Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 13.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR ROKU DIARIUSZA
2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

SZYBKI PRZEGLĄD
KRONIKA 2010    KRONIKA 2011    KRONIKA 2012    KRONIKA 2013    KRONIKA 2014    KRONIKA 2015    KRONIKA 2016    KRONIKA 2017    AKTUALNOŚCI

2015   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Styczeń 2015 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

29 stycznia 2015
Polacy w Komitecie Regionów UE w kadencji 2015-2020
Osiemnastu lokalnych polityków z całej Polski zostało formalnie mianowanych członkami, a szesnastu zastępcami członków Europejskiego Komitetu Regionów, politycznego zgromadzenia przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. W całym tym gronie są dwie kobiety. Członkowie: Paweł ADAMOWICZ - prezydent m. Gdańska, Jarosław DWORZAŃSKI - radny Sejmiku woj. podlaskiego, Olgierd GEBLEWICZ - marszałek woj. zachodniopomorskiego, Adam JARUBAS - marszałek woj. świętokrzyskiego, Lech JAWORSKI - radny m.st. Warszawy, Zbigniew PODRAZA - prezydent m. Dąbrowy Górniczej, Jacek PROTAS - wicemarszałek woj. warmińsko-mazurskiego, Marek SOWA - marszałek woj. małopolskiego, Witold STĘPIEŃ - marszałek woj. łódzkiego, Mieczysław STRUK - marszałek woj. pomorskiego, Adam STRUZIK - marszałek woj. mazowieckiego, Stanisław SZWABSKI - radny m. Gdyni, Marek TRAMŚ - radny pow. polkowickiego, Tadeusz TRUSKOLASKI - prezydent m. Białegostoku, Ludwik WĘGRZYN - radny pow. bocheńskiego, Marek WOŹNIAK - marszałek woj. wielkopolskiego, Dariusz Zygmunt WRÓBEL - burmistrz gm. Opola Lubelskiego, Jerzy ZAJĄKAŁA - wójt gm. Łubianki. Zastępcy członków: Adam BANASZAK - radny woj. kujawsko-pomorskiego, Stanisław BODYS - burmistrz m. Rejowca Fabrycznego, Andrzej BUŁA - marszałek woj. opolskiego, Piotr CAŁBECKI - marszałek woj. kujawsko-pomorskiego, Bogdan DYJUK - radny Sejmiku woj. podlaskiego, Robert GODEK - radny pow. strzyżowskiego, Arkadiusz GODLEWSKI - radny m. Katowic, Marzena KEMPIŃSKA - radna pow. świeckiego, Józef KOTYŚ - radny Sejmiku woj. opolskiego, Andrzej KUNT - burmistrz m. Kostrzyna nad Odrą, Lucjan KUŹNIAR - radny Sejmiku woj. podkarpackiego, Mirosław LECH - wójt gm. Korycina, Marek OLSZEWSKI - wójt gm. Lubicza, Władysław ORTYL - marszałek woj. podkarpackiego, Joachim SMYŁA - radny pow. lublinieckiego, Hanna ZDANOWSKA - prezydent m. Łodzi. Wymienieni samorządowcy - zaproponowani przez polski rząd i zatwierdzeni przez Radę Unii Europejskiej - będą przez najbliższe pięć lat reprezentowali w UE interesy polskich miast i regionów. Komitet Regionów liczy 350 polityków szczebla lokalnego i regionalnego. Komitet obraduje w Brukseli do sześciu razy w ciągu roku; omawia priorytety polityczne i wydaje opinie w sprawie ustawodawstwa UE. Polska delegacja spotka się w Brukseli na pierwszej sesji plenarnej nowej kadencji Komitetu 11 lutego br., podczas której m.in. wybrani zostaną przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący tego gremium.

28 stycznia 2015
Urzędnicy samorządowi z certyfikatem znajomości SRP
Jak podaje Centralny Ośrodek Informatyki 10 028 osób zdało dotąd egzamin z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), potwierdzając tym samym znajomość aplikacji ŹRÓDŁO, z której będą korzystać od 1 marca 2015 roku w zakresie spraw dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych i stanu cywilnego. Niebawem wszyscy użytkownicy, którzy pozytywnie zakończyli egzamin, otrzymają drogą elektroniczną imienne certyfikaty.

27 stycznia 2015
300 byłych więźniów na obchodach wyzwolenia KL Auschwitz
Przed siedemdziesięciu laty żołnierze z 100 Lwowskiej Dywizji Strzeleckiej wchodzącej w skład 1 Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej wyzwolili kilka tysięcy więźniarek i więźniów Konzentrationslager Auschwitz - niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady na terenie miejscowości Oświęcim. Nieco wcześniej kilkadziesiąt tysięcy tam więzionych, pozostających jeszcze przy życiu, wyprawiono pod eskortą w tzw. marszu śmierci do obozów w głąb Niemiec. W działającym od 1940 r. KL Auschwitz niemieccy naziści w zorganizowanym zbrodniczym procesie wymordowali miliony istnień ludzkich: Żydów z całej Europy, Polaków, Romów, jeńców radzieckich oraz obywateli wielu innych narodowości. Jest to jedyny obóz koncentracyjny, znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, strasznego dziedzictwa.

26 stycznia 2015
Przygotowania do majowych wyborów Prezydenta RP
Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwały w sprawach: wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (link), wzorów kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich (link), wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania (link), określenia właściwości miejscowej, numerów oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych (link), wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju (link). PKW ogłosiła też swoje stanowisko w związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (link), w którym przypomina, że kampania wyborcza rozpocznie się z dniem ogłoszenia postanowienia Marszałka Sejmu w sprawie zarządzenia tych wyborów, wtedy też możliwe stanie się powołanie komitetu wyborczego kandydata. Dalej PKW stwierdza prowadzenie przed wspomnianym postanowieniem ? przez osoby mniej lub bardziej oficjalnie promowane przez różne środowiska lub partie polityczne, reprezentujące różne strony sceny politycznej ? takich działań, które co prawda formalnie nie mogą być uznane za kampanię wyborczą sensu stricto, poddaną wszelkim rygorom przepisów Kodeksu wyborczego, ale które mają wszelkie cechy działań kampanijnych. Komisja odnosi się do takiego kamuflażu krytycznie.

23 stycznia 2015
MEN i ZNP uzgadniają, samorządy gmin i powiatów płacą
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Związek Nauczycielstwa Polskiego mają na początku marca siąść do rozmów na temat wynagrodzeń nauczycieli w 2016 r. Ostatnie dziesięciolecie zdecydowanie poprawiło sytuację materialną nauczycieli: w 2004 r. subwencja oświatowa wynosiła 25 mld zł, w 2014 r. - 40 mld zł, przy zmniejszeniu się liczby uczniów o jeden milion i liczby nauczycieli o ponad 32 tysiące. Samorządowcy - których wynagrodzenia są zamrożone od kilku lat - przyjmują te zapowiedzi z dużą rezerwą. Wskazują na mylne odnoszenie się w zestawieniach związkowych do wysokości zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela, podczas gdy ma on zagwarantowaną kwotę wynagrodzenia średniego wyższego od zasadniczego nawet o 60%.

20 stycznia 2015
Nowela ustawy śmieciowej z algorytmem granicznych opłat
W Dzienniku Ustaw została opublikowana duża nowelizacja z 28 listopada 2014 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015.87). Większość zmienionych przepisów wejdzie w życie 1 lutego br. Wśród nich maksymalna stawka opłat za odpady komunalne uzależniona odpowiednim wskaźnikiem od przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego przez GUS w ostatnim Roczniku Statystycznym. Dzisiaj przyjmuje się ogłoszony w Roczniku 2013 ów dochód z 2012 r. wynoszący 1278,43 zł. Kwota ta jest podstawą dalszych obliczeń. Maksymalna stawka od osoby nie może być większa niż 2% podstawy, czyli 25,57 zł. Przy naliczaniu opłat od metra sześciennego wody, od powierzchni użytkowej i od gospodarstwa domowego, wskaźniki procentowe wynoszą odpowiednio 0,7%, 0,08% i 5,6% podstawy, co daje wartości graniczne: 8,95 zł za m3 wody, 1,02 zł za m2 powierzchni i 71,60 zł za gospodarstwo domowe. Za śmieci niesegregowane opłata nie może przekroczyć podwójnej opłaty za odbiór śmieci segregowanych.

17 stycznia 2015
Warszawa - miasto gruzów i ruin wyzwolone z niemieckiej okupacji
W wyniku wznowionej 12 stycznia 1945 r. przez Armię Czerwoną - po kilkumiesięcznej przerwie - ofensywy, pięć dni później żołnierze I Armii Wojska Polskiego dowodzeni przez gen. Stanisława Popławskiego wkroczyli do doszczętnie zrujnowanej Warszawy, wyzwalając miasto po 1938 dniach niemieckiej okupacji. Walki o opanowanie terenu stolicy trwały zaledwie kilka godzin. Dowództwo niemieckie wcześniej wycofało już większość swoich wojsk. Wielka radość i wielki smutek musiały znaleźć wspólne miejsce w sercach warszawiaków.

14 stycznia 2015
Tarnów - rada miasta: wybrana, choć wciąż nie wybrana
Sąd Okręgowy w Tarnowie uznał za nieważne wszystkie karty do głosowania w okręgu nr 3 w Tarnowie, unieważnił wybory do Rady Miasta Tarnowa w tym okręgu i wygasił wszystkie dotychczasowe mandaty miejskich radnych. Przyczyną jest brak nazwiska kandydata stowarzyszenia "Tarnowianie" na kartach wyborczych w wymienionym okręgu. Po przeprowadzeniu ponownych wyborów w okręgu nr 3 i przeliczeniu głosów nastąpi nowy podział mandatów na podstawie wyników wyborów we wszystkich czterech okręgach do Rady Miasta Tarnowa.

13 stycznia 2015
Frombork i dwa sołectwa - obszar ochrony uzdrowiskowej
Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Frombork i sołectwom: Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork. Obszar ten spełnia warunki do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego chorób: ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, naczyń obwodowych i układu nerwowego. Na obszarze ochrony uzdrowiskowej Frombork wyodrębniono: strefę A - o powierzchni 99,47 ha, z udziałem zieleni na poziomie 70,91% - obejmującą teren, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta bądź turysty, strefę B o powierzchni 697,82 ha, z terenami zielonymi na poziomie 50%, stanowiącą otoczenie strefy A, przeznaczoną na - nie mające negatywnego wpływu na właściwości uzdrowiskowe - obiekty usługowe, turystyczne, rekreacyjne, sportowe i komunalne oraz strefę C o powierzchni 1617,07 ha, ze wskaźnikiem terenów biologicznie czynnych równym 56%, stanowiącą otoczenie strefy B i mająca wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych. Uzyskanie statusu uzdrowiska przyczyni się z pewnością do powstania nowych zakładów leczniczych, obiektów infrastruktury usługowej, rozwoju handlu i okolicznego rolnictwa.

9 stycznia 2015
I półrocze w sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęła swój plan pracy od stycznia do wakacji w sierpniu 2015 r. W pierwszym kwartale na pierwszy ogień idzie nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk sejmowy nr 2928), która ma umożliwić porozumienia transportowe na przykład pomiędzy sąsiadującymi gminami, aby lepiej organizować, zarządzać i finansować transport publiczny, po tym zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (druk nr 1959), następnie projekt o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (druk nr 2114) oraz zmiany w ustawach: o gospodarce komunalnej, o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa (druk nr 1224). Natomiast w marcu Komisja zajmie się całościowym przeglądem najważniejszych ustaw regulujących działalność samorządu terytorialnego.

5 stycznia 2015
Asystent rodziny w każdej gminie, koordynator - w powiecie
Od początku tego roku zatrudnianie przez gminę asystenta rodziny stało się obowiązkiem (wcześniej było fakultatywne). Do obowiązków powiatu doszło zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Sprawy te reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011.149.887 ze zm.). Wśród zadań asystenta znalazły się: udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych i problemów wychowawczych z dziećmi oraz udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej. Na wniosek pracownika socjalnego lub na mocy decyzji sądu rodzinnego asystent może zostać przydzielony rodzinie przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze. W wielu gminach tacy asystenci zatrudniani byli wcześniej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej obiecuje kontynuowanie pomocy i wsparcia finansowego przy zatrudnianiu takich pracowników w gminach i w powiatach.

2 stycznia 2015
Zielona Góra + Zielona Góra - po pierwszym połączeniu JST
Wcześniej postanowione (zob. Diariusz REGIOsetu z 14 lipca 2014 r. połączenie gminy miejskiej na prawach powiatu Zielona Góra z otaczającą ją gmina wiejską Zielona Góra od wczoraj jest faktem. Obecnie Zielona Góra jest miastem o powierzchni 278,79 km2 (wzrost blisko pięciokrotny) liczącym 140 tys. mieszkańców (wzrost o 17%). 1 stycznia br. zakończyły funkcjonowania rada gminy i wójt oraz radni miejscy. Wybory samorządowe w Zielonej Górze planowane są na połowę marca br. Do tego czasu władzę wykonawczą będzie sprawował obecny prezydent miasta Janusz Kubicki, a funkcję rady - dotychczasowy jej przewodniczący Adam Urbaniak. Z dokonaną fuzją wiąże się zwiększenie przez pięć lat udziału miasta w podatkach PIT i CIT oraz wzrost możliwości pozyskiwania centralnych środków unijnych na lata 2014-2020 na transport publiczny, budowę południowej obwodnicy miasta, termomodernizację budynków, budowę nowych stref gospodarczych. Ogólna liczba jednostek samorządu terytorialnego zmniejszyła się do 2808.

1 stycznia 2015
Więcej Unii nad Bałtytkiem - euro i prezydencja
Litwa jako 18 członek UE weszła do eurolandu - euro zastąpiło lity. Wcześniej w tym rejonie unijną walutę wprowadziły Łotwa i Estonia. Nad Bałtyk z nad Adriatyku przeszła też Prezydencja UE. Na sześć miesięcy obowiązki te od Włoch przejęła Łotwa.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba