Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Wtorek 16.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2015  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2015   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Lipiec 2015 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

30 lipca 2015
Systematyczna poprawa na rynku pracy - stopa bezrobocia 10,3%
Według danych ogłoszonych przez GUS w czerwcu liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się do 1 622 300 osób. W stosunku do maja - o 79 800 mniej. Spadek rejestrowanego bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach, najsilniej (5,5% i więcej) w pomorskiem, dolnośląskiem, opolskiem i wielkopolskiem. Jest to najlepszy wynik od siedmiu lat. Obniżeniu uległa również stopa bezrobocia: bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu czerwca stanowili 10,3% cywilnej ludności aktywnej zawodowo; w maju było to 10,8%.

29 lipca 2015
Od stycznia z dwóch gmin będą 4; nowe: Grabówka i Szczawa
W wydanym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin (zob. Diariusz REGIOsetu z 19 czerwca 2015 r.) znalazła się m.in. decyzja o utworzeniu od 1 stycznia 2016 r. dwóch nowych gmin oraz nadaniu pięciu miejscowościom statusu miasta. Nowe gminy to: Grabówka w województwie podlaskim, z siedzibą władz w Sobolewie, wydzielona z gminy Supraśl oraz Szczawa w województwie małopolskime, z siedziba władz w Szczawie, wydzielona z obszaru gminy Kamienica. Liczba gmin powiększy się do 2480.

27 lipca 2015
Nowoczesna fabryka dokumentów będzie na warszawskim Mokotowie
3 182 277 spersonalizowanych dokumentów trafiło w I półroczu 2015 r. do obywateli polskich i obcokrajowców; blisko 3% więcej niż w tym samym okresie w 2014 r. Największa część to dowody osobiste (2 370 tys.) i paszporty (690 tys.) Dalej lokują się wydawane cudzoziemcom karty małego ruchu granicznego i karty pobytu, a także karty Polaka, wydawane mieszkańcom innych państw od 2008 r., potwierdzające przynależność do narodu polskiego. W stolicy przy ul. Smyczkowej 10 budowana jest nowa siedziba Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, planowane zakończenie w IV kwartale br. Wznoszony obiekt ma wyróżniającą go architekturę. Do czasu przeprowadzki CPD zlokalizowane jest przy ul. Pawińskiego 17/21.

25 lipca 2015
W Sejmie, w Senacie i z powrotem w Sejmie o odrolnieniu 0,5 ha
Po utrzymanym w Sejmie wecie prezydenta do uchwalonej w 2013 r. ustawy dopuszczającej odrolnienie półhektarowych działek na gruntach I-III klasy bez zgody ministra rolnictwa - posłowie uchwalili nowelizację dodając w niej definicję "zwartej zabudowy", "obszaru zwartej zabudowy" oraz warunek wykorzystania działki na cele nierolne bez zgody ministra rolnictwa, jeżeli co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy, a położone muszą być one w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z gospodarce nieruchomościami. Senatorowie uchwali poprawkę zastępując powyższy zapis zwartą definicją zaostrzającą główny warunek. Odrolnienie, o którym mowa wyżej, jest dostępne jeżeli: co najmniej 2/3 powierzchni gruntu zawiera się w obszarze wyznaczonym przez wielobok opisany na zewnętrznych wierzchołkach rzutu skrajnych budynków położonych po tej samej stronie drogi publicznej [tu podano źródło prawa] tworzących zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 50 m. Nowelizacja z podana poprawka wraca do Sejmu. Naiwne życzenie.

24 lipca 2015
Straże gminne (miejskie) kończą misję fotoradarową
Po wysłuchaniu sprawozdania Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych - Sejm przegłosował pozbawienie straży gminnych i miejskich możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej kierowców za pomocą urządzeń rejestrujących. Uprawnienia te należą do Inspekcji Transportu Drogowego. Tekst ustawy. Przy 423 głosujących ZA przyjęciem ustawy opowiedziało się 404 posłów. Pieniądze z mandatów zasilą budżet państwa. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 roku. Uchwaloną ustawę skierowano do Senatu. Jeżeli druga izba wniesie jakieś poprawki, ustawa wróci do Sejmu. Należy się spodziewać nacisku gmin na odstąpienie od ustanowionych przepisów. Z największych wpływów z mandatów słyną gminy pomorskie (zob. Diariusz REGIOsetu z 29 marca2013 r.) Był czas kiedy wielką kasę z ofensywy radarowej (1,5 mld zł) rząd wpisał do projektu budżetu państwa na 2013 r. (Diariusz REGIOsetu z 1 grudnia 2012 r.) Naiwne życzenie ówczesnego Ministra Finansów.

23 lipca 2015
Z kalendarza wyborczego wyborów parlamentarnych 2015
Do 7 września 2015 r. - zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) przez organ partii politycznej, pełnomocnika wyborczego w przypadku komitetu koalicyjnego lub pełnomocnika komitetu wyborczego wyborców o utworzeniu komitetu wyborczego; do 15 września do godz. 24 - zgłaszanie w PKW list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania; do 25 września - podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika; do 5 października - powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych oraz sporządzenie spisów wyborców przez gminy; do 12 października - zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a; od 10 października do 23 października do godz. 24 - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze; do 15 października - podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów; do 16 października - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania; do 20 października - składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania; 23 października o godz. 24 - zakończenie kampanii wyborczej; 25 października (niedziela), w godz. 7-21 - głosowanie.

22 lipca 2015
Łączenie gmin i związki gmin z powiatami mile widziane
Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa wprowadza zmiany do 45 ustaw, ma poprawić funkcjonowanie i organizację wykonywania zadań publicznych (własnych i zleconych) przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Realizacji tych celów mają służyć przepisy dotyczące: (1) zwiększenie samodzielności i elastyczności działania JST; (2) ułatwienie współpracy JST; (3) zwiększenie zachęt do dobrowolnego łączenia JST; (4) zmiany w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku leśnym; (5) zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska - w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni; (6) zmiany o charakterze deregulacyjnym i doprecyzowującym w przepisach materialnego prawa administracyjnego normującego zadania samorządu terytorialnego. Nowelizacja otwiera możliwości: zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek należących do sektora finansów publicznych (centra usług), usankcjonowanemu prawnie tworzeniu związków powiatowo-gminnych, których powoływanie ma przyczynić się do lepszej współpracy między tymi jednostkami samorządu. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. z wyjątkiem przepisu (art. 57) zakazującego zmieniania górnych stawek w podatkach i opłatach lokalnych w 2015 r. (wejdzie z dniem następnym po dniu ogłoszenia) oraz kilku innych przepisów (np. dotyczących usuwania drzew), które wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

21 lipca 2015
Podwyższony udział gmin we wpływach z PIT w 2016 r.
Ministerstwo Finansów informuje w ogłoszonym komunikacie, że w 2016 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513 ze zm.), wyniesie 37,79%, tzn. będzie wyższy niż w 2015 r. o 0,12 punktu procentowego.

19 lipca 2015
Obława Augustowska - w modlitwie oraz historycznej rekonstrukcji
We wsi gminnej Giby odbyły się obchody upamiętniające 70 rocznicę Obławy Augustowskiej. Przeprowadziły ją ponad dwa miesiące po zakończeniu działań wojennych w Europie, w lipcu 1945 roku, oddziały Armii Czerwonej i NKWD, przy wsparciu Ludowego Wojska Polskiego, Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej w powiatach augustowskim, suwalskim, sejneńskim oraz sokólskim. Była to wielka operacja pacyfikacyjna mająca na celu likwidację konspiracji niepodległościowej w północno-wschodniej Polsce i ostateczne podporządkowanie tego terenu komunistycznej władzy. Po masowych aresztowaniach wywieziono i zamordowano, w nieznanym dotąd miejscu, ponad 2000 mieszkańców tych ziem. Dzisiaj - po uroczystościach kościelnych - na skraju wsi miała miejsce rekonstrukcja historyczna wybranych wątków tamtych wydarzeń przygotowana przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach i GRH "Garnizon Suwałki". Bogaty serwis fotograficzny zamieścił Dziennik Internetowy "Niebywałe Suwałki".

17 lipca 2015
25 października głosujący wybiorą 360 posłów i 100 senatorów
Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów parlamentarnych na dzień 25 października br. W ostatnia niedzielę października będziemy wybierać 460 posłów, spośród tysięcy kandydatów zgłoszonych przez liczne komitety wyborcze w trzynastu okręgach wielomandatowych, oraz 100 senatorów - w stu okręgach jednomandatowych. Z dniem ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów rozpoczyna się kampania wyborcza (art.104 kodeksu wyborczego); prawo zgłaszania kandydatów w wyborach przysługuje komitetom wyborczym, które - w wyborach do Sejmu i do Senatu mogą być tworzone przez partie polityczne i koalicje partii politycznych oraz przez wyborców (art. 84 tamże).

15 lipca 2015
Dziedzinowe Bazy Wiedzy - obszerne źródło informacji GUS
Główny Urząd Statystyczny udostępnił opracowaną jako projekt unijny nowoczesną platformę: Dziedzinowe Bazy Wiedzy - umożliwiającą dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji pochodzących z systemu statystyki publicznej (opracowanych w języku polskim i angielskim). DBW udostępnia 23 bazy z czterech obszarów: Statystyka wielodziedzinowa - tam bazy o charakterze przekrojowym: Rachunki Narodowe; Nauka, Technika i Społeczeństwo Informacyjne; Przekroje Terytorialne, Bank Danych Lokalnych oraz Atlas Regionów, dalej obszary baz tematycznych: Gospodarka; Społeczeństwo; Środowisko. Większość danych obrazuje stan w 2013 r. Bazy są aktualizowane. Przyjęte w DBW rozwiązania pozwalają na zastosowanie różnych form wizualizacji danych (tablice, wykresy i mapy). Możliwe jest także pobranie wygenerowanych zestawień oraz ich wykorzystaniem w ramach własnych opracowań i analiz.

13 lipca 2015
Nowelizacja ustawy po obowiązującym wecie prezydenta
Bez zgody ministra rolnictwa będzie można przeznaczyć na cele nierolne 0,5 ha gruntów I-III klasy na terenie zabudowanym - zdecydowali posłowie głosujący nad zmianą ustawa o ochronie gruntów rolnych. Warunki są następujące: (1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy; przez zwartą zabudowę rozumie się zgrupowanie co najmniej 5 budynków, (2) działka musi być położona w odległości nie większej niż 50 m od drogi publicznej i nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z gospodarce nieruchomościami, (3) powierzchnia nie może przekraczać 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowi jedną całość, czy kilka odrębnych części. Ustawa została przesłana do Senatu.

10 lipca 1015
Zmiana warunków dla instalacji wiatrowych średniej mocy
Zdaniem połączonych komisji sejmowych: infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej w nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy - Prawo budowlane, powinien znaleźć się zapis, że farmy wiatrowe o mocy przekraczającej 40 kW mogą być lokowane wyłącznie na podstawie planu miejscowego (mpzp), a nie - jak dotychczas - decyzji o warunkach zabudowy. Nowe przepisy zakładają też większy wpływ obywateli na decyzję lokalizacyjne dużych wiatraków. Projekt komisyjny ma pozytywną opinię rządu. Gdy zostanie uchwalony, niewątpliwie ograniczy opłacalność instalacji średniej mocy (powyżej 40 kW do 1 MW).

8 lipca 2015
Szkieletowa sieć szerokopasmowa spina "ścianę wschodnią"
Połączenie światłowodowe pięciu województw w Polsce Wschodniej jest zaawansowane w ponad 85%. Z 10 500 km, budowane jest ostatnie 2000 km. W tych dniach światłowód połączył województwa lubelskie i podlaskie, wcześniej lubelskie scalono z województwem świętokrzyskim. Do końca wakacji mają być dołączone regionalne sieci województw podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego. Jest to obecnie największa inwestycja teleinformatyczna w Unii Europejskiej, obejmuje instalację światłowodów oraz węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych. Do węzłów będą mogli przyłączać się przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy doprowadzą łącza do bezpośrednich odbiorców. Sieć umożliwi dostęp do szybkiego Internetu w 90% gospodarstw domowych oraz wszystkim instytucjom publicznym i przedsiębiorstwom działającym w makroregionie. Po stronie miejscowych samorządów jest aktywne włączenie się w ten proces. Prowadzone są niezbędne działania edukacyjne. Całkowity koszt projektów Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW) to ok. 1,5 mld zł, w tym ponad 1 mld zł z funduszy unijnych.

6 lipca 2015
NBP wspiera finansowo edukację ekonomiczną w szkołach
Narodowy Bank Polski zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie grantowym na kreację i realizację projektów edukacyjnych o tematyce finansowej i ekonomicznej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na ich terenie. Szczegółowe informacje w  Regulaminie konkursu oraz w Poradniku dla Wnioskodawcy. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektu upływa 1 września 2015 r. Ogłoszenie wyników konkursu jest planowane w grudniu br.

4 lipca 2015
Rewitalizacja - ożywienie obszarów różnie zdegradowanych
Wczoraj weszły w życie zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Podają one definicje pojęć związanych z samym procesem rewitalizacji oraz ujednolicają warunki i procedury wdrażania programów operacyjnych nowej perspektywy finansowej UE. Główne wsparcie projektów rewitalizacyjnych z funduszy unijnych jest przewidziane w ramach regionalnych programów operacyjnych; krajowe programy operacyjne są dodatkowym, uzupełniającym źródłem ich finansowania. Na terenie wielu miast różnej wielkości, a także w gminach wiejskich, znajdują się obszary zdegradowane, charakteryzujące się wieloma problemami społecznymi, zniszczoną, zaniedbaną infrastrukturą mieszkaniową, gorszą jakością przestrzeni publicznej, zapaścią gospodarczą. Kilka dni temu rząd przyjął projekt ustawy o rewitalizacji. Celem podejmowanych przedsięwzięć legislacyjnych i normatywnych jest skuteczne ożywienie takich obszarów. Projekty rewitalizacyjne maja być wsparte środkami unijnymi w wysokości 25 mld zł (7 mld zł w krajowych programach operacyjnych, 15 mld zł w regionalnych programach operacyjnych, 3 mld zł w budżecie państwa i samorządów).

3 lipca 2015
Nie matematyka, WOS bardziej kompromituje maturzystów
Maturzyści, którzy z rozszerzonej matury wybrali "Wiedzę o społeczeństwie", uzyskali średnio zaledwie 26% punktów. Dla większości formy uczestnictwa w demokracji bezpośredniej, reguły samorządności lokalnej, podstawowe zasady uczestnictwa w Unii Europejskiej, główne cele Rady Europy - to wyjątkowo grząski grunt. Liczyli na łatwy łup, a tu spora wpadka. Objawiły się też braki nauczania oraz nieudolność w doborze i formułowaniu niektórych pytań egzaminacyjnych. Przyszli prawnicy, ekonomiści, inżynierowie, lekarze na egzaminie dojrzałości nie radzą sobie ze sprawdzianem wiedzy obywatelskiej. W kontrze do dorosłych praw (np. wyborczych) staje nikłe rozeznanie w kwestiach społecznych, politycznych, ekonomicznych, w działaniu własnego państwa, w relacjach międzynarodowych. Sromotnie mści się nie czytanie prasy, pomijanie publicystyki i programów informacyjnych - co pozbawia podstaw do poważniejszego rozeznania we współczesnym świecie, a ten nie składa się z samych hitów technologicznych, facebooka i twittera.

2 lipca 2015
W 2014 w trzech czwartych gmin wzrosły dochody na mieszkańca
Jak podała Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawozdaniu za rok ubiegły obejmującym wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (2 413 gmin, miasto stołeczne Warszawę, 65 miast na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych, 164 związki międzygminne i 3 związki powiatów) - dochody ogółem JST to 194,34 mld zł, w tym 8,4% pozyskano z UE (14,41 mld zł), wydatki ogółem - 196,75 lmld zł, w tym wydatki inwestycyjne 39,92 mld zł, z czego 38,2% ze środków pozyskanych z UE (12,81 mld zł), wynik budżetów - deficyt 2,42 mld zł, zobowiązania ogółem - 72,11 mld zł (37,1% w relacji do dochodów), należności i wybrane aktywa - 36,55 mld zł. W porównaniu z rokiem 2013 nastąpił wzrost dochodów o 5,9%, a wydatków o 7%, deficyt zwiększył się ponad sześciokrotnie (lata 2014-2015 kończą korzystanie ze środków z unijnej perspektywy finansowej 2007-2013). Dochody gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły w 2014 r. o 173 zł (o 5,6%), do poziomu 3272 zł (w tym z podatków średnio 1101,54 zł). Tempo wzrostu dochodów było ponad dwukrotnie wyższe niż w latach 2012 i 2013. Nadal występuje duże rozwarstwienie zamożności gmin.

1 lipca 2015
Sejm ustanowił swoje święto - okazja do poznania pracy obu izb
Po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Sejmu Polskiego. Dokładnie przez 446 laty na sejmie walnym w Lublinie zawarte zostało porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zwane Unią Lubelską. W Unii zmiana kraju sprawującego prezydencję: Łotwa przekazała te obowiązki Luksemburgowi. Ale gorącym tematem jest wciąż Grecja.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba