Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 21.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2015  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2015   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2015 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

30 września 2015
Z samorządowego urzędu kandydują do izby poselskiej
Wśród zarejestrowanych kandydatów do Sejmu 260 osób to przedstawiciele władzy samorządowej, urzędnicy i pracownicy samorządowi, w tym gronie jest 75 pań. 44 kandydatów i 30 kandydatek nie należy do partii politycznej. Najwięcej samorządowców zgłosiły komitetu wyborcze: PSL - 105 osób (w tym 28 nie należących do partii politycznej), PO - 61 (11 - bez partyjnej legitymacji) , PiS - 48 (9 - bezpartyjnych). Kandydaci i kandydatki z samorządowym doświadczeniem najliczniej będą reprezentowani na listach: w okręgu 33 Kielce - 18 osób, w okręgach 5 Toruń i 6 Lublin - po 15, w okręgach 1 Legnica i 8 Zielona Góra - po 13.

29 września 2015
Senat zmniejszył do 350 tys. liczbę mieszkańców metropolii
Związek metropolitalny ma być - zgodnie z ustawą - zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego położonych w danym obszarze metropolitalnym. W skład związku mogą wejść gminy położone w granicach tego obszaru i powiaty, na obszarze których leży co najmniej jedna gmina położona w granicach obszaru metropolitalnego. Obszarem takim jest spójna przestrzennie sfera oddziaływania miasta, będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, charakteryzująca się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych. Granice poszczególnych obszarów metropolitalnych ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia ustala granice poszczególnych obszarów metropolitalnych, uwzględnia przy tym koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa. Wydanie rozporządzenia RM wymaga pozytywnej opinii rad co najmniej 70% miast na prawach powiatu położonych w granicach obszaru metropolitalnego, rad co najmniej 70% tamtejszych gmin bez statusu miasta na prawach powiatu, a także rad co najmniej połowy powiatów, na obszarze których leży co najmniej jedna gmina obszaru metropolitalnego. Organami związku metropolitalnego będą zgromadzenie złożone z delegatów gmin i powiatów (po dwóch z każdej JST) wchodzących w skład związku oraz wybierany przez nie zarząd.

28 września 2015
Pełny samorząd to wójt, radni i aktywni mieszkańcy
W siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez koalicję organizacji pozarządowych działających na rzecz jakości demokracji lokalnej "Obywatele w Samorządzie". Zaproszeni goście, wśród nich były prezes trybunału Konstytucyjnego prof. Jerzy Stępień, przedstawiciele uczelni pozawarszawskich, komitetów wyborczych oraz działacze samorządowi - dyskutowali nad przyszłością i kształtem samorządu lokalnego. Porównywano polski model demokracji lokalnej do wzorców zachodnich, które aktywizują społeczność lokalną działającą na rzecz regionów, wyraźnie decentralizując władzę lokalną. Podkreślano rolę elit lokalnych, rozumiejąc przez nie, nie sferę władzy; przypominano przedwojenną działalność społeczną uprawianą przez światłych obywateli. Dyskusja dotyczyła także niezależności władz lokalnych od rozdań partyjnych, długości kadencji, a w konsekwencji decyzyjności i kontroli władz samorządowych. AR

25 września 2015
Numery list KW z kandydatami na posłów - wylosowane
Miesiąc przed wyborami parlamentarnymi w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyło się podwójne losowanie: numeru i odrębnie komitetu wyborczego. Najpierw procedura taka dotyczyła komitetów, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu. Wyniki losowania: KW PiS numer list 1, PO - 2, partia Razem - 3, partia KorWin - 4, PSL - 5, Zjednoczona Lewica (SLD+TR+PPS+UP+Zieloni) - 6, ruch Kukiz'15 - 7, Nowoczesna Ryszarda Petru numer list 8. Kolejne numery przypadły komitetom, które zarejestrowały listy w więcej niż w jednym okręgu wyborczym: JOW Bezpartyjni - nr 9, KW Zbigniewa Stonogi - 10, Ruch Społeczny RP - 11, Zjednoczeni dla Śląska - 12, Samoobrona - 13, KW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" - 14 oraz Kongres Nowej Prawicy - numer list 15.

24 września 2015
Gmina nie może zbankrutować, może być zespolona z sąsiadem
Wojewoda zachodniopomorski wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o zawieszenie organów gminy Ostrowice i wprowadzenia zarządu komisarycznego. Ostrowice są zadłużone na ponad 33 mln zł (w tym część w parabankach), średnio wypada 13,2 tys. zł na każdego mieszkańca gminy. Zdaniem wojewody wskazane w planie naprawczym planowane dochody nie zostały poparte żadnymi kalkulacjami ani dokumentami potwierdzającymi prawidłowość ich wyliczenia, w następstwie czego jawią się one jako wysoce niepewne, czy też niemożliwe do zrealizowania. Wprowadzenie zarządu komisarycznego poprzedza podjęte przygotowania do konsolidację gmin Drawska Pomorskiego i Ostrowic.

23 września 2015
Od stycznia liczba jednostek samorządu zwiększy się do 2811?
Szczawa - następna szykowana nowa gmina ma wyznaczonego pełnomocnika. Został nim Janusz Marek Opyda (50), przed którym są zadania organizacyjne i prawne. Po utworzeniu gminy 1 stycznia 2016 r. pełnomocnik przejmie wykonywanie zadań i kompetencji jej organów do czasu wyboru radnych i wójta. Szczawa zostanie utworzona z części obszaru gminy Kamienica w woj. małopolskim. Zob. Diariusz REGIOsety z 29 lipca 2015 r.

21 września 2015
Bliżej do konkursów na remonty dróg lokalnych z PROW 2014-2020
W Dzienniku Ustaw z 18 bm. (pozycja 1414) ogłoszono rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Marszałkowskie województw uzyskali podstawę do ogłaszania konkursów na remonty dróg lokalnych na swoim terenie. Terminy naboru wniosków mają skonsultować z gminami i powiatami. Wcześniej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa musi przekazać samorządom województw kompletną dokumentację, m.in. wzory wniosku, instrukcji, umów, procedur. Rozporządzenie wymienia kryteria ogólne oceny wniosków oraz kryteria dodatkowe dla poszczególnych województw uwzględniające ich specyfikę.

18 września 2015
To co osiągnęliśmy zawdzięczamy sobie, a nie politykom
Ogłoszono wyniki największego badania jakości życia Polaków. Zespół prof. Janusza Czapińskiego, socjologa z UW i PAN, zebrał odpowiedzi od blisko 12 tysięcy rodzin i opracował kolejną "Diagnozę społeczną". Wskazuje ona na stały wzrost liczby Polaków pozytywnie oceniających całe swoje dotychczasowe życie, jako bardzo udane, udane lub dosyć udane. W roku 1990 był to odsetek 58,1 - obecnie 81,2. Taki wskaźnik w 2015 r. odpowiada przeciętnej w całej UE. Systematycznie mamy więcej dochodów i oszczędności, poczucia bezpieczeństwa, satysfakcjonującego życia rodzinnego, zmniejsza się rozwarstwienie społeczne (szybciej przybywa biedniejszym, wolniej bogatszym). Piętnaście lat temu stałe dochody nie starczały na bieżące wydatki u 46% badanych rodzin, w tym roku odsetek ten zmniejszył się do 19%, ale jeszcze 1,5% badanych wskazuje, że dochody nie starczają im na najtańsze wyżywienie. Rodzin, które żyjąc oszczędnie mogą pokryć wszystkie konieczne wydatki jest 38%. W ciągu następnych dwóch lat zamierza emigrować zarobkowo 7% respondentów - wskaźnik nie wiele, ale mniejszy niż przed dwoma laty. Całość danych wskazuje, że żyjemy w kraju, który nie jest "z dykty", w ruinie, że dobre wskaźniki nie są tylko na papierze, że nie ubożejemy, że maleje liczba rodzin w najtrudniejszym położeniu. Z badania wynika też, że odczuwaną poprawę naszego życia zawdzięczamy samym sobie, a nie politykom. W roku 2000 na pytanie od kogo zależało, jaki był miniony rok 61,2% odpowiedziało Ode mnie, a 24,3% - od władz, obecnie te proporcje zmieniły się odpowiednio na - 74% oraz 5,4%. W zasadzie - z prywatnego punktu widzenia wielu z nas - moglibyśmy się obyć bez polityków. W świadomości Polaków ich obraz stale się pogarsza, żyją własnym partyjnym życiem, wykazują najgorsze cechy, niszczą więzi społeczne, przeciwstawiają sobie grupy obywateli, a rzekomym wyczuleniem na sprawy dnia codziennego szermują raz na cztery lata. O pomijaniu wpływu władzy na nasze życie, który w rzeczywistości jest bardzo duży, decydują przytoczone opinie.

16 września 2015
Do utworzenia nowej JST gminę przygotuje pełnomocnik
Profesor Ewie Bończak-Kucharczyk (65), działaczka samorządowa, była wiceprezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, została powołana na stanowisko pełnomocnika ds. utworzenia nowej gminy Grabówka (zob. Diariusz REGIOsetu z 29 lipca 2015 r.) Zadaniem pełnomocnika jest doprowadzenie do gotowości organizacyjnej i prawnej Grabówki do podjęcia zadań publicznych JST. Od dnia utworzenia tej gminy (1 stycznia 2016 r.) do przeprowadzeniu wyborów radnych i wójta - pełnomocnik będzie wykonywała zadania jej organów.

14 września 2015
Sondażowy obraz przekonania społeczeństwa o korupcji w JST
Z badania przeprowadzonego w połowie sierpnia przez TNS Polska wynika, że blisko połowa respondentów wskazuje urzędników samorządowych i radnych różnych szczebli jako osoby przekupne. Wśród posądzanych o korupcję prym wiodą lekarze (65% wskazań) i sędziowie sportowi (59%), tuż za nimi lokują się posłowie i policjanci. Dalej urzędnicy ministerstw i urzędów centralnych (48%), urzędnicy wojewódzcy (47%), urzędnicy powiatowi (45%), prokuratorzy (44%), sędziowie (43%), urzędnicy urzędów skarbowych (41%), urzędnicy bankowi (35%) i nauczyciele (31%). Według TNS Polska, kolejność zawodów w rankingu w ostatnich latach nie uległa dużym zmianom, choć zmniejszył się odsetek respondentów przeświadczonych o korupcji wśród lekarzy, sędziów sportowych, posłów, policjantów, urzędników urzędów gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz nauczycieli, natomiast zwiększył w stosunku do radnych, urzędników urzędów skarbowych i banków.

11 września 2015
Samorządy będą mogły przyjąć uchodźców, którzy trafią do Polski
Masowo uciekający do Europy przed wojną i prześladowaniami w ich krajach mieszkańcy Syrii i Erytrei, w pewnej części trafią też do Polski. Najpierw uchodźcy znajdą miejsce w ośrodkach Urzędu do Spraw Cudzoziemców, rozlokowanych w pięciu województwach: kujawsko-pomorskim (1), lubelskim (4), łódzkim (1), mazowieckim (3) i podlaskim (2). Tam otrzymają niezbędną pomoc i opiekę. Do MSW chęć przyjęcia uchodźców zgłaszają też samorządy - m.in. pomorskie JST: Gniewino oraz Gdynia. Gminy będą mogły przyjmować uchodźców dopiero w kolejnym etapie. Resort ma bardzo dobre doświadczenia we współpracy z samorządami w zakresie przyjmowania osób ewakuowanych z Donbasu. Zgłosiło się wtedy dwadzieścia samorządów, które zapewniły przybyszom z Ukrainy mieszkania i pracę. Teraz uchodźcy mają być przyjmowani przez Polskę etapami, w grupach liczących od 100 do 200 osób; Syryjczycy z obozów przejściowych znajdujących się w Libanie, a Erytreiczycy z grup przebywającym na terenie Włoch i Grecji. W Unii Europejskiej toczy się dyskusja nad rozlokowaniem uchodźców w poszczególnych krajach członkowskich. Dzisiaj wszyscy stoimy przed ważnym egzaminem pilnej pomocy ludziom z Bliskiego Wschodu i Afryki pokrzywdzonym w dwójnasób - zagrożeniem utraty życia na skutek wojny bądź prześladowań w ich krajach oraz ujściem ze swojej ojczyzny, ze swoich domów w strony obce. Jak na razie egzamin ten przerasta zdolności polityków, którym znacznie łatwiej propagować lęki i uprzedzenia niż wznieść się ponad kampanijny interes swojej partii. Mówią to co chcą usłyszeć wyborcy. Szkoda, że wyborcy afirmujący związek z kościołem nie chcą usłyszeć czegoś bliższego chrześcijaństwu. Niestety przeważa religijność selektywna.

9 września 2015
Podział pieniędzy na drogi u ministra infrastruktury i rozwoju
Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych. W znowelizowanym rozporządzeniu zmieniono organ odpowiedzialny za podział środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Dotychczas był to minister administracji, obecnie jest to minister infrastruktury i rozwoju. Szczegółowe kwestie dotyczące przyznawania dofinansowania, składania wniosków, ich oceny, wskazania organów właściwych do ich oceny, udziału jednostki samorządu terytorialnego w kosztach oraz rozliczeń dotacji znajdują się w Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zmieniono procedurę zatwierdzania i wskazywania projektów, które uzyskają dofinansowanie. Listę rankingową wniosków ustala komisja, która przedstawia zaakceptowane wnioski wojewodzie, a ten przesyła ją do zatwierdzenia ministrowi infrastruktury i rozwoju. Dopiero na podstawie tej zaakceptowanej przez ministra listy wniosków wojewoda może zatwierdzić listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnego limitu środków przyznanych województwu. Uaktualnianie list wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania będzie w gestii wojewody, a nie jak dotychczas ministra. Takie rozwiązanie skróci procedurę i zmniejszy liczbę towarzyszących jej dokumentów.

6 września 2015
Nowe przepisy ws. procedur składania i rozpatrywania petycji
Weszła w życie ustawa o petycjach (Dz.U. 2014.1195). Akt ten urzeczywistnia uprawnienia wynikające z artykułu 63 Konstytucji RP. Zgodnie z tym artykułem każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby, za jej zgodą, do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. W myśl ustawy przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Nowe przepisy określają też tryb rozpatrywania petycji złożonej m.in. do Sejmu i Senatu oraz do jednostki samorządu terytorialnego. Sejm, Senat i organ stanowiący JST będzie mógł rozpatrywać petycje samodzielnie lub wskazać w regulaminie (statucie) inny organ wewnętrzny. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia.

3 września 2015
Program budowy dróg krajowych w 10-leciu znanych kwot z UE
Do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 dodano kwotę 14 mld zł. W każdym z budżetów na kolejne lata udział środków krajowych przeznaczonych na infrastrukturę ma być zwiększany, tak aby w czasie bieżącej perspektywy finansowej UE oraz po jej zakończeniu sprawnie obsługiwać utrzymanie dróg, prowadzić remonty oraz dodatkowe inwestycje. Do roku 2023 (z perspektywą do 2025 r.) koszt realizacji programu jest szacowany obecnie na kwotę 107 mld zł, tzn. powiększoną o wspomniane 14 mld zł, czego pierwotnie nie zakładano. Z tych pieniędzy ma być wybudowane 3900 km autostrad i dróg szybkiego ruchu, 57 obwodnic, 46,8 mld zł zostanie przeznaczone na utrzymanie dróg, a kolejne 5 mld zł na ich modernizację.

1 września 2015
Rocznice przypominają i skłaniają do głębszych refleksji
W naszej historii tragiczny wrzesień 1939 jest niezatartym, najgorszym świadectwem postawy głównych państw Europy tamtych lat. Wtedy to na oczach wszystkich, ręka w rękę, rozzuchwaleni Niemcy i ZSRR - bestialscy agresorzy - podzielili między siebie ziemie suwerennej Rzeczypospolitej, dokonali IV jej rozbioru. Sześcioletnia okupacja znaczona terrorem, eksterminacją, ludobójstwem, deportacjami i grabieżą godziła w cały nasz naród, we wszystkich obywateli, w posiadany majątek. Takich mieliśmy sąsiadów. Pamiętając o tym, trudno przecenić polski czas pokoju, w którym dzisiejsi siedemdziesięciolatkowie nie doznali bezpośrednio wojny, a już ich rodzice przeżyli (jeśli przeżyli) w krótkim ćwierćwieczu aż trzy: 1914, 1920, 1939 oraz Powstanie 1944. To chyba najważniejsze dzisiaj nasze memento.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba