Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 21.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2015  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2015   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2015 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

26 lutego 2015
Ruszają programy 2014-2020 unijnej polityki spójności
Premier Ewa Kopacz poinformowała o faktycznym uruchomieniu programów operacyjnych współfinansowanych z puli pieniędzy unijnych dostępnych Polsce w latach 2014-2020. Z unijnej polityki spójności mamy do wykorzystania 82,5 mld euro (ok. 350 mld zł) to o 14,5 mld euro więcej niż w dobiegającej końca w tym roku perspektywie finansowej 2007-2013. Z nowych funduszy UE wsparcie otrzymają przede wszystkim te dziedziny, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki. 40 mld zł ma być przeznaczone na innowacyjne badania naukowe i ich sprzężenie z polską gospodarką, 20 mld zł - na zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, 16 mld zł - na transport publiczny, dalej edukacja, szybka sieć internetowa w całym kraju, dokończenie budowy powiązanych dróg ekspresowych i dróg lokalnych oraz dalsza modernizacja szlaków kolejowych. W rezultacie tych działań ma powstać pół miliona nowych miejsc pracy. Premier podkreśliła: Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że samorząd jest najlepszym partnerem w realizacji projektów dla i blisko ludzi. Dlatego właśnie postanowiliśmy, że więcej - prawie połowa - pieniędzy z Unii będzie rozdzielona na szczeblu samorządowym. Należy dodać, że obecnie znacznie zwiększają się wymagania precyzyjnego dopasowywania tematów - zarówno w programach regionalnych jak i centralnych - do kierunków jasno określonych w strategii Europa 2020: działania powodujące transfer wiedzy do gospodarki i kreowanie nowoczesnych technologii, ścisłe wpisywanie się w cele polityki klimatycznej, działania związane z rynkiem pracy, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

25 lutego 2015
Odpukać w niemalowane - startują Źródło i nowe rejestry
Od najbliższego poniedziałku urzędy gmin (dzielnic), w tym urzędy stanu cywilnego, będą pracować z wykorzystaniem aplikacji ŹRÓDŁO powiązanej z nowym Systemem Rejestrów Państwowych. Szkolenia zakończone uzyskaniem certyfikatu odbyło ponad 10 tys. urzędników. Jak zdobyta wiedza sprawdzi się w praktyce, a także jak spójny i drożny jest nowy system okaże się już za kilka dni. Istota zamiany polega na umożliwieniu złożenia wniosku i otrzymania dokumentów w dowolnym USC niezależnie od miejsca zamieszkania, nowo wydawane dowody osobiste pozbawione będą adresu zameldowania, informacji o wzroście czy kolorze oraz skanu podpisu, dodane w nich zostanie natomiast obywatelstwo. Fotografia w dowodzie będzie taka sama jak obowiązująca w paszporcie. Małżeństwo będzie można zawrzeć poza siedzibą urzędu, np. w parku, czy w jakimś innym wybranym miejscu, dzieciom będzie można nadawać imiona obcego brzmienia, np. Inez bądź Mariko dla dziewczynki, czy Enzo albo Takuya dla chłopca (kończy się czas łatwego sortowania płci w bazach osobowych, kiedy każde imię żeńskie kończyło się na "a"). MSW przygotowało krótki film z tej okazji. Uruchomiono też pierwszą linia wsparcia - Service Desk, utrzymującą bezpośredni kontakt ze zgłaszającymi problemy techniczne Lokalnymi Administratorami Systemu. Zespół liczy 25 osób i składa się ze specjalistów z Centralnego Ośrodka Informatyki MSW. Numer do Service Desk jest jeden: 42 253 54 99. Zgłoszenia są jednak dzielone na wiele stanowisk jednocześnie. Możliwe jest również ?kolejkowanie? dzwoniących w wypadku, gdyby wszystkie stanowiska były zajęte.

23 lutego 2015
Standaryzacja i certyfikacja straży gminnych i miejskich
Po pilotażu przeprowadzonym na terenie województwa pomorskiego, we współpracy z wojewodą, postępuje zainicjowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych program standaryzacji i certyfikowania straży gminnych i miejskich. Przyznanie straży certyfikatu oznacza, że jednostka - w ocenie wojewody - właściwie wypełnia powierzone jej obowiązki. Angażuje się w działania profilaktyczne, współpracuje z mieszkańcami i Policją, kompleksowo dba o porządek publiczny w zakresie powierzonych jej uprawnień, nie koncentrując się na ujawnianiu i ściganiu jedynie wybranych wykroczeń. Ponadto spełnia wymagania formalno-prawne, np. związane z prawem pracy, szkoleniami, umundurowaniem, wyposażeniem jednostek, czy prowadzoną dokumentacją w sprawach o wykroczenia. Ocenę standardu przeprowadza powołany przez wojewodę zespół (w jego skład wchodzą przedstawiciele wojewody oraz komendanta wojewódzkiego policji), który dokonuje weryfikacji. Certyfikaty uzyskały już straże Gdańska, Starogardu Gdańskiego, GdyniWłocławka.

21 lutego 2015
Z dwóch uzyskanych mandatów zostaje wójt, wygasa radny
Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza regionalni komisarze do końca stycznia br. stwierdzili w 192 radach gmin wygaśnięcie mandatów radnych wybranych 16 listopada 2014 r. Są to przypadki jednoczesnego kandydowania i uzyskania zarówno mandatu radnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W takiej sytuacji mandatu radnego z mocy prawa ulega wygaszeniu. Wojewodowie zarządzili już wybory uzupełniające w tych gminach, które nie są miastami na prawach powiatu - wymaga tego zainicjowany na jesieni system jednomandatowych okręgów wyborczych. W powszechnie stosowanym do wyborów samorządowych w 2010 r. systemie wyborów proporcjonalnych - i ostatnio w wyborach do rad dużych miast, powiatów i sejmików województw - wygaszony mandat radnego obejmuje kolejna osoba z listy danego komitetu wyborczego. Ponadto w związku ze zrzeczeniem się przez Mariusza Bieńka mandatu burmistrza Wyszogrodu po przyjęciu funkcji starosty płockiego - na 8 marca br. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory przedterminowe w gminie Wyszogród na wakujące stanowisko. Jak podawano wcześniej 15 marca odbędą się odłożone z jesieni na skutek połączenie dwóch jednostek samorządu (zob. Diariusz REGIOsetu z 2 stycznia 2015 r. oraz 14 lipca 2014 r.) wybory do Rady Miasta Zielona Góra i prezydenta tego miasta.

18 lutego 2015
Wybory Prezydenta RP - w PKW zawiadomienia od 7 komitetów
Przybywa osób, które chcą zostać kandydatami w wyborach na urząd Prezydenta RP. Statusu kandydata nikt jeszcze nie ma. Aby go uzyskać trzeba wpierw zebrać 100 tysięcy podpisów poparcia. Termin ich złożenia w Państwowej Komisji Wyborczej upływa 26 marca br. Wcześniej - do 16 marca - do PKW musi wpłynąć zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego potencjalnego kandydata. Podanie do publicznej wiadomości danych o kandydatach na prezydenta RP musi nastąpić do 25 kwietnia. Między 9 a 17 lutego PKW przyjęła zawiadomienia o utworzeniu siedmiu pierwszych komitetów wyborczych: Andrzeja Dudy, Bronisława Komorowskiego, Mariana Kowalskiego, Pawła Kukiza, Janusza Korwin-Mikkego, Magdaleny Ogórek i Janusza Palikota. Wybory Głowy Państwa 10 maja 2015 r.

16 lutego 2015
Ochrona przed zmianami klimatu wyzwaniem dla miast
Ministerstwo Środowiska przygotowuje miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Projekt ma być sfinansowany z nowego unijnego Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Funduszy Operacyjnych. Przedmiotem będzie wyznaczenie i koordynacja konkretnych działań chroniących przed powodziami, suszami, wysokimi temperaturami i innymi anomaliami klimatycznymi zagrażającymi ludności i infrastrukturze miast, szczególnie dużych aglomeracji. Ze wspomnianych programów możliwe jest wsparcie zarówno opracowania planów adaptacji, jak i wynikających z nich inwestycji. Resort zachęca samorządowców do udziału w projekcie przekonując, że zmieniający się klimat będzie dużym wyzwaniem dla miast. W przypadku Polski straty przypisywane zmianom klimatu powstałe w latach 2001-2010 szacowane są na ok. 54 mld zł.

13 lutego 2015
Ostateczny podział w 2015 r. subwencji, wpłat i udziałów w PIT
Ministerstwo Finansów ogłosiło roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2015 r. Zestawienia MF. Gminy otrzymają w ramach subwencji ogólnej ponad 31,8 mld zł, planowane wpływy z PIT to 28,71 mld zł, powiaty - 17 mld zł subwencji oraz z PIT - 7,81 mld zł, a województwa - 1,9 mld zł subwencji i 1,22 mld zł z PIT. Wpłaty na "janosikowe" od województw to 323,87 mln zł (mazowieckie 271,45 i dolnośląskie 52,42 mln zł), od 39 powiatów grodzkich - 893,2 mln zł, od 19 powiatów ziemskich - 168,6 mln zł oraz od 104 gmin - 510,9 mln zł.

11 lutego 2015
Program Innowacyjna Gospodarka - interaktywna mapa projektów
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego opublikowało kolejną (szóstą) - zaktualizowaną na 31 grudnia 2014 r. - wyszukiwarkę (interaktywną mapę) projektów realizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Przedstawiono w niej oprócz podstawowych informacji z zakresu tytułu projektu, nazwy i formy prawnej beneficjenta, wartości projektu, wielkości beneficjenta, dodatkowe informacje o branży, jakiej dotyczy projekt (PKD projektu), informacje o branży podstawowej działalności beneficjenta (PKD beneficjenta), a w przypadku projektów realizowanych przez jednostki naukowe również informacje o rodzaju działalności badawczej, której dotyczy projekt. Mapa obrazuje przestrzenny rozkład projektów realizowanych w poszczególnych gałęziach polskiej gospodarki i dziedzinach nauki.

9 lutego 2015
Spotkanie samorządowców na Kongresie XXV-lecia
5 i 6 marca br. - w przeddzień rocznicy uchwalenia przez Sejm RP ustawy o samorządzie terytorialnym - w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów odbędzie się Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego. Zupełnie nowa Sala Ziemi będzie gościć Prezydenta RP, reprezentantów miast i gmin z całej Polski, parlamentarzystów, zaproszonych gości. szczytnych gości oraz reprezentantów miast i gmin z całej Polski. Zaprasza sześć ogólnopolskich organizacji samorządowych, tworzących Stronę Samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które organizują tam również swoje zgromadzenia. Program Kongresu.

6 maja 2015
Przed 25 rocznicą pierwszych wyborów samorządowych
Skierowany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego apel o świętowanie przez mieszkańców wsi, miast i metropolii, instytucji naukowych, organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej 25-lecia samorządu terytorialnego, mają podkreślać rolę samorządów w Polsce jako zdobyczy odzyskanej wolności i przeprowadzonych 25 lat temu - w maju 1990 r. - wyborów samorządowych do rad gmin. Organizowane z tej okazji wydarzenia (m.in. debaty, konferencje, seminaria, spotkania, koncerty, wystawy, konkursy, imprezy sportowe), po spełnieniu kryteriów, nogą uzyskać specjalny Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Samorządności. Wnioski o przyznanie takiego patronatu można składać poprzez stronę internetową www.prezydent.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Kancelareia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul Wiejska 10, 00-902 Warszawa z dopiskiem "25 LAT SAMORZĄDNOŚCI."

4 lutego 2015
W niedzielę 10 maja będziemy wybierać Głowę Państwa
W związku z upływem pierwszej kadencji Prezydenta Bronisława Komorowskiego marszałek Sejmu Radosław Sikorski ogłosił swoją decyzję o terminie wyborów na ten najwyższy urząd w Rzeczypospolitej Polskiej. Głowę Państwa będziemy wybierać 10 maja br. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, dwa tygodnie później - 24 maja - odbędzie się druga tura. Staną do niej dwaj kandydaci mający najlepsze kolejno wyniki w głosowaniu 10 maja. Kandydat na urząd Prezydenta RP musi mieć ukończone 35 lat, być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, mieć pełnię praw wyborczych oraz zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów popierających jego kandydaturę. Termin zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego kandydata na prezydenta upływa 16 marca, a termin zgłaszania kandydatów - 26 marca br. o północy.

2 lutego 2015
Szykowana 5 lat ustawa o OZE z Sejmu trafiła do Senatu
Fundacja Promocji Gmin Polskich popularyzuje i szkoli w wielu kierunkach ekoinwestycji w gminach, w tym w lokalnej gospodarce i polityce energetycznej. Prowadzi w tym zakresie m.in. platformę edukacyjną www.zielona-energia.ews21.pl promującą energetykę prosumencką (obywatelską) - produkcję energii na własne potrzeby i sprzedaż wyprodukowanych nadwyżek, wykorzystującą źródła odnawialne, jak: ogniwa fotowoltaiczne, małe wiatraki, pompy ciepła, kolektory słoneczne, małe biogazownie, piece na biomasę i układy mikrokogeneracyjne. Szykowana bardzo długo, uchwalona w Sejmie w połowie stycznia, ustawa o odnawialnych źródłach energii, otwiera szansę na rozwój obywatelskiej energetyki i uzyskiwanie dochodów z takiej produkcji. Przegłosowana tzw. poprawka prosumencka wprowadza obowiązek zakupu energii od wytwórcy energii w mikroinstalacji o mocy do 3 kW wykorzystującej różne odnawialne źródła po określonej, stałej przez 15 lat cenie (tylko dla pierwszych 300 MW): 0,75 zł za 1 kW.h energii z hydroelektrowni, elektrowni wiatrowych oraz słonecznych, natomiast dla mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW (tylko dla pierwszych 500 MW): 0,70 zł za 1 kW.h energii z biogazu rolniczego i odpowiednio - 0,55  - z biogazu z surowców ze składowisk odpadów, 0,45 zł - z biogazu z surowców z oczyszczalni ścieków, 0,65 zł - z hydroelektrowni, elektrowni wiatrowych i słonecznych. Ustawę ma rozpatrzyć Senat RP na posiedzeniu w dniach 5-6 lutego br.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba