Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 5.06.2023
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2008   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Grudzień 2008 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 grudnia 2008
Rada Ministrów przyjęła "Program konwergencji - Aktualizacja 2008" zawierający zaktualizowaną projekcję makroekonomiczną oraz prognozę sytuacji fiskalnej do 2011 r. W tym czasie Polska ma spełnić nominalne kryteria konwergencji; jeżeli nadto dostosuje wewnętrzne prawo oraz uzyska pozytywną opinię Komisji Europejskiej - będzie mogła zostać pełnoprawnym członkiem strefy euro od 1 stycznia 2012 r.

29 grudnia 2008
Według danych z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK od początku uruchomienia programów z perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013 do połowy grudnia br. - liczba złożonych wniosków poprawnych pod względem formalnym wyniosła 36,8 tys. na całkowitą kwotę dofinansowania (łącznie ze środków unijnych i krajowych) 64,2 mld zł, a liczba umów o dofinansowanie podpisanych z beneficjentami - 5768 na kwotę dofinansowania w części unijnej 7,12 mld zł (przy aktualnym kursie jest to ok. 1,73 mld euro). Reagując na odnotowywany kryzys w gospodarce światowej Komisja Europejska dopuściła możliwość przedłużenia okresu uznawania kwalifikowanych wydatków z programów obejmujących lata 2004-2006 poza koniec 2008 r. Polska wystąpiła o wydłużenie tego terminu do połowy 2009 r.

27 grudnia 2008
W Nowy Rok upłynie dziesięć lat od wprowadzenia reformy administracyjnej, która ustaliła trzystopniową strukturę podziału terytorialnego kraju: obok istniejących od 1990 r. samorządowych gmin przywróciła takież powiaty i utworzyła samorządowe województwa. Zamiast 49 małych województw powstało ich 16 oraz 308 powiatów ziemskich (obecnie jest ich 314); 64 miasta łączą status gminy i powiatu, a Warszawa - status gminy, powiatu i miasta stołecznego.

23 grudnia 2008
Po podpisaniu przez Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa porozumienia w sprawie uruchomienia naboru wniosków o udzielenie pomocy w działaniu "Odnowa i rozwój wsi" w ramach PROW 2007-2013 - zdaniem marszałków województw zebranych na Konwencie w Szczawnicy-Jaworkach nabór wniosków przez ich urzędy powinien się rozpocząć 2 lutego 2009 r. Pieniądze z PROW mają być przeznaczane m.in. na inwestycje związane z budową, przebudową, remontami lub wyposażeniem obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe oraz związaną z nimi infrastrukturę, także na promocję obszarów wiejskich, w tym propagowanie i zachowanie dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury.

22 grudnia 2008
Po unieważnieniu pakietu ustaw reformujących służbę zdrowia (zawetował je prezydent RP, a sejm nie zdołał się temu sprzeciwić), ministerstwo Zdrowia zapowiada kontynuowanie reformy drogą bezpośredniego wsparcia organów założycielskich szpitali (najczęściej są to starostwa powiatowe), jeżeli przedstawią one wiarygodne plany restrukturyzacyjne tych placówek, zakładające przekształcenie ich w spółki prawa handlowego. W budżecie zarezerwowano na ten cel łącznie 2,7 mld zł.

20 grudnia 2008
Według przeprowadzonego w grudniu przez TNS OBOP badania na losowej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat - 68% Polaków pozytywnie ocenia nasze członkostwo w Unii Europejskiej; oceny negatywne podało 9% badanych. Jak poprzednio poziom poparcia dla członkostwa idzie w parze z poziomem wykształcenia, zainteresowania polityką i poziomem zamożności respondentów. 62% badanych jest zdania, że przystąpienie do UE miało pozytywny wpływ na sytuację Polski, 10% uważa, że negatywny.

19 grudnia 2008
Zgodnie z wnioskiem Prezydenta RP Sejm ponownie rozpatrzył (tak formalnie nazywa się weto) ustawę o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz uchwalił ją ponownie wymaganą w takiej sytuacji większością głosów. Oznacza to ostatecznie jej wejście w życie i wyjęcie spod działania tej ustawy z dniem 1 stycznia 2009 r. gruntów rolnych wszystkich klas leżących w granicach administracyjnych miast oraz gruntów rolnych klas IV, V i VI na terenach wsi.

17 grudnia 2008
Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego stanie realizacji funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 przedstawia się w połowie grudnia br. następująco: kwota do wykorzystania ponad 268 mld zł (67 mld euro przy kursie 4 zł za 1 euro), wartość zaakceptowanych wniosków o płatności - 960 mln zł (0,36% kwoty do wykorzystania). Wartość 5768 podpisanych umów opiewa na dofinansowanie z UE równe 7,12 mld zł (2,7% kwoty do wykorzystania). Polska finalizuje obecnie wykorzystanie funduszy unijnych z lat 2004-2006 w kwocie 12,8 mld euro.

16 grudnia 2008
Realizacja inwestycje o łącznej wartości ok. 800 mln zł z listy projektów kluczowych Programu Operacyjnego "Rozwój Polski wschodniej" jest zagrożona opóźniającym się ich ostatecznym przygotowaniem m.in. przez samorządy. Lista była sporządzona w 2006 r. Wpisano na nią projekty, które do tej pory nie spełniają warunków kwalifikujących do realizacji. Powtarzające się wnioski o wydłużenie okresu przygotowania projektów po ponad dwóch latach od zatwierdzenia listy, podważa decyzje podejmowane przy jej tworzeniu. Komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner stwierdziła, że takich problemów z przygotowywaniem projektów jakie występują w Polsce nie ma w innych krajach UE.

15 grudnia 2008
Rada Ministrów po podjęciu uchwały i przygotowaniu rozporządzenia w sprawie określenia liczby udziałów samorządów w kapitale zakładowym spółki PKP Przewozy Regionalne otworzyła drogę do jej usamorządowienia. Stanie się tak po podpisaniu porozumienia przez stronę rządową i samorządową. Rada Ministrów - ze swej strony - ma zagwarantować środki finansowe na zakup, modernizację i naprawy kolejowych pojazdów szynowych do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umów o świadczeniu usług publicznych w latach 2009-2020. Usamorządowienie ma na celu stworzenia spójnego systemu transportu publicznego w regionach, skupienie na tym szczeblu wszystkich podstawowych funkcji przewozowych.

12 grudnia 2008
Zbliża się pierwsza rocznica wejścia Polski do strefy Schengen. Zniesienie wewnętrznych granic UE obejmujące nasz kraj za ogólnie korzystne uważa 54% Polaków. 62% podkreśla swobodę podróżowania, 44% wskazuje na pozbycie się kolejek pojazdów na otwartych granicach, 35% - na większą liczbę turystów odwiedzających Polskę. Z drugiej strony 51% uczestników sondażu - zamówionego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce - jako główna obawę wymienia przemyt narkotyków i innych nielegalnych towarów, a 48% napływ nielegalnych imigrantów. W obu opiniach (pozytywnych i negatywnych) wyższe wskaźniki wynikały z badania przeprowadzonego w Polsce przed grudniem 2007 r. Obecnie w strefie Schengen znajdują się wszystkie kraje UE z wyjątkiem Irlandii i Wielkiej Brytanii (odmówiły udziału w tym porozumieniu) oraz Cypru, Bułgarii i Rumunii (nie zakończyły się tam konieczne przygotowania). Do Schengen należą także Norwegia i Islandia nie będące członkami Unii Euroepskiej. Ostatnio do tej grupy dołączyła Szwajcaria (zniosła kontrolę osób, utrzymała jednak kontrolę towarów). W kolejce czeka Liechtenstein.

10 grudnia 2008
Z przygotowywanych kilku ustaw kompetencyjnych znacznie większe praktyczne znaczenie będzie miała ta, która odnosi się do relacji władza rządowa-władza samorządowa w terenie niż ta mająca regulować relacje rząd-prezydent państwa. Pierwsza z wymienionych ma zawierać przepisy przenoszące część zadań wojewodów do urzędów marszałkowskich i starostw powiatowych, ma także wprowadzić możliwość powrotu miasta, które zrezygnowało wcześniej z uprawnień powiatu grodzkiego, do poprzedniego statusu (dotąd przepisy przewidywały jedynie rezygnację), o co na przykład zabiega Wałbrzych. Do MSWiA zgłaszane są także wnioski o otworzenie drogi umożliwiającej powstawanie nowych powiatów grodzkich z miast, które nie miały dotąd takiego statusu. Sprzeciwia się temu Związek Powiatów Polskich. Planowane jest głosowanie w Sejmie nad ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie jeszcze w tym roku, a jej wejście w życie od II kwartału 2009 r.

8 grudnia 2008
Komisje wojewódzkie oceniły wnioski zgłoszone w pierwszym naborze w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011 i zakwalifikowały do realizacji łącznie 589 wniosków o dofinansowanie na budowę i modernizację dróg gminnych oraz 353 - dotyczące dróg powiatowych. W sprawie wniosków nie uwzględnionych przez komisje samorządy mają 7 dni na złożenie odwołań, a termin ich rozpatrzenia wyznaczono na 19 grudnia br. Następnie listy wniosków wojewodowie przedłożą ministrowi SWiA. Planowane jest zatwierdzenie list do końca roku. Harmonogram zakłada dalej rozstrzygnięcie przetargów na wykonanie inwestycji do końca I kwartału 2009 r. oraz zakończenie realizacji wszystkich wniosków z pierwszego naboru do 30 listopada 2009 r.

5 grudnia 2008
Porównanie sytuacji na rynkach pracy w październiku br. liczone wg jednolitej metodologii Eurostatu: przeciętna stopa bezrobocia w 27 krajach UE - 7,1% (najwyższa w Hiszpanii - 12,8%, najniższa w Holandii - 2,5%), w krajach, które przyjęły walutę euro - 7,7%, w Polsce - 6,4% (wg metologii GUS - 8,8%).

3 grudnia 2008
Ministerstwo Finansów podało, że trzy kwartały tego roku budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły nadwyżką 12,8 mld zł wobec planowanego deficytu 17,9 mld zł. Na poszczególnych szczeblach samorządu wyniki są następujące: gminy (bez miast gmin na prawach powiatów) +5,0 mld zł, miasta na prawach powiatów +3,3 mld zł, powiaty +1,7 mld zł, województwa +2,7 mld zł. Łącznie dochody zrealizowano w 73,4%, a wydatki w 57,5%.

1 grudnia 2008
Według informacji Ministerstwa Kultury, od kwietnia 2009 r. biblioteki gminne (jest ich ponad 8 tysięcy) będą mogły występować o dofinansowanie na programową i techniczną modernizację w kierunku miejscowych centrów życia kulturalnego i społecznego. Ma to być program trzyletni finansowany w 20% przez samorządy. Pozostałe pieniądze pochodzić będą z budżetu państwa oraz z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (wspierającej m.in. działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku) i Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Bill Gates - współtwórca firmy Microsoft - poprzez swoją fundację pomagał już w realizacji takiego programu w kilku krajach Ameryki, Afryki i Europy. Obecnie chce się zaangażować na rzecz Bułgarii, Polski, Rumunii i Ukrainy.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba