roku można mówić o niewielkiej poprawie ocen sytuacji politycznej w stosunku do pierwszego kwartału. Również prognozy rozwoju sytuacji politycznej w Polsce okazały się w ostatnich trzech miesiącach nieco lepsze niż na początku roku. Nadal jednak średnie w tym zakresie przyjmują wartości ujemne, co oznacza nieznaczną przewagę pesymizmu nad optymizmem. Z kolei oceny i prognozy sytuacji gospodarczej od wielu miesięcy przyjmują wartości dodatnie. Ponadto w ostatnim kwartale zarówno oceny, jak i prognozy w tym wymiarze systematycznie się poprawiały. O nieznacznym trendzie spadkowym w porównaniu z poprzednim kwartałem można mówić w odniesieniu do ocen warunków materialnych gospodarstw domowych. Z kolei prognozy w tym zakresie utrzymują się od sześciu miesięcy na zbliżonym poziomie, zdecydowanie bliższym zera niż w przypadku ocen, co oznacza, że respondenci spodziewają się raczej utrzymania status quo niż poprawy sytuacji materialnej swoich gospodarstw. W miarę stabilne i porównywalne z rejestrowanymi w pierwszym kwartale 2017 roku okazały się w ostatnich trzech miesiącach oceny i prognozy sytuacji w zakładach pracy respondentów. Niezmiennie większość pracujących pozytywnie ocenia sytuację firm, w których jest zatrudniona, i raczej nie przewiduje, by w ciągu najbliższego roku sytuacja ta miała się istotnie zmienić. Prezentowane dane pochodzą z badań "Aktualne problemy i wydarzenia" realizowanych w drugim kwartale 2017 roku.

28 czerwca 2017
Korporacje JST wnoszą o zbadanie konstytucyjności ustawy o RIO
Do przygotowanego przez prezesa Związku Miast Polskich pisma do prezydenta, na którego podpis czeka nowelizacja ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych - dołączyli szefowie pozostałych korporacji samorządowych reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Unii Metropolii Polskich oraz Związku Województw RP. Podkreślają w nim m.in.: [...] Nie ulega wątpliwości, że ustawa znacząco wykracza poza postanowienie art. 171 Konstytucji. W tej sytuacji - nawiązując do kierunkowych wniosków z naszego spotkania z Panem w dniu 23 maja br. - Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zwraca się do Pana Prezydenta, jako kluczowego uczestnika procesu legislacyjnego, o skierowanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją (w trybie art. 122 ust. 3 Ustawy Zasadniczej). Zob. też Diariusz REGIOsetu z 9 czerwca 2017 r.

24 czerwca 2017
Partyjne bloki w samorządach przenoszą do JST sejmowe waśnie
Tak jak zapowiadano (zob. Diariusz REGIOsetu z 27 maja 2017 r.) - Samorządowy Ruch "Bezpartyjni" złożył w Sejmie projekt ustawy "Stop partiom w samorządach", pozbawiający partie polityczne możliwości tworzenia komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin i miast. Zdaniem skupionych w Ruchu samorządowców partie polityczne mają obecnie ewidentne preferencje w rejestracji komitetów, w  prowadzeniu oraz finansowaniu kampanii wyborczych. Zrównanie wszystkich mieszkańców kraju w prawach i warunkach, które pozwalają startować w wyborach samorządowych zmierza ku naprawie stanu rzeczy, ku wyeliminowaniu niesłusznych przywilejów nadanych partiom, ku zmianom na korzyść mieszkańców, na korzyść suwerena. Projekt nie oznacza jakichkolwiek utrudnień w wysuwaniu przez partie polityczne kandydatów do samorządów. Ma to następować w ramach komitetu wyborczego wyborców, a nie komitetu wyborczego partii. Trwa zbieranie 100 tys. podpisów, aby projekt trafił pod obrady parlamentu.

21 czerwca 2017
Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. Ostrzeżenia Komitetu Regionów UE
Komisja Zasobów Naturalnych (NAT) Komitetu Regionów, rekomendowała Komitetowi swoja opinię na temat wspólnej polityki rolnej po 2020 r. W skrócie: zaapelowała o sprawiedliwą, zrównoważoną i solidarną politykę rolną, nie destabilizującą gospodarek rolnych państw trzecich, opartą na budżecie wspólnej polityki rolnej stanowiącym taką samą jak dotąd część budżetu UE. Ostrzeżono przy tym, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii grozi redukcją pieniędzy na Wspólną Politykę Rolną (WPR). W dokumencie wskazano, że przydział płatności bezpośrednich na hektar bez ograniczeń doprowadził do koncentracji gruntów rolnych, a tym samym dotacji. W wyniku tego podział wsparcia jest nadal bardzo nierównomierny między gospodarstwami i między państwami członkowskimi. Ponadto Unia jako największy importer i eksporter żywności na świecie, zwiększyła swoją zależność od państw trzecich i prowadzi politykę handlową sprzeczną z celami ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Nadto eksport nadwyżek produkcji z Unii (np. mleka w proszku, kurcząt itp.) po cenach niższych od europejskich kosztów produkcji ogranicza zdolności produkcyjne krajów rozwijających się i przyczynia się do emigracji ich ludności. Z ułomności WPR wynikają różne niedobre i rozległe przełożenia. Polityka rolna wymaga reformy wspólnotowej, wychodzącej poza interesy poszczególnych państw członkowskich.

19 czerwca 2017
Małopolska w groźnych pyłach. Wiele gmin bez czystego powietrza
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie powołany m.in. do działań kontrolnych i egzekwowania przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska na obszarze Małopolski przeprowadził kontrolę realizacji przez gminy przyjętego na lata 2013-2015 regionalnego programu ochrony powietrza. W regionie tym poza mieszkańcami przebywają też - nawet liczniej niż miejscowi - turyści wabieni nie tylko widokiem krajobrazu (często zamglonego brudnymi pyłami) ale też nadzieją czystego oddechu górskim powietrzem. Po kontroli WIOŚ okazało się, że z 47 sprawdzonych gmin (1/4 gmin w województwie), aż w 32 władze samorządowe dotąd nie podjęły jego wdrożenia. Brak reakcji na spalanie w piecach nie kwalifikujących się do tego sortymentów węgla oraz śmieci, w piecach - które też powinny być wymienione - okazał się niemal powszechny. Na liście outsiderów znalazły się: Andrychów, Chełmiec, Chrzanów, Czarny Dunajec, Dobczyce, Grybów, Jabłonka, Jordanów, Kamionka Wielka, Limanowa, Liszki, Łapsze Niżne, Nawojowa, Nowy Targ, Nowy Targ, Pleśna, Podegrodzie, Poronin, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Skała, Spytkowice, Stary Sącz, Sułoszowa, Szczucin, Tarnów, Tomice, Tuchów, Wojnicz, Wolbrom, Zakopane, Zielonki.

17 czerwca 2017
Kraków - miejscem znaczącego wydarzenia dla światowej kultury
Od 2 do 12 lipca br. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędzie się 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO - wyspecjalizowanej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Spodziewany jest udział ok. 3 tys. gości z ponad 190 krajów. Będzie to jedno z największych u nas wydarzeń międzynarodowych w ostatnich latach. Krakowskie Stare Miasto i Kopalnia Soli w Wieliczce figurują na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO od początku powstania listy w 1978 r. Podczas zbliżającej się 41. sesji rozpatrzonych zostanie 35 kolejnych miejsc nominowanych do wpisu na Listę. Tegoroczne nominacje obejmują siedem miejsc przyrodniczych, jedno mieszane (przyrodniczo-kulturowe) i 26 miejsc kulturowych. Wśród nich jest nasza Kopalnia ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. Przeprowadzony też zostanie przegląd stanu zachowania wytypowanych 99 obiektów Światowego Dziedzictwa i 55 obiektów będących w zagrożeniu. Więcej informacji. Obecny Minister Środowiska szykuje osobliwy wniosek o obniżenie rangi przyrodniczej Puszczy Białowieskiej wpisanej na listę UNESCO w 1979 r. Ochronę rozszerzono w 1992 r. nad częścią leżącą na terenie Białorusi, w 2014 r. - nad częścią polską. Minister uznał że wpis Puszczy na listę dziedzictwa przyrodniczego ludzkości, a nie na - słabiej chronionego - dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego był bezprawny. Istnieje podejrzenie, że sprawa trafi do "Trybunału Konstytucyjnego", który z pewnością zajmie obiektywne stanowisko i usunie wszelkie wątpliwości. Po syceniu się władzą nad państwem i suwerenem, "dobra zmiana" sięga po najcenniejsze dobra narodowej przyrody.

15 czerwca 2017
Nieprzyjęcie uchodźców; KE wszczęła procedurę naruszania prawa
Komisja Europejska będąc strażnikiem traktatów UE monitoruje i egzekwować stosowanie prawa europejskiego. W tym działaniu dysponuje narzędziem jakim jest procedura o naruszenie prawa. Korzystając z niego, KE poinformowała, że formalnie wszczyna procedurę przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom, w związku z niewywiązywaniem się przez te państwa członkowskie z zobowiązań w sprawie relokacji uchodźców. Kraje te mają miesiąc na wystosowanie odpowiedzi do KE. Komisja wskazuje, że mimo ponawianych wezwań dotąd nie wywiązały się one z podjętych zobowiązań wobec Grecji, Włoch i pozostałych państw członkowskich. Polski rząd we wrześniu 2015 r. zgodził się na przyjęcie 5 182 uchodźców z krajów objętych wojną bądź prześladowaniami (chodzi o Syrię, Erytreę i Jemen), w tym 3901 osób przebywających na terenie Grecji oraz 1207 na terenie Włoch. W styczniu 2016 nowy polski rząd zadeklarował, że przyjmie na początek 100 uchodźców z Grecji i Włoch. I co? I nic, a nawet więcej - oficjalnie oświadczył, że nie przyjmie nikogo. Od momentu rozpoczęcia relokacji także Węgry nie podjęły żadnych działań, Czechy nie dokonały żadnej relokacji od sierpnia 2016 roku i od ponad roku nie podjęły żadnych nowych zobowiązań. Procedura naruszenia prawa unijnego jest kilku etapowa. Może zakończyć się dotkliwym, rozstrzygającym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Pierwsze reakcje polskich władz są dosyć osobliwe: wicepremier Gowin: mamy prawo bronić się przed zagładą (bez komentarza), minister Waszczykowski: przyjęliśmy już milion uchodźców z Ukrainy. Akurat z Ukrainy przyjeżdżają ludzie do pracy i nauki, także turyści, nie są to uchodźcy. Dotąd przyjeżdżali na podstawie wiz, bez jakiegokolwiek innego ich przyjmowania, przyjeżdżali w ramach normalnego ruchu granicznego. Od 11 czerwca br. mogą przez 90 dni przebywać bez wiz w całej strefie Schengen. Obecne polskie władze omija poczucie solidarności z ludźmi uciekającymi przed wojną i śmiercią oraz poczucie solidarności z krajami UE, na terenie których zgromadzili się uchodźcy. A opozycja, zalękniona mentalnością wyborców, drżącym głosem wspomina o możliwym przyjęciu stu matek z dziećmi (sic!).

13 czerwca 2017
Łódź, Buenos Aires i Minneapolis rywalizują o organizację EXPO 2022
Rzeczpospolita Polska ubiega się o organizację EXPO 2022 w Łodzi, Międzynarodowej Wystawy, której tematem będzie rewitalizacja miast - globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie. Reprezentanci miast z Polski, Argentyny i Stanów Zjednoczonych przywieźli na 161. sesję Międzynarodowego Biura Wystaw w  siedzibie OECD w Paryżu dwa rodzaje prezentacji - kompaktową i bardziej obszerną. Zamiarem rządu i łódzkiego samorządu jest zlokalizowanie miejsca wystawy nie poza miastem, a w jego wielkomiejskim obszarze na powierzchni ok. 27 ha. Planuje się wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Z obiektów uzupełniających tylko ok.&nbswp;p1/3 ma mieć charakter tymczasowy, wzniesiona jedynie na potrzeby Expo. Ostateczne głosowanie w sprawie prawa do organizacji Expo 2022 odbędzie się w listopadzie br. Więcej informacji.

11 czerwca 2017
Ludność Polski maleje. Niewielki dodatni przyrost tylko na wsiach
Według danych GUS - 2016 był piątym rokiem charakteryzującym się spadkiem liczby ludności Polski. Dzisiaj jest nas niespełna 38,5 mln. Z jednej strony maleje liczba zgonów, z drugiej znacznie bardziej maleje liczba urodzeń. Bilans daje przyrost ujemny. Wciąż też ileś osób wyjeżdża z Polski na stałe. W 2000 r. przyrost naturalny był bliski zero promili, dziesięć lat wcześniej wynosił 4‰. Starzejemy się i jest nas coraz mniej. W miastach współczynnik przyrostu naturalnego jest ujemny (-0,5‰), na obszarach wiejskich - dodatni (+0,3‰). W 2016 r. zarejestrowano ponad 382 tys. urodzeń, o ok. 13 tys. więcej niż rok wcześniej. Współczynnik urodzeń wyniósł 9,9‰ i był wyższy o 0,3 pkt w stosunku do roku 2015, ale o połowę niższy niż w 1983 r. - wówczas (stan wojenny) urodziło się ponad 723 tys. dzieci. Na obszarach wiejskich rodzi się więcej dzieci, rodzą je tam młodsze kobiety niż w miastach. W rozkładzie wojewódzkim największy wzrost mieszkańców odnotowało mazowieckie - głównie z powodu migracji wewnętrznej, a na skutek przyrostu naturalnego - pomorskie, małopolskie i wielkopolskie. Województwa o najszybciej malejącej liczbie ludności to: świętokrzyskie, łódzkie, opolskie i lubelskie. Polska pod względem liczby ludności zajmuje 34 miejsce wśród krajów świata i na 6 wśród krajów Unii Europejskiej. Należymy do średnio zaludnionych państw europejskich: 123 osoby na 1 km2, przy czym w miastach jest to 1060 osób, na obszarach wiejskich 53. Niewielkie zwiększanie się zaludnienie wsi następuje także za sprawą wyprowadzania się z miast rodzin szukających przyrody i spokoju, najczęściej w gminach położonych niedaleko od centrów aglomeracji. Obecnie w miastach żyje 60,2% mieszkańców Polski. Maleje populacja całej Europy; odwrotnie jest w Afryce i Azji. Łącznie ludność świata (dzisiaj to siedem i pół miliarda) stale zwiększa się, choć tempo tego wzrostu od pewnego czasu maleje.

9 czerwca 2017
Regionalne Izby Obrachunkowe oddawane w ręce władzy centralnej
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1409). Nowelizacja nadaje dodatkowe kompetencje kontrolne RIO: przy kontroli gospodarki finansowej samorządów do kryterium legalności dodaje się kryteria gospodarności i rzetelności, umożliwiające znaczną swobodę interpretacyjną, np. w zależności od potrzeb politycznych danej opcji. Wprowadza się rygor natychmiastowej wykonalności rozstrzygnięć nadzorczych w sytuacji braku skuteczności organów samorządowych w wykonywaniu zadań publicznych (ustanowienie zarządu komisarycznego). Gdy każdego prezydenta miasta, burmistrza czy wójta można za "niegospodarność" zastąpić z dnia na dzień swoim komisarzem, zbędne stają się inne chwyty, np. limit dwóch kadencji na takim urzędzie. Wygaszenie składów kolegiów RIO w czasie od dwóch do czterech miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie (wchodzi po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, niektóre przepisy wcześniej). Kolejna nowość to zmiana zasad przeprowadzania konkursów na prezesów izb. Konkurs ogłasza premier, kandydować mogą także osoby spoza izby, w komisji konkursowej przewagę mają przedstawiciele władzy centralnej, prezesa powołuje premier. Ponadto według nowych przepisów premier jest zwolniony z obowiązku zasięgania opinii sejmików wojewódzkich przed wydaniem rozporządzenia w sprawie m.in. zasięgu terytorialnego działania izb, ich siedzib, organizacji, liczby członków kolegium. Tak "dobra zmiana" wkracza na kolejne pole demokracji, na pole samorządności - istotną wartość wolnej Polski, trudną do uznania przez partyjnych zaborców. Uchwalona ustawa będzie przedmiotem obrad Senatu na posiedzeniu w dniach 21-22 czerwca br. Innym kierunkiem rządzenia samorządnością jest redukowanie kompetencji JST. Resort infrastruktury i budownictwa rozważa np. wprowadzenie okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego, odbierając ten nadzór powiatom.

7 czerwca 2017
Brawo Gdynia! Pierwsze miasto z ISO 37120 w Europie Wschodniej
Kanadyjska organizacja World Council on City Data nadała Gdyni certyfikat ISO 37120, który otrzymują miasta o zrównoważonym rozwoju społecznym, o wysokich wartościach wielu wskaźników monitorujących poziom usług miejskich i jakości życia. Lista wskaźników branych pod uwagę przez WCCD sięga stu w ramach siedemnastu obszernych grup zagadnień: ekonomii, finansów, edukacji, energii, środowiska, bezpieczeństwa, ochrony, reagowania kryzysowego, zarządzania, zdrowia, rekreacji, zagospodarowania odpadów, ścieków, wody i kanalizacji, telekomunikacji i innowacja, transportu, urbanistyki. W zależności od tego, ile wskaźników w mieście może zostać zmierzonych, certyfikacja odbywa się na pięciu poziomach: aspirującym (30 do 45 wskaźników), brązowym (46 do 59), srebrnym (60 do 75), złotym (76 do 90) i platynowym 91 do 100). Gdynia swą obecność w gronie miast certyfikowanych przez WCCD rozpoczęła od poziomu aspirującego. Jej certyfikat ma numer 2017-A-0058. Samorząd miasta szykuje się do wejścia na poziom złoty. Od 2014 roku certyfikat ISO 37120 uzyskały w organizacji z Toronto 43 miasta na świecie, niektóre kilkakrotnie, np. Amsterdam i Boston - trzykrotnie, Buenos Aires, Guadalajara, Londyn - dwukrotnie. Jak Gdynia plasuje się na tle pozostałych miast w rankingu WCCD można porównać na stronie z pełnym serwisem danych. W marcu tego roku na Szczycie Globalnych Miast WCCD w Dubaju przyjęto Deklarację: Inteligentne miasta - miasta zrównoważonego rozwoju. W agendzie na rok 2030 znalazło się zobowiązanie do kontynuowania działań umacniających miasta: # jako ośrodki o kluczowym znaczeniu dla zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości życia wszystkim mieszkańcom, zachęcające do różnorodności we współdziałaniu oraz do pielęgnowania kultury akceptacji, # jako najważniejsze z uczestników krajowego, inteligentnego programu rozwoju, # jako centra osiągania zrównoważonego rozwoju na skalę światową w odniesieniu do krytycznie ważnych celów dla całej planety, przyjętych we wrześniu 2015 przez ONZ.

6 czerwca 2017
Kolejne gminy przeciw manipulacji z samorządem m.st. Warszawy
W gminie Ożarowie Mazowieckim przy frekwencji 35,67%, na pytanie: Czy jest Pan/Pani za tym, żeby miasto st. Warszawa, jako metropolitarna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Ożarów Mazowiecki? 95,6% głosujących (6039 mieszkańców) odpowiedziało "Nie". Tylko 279 osób było za tym aby Ożarów wszedł w skład metropolii warszawskiej. Jeszcze wyższa frekwencja była w Podkowie Leśnej (42,3%), wyższy był tam także odsetek zwolenników utrzymania samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorządowymi - 98,28% oddających głos. W referendum wzięło udział 1356 osób spośród 3206 uprawnionych do głosowania. Na drugie pytanie: Czy jesteś za tym, aby Podkowa Leśna na zasadzie dobrowolności zacieśniała w interesie mieszkańców współpracę z samorządami Warszawy i otaczających ją gmin? - 95,69% głosujących odpowiedziało "Tak". Natomiast w trzecim zorganizowanym w niedziele referendum - w gminie Wieliszew - wzięło udział mniej niż 30% uprawnionych (25,04%), dlatego jest ono nieważne. W Ożarowie Mazowieckim i Wieliszewie referenda odbyły się z inicjatywy radnych, w Podkowie Leśnej - na wniosek mieszkańców. Przedwyborcze kombinacje partii rządzącej, mające na celu osłabienie głosów mieszkańców Warszawy przy wyborze samorządu miasta, na razie spełzły na niczym. Po 29 kwietnia br. - kiedy to wycofany został z Sejmu projekt posłów PiS ustawy o stołecznej metropolii - część gmin odwołała uchwały o organizacji referendum, inne utrzymały takie postanowienia, dając mieszkańcom możliwość wyrażenie poglądu.

4 czerwca 2017   .RP
Solidarność obywateli zawsze potrzebna, zawsze bezcenna
Jak co roku - od 28 lat - świętujemy pokojowe wychodzenia Polski z komunizmu, czas wielkiego ruchu społecznego Solidarność, któremu przewodniczył Lech Wałęsa, czas czerwcowego głosowania, czas utworzenia pierwszego rządu z niekomunistycznym premierem Tadeuszem Mazowieckim, choć jeszcze (ale już nie na długo) z komunistami w tym gabinecie oraz w tzw. kontraktowym Sejmie. Natomiast w wolnych wyborach do Senatu tylko jedno miejsce pozostało wtedy nie obsadzone przez ludzi tamtej Solidarności. Wreszcie wyprowadzenie z Polski w 1993 r. wojsk rosyjskich, mocno tu zasiedzianych (zob. Diariusz REGIOsetu z 17 września 2016 r.) Niestety solidarność szybko się skończyła. Pozostały waśnie o to kto wtedy był ważniejszy i bardziej zasłużony dla sprawy. Dzisiejsza władza chętnie przemeblowałaby tę listę dostosowując skład i kolejność według własnych potrzeb, a nie ówczesnych faktów.

2 czerwca 2017
Gminy Szczawa i Grabówka na huśtawce prawa "dobrej zmiany"
"Naprawiony" przez PiS Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj, że Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka (Dz.U. 2015.2312) jest niezgodne z art. 7 i art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 4a ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446, 1579 i 1948; 2017.730). Rozporządzenie zaskarżyła w marcu do TK grupa posłów Platformy Obywatelskiej. Wskazywali oni, że zarówno powołanie gminy, zmiana jej granic, czy likwidacja, są oddzielnymi decyzjami administracyjnymi, w określonej procedurze i każda z takich decyzji wymaga przeprowadzenia odrębnych konsultacji z mieszkańcami. Wcześniejsze przeprowadzenie konsultacji dotyczących wydania rozporządzenia o utworzeniu gmin Szczawa i Grabówka nie usprawiedliwia tego, że Rada Ministrów nie skonsultowała uchylenia tego rozporządzenia z mieszkańcami. TK orzekał w składzie: Michał Warciński, Zbigniew Jędrzejewski i Mariusz Muszyński. Ostatni z wymienionych został wybrany do TK na miejsce wcześniej prawomocnie zajęte. Zob. Diariusz REGIOsetu z 29 lipca 2015 r., 16 i 23 września 2015 r., 8 grudnia 2015 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba