Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 18.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2008   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2008 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 listopada
W ostatnich dniach dziennik Rzeczpospolita podjął temat postulowanego przez Izbę Wydawców Prasy oraz niektórych posłów z Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu - zakazu wydawania czasopism przez samorządy terytorialne (jst). Zwolennicy zakazu argumentują, że lokalne gazety (wydaje je większość gmin) to przede wszystkim tuba miejscowej władzy finansowana ze środków publicznych. Próżno w nich szukać tekstów krytycznych odnoszących się do istotnych miejscowych problemów, podważana jest istota dziennikarstwa uprawianego na ich łamach. Na poparcie konfrontowane są publikacje z gazet samorządowych i niezależnych od terenowej władzy gazet lokalnych. Kwestionowane są także - jako niezgodne z prawem - dochody budżetów jst z komercyjnej (niekomunalnej) działalności urzędów wynikające np. z akwizycji reklam czy urzędniczego wpływania na sponsoring własnych mediów przez miejscowych przedsiębiorców.

27 listopada 2008
Czeski Trybunał Konstytucyjny uznał, że Traktat Lizboński jest zgodny z konstytucją Republiki Czeskiej. Tym samym możliwe stało się przeprowadzenie procedury ratyfikacyjnej w tamtejszym parlamencie. Czechy są jedynym członkiem UE, którego parlament takiej procedury nie tylko nie zakończył, ale nawet nie rozpoczął. Na wyrok swojego Trybunału Konstytucyjnego czekają jeszcze Niemcy, a Polska na podpis prezydenta RP. Irlandia konsultuje z Komisja Europejską przygotowania do powtórzenia referendum. Wszystkie pozostałe kraje członkowskie zakończyły ratyfikację Traktatu.

26 listopada 2008
Grupa prasowa Media Regionalne uruchomiła wersję beta portalu Regiopedia.pl - internetowej encyklopedia polskich regionów, którą współtworzyć mogą wszyscy internauci. Obecnie cała Regiopedia liczy blisko 8 tysięcy haseł.

25 listopada 2008
W zorganizowanym przez tygodnik "Newsweek" pierwszym rankingu prezydentów polskich miast zwyciężył gospodarz Krosna - Piotr Przytocki (51 lat) sprawujący swój urząd od 2002 r. Miejsca od drugiego do dziesiątego zajęli w kolejności: Rafał Dutkiewicz (49) - Wrocław, Tadeusz Ferenc (68) - Rzeszów, Janusz Żmurkiewicz (60) - Świnoujście, Tadeusz Jędrzejczak (53) - Gorzów Wielkopolski, Henryk Słonina (69) - Elbląg, Adam Fudali (57) - Rybnik, Wojciech Szczurek (45) - Gdynia, Marek Obrębalski (52) - Jelenia Góra i Wojciech Murdzek (51) - Świdnica. Ankietę wysłano do 108 prezydentów. Warszawa nie była oceniana. Wśród kryteriów uwzględniano m.in. strukturę budżetu i udział inwestycji, stopień korzystania z funduszy europejskich, a także stan bezpieczeństwa w mieście.

24 listopada 2008
Prezydent RP Lech Kaczyński odmówił podpisania i wysłał do ponownego rozpatrzenie przez Sejm ustawę z 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Swoje weto prezydent podparł m.in. solidarnym sprzeciwem wobec ustawowego odrolnienia wszystkich gruntów leżących w administracyjnych granicach miast wystosowanym przez Związek Gmin Wiejskich RP, Unię Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich i Unię Metropolii Polskich. Wobec popierania przepisów ustawy przez kluby poselskie PO, PSL i Lewicy - Sejm może odrzucić prezydenckie weto, po czym ustawę będzie można opublikować i stanie się obowiązująca.

23 listopada 2008
Przyjęta przez Sejm nowa ustawa o pracownikach samorządowych przewiduje m.in. możliwość zatrudniania przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw w ich urzędach na czas pełnienia przez nich funkcji - doradców i asystentów. Liczba takich pracowników w gminach do 20 tys. mieszk. nie może przekraczać trzech, w gminach do 100 tys. mieszk. i powiatach - pięciu, w większych gminach i województwach - siedmiu osób. Ponadto ustawa odstępuje od wymaganego dotąd od kandydatów na stanowiska kierownicze w samorządzie dwuletniego stażu w administracji; wystarczające jest trzyletnie doświadczenie zawodowe lub w prowadzeniu działalności gospodarczej. Uchwalona ustawa została przesłana do kancelarii Prezydenta RP, który na ustosunkowanie się do niej ma czas do 15 grudnia br.

21 listopada 2008
Wczoraj szwedzki parlament ratyfikował unijny Traktat Lizboński. Spośród 349 parlamentarzystów w głosowaniu wzięło udział 295, za przyjęciem Traktatu opowiedziało się 243, przeciw było 39, wstrzymało się od głosu 13. Szwecja jest piątym krajem pozytywnie zamykający proces ratyfikacji Traktatu pomimo odrzucenia go przez Irlandię. Spośród 27 członków UE tylko Czechy, Niemcy i Polska nie zakończyły jeszcze tej procedury.

20 listopada 2008
Uroczyście uruchomiono w Brukseli wersję prototypową (beta) internetowej biblioteki Europeana.eu - portalu, w którym mają być zgromadzone i udostępniane książki, czasopisma, fotografie, filmy, mapy, starodruki, arcydzieła europejskiego malarstwa i inne dobra literatury, sztuki i dokumentalistyki. Do roku 2010 Europeana ma liczyć ponad 10 milionów zdigitalizowanych obiektów świadczących o bogactwie i różnorodności europejskiego dziedzictwa kulturowego (obecnie tylko książkowe zbiory europejskich bibliotek liczą ok. 2,5 mld pozycji). W nowym portalu będą publikacje dzieł już nie chronionych prawami autorskimi. W projekt zaangażowało się około tysiąc instytucji: bibliotek, muzeów i archiwów z 27 krajów członkowskich UE, w tym nasza Biblioteka Narodowa. Wszystkie zbiory będą dostępne bezpłatnie. Uruchomione serwery mogą obsłużyć do 5 mln wejść na godzinę, Większy dostęp będzie możliwy od połowy grudnia br.

18 listopada 2008
Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich i Unia Miasteczek Polskich wspólnie wystąpiły do Prezydenta RP z prośbą o zawetowanie ustawy z 10 października br. o ochronie gruntów rolnych i leśnych zakładającej odrolnienie gruntów rolnych w granicach administracyjnych miast. Zdaniem tych korporacji samorządowych "nagłe" odrolnienie setek tysięcy hektarów gruntów rolnych w miastach - terenów dla których nie ma planów zagospodarowania przestrzennego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, drogowej ani społecznej - spowoduje wzrost spekulacyjnego obrotu tymi nieruchomościami oraz pojawienie się tam niekontrolowanych inwestycji. Ponadto - podkreślają - ustawa pozbawi gminy środków pozyskiwanych za odrolnienie.

17 listopada 2008
W wyniku ważnego referendum zorganizowanego na wniosek rady miasta prezydent Olsztyna Czesław Jerzy Małkowski stracił stanowisko. Głosowało blisko 44 tys. mieszkańców (więcej niż wymagane 3/5 liczby biorących udział w 2006 r. w wyborze prezydenta stolicy województwa), za odwołaniem opowiedziało się 57% głosujących. Byłemu już prezydentowi zarzuca się przestępcze zachowania wobec pracujących w urzędzie kobiet. Zgodnie z prawem stanowisko stracili także powołani przez niego zastępcy. W Olsztynie w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum w dzienniku urzędowym wojewody warmińsko-mazurskiego odbędą się nowe wybory prezydenckie. Do tego czasu miastem będzie zarządzał komisarz wyznaczony przez premiera.

14 listopada 2008
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Zawarto w nim przepisy mające przyczynić się do uproszczenia postępowania, usprawnienia rozpoznawania sprawy między instancjami, skrócenia czasu oczekiwania na decyzję. Wprowadza się m.in. możliwość zaskarżania przez stronę urzędniczej przewlekłości, modyfikację uprawnień i obowiązków organu odwoławczego, związanie organu I instancji wytycznymi zawartymi w uzasadnieniu decyzji organu II instancji (analogicznie do sytuacji wynikającej z wydania orzeczenia przez wojewódzki sąd administracyjny). Rząd zakłada, że przedstawiona nowelizacja wejdzie w życie w I półroczu 2009 r.

12 listopada 2008
Cech Cukierników w Poznaniu uzyskał rejestrację Rogala Świętomarcińskiego jako regionalnego produktu chronionego nazwą i oznaczeniem geograficznym przez Unię Europejską. Tradycja tego wyrobu sięga końca XIX wieku. Od wielu lat poznański rogal jest wypiekany z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada oraz poznańskich lokalnych uroczystości poświeconych św. Marcinowi. Prawo do wypieku według dokładnie określonej procedury oraz używania nazwy "Rogal Świetomarciński" uzyskali cukiernicy z terenu województwa wielkopolskiego z wyjątkiem działających w powiatach: kępińskim, międzychodzkim, ostrzeszowskim, tureckim i złotowskim. W sprawie objęcia unijnym certyfikatem także tych pięciu powiatów przygotowywane jest odwołanie od źródłowej decyzji. Rozporządzenie nadające rogalowi unijny certyfikat wejdzie w życie 19 listopada br.

11 listopada 2008
90 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po 146 latach grabieży i okupacji naszych ziem przez zaborców - Prusy, Rosję i Austrię. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna wydała dekret do narodu polskiego o przekazaniu władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu, a trzy dni później złożyła w jego ręce także całą władzę cywilną w państwie i ustanowiła urząd naczelnika państwa. Dzień 11 listopada stał się Świętem Niepodległości z mocy ustawy z 23 kwietnia 1937 roku (Dz.U. 37.33.255); w II Rzeczpospolitej obchodzony był tylko dwukrotnie w latach 1937 i 1938. Tuż po zakończeniu wojny, wraz z wprowadzeniem święta "22 Lipca", akt z 1937 r. został uchylony (Dz.U. 45.32.194). W czasach władzy komunistycznej wszelkie próby manifestacji niepodległościowych były tłumione siłą. Listopadowe Narodowe Święto Niepodległości przywrócono ustawą Sejmową z 15 lutego 1989 r. (Dz.U. 1989.6.34). Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Zwykle organizowany jest także uroczysty koncert w stołecznym Teatrze Wielkim; w tym roku z licznym udziałem gości zagranicznych.

9 listopada 2008
Według informacji Ministerstwa Środowiska chronione obszary przyrody Natura 2000 zajmują obecnie 16% powierzchni Polski. Do chwili obecnej rząd ustanowił w drodze rozporządzenia 124 obszary specjalnej ochrony ptaków oraz wysłał do Komisji Europejskiej w celu akceptacji 364 propozycje specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Docelowo tą Europejską Siecią Ekologiczną ma być objęte ok. 22% naszego terytorium - jest to maksimum na co godzi się rząd. Polska w Traktacie Akcesyjnym do UE zaakceptowała wszystkie warunki dotyczące ochrony przyrody, bez żadnych ulg i odstępstw. W dotychczasowym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jako jedynie kryterium wyznaczenia obszaru Natura 2000 przyjmowano "naukowy dowód przyrodniczy", pomijając np. racje ekonomiczne. Tak ostre zawężenie argumentacji jest źródłem wielu komplikacji społecznych i gospodarczych. Do znacznego uproszczenia i przyspieszenia wydawania decyzji środowiskowych dotyczących prowadzenia inwestycji ma się przyczynić rozpoczęcie w połowie tego miesiąca działalności przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i jej 16 oddziałów wojewódzkich.

7 listopada
Pod patronatem ministerstw: Środowiska oraz Infrastruktury obradowała w tym tygodniu w Warszawie konferencja pt. "Właściwy kierunek INTERMODAL". Zdaniem jej organizatorów i uczestników najlepszym środkiem na wzrost bezpieczeństwa na drogach, w tym w wielu miastach z przejazdem tranzytowym, na wymagane przepisami unijnymi zmniejszenie emisji CO2 oraz ograniczenie nadmiernego hałasu - jest przewożenie kontenerów, a nawet całych ciągników z naczepami, specjalnymi wagonami kolejowymi. Podsumowanie obrad można skrócić do stwierdzenia: z hasłem "Tiry na tory" należy jak najszybciej przejść od dyskusji do decyzji, wykorzystując przy tym oferowane fundusze unijne.

5 listopada 2008
Rozszerza się dyskusja zapoczątkowana kilka miesięcy temu ogłoszeniem założeń do tzw. ustawy metropolitarnej. Projekt ten oprotestował niedawno Konwent Marszałków Województwo. Przeciw temu protestowi z pełnym poparciem dla proponowanych regulacji umożliwiających tworzenie metropolii wystąpił teraz w imieniu gmin i środowisk naukowych zrzeszonych w stowarzyszeniu "Metropolia Warszawa" jego prezes, poseł do Parlamentu Europejskiego - Andrzej Wielowieyski, podnosząc m.in., że miasta i gminy metropolitalne rozwijają się znacznie szybciej od pozostałych podregionów w województwach i wymagają w pewnym zakresie znacznie sprawniejszego zarządzania (nie dotyczy to jednak większości zwykłych zadań administracji samorządowej). Sprawny rozwój tych obszarów ma decydujące znaczenie dla rozwoju kraju, obejmuje 35-40% ludności Polski, wytwarza 65-70% dochodu narodowego. Inną sprawę zgłaszają natomiast prezydenci miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców. W liście do Premiera dwudziestu czterech prezydentów takich miast pisze m.in.: duże miasta będą miały metropolie, gminy wiejskie fundusz sołecki, a nam pozostają same problemy tylko dlatego, że przeciwko nam są powiaty zrzeszone w Związku Powiatów Polskich. Od 10 lat miastom prezydenckim zabiera się kompetencje i przekazuje je do powiatów jednocześnie stwierdając, że powiaty są jeszcze za słabe i trzeba je dalej wzmacniać. Nie chcemy być członkami żadnych wspólnot powiatowych. Zadania publiczne dotyczące naszych mieszkańców powinny być realizowane przez władze miejskie - piszą prezydenci miast średniej wielkości.

3 listopada 2008
W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Komitecie Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności przygotowywane są przepisy dotyczących dostępu i wykorzystania informacji publicznej w Polsce, w pełni dostosowane do prawa unijnego. Zdaniem ekspertów właśnie te kwestie nie są właściwie uregulowane w obowiązującej ustawie (Dz.U. 2001.112.1195 ze zm.). W obecnym stanie prawnym trudno jest odróżnić informację publiczną udzielaną obywatelowi (o tym prawie mówi ustawa) od informacji sektora publicznego, która jest przekazywana temu samemu podmiotowi, z tą różnicą, że podmiot jest przedsiębiorcą i informację wykorzystuje do działalności gospodarczej. Opinię polskich ekspertów potwierdziła Komisja Europejska, która wykazała, że nie wdrożyliśmy w pełni przepisów odpowiedniej dyrektywy unijnej z 2003 r., a jest to niezbędne dla otwarcia na konkurencję zmonopolizowanych rynków. Wdrożenie zapisów dyrektywy ma zapewnić jednakowe warunki dla wszystkich potencjalnych ponownych użytkowników informacji.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba