Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Piątek 14.06.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2008   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Maj 2008 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 maja 2008
Obowiązujące już nowe rozporządzenie ministra SWiA w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej (Dz.U. 2008.80.481) znosi dotychczasowe ograniczenia na granicach wewnątrz unijnych między Polska a Litwą, Słowacją, Czechami i Niemcami. Poprzednio dopuszczalny czas aktywności turystów, sportowców, wędkarzy i myśliwych w tej strefie określony jako "od świtu do zmierzchu", został rozszerzony do całej doby. Jedynie korzystanie ze sprzętu pływającego będzie ograniczone: od pół godziny po wschodzie słońca do pół godziny przed zachodem. Nadal utrzymane będą rygory przy granicy z Rosja (210 km), Białorusią (418) i Ukrainą (535). Skrócono jednak z 24 do 2 godzin wymagany czas uprzedzenia komendanta Straży Granicznej o uprawianiu turystyki przy granicy z tymi trzema państwami.

28 maja 2008
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu uczestniczyli premier, ministrowie, parlamentarzyści oraz licznie zebrani przedstawiciele samorządu terytorialnego. Rząd przedstawił założenia przygotowanej reformy, która ujęta jest w projektach czterech ustaw: (1) o funduszu sołeckim i zasadach wykonywania niektórych zadań sołectwa, (2) o  rozwoju miast i obszarach metropolitalnych, (3) o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, (4) o wojewodach. Reforma ma ograniczyć kompetencje wojewodów, najważniejsze decyzje podejmowane mają być na szczeblu samorządu województwa, dwanaście dużych zurbanizowanych ośrodków (białostocki, bydgosko-toruński, krakowski, lubelski, łódzki, poznański, rzeszowski, szczeciński, śląski, trójmiejski, warszawski i wrocławski) ma uzyskać status metropolii i ustawowe zasady funkcjonowania. Z kolei fundusz sołecki ma przyczynić się do silniejszej współpracy mieszkańców wsi oraz propagować zasady dobrego gospodarowania. Rząd przewiduje również komunalizację majątku skarbu państwa - przekazywanie samorządom terenów Agencji Mienia Wojskowego i Agencji Nieruchomości Rolnych.

26 maja 2008
Komisja Europejska ustanowiła nową, doroczną nagrodę dla Europejskiej Zielonej Stolicy roku (European Green Capital). O nagrodę - przyznawaną od 2010 r. - mogą ubiegać się miasta liczące powyżej 200 tys. mieszkańców, które konsekwentnie dążą do osiągnięcia wysokich standardów ochrony środowiska, są zaangażowane w ambitne inicjatywy na rzecz poprawy tej ochrony i mogą być wzorem i inspiracją dla innych miast. Nagroda ma zachęcić samorządy i władze lokalne do działań na rzecz poprawy warunków życia w europejskich miastach. Już obecnie wiele z nich ma pokaźny dorobek w tej dziedzinie. Termin zgłaszania kandydatur do tytułu za lata 2010 i 2011 upływa 1 października 2008 r. Wniosek do pobrania. Decyzja jury ma zapaść przed końcem tego roku.

21 maja 2008
Bezpłatną wersję instalacyjną programu eSODA pozwalającego na przyjmowanie i obsługę wniosków w postaci elektronicznej (oraz zeskanowanych dokumentów papierowych) udostępniło Stowarzyszenie PEMI. Jest to kolejny produkt w ramach otwartej platformy dla e-administracji z tego źródła adresowany m.in. do urzędów administracji samorządowej. Wcześniej Stowarzyszenie przygotowało np. elektroniczną skrzynkę podawczą ESP PEMI oraz weryfikację certyfikatów on-line OCSP. W systemie obsługi dokumentów eSODA wnioski mogą być otrzymywane z dowolnej skrzynki podawczej, np. ESP PEMI, ePUAP czy innej. Urząd uzyskuje bezpłatnie wszelkie prawa do systemu; możliwe jest dodawanie nowych funkcjonalności. Stowarzyszenie nie zajmuje się wdrażaniem systemu w urzędzie Więcej informacji na stronie www.esoda.pl.

20 maja 2008
Komisja Europejska przedstawiła propozycje nowych rozwiązań prawnych dotyczących bilansu Wspólnej Polityki Rolnej. Założenie jest takie, aby od roku 2012 - kiedy dopłaty w nowych krajach zrównają się z dopłatami w krajach starej piętnastki - w całej Unii stopniowo zwiększać wydatki na rozwój strukturalny obszarów wiejskich i zmniejszać wysokość dopłat bezpośrednich dla rolników. Modyfikacje polegające na stosowaniu odpisu na wskazany cel od dopłat już są stosowane w starych krajach UE. Wysokość odpisu jest tam powiązana z wysokością dopłat i dotyczy tych, którzy otrzymują co najmniej 5000 euro rocznie. Komisja proponuje również całkowite zniesienie dopłat do upraw roślin energetycznych i przyjęcie minimalnego obszaru posiadanego przez rolnika gruntu równego 1 ha, który uprawnia do korzystania z unijnych funduszy (tak jest już w Polsce).

17 maja 2008
W przygotowywanym projekcie ustawy metropolitalnej wymienia się siedem aglomeracji miejskich: stołeczną, śląską, łódzką, krakowską, poznańską, wrocławską oraz trójmiejską. Kryterium kwalifikujące do statusu metropolii wymienia milion jako minimalną liczbę mieszkańców danego miasta wraz z jego otoczeniem. Z pewnością będą jednak przypadki, które skłonią do odstąpienia od tych wymagań.

15 maja 2008
MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego zasady obsadzania stanowisk kierowników urzędów stanu cywilnego. Ma to być wyłączna kompetencja wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który będzie mógł samodzielnie powierzyć przypisane mu z mocy prawa takie obowiązki innej osobie, jednak wybranej w drodze konkursu. Kandydaci na szafa USC i jego zastępcy mają legitymować się ukończeniem studiów prawniczych albo administracyjnych w trybie zwykłym lub podyplomowym, i co najmniej 5-letnim stażem urzędniczym. W każdej gminie będzie musiała być zatrudniona dodatkowa osoba zajmująca się aktami stanu cywilnego (obecnie na 2478 gmin 70 spośród nich powierzyło prowadzenia takich akt większym gminom sąsiednim), w gminach do 50 tys. mieszkańców ma być zatrudniony zastępcy kierownika USC, a w gminach liczniejszych - kierownik. Rozporządzenie ma także usankcjonować wcześniejsze działania kierowników USC i ich zastępców powołanych bez przeprowadzenia konkursu, czyli w trybie zakwestionowanym przez NSA.

13 maja 2008
Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli działający w ramach Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjął projekty czterech ustaw wchodzących w skład pakietu zmian legislacyjnych związanych z reformą administracji publicznej: (1) projekt ustawy o pracownikach samorządowych (nawiązujący m.in. do rozwiązań dotyczących służby cywilnej) - przygotowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, (2) projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (dot. aktualizacji danych na podstawie zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych), (3) projekt ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz ustawy o Policji (dot. m.in. warunków użycia broni przez strażników) - oba przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz (4) projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej (dot. m.in. kształcenia dorosłych) - przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

9 maja 2008
W przeddzień obchodzonego dzisiaj Dnia Europy, kolejne dwa parlamenty krajów członkowskich - Litwy i Łotwy - zatwierdziły do ratyfikacji Traktat Lizboński. Wcześniej postanowienia takie podjęły: Austria, Bułgaria, Dania, Francja, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

8 maja 2008
Po Słowenii, Cyprze i Malcie, czwartym krajem z nowej dwunastki ma być w Eurolandzie Słowacja. Komisja Europejska zgodziła się na słowackie euro od 1 stycznia 2009 r. Wówczas strefa wspólnotowej waluty obejmie 16 krajów UE. Euro zostało także oficjalnie przyjęte przez: Monako, San Marino, Watykan, Andorę, Czarnogórę i Kosowo. Zdaniem naszego Ministra finansów - po zamknięciu ostatnio przez KE wobec nas procedury nadmiernego deficytu - Polska może wejść do mechanizmu ERM2, będącego dwuletni przedsionkiem Eurolandu, w przyszłym roku. Przepisy rozporządzenia ministra finansów w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz.U. 2007.168.1178) otworzyły 21 kwietnia 2007 r. drogę do regulowania należności w walucie euro w Polsce (niezależnie od rozliczeń złotowych) przez konsumentów we wszystkich placówkach handlowych i usługowych.

7 maja 2008
W końcu maja na forum UE ma być podjęta decyzja o lokalizacji siedziby Rady Zarządzającej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT - European Institute of Innovation and Technology). Konkurują: Wrocław, Wiedeń z Bratysławą, Budapeszt i Sant Cugat Del Valles pod Barceloną. Instytut mają tworzyć Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KICs - Knowledge and Innovation Communities) - ośrodki akademickie, badawcze i przedsiębiorstwa z całej Europy, wspólnie pracujące nad poszczególnymi projektami. Dla Polski - niezależnie od starań "o Wrocław" - szczególnie istotny jest nasz udział w kilku KICs, np. skupionych nad rozwojem energetyki i technologii informatycznych.

5 maja 2008
W tegorocznym VI konkursie na "Sołtysa Roku 2007" organizowanym pod patronatem marszałka Senatu, wśród dwunastu laureatów przeważają panie: Krystyna Chełmowska - wieś Bratwin, gmina Dragacz, Janina Dąbrowska - wieś Cerekiew, gmina Zakrzew, Anna Konwińska - wieś Panigródz, gmina Komprachcice, Małgorzata Magryś - wieś Handzlówka, gmina Łańcut, Urszula Stróż - wieś Tumlin, gmina Miedziana Góra, Irena Treder - wieś Nowe Polaszki, gmina Stara Kiszewa. Tutuł ten zdobyło też pięciu panów: Stanisław Dubiel - wieś Wojaszówka, gmina Wojaszówka, Paweł Odrobina - wieś Barwałd Średni, gmina Kalwaria Zebrzydowska, Ryszard Papierkowski - wieś Smulsko, gmina Przykona, Zbigniew Strzyżewski - wieś Suchocin, gmina Łuków i Andrzej Wawrzyniak - wieś Mroczeń, gmina Baranów. Troje laureatów to sołtysi z terenu województwa wielkopolskiego, dwoje z podkarpackiego, po jednym z kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Urząd sołtysa - bodaj najstarszy w historii ustroju naszego państwa - czeka wzmocnienie nową ustawą o zasadach wykonywania niektórych zadań sołectwa i funduszu sołeckim.

3 maja 2008
Rocznica uchwalenia Ustawy Rządowej przez Sejm Wielki 3 maja 1791 r. - święto narodowe Polski ustanowione przez Sejm Ustawodawczy 29 kwietnia 1919 r., obchodzone do roku 1946, później faktycznie zakazane, pominięte (formalnie zniesione) w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, dodane w tejże ustawie 6 kwietnia 1990 r. ustawą Sejmu kontraktowego o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja (Dz.U. 1990.28.160).

1 maja 2008
Polska od czterech lat jest członkiem Unii Europejskiej. Zdecydowanie lepiej funkcjonuje we wspólnocie "Polska samorządowa" niż "Polska rządowa", i to niezależnie od partyjnej formacji sprawującej władzę. Fundusze strukturalne adresowane głównie do regionów są wykorzystywane w zasadzie zadawalająco, natomiast z wykorzystaniem funduszu spójności przeznaczonego na duże inwestycje infrastrukturalne o wymiarze krajowym jest znacznie gorzej. Dotyczy to środków z puli na lata 2004-2006, które można absorbować do roku 2008 (fundusze strukturalne) i 2010 (fundusz spójności). Na bieżący rok pozostało do wykorzystania 20% puli funduszy strukturalnych. Regiony zagospodarowały już średnio 87% dostępnej pomocy unijnej: od 76% przez woj. mazowieckie (905 mln zł) do 92% przez woj. świętokrzyskie (467 mln zł). Pula na lata 2004-2006 to swoista "rozgrzewka" bowiem według ustalonej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 - w podanym siedmioleciu mamy do wykorzystania dziesięć razy więcej unijnych pieniędzy, średniorocznie ten mnożnik wynosi 4,3. Według ostatnich badań CBOSu 88% Polaków potwierdza swoje zadowolenie z obecności Polski w UE, 7% - to niezadowoleni i 5% - nie mający zdania. Cztery lata temu zwolennicy integracji stanowili 64%, przeciwnicy 29%. Obecnie 43% badanych uważa, że integracja przyniosła im osobiście więcej korzyści niż strat, 13% jest przeciwnego zdania a 30% nie zauważyło różnicy. Zdaniem ankietowanych zmniejszyło się bezrobocie, poprawiły się materialne warunki życia Polaków, wzrosło bezpieczeństwo międzynarodowe Polski, integracja ma też korzystny wpływ na ochronę środowiska naturalnego; jako czynnik negatywny respondenci podkreślali wzrost biurokracji. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przygotował raport: 4 lata członkostwa Polski w UE. Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba