Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Wtorek 16.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2015  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2015   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Marzec 2015 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

27 marca 2015
RIO czekają na sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014
Pozostało kilka dni do końca miesiąca, kiedy mija termin złożenia przez JST we właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowe rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły wraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych. Ponadto do sprawozdania ma być dołączona informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz część opisowa uwzględniająca wszelkie zdarzenia wymienione w ustawie i mające związek z przepisami ustawy o finansach publicznych - tekst ujednolicony.

25 marca 2015
Poszukiwania gazu łupkowego bezpieczne dla środowiska
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w wyniku realizacji zleconych przez Ministra Środowiska kompleksowych prac badawczych prowadzonych w rejonie siedmiu odwiertów poszukujących gazu z łupków na terenie województw pomorskiego oraz lubelskiego - stwierdziła, że poszukiwania gazu łupkowego są bezpieczne dla środowiska. Potwierdził to na wczorajszej konferencji Główny Geolog Kraju i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Brodziński. Dysponujemy zatem wiedzą, która przyczyni się do bardziej bezpiecznego prowadzenia prac rozpoznawczych i wydobywczych w przyszłości, tak w zakresie gazu z łupków, jak również gazu ze złóż konwencjonalnych, a ponadto pozwoli rozliczyć się z tworzonymi mitami.

23 marca 2015
Starosta i marszałek - jak wójt, z bezpośredniego wyboru?
Grupa posłów z klubu parlamentarnego Zjednoczona Prawica złożyła projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego zakładający bezpośrednie wybory starosty powiatu i marszałka województwa, wzorem zainicjowanego w 2002 r. bezpośredniego wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Skierowany do komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach projekt jest raczej hasłowy niż dogłębnie przygotowany, ani starosta, ani marszałek nie są odpowiednikami wójta przed 2002 r. Projektowi nie towarzyszą propozycje koniecznych przy jego ewentualnym wdrożeniu zmian w wielu innych ustawach samorządowych i nie tylko tych. Jeden z posłów (PiS) zwrócił uwagę podczas pierwszego czytania na sesji plenarnej: Trudno się zgodzić, że idea wyboru wójta tak znakomicie się sprawdziła, że należy ją rozszerzyć na pozostałe gremia. W naszej ocenie nie jest tak do końca, mamy tu sporo wątpliwości, czy bezpośredni wybór w wypadku prezydenta (miasta) jest dobry, te wątpliwości są po dwakroć większe, jeżeli mówimy o staroście czy marszałku. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 7 marca 2015 r.

21 marca 2015
Ustawa krajobrazowa w Senacie; poprawki nie zawsze poprawiają
Wczoraj Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Nad prezydenckim projektem złożonym w Sejmie 1 lipca 2013 r. podczas kilkudziesięciu posiedzeń pracowała podkomisja nadzwyczajna wyłoniona z dwóch komisji sejmowych: infrastruktury, kultury i środków przekazu oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Ustawa zmierza w kierunku spełnienia wymagań konwencji krajobrazowej, do czego Polska jest zobowiązana, tak jak inne państwa europejskie. W tym zakresie istotne znaczenie ma wymóg przeprowadzenia przez wszystkie samorządy wojewódzkie jednolitych audytów krajobrazowych w terminie trzech lat od wejścia w życie ustawy. Projekt definiuje też pojęcie reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazu kulturowego, krajobrazu priorytetowego. Uchwalone zapisy regulują m.in. takie sprawy jak umieszczanie reklam w przestrzeni publiczne, czy weryfikację istniejących parków krajobrazowych i innych stref dotąd chronionych. Na mocy ustawy samorządy otrzymają szereg instrumentów prawnych w celu ochrony krajobrazu. W trakcie prac podkomisji wprowadzono jednak istotne zmiany do propozycji zgłoszonych przez Prezydenta. Projekt wprowadzał m.in. pojęcie "dominanty przestrzennej", co zaostrzało zasady lokalizacji obiektów naruszających pożądany ład przestrzenny, w tym. wieżowców, farm wiatrowych, kominów, masztów. Prezydent proponował aby obiekty takie i im podobne mogły powstawać tylko w zgodzie z istniejącym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Kategoria prawna "dominanta przestrzenna" nie znalazła się (a szkoda) w wersji końcowej. Uchwalony tekst ustawy został przesłany do Senatu.

18 marca 2015
Dawne drogi krajowe - kosztowny prezent dla obdarowanych
Gremia samorządowe przy różnych okazjach podnoszą sprzeciw wobec uchwalonej przez Sejm i Senat ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk sejmowy z 13 września 2013 r.), która stanowi, że dawne drogi krajowe zastępowane przez drogi ekspresowe czy obwodnice będą zaliczane do dróg wojewódzkich i wprowadza możliwą kaskadę zmiany ich kategorii (i obowiązku utrzymania) na drogi powiatowe i dalej gminne w drodze uchwały samorządu wyższego szczebla. Półtora roku temu Prezydent Bronisław Komorowski skierował przedłożoną mu do podpisu nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej (przed podpisaniem). Główne zastrzeżenia Prezydenta budzą zapisy ustawy pozwalające samorządom województwa na przekazywanie samorządom innych szczebli zarządu nad istniejącymi odcinkami dróg zastępowanymi nowymi trasami. Oznaczałoby to swoiste wycofanie się państwa z funkcji, jaką jest określenie bezpośrednio w drodze ustawy zadań poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Doszłoby do scedowania tych uprawnień na jednostki samorządu mogące w drodze uchwały radnych samorządu wyższego szczebla wyznaczać zadania realizowane przez gminy i powiaty, odpowiednio sejmiku województwa, rady powiatu i rady gminy. W opinii Prezydenta RP takie rozwiązanie budzi wątpliwości co do zgodności z wynikającą z Konstytucji zasadą określania zadań samorządów w ustawie, a także z konstytucyjnie chronioną samodzielnością gminy będącej podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Sprawa jest na wokandzie Trybunału pod datą 22 kwietnia br. (sygn. Kp 2/13). 18 miesięcy nieobowiązująca ustawa czeka na rozpatrzenia przez TK; podobno taka jest obecnie norma.

16 marca 2015
W Zielonej Górze dokończono jesienne wybory samorządowe
We wczorajszych, odłożonych wyborach samorządowych w Zielonej Górze, w związku z połączeniem dwóch JST - miasta na prawach powiatu z otaczającą go gminą wiejską (zob. Diariusz REGIOsetu z 2 stycznia 2015 r. oraz 9 października, 14 lipca16 maja 2014 r.) - wybrano 25 radnych do Rady Miasta, prezydenta Zielonej Góry, a także 15 radnych do Rady Dzielnicy Nowe Miasto (dzielnica utworzona z dawnej gminy wiejskiej Zielona Góra) na kadencję 2015-2018. Po zaprzysiężeniu w Radzie Miasta zasiądzie jedenastu radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Janusza Kubickiego, siedmiu z KWW PiS Jacka Budzińskiego, sześciu z KW Platformy Obywatelskiej oraz jednego z KW SLD. Do Rady Miasta nie weszli kandydaci startujący z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Prawicy i Ruchu Narodowego oraz Komitetu Lepsza Zielona Góra Lepsze Lubuskie. Na prezydenta miasta startowało sześciu kandydatów. Mandat ten po raz trzeci zdobył Janusz Kubicki (z poparciem PO). W pierwszej turze zdobył 68,26% głosów.

14 marca 2015
Zmiany z likwidacją szkół na oświatowej mapie kraju
Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej samorządy gminne i powiatowe przekazały do właściwych kuratoriów oświaty 309 uchwał dotyczących projektowanych, od 1 września br., zmian w sieciach placówek oświatowych, w tym likwidacji szkół, wśród nich 104 uchwały dotyczą szkół, w których nie ma już w ogóle uczniów, lub nie będzie ich w następnym roku szkolnym, następne 62 uchwały - końcowego etapu wygaszania liceów profilowanych na mocy ustawy o systemie oświaty wprowadzającej zmiany w strukturze szkół zawodowych, a 14 uchwał mówi o zamiarze przekształcenia szkół podstawowych w filie innych placówek. Likwidacja obejmie głównie małe szkoły, w których uczy się nie więcej niż 70 uczniów. Z końcem roku szkolnego ma być zamkniętych 100 szkół podstawowych; na miejsce niektórych powstaną szkoły prowadzona przez inny podmiot niż samorząd. Liczba zgłoszonych do likwidacji w całym kraju szkół różnych typów mniej więcej odpowiada tej z ubiegłego roku. Z dniem 1 września 2013 r. ubyło 329 szkół, rok wcześniej 325.

12 marca 2015
Prosumencka ustawa o OZE w rękach urzędników
Wczoraj Prezydent Bronisław Komorowski podpisał przyjętą ostatecznie przez Sejm 20 lutego br. ustawę o odnawialnych źródłach energii (zob. Diariusz REGIOsetu z 2 lutego 2015 r.) Do końca procesu legislacyjnego trwały spory. Po uchwaleniu ustawy w Sejmie 16 stycznia br., Senat zgłosił do niej 99 rozbudowanych poprawek, w tym poprawkę nr 13 - likwidującą kluczowe zapisy prosumenckie z art. 41. Senat sprzeciwił się ustalaniu w ustawie stałych przez 15 lat cen energii wytwarzanej w mikroinstalacjach, odkupywanej obowiązkowego przez operatorów elektroenergetycznych systemów przesyłu i dystrybucji. Według Senatu ceny te miałby określać co roku minister właściwy do spraw gospodarki. Sejm rozpatrzył poprawki Senatu 11 marca br. Najpierw Sejmowa Komisja Nadzwyczajna wniosła o przyjęcie zdecydowanej większości poprawek Senatu, także poprawki nr 13. Izba na posiedzeniu plenarnym 20 lutego potwierdziła przyjęcie zapisów prosumenckich w brzmieniu uchwalonym 16 stycznia, potwierdzając gwarantowaną taryfę na zieloną energię produkowaną przez obywateli. Taką ustawę podpisał Prezydent. Wejdzie ona w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców energii z odnawialnych źródeł (rozdział 4) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Czy silne lobby węglowo-energetyczne postawi teraz na pomocny opór urzędników? Tekst ustawy.

9 marca 2015
Wynagrodzenia nauczycieli do końca 2015 r. bez zmiany
Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli nie ulegną zmianie od 1 września 2015 r. Wynika to z ogłoszonego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Rozpiętość od 1513 zł dla nauczyciela stażysty z wykształceniem nie obejmującym przygotowania pedagogicznego czy dyplomu ukończenia kolegium nauczycielskiego - do 3109 zł dla nauczyciela dyplomowanego z zawodowym tytułem magistra oraz przygotowaniem pedagogicznym. Resort uzasadnia utrzymanie stawek bez zmiany, potrzebą zachowania dotychczasowej relacji wynagrodzenia zasadniczego do wynagrodzenia średniego, które określane jest na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli jest kwota bazowa ustalana w ustawie budżetowej. W 2015 r. ta kwota bazowa nie wzrosła. Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli. Z takim stanowiskiem nie zgadzają się centrale związkowe. Związek Nauczycielstwa Polskiego wysuwa żądanie co najmniej 10-procentowych podwyżek (zob. Diariusz REGIOsetu z 23 stycznia 2015 r.)

7 marca 2015
Czy tak dla dobra wspólnoty rozdzielić politykę i administrację?
Sędzia Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, współtwórca reformy samorządowej sprzed 25 lat, przedstawił w serwisie samorządowym PAP koncepcję istotnej zmiany w kierunku profesjonalizacji zarządzania w JST. Sprowadza się ona do rozgraniczenia stanowisk politycznych i administracyjnych. Obecnie wójt jest politykiem z wyboru, jednocześnie stoi na czele urzędu gminy. Jerzy Stępień proponuje powrót do wyboru wójta przez radę gminy (co zniesiono w 2002 r.) i usytuowania go jako przewodniczącego rady oraz wyłanianie w drodze konkursu dyrektora gminy, tak jak są obsadzane stanowiska kierownicze w administracji. Nie powinno być przeszkód w stosowaniu takiej zasady również w jednostkach samorządu terytorialnego. Zdaniem Jerzego Stępnia obecny ustrój JST pozwala na jednoosobowe kierownictwo poza kontrolą obywateli, na czym cierpią cele wspólnoty.

5 marca 2015
Jubileusz samorządów lokalnych - Kongres 25-lecia w Poznaniu
Rozpoczęty w Poznaniu Kongres 25-lecia Samorządu zorganizowano dla podkreślenie fundamentalnych wartości ustrojowych jakie przyniosło powołanie ustawą z 8 marca 1990 r. samorządu gminnego, rozszerzonego później o samorząd powiatowy i wojewódzki. Ten ostatni po akcesji Polski do Unii Europejskiej przyjął obowiązki gospodarowania znaczna częścią unijnych funduszy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W rozpoczętym siedmioleciu (2014-2020) blisko 40% (31 mld euro) z całej polskiej puli będzie postawione do dyspozycji samorządów województw. Odtworzenie samorządu należy do najbardziej udanych reform przeprowadzonych w Polsce. Na kongresie będą zaprezentowane aktualne problemy i wyzwania, a także debata o przyszłości JST. Organizujące Kongres ogólnopolskie organizacje samorządowe połączyło go ze zgromadzeniami ogólnymi swoich korporacji. Związek Miast Polskich wyłonił prezesa - został nim prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, który zastąpi b.prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego, a  przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP będzie wójt gminy Lubicz Marek Olszewski; zajął miejsce b.wójta gminy Czerwonak Mariusza Poznańskiego.

3 marca 2015
Nie jest tak źle jak wróżono, i nie tak dobrze jak powinno
Po pierwszym dniu roboczym pracy urzędów z aplikacją ŹRÓDŁO łatwiej szło meldowanie niż wprowadzanie wniosków o dowody osobiste i drukowaniem potwierdzeń. Wskazywano na wolne działanie systemu, do czego z pewnością dokłada się nie w pełni sprawne posługiwanie się aplikacją przez urzędników, pomimo - może właśnie dlatego - że pracują "na cztery ręce" z miejscowymi informatykami, także na trudności z dodzwonieniem się do specjalistów dyżurujących w Centralnym Ośrodku Informatyki MSW. Start nie wypadł najgorzej. Przy takiej operacji potrzebny jest czas na wdrożenie.

1 marca 2015
Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" - polskie święto państwowe
Obchodzone corocznie 1 marca święto poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych - żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Wprowadziła je ustawa z 3 lutego 2011 r. "Żołnierze Wyklęci" (wyklęci przez komunistyczne władze) - tak nazywa się żołnierzy, którzy nie złożyli broni w walce o wolną Ojczyznę gdy okupację niemiecką zastąpił na naszych ziemiach stalinowski reżim sowiecki. Tropieni i pozbawiani życia także zbrodniczymi wyrokami politycznych sądów, walczyli z niezwykłą odwagą i patriotycznym przekonaniem. Żołnierze podziemia niepodległościowego - na skutek braku reakcji aliantów na nazwane demokratycznymi wyborami komunistyczne fałszerstwo w 1946 r. oraz na fakt uznania Polski pod rządami sowietów przez państwa zachodniej Europy - zdecydowali się na ogłoszoną przez komunistów podstępną "amnestię". Nie zaprzestano ich śledzić i mordować, nie tylko tych, którzy nie chcieli się ujawnić, ale także tych, którzy to uczynili. Za koniec zbrojnego oporu "Żołnierzy Wyklętych" uznaje się datę zastrzelenia sierż. Józefa Franczaka ps. "Lalek" w Majdanie Kozic Górnych (gmina Piaski) 21 października 1963 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba