Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 18.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2008   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Kwiecień 2008 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 kwietnia 2008
Komisja Europejska zapowiedziała zamknięcie 11 czerwca br. trwającej od 2004 r. wobec Polski procedury nadmiernego deficytu budżetowego. Według opublikowanych prognoz gospodarczych KE, deficyt sektora finansów publicznych w Polsce spadł poniżej określonego w kryteriach konwergencji z Maastricht maksymalnego pułapu 3%, który muszą spełniać kraje strefy euro i aspirujące do niej. Polska ma jeszcze przed sobą trwałe spełnianie kryterium inflacyjnego (nie przekraczanie o więcej niż 1,5% średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, w których inflacja była najniższa), a następnie dwuletnie pozostawanie w systemie mechanizmu kursowego ERM II (kurs złotego nie będzie mógł wykraczać poza korytarz plus/minus 15% kursu centralnego względem euro). Decyzja KE wskazuje na istotny postęp na drodze Polski do przyjęcia wspólnotowej waluty.

28 kwietnia 2008
Ministerstwo Środowiska porozumiało się z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi w sprawie uzupełnienia sieci Natura 2000. Zgodzono się także co zasad dalszej współpracy. Kilkuletnie przeciąganie koniecznych konsultacji z ekologami może spowodować utratę części unijnych funduszy strukturalnych. Osiągnięty obecnie kompromis pozwoli skompletować do końca bieżącego roku listę uwzględniającą obszary wymagające ochrony sieciowej. Przewiduje się że Komisja Europejska zatwierdzi listę w ciągu 10 miesięcy. Oznacza to, że dopiero pod koniec 2009 r. na obszarach nowowprowadzonych do sieci Natura 2000 będzie można realizować inwestycje o znaczącym wpływie na środowisko.

25 kwietnia 2008
Z ankiety przeprowadzonej w urzędach marszałkowskich przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wynika, że samorządy chcą zwiększenia swoich kompetencji w kreowaniu polityki rozwoju, oczekują wsparcia przez władze centralne realizacji projektów regionalnych, a także stworzenia spójnych przepisów prawa w tym zakresie. Ministerstwo wraz z przedstawicielami samorządów wojewódzkich rozpoczęło prace nad nową koncepcją strategii rozwoju regionalnego. Wypracowane propozycje zmian w ustawie mają być przedstawione w czerwcu, kompleksowe założenia nowej strategii - w lipcu br.

24 kwietnia 2008
Senat Republiki Czeskiej 48 głosami "za" przy 22 "przeciw" (nie było wstrzymujących się od głosu) skierował Traktat Reformujący Unię Europejską do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał zgodność Traktatu z czeskim porządkiem prawnym, m.in. w sprawach: przeniesienia niektórych uprawnień państwa na szczebel europejski, zmiany sposobu decydowania w Radzie UE z jednomyślnego na większościowy oraz zakresu obowiązywania Karty Praw Podstawowych UE w Republice Czeskiej. Senat zawiesił debatę ratyfikacyjną do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny, apelując jednocześnie do jego sędziów, by uczynili to bez większej zwłoki. Dotychczas Traktat ratyfikowało dziesięć państw członkowskich: Austria, Bułgaria, Dania, Francja, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry; proces ratyfikacji toczy się w Belgii, Niemczech, Polsce i w Wielkiej Brytanii.

23 kwietnia 2008
Wczoraj Rada Ministrów podjęła decyzję o nowelizacji rozporządzeń w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich oraz w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2008 r. wyniosą od 37 do 105% dla minimalnych wynagrodzeń zasadniczych oraz od 13 do 19% - dla wynagrodzeń maksymalnych. Od 1 maja br. będzie możliwe także przyznanie dodatku specjalnego z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter lub warunki wykonywania pracy pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi, którzy dotychczas nie byli nim objęci. Przedstawione przepisy wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

21 kwietnia 2008
W tydzień od uruchomieniu przez MSWiA portalu ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) rozpoczęło się zakładanie kont przez urzędy administracji samorządowej. Zespół portalu na bieżąco aktywuje zarejestrowanym podmiotom publicznym elektroniczne skrzynki podawcze (ESP). Procedura zakładania skrzynek powinna być zakończona do 1 maja br. Za dziesięć dni wszystkie organy władzy publicznej będą musiały umożliwić obywatelom wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej. Warunkiem jest podpisanie składanego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym (koszt odpowiedniego zestawu ok. 300 zł z certyfikatem na rok lub dwa lata). Każda uruchomiona skrzynka podawcza na platformie ePUAP ma spełniać obowiązujące wymogi prawa, w tym wystawianie urzędowego poświadczenia odbioru dokumentu oraz zapewniać bezpieczeństwa dokonywanych operacji.

19 kwietnia 2008
Według zapowiedzi ministra rozwoju regionalnego do końca czerwca br. rząd powinien przyjąć strategię rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku. W ramach strategii Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych ma przeprowadzić szeroko zakrojoną akcję reklamową Polski Wschodniej. Na likwidowanie opóźnień w rozwoju województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego w latach 2007-2013 Unia Europejska przewidziała 2 mld 300 mln euro. Umowy wstępne na realizację inwestycji z programu Rozwój Polski Wschodniej mają zostać podpisane do końca maja, a umowy właściwe do września tego roku.

17 kwietnia 2008
Samorządy terytorialne mogą ubiegać się o unijne wsparcie finansowe na realizację projektów turystycznych - promocję regionu i gminy, tworzenie infrastruktury turystycznej oraz związane z tym szkolenia. Pula mogąca zasilić takie przedsięwzięcia w latach 2008-2013 przekracza 1,5 mld euro. Głównym adresatem starań władz samorządowych o dofinansowanie takich projektów o zasięgu miejscowym są Regionalne Programy Operacyjne, a projektów o zasięgu krajowym - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

16 kwietnia 2008
Zostało 14 dni na złożenie przez radnych samorządów wszystkich szczebli oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), członków zarządów powiatów i województw oraz podległych im urzędników wymienionych w rozporządzeniu prezesa rady ministrów (Dz.U. 2003.34.282-284) - corocznych oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznania PIT za 2007 r. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 marca 2007 r. straciły moc najsurowsze sankcje za nieterminowe złożenie oświadczenia majątkowego. Pozostały jednak: utrata wynagrodzenia za czas opóźnienia - dla wójta, utrata diety - dla radnego oraz rozwiązanie umowy o pracę - dla sekretarza, skarbnika i pozostałych urzędników objętych tym obowiązkiem. Wzory oświadczeń dla samorządowców z: gmin, powiatów, województw.

15 kwietnia 2008
W Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z 1 kwietnia br. wyrażająca zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu Lizbońskiego z 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2008.62.388). Ustawa wejdzie w życie 30 kwietnia 2008 r. Od tego dnia Prezydent jest uprawniony do złożenia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podpisu ratyfikującego ów Traktat reformujący Unię Europejską. Wcześniejsze ustalenia Prezydenta z Premierem związane z procesem ratyfikacji, wymieniają potrzebę nowego określenia relacji polskich władz z instytucjami Unii Europejskiej w tzw. ustawie kompetencyjnej. Prace nad tą ustawą trwają. Więcej informacji.

11 kwietnia 2008
Zakończył się półtoraroczny okres występowania polskiej delegacji w unijnym Komitecie Regionów w składzie 9- a nie 21-osobowym. Stan taki powstał po wyborach samorządowych w 2006 r. na skutek utracenia mandatu delegata przez większość członków, a ówczesne władze krajowe nie umiały uzgodnić wyboru następców. Komitet reprezentuje interesy 344 regionów, na które podzielona jest Unia Europejska. 7 kwietnia br. Rada UE zatwierdziła listę polskiej delegacji w pełnym składzie (w nawiasach nazwiska zastępców): Maciej Kobyliński (Jarosław Wilczyński), Stanisław Szwabski (Jan Dziubiński), Tadeusz Wrona (Jan Bronś) - ze Związku Miast Polskich; Jacek Czerniak (Lucjan Kuźniar), Adam Jarubas (Adam Banaszak), Marek Nawara (Józef Kotyś), Jacek Protas (Tadeusz Kowalczyk), Józef Sebasta (Andrzej Matusiewicz), Adam Struzik (Norbert Obrycki), Brunon Synak (Ewa Panasiuk), Krzysztof Szymański (Czesław Sobierajski), Bogusław Śmigielski (Lech Dymarski) - ze Związku Województw RP; Rafał Dutkiewicz (Konstanty Dombrowicz), Jerzy Kropiwnicki (Tadeusz Truskolaski) - z Unii Metropolii Polskich; Leszek Świętalski (Marek Olszewski), Jerzy Zająkała (Mirosław Lech) - ze Związku Gmin Wiejskich RP; Lech Jaworski (Robert Godek), Marek Tramś (Michał Karalus), Ludwik Węgrzyn (Marzena Kempińska) - ze Związku Powiatów Polskich oraz Witold Krochmal (Dariusz Wróbel) - z Unii Miasteczek Polskich. Na swym posiedzeniu 10 kwietnia br. Komitet Regionów przy UE wybrał na wiceprzewodniczącego Komitetu marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka.

9 kwietnia 2008
W Warszawie spotkali się samorządowcy z Danii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Szkocji, Włoch i Polski działający na rzecz sportowego wizerunku swoich miast. Konferencję "Sport językiem młodych Europejczyków" zorganizowano w związku z wyróżnieniem Warszawy tytułem "Europejskiej Stolicy Sportu". Tytuł ten jest wyrazem uznania dla osiągnięć miasta w rozwoju sportu dzieci i młodzieży, walce z patologiami, jak również w wypełnianiu różnymi zajęciami godzin pozalekcyjnych uczniów. W roku 2008 wg informacji Biura Sportu i Rekreacji stołecznego magistratu w Warszawie odbędzie się około 150 imprez sportowo-rekreacyjnych oferujących mieszkańcom aktywne i zdrowe spędzenie wolnego czasu.

8 kwietnia 2008
Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwalifikowanych na lata 2007-2013. Pożyczki będą skierowane głównie do samorządów oraz lokalnych grup działania i dotyczyć będą działań: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", "Odnowa i rozwój wsi", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", "Wdrażanie projektów współpracy", a także funkcjonowania lokalnych grup działania. Wnioski, z załączoną umową pożyczkobiorcy z właściwym organem samorządu województwa o przyznaniu pomocy, będzie przyjmował i  pożyczek udzielał Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczkobiorca będzie pokrywał koszty oprocentowania i prowizji związanych z udzielaną pożyczką. Spłata pożyczki powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania środków z agencji płatniczej.

4 kwietnia 2008
Postępują prace rządowe i eksperckie nad koncepcją zadań i statusu obszaru metropolitalnego - dużych miast z ich bliskim wyodrębnionym obecnie otoczeniem, powiązanym z nimi funkcjonalnie i społecznie, a dość często pozostającym w ich inwestycyjnym cieniu. Ustawa w tej sprawie ma być gotowa do końca bieżącego roku. Dyskutowane są różne podejścia: albo akt regulujący zasady koordynacji programowej wiążące w tym zakresie gminy i powiaty ale bez przejmowania ich zadań komunalnych albo sankcjonujący tworzenie powiatów metropolitalnych przejmujących niektóre zadania gmin z ich obszaru. Dyskutowano o tym ostatnio m.in. na konferencji "Lex Metropolis" zorganizowanej w Warszawie przez Unię Metropolii Polskich. UMP opowiada się za tą drugą opcją. Jej zdaniem przyszły podmiot metropolitalny nie powinien być klubem dyskusyjnym, ze swej natury nie efektywnym, ale musi zapewniać zdolność wykonywania zadań publicznych warunkujących konkurencyjność polskich metropolii w sieci europejskiej i światowej. Zespołowi pracującemu nad projektem ustawy w MSWiA bliższy jest natomiast wariant, w którym jednostka metropolitalna pełni funkcję koordynatora, a nie bezpośredniego zarządcy w całym obszarze. Nie ulega wątpliwości, że ten temat doprowadzi do stosunkowo bliskich zmian na samorządowej mapie Polski.

2 kwietnia 2008
Wczoraj Sejm (384 głosy za, 56 przeciw, 12 posłów wstrzymało się od głosowania; wymagane poparcie 302), a dzisiaj Senat (74 głosy za, 17 przeciw, 6 senatorów postanowiło wstrzymać się od głosu; wymagane poparcie 67) uchwalił jednozdaniową ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. Pod ustawą wymagany jest jeszcze podpis Prezydenta. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wówczas Prezydent będzie mógł także złożyć w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podpis pod Traktatem Lizbońskim. Gdy to nastąpi Polska przyjmie postanowienia tego Traktatu oraz postanowienia Karty Praw Podstawowych z zastrzeżeniami do niej zapisanymi w Protokole nr 7 (tzw. brytyjskim) w sprawie stosowania KPP do Polski i Zjednoczonego Królestwa. Jeżeli do końca tego roku Traktat będzie ratyfikowany przez wszystkie 27 państw członkowskich wówczas wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r. Przed głosowaniem nad ww. ustawą Sejm w tej samej sprawie podjął uchwałę (353 głosy za, 54 przeciw, 44 posłów wstrzymało się od głosu) podkreślającą w wielu punktach suwerenność Państwa Polskiego będącego członkiem Unii Europejskiej.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba