Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 18.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2008   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Sierpień 2008 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 sierpnia 2008
Jednostki samorządowe, ich związki i stowarzyszenia z podregionów: bielsko-bialskiego, nowosądeckiego, krośnieńsko-przemyskiego oraz regionów: oświęcimskiego, pszczyńskiego, rzeszowskiego i powiatu grodzkiego Rzeszowa - mogą do 31 października 2008 r. zgłaszać projekty dotyczące rozwoju infrastruktury transgranicznej i rozwoju społeczno-gospodarczego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Projekty spełniające warunki zawarte w Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 z 5 lipca 2006 r. (Dz.Urz.UE L210) przyjmuje Wspólny Sekretariat Techniczny tego Programu: Al. Słowackiego 56/6, 30-018 Kraków.

25 sierpnia 2008
Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy "Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych" opatrzony datą 13 sierpnia br. wprowadza wiele zmian, z których część dotyczy bezpośrednio działalności samorządów. Za 16 miesięcy mają przestać istnieć w ramach JST gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe oraz część zakładów budżetowych. Pozostaną jedynie te, które prowadzą działalność w zakresie spraw: gospodarki mieszkaniowej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię cieplną lub gaz, kultury fizycznej i sportu, utrzymania różnych gatunków zwierząt oraz cmentarzy.

21 sierpnia 2008
Sejmik Województwa Lubuskiego odwołał ze stanowiska marszałka Krzysztofa Szymańskiego. Podczas tego samego posiedzenia radni wybrali Marcina Jabłońskiego (dotychczasowego starostę powiatu słubickiego) na nowego marszałka (przewodniczącego zarządu) województwa.

19 sierpnia 2008
Weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. 2008.138.868). Regulacja dotyczy tzw. małych projektów, których zakres ujęto w załączniku; znalazły się tam m.in.: organizacja szkoleń, imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, promocja lokalnej twórczości artystycznej, rzemiosła, tradycji, języka regionalnego, rozwijanie agroturystyki i miejscowej infrastruktuty turystycznej, otoczenie opieką i oznakowanie zabytków przyrody i kultury materialnej, muzeów, upowszechnianie dostępu do internetu, a także wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. O zwrot do 75% poniesionych kosztów na realizację wymienionych celów mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

18 sierpnia 2008
Minister Finansów w obwieszczeniu ogłoszonym 14 sierpnia br. (MP 2008.59.531) podał górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. Ubiegłoroczne stawki maksymalne wzrosną średnio o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu tego roku, czyli o 4,2%.

16 sierpnia 2008
Wczoraj w godzinach popołudniowych i wieczornych nad wieloma miejscowościami powiatów: strzeleckiego na opolszczyźnie, lublinieckiego i częstochowskiego na śląsku oraz piotrkowskiego, radomszczańskiego i bełchatowskiego w łódzkiem i nad samą Łodzią przeszła gwałtowna burza i przemieszczająca się na dystansie stu kilkudziesięciu kilometrów trąba powietrzna. Zniszczonych doszczętnie zostało kilkaset zabudowań mieszkalnych i gospodarskich, uszkodzonych wiele pojazdów, powalonych drzew i słupów linii energetycznych; są ranni, trzy osoby zginęły. Po doraźnej pomocy rozpocznie się szacowanie strat oraz zasadnicza pomoc pozwalająca wykonać najpilniejsze prace naprawcze w poszkodowanych gospodarstwach przed zimą.

15 sierpnia 2008
W Warszawie parafowano porozumienie między rządami Polski i Stanów Zjednoczonych w sprawie umieszczenia na Pomorzu wyrzutni tarczy antyrakietowej. Podpisanie umowy ma nastąpić w następnym tygodniu, po nim kolej na ratyfikację przez obie strony (u nas zgoda Sejmu i podpis Prezydenta). Nie jest to najszczęśliwszy dzień dla regionu słupskiego. Straciliśmy teren istotny dla rozwoju gminy i dlatego będziemy się domagać od rządu pomocy w realizacji naszych zamierzeń inwestycyjnych - skonstatował wójt gminy wiejskiej Słupsk Mariusz Chmiel. Rada Gminy Słupsk już w kwietniu br. przyjęła uchwałę, w której sprzeciwiła się lokalizacji elementów systemu obrony przeciwrakietowej we wsi Redzikowo. Lokalizacja drugiego garnizonu wojsk amerykańskich obsługującego baterię rakiet Patriot nie jest znana; media wymieniają okolice Warszawy.

13 sierpnia 2008
Na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto rozporządzenie w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Pożyczki na preferencyjnych warunkach będą udzielane z budżetu państwa przez Bank Gospodarstwa Krajowego jednostkom samorządu terytorialnego na podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, odnowę i rozwój wsi oraz wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Otrzymają je także lokalne grupy działania na wdrażanie projektów współpracy i funkcjonowanie takich grup. Wsparcie otrzymają podmioty, które nie mają własnych środków na realizację takich zadań, zapisanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Roczne pula na wymienione pożyczki wyniesie ok. 300 mln euro (wg aktualnego kursu ok. 1 mld zł).

12 sierpnia 2008
Dwa wrześniowe weekendy (13-14 oraz 20-21) będą obfitowały w imprezy organizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Wiele miejscowości przygotowuje wystawy, konkursy, pikniki, spotkania i wycieczki historyczne; muzea i obiekty zabytkowe wolny wstęp dodatkowo wzbogacą bardziej atrakcyjną formułą zwiedzania. To niezwykłe święto zainicjowała 17 lat temu Rada Europy. Jego celem jest promocja narodowego i regionalnego dziedzictwa kultury jako źródła kultury europejskiej. Europejskie Dni Dziedzictwa obchodzone są w blisko 50 krajach naszego kontynentu. W tym roku temat Dni organizowanych w Polsce brzmi: Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny - skłania do refleksji jak bardzo emocje związane z miejscem zamieszkania przekładają się na poczucie tożsamości narodowej. Ogólnopolskim koordynatorem EDD jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Więcej informacji.

8 sierpnia 2008
Trybunał Konstytucyjny opublikował wydawnictwo pt. Proces prawotwórczy w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w którym zamieszczono m.in. rozdział Wpływ zasad państwa prawnego na tworzenie prawa zawierający niezwykle ważne treści dotyczące ustalania zadań i kompetencji samorządu terytorialnego. Przykład: Ustawodawca nie może naruszyć konstytucyjnych zasad podziału dochodów między państwo a samorząd terytorialny i stanowić regulacji, które prowadzą do oczywistych dysproporcji między zakresem zadań jednostek samorządu terytorialnego a wysokością ich dochodów (wyrok z 18 września 2006 r., K 27/05). Zobacz więcej.

7 sierpnia 2008
Nie uwzględnianie w projektowaniu i realizacji inwestycji drogowych, w sposób ścisły, obowiązujących nas przepisów prawa unijnego grozi - zdaniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - utratą nawet 73% dotacji. Obecnie ponad połowa takich inwestycji przecina tereny kwalifikujące się wg ocen ekologów - często znajdujących uznanie w Komisji Europejskiej - do dodatkowego włączenia do programu Natura 2000. Problem jest poważny bowiem w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko zapisano, że Polska ma wybudować blisko 650 km autostrad oraz 2200 km dróg ekspresowych. Unia przeznaczyła na ten cel prawie 28 mld euro dofinansowania. Dotychczas nie było tak szeroko zakrojonego programu rozbudowy dróg w jakimkolwiek państwie członkowskim.

5 sierpnia 2008
Rządowe Centrum Legislacji udostępnia na swojej stronie internetowej www.rcl.gov.pl elektroniczne wersje Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego bez opóźnienia w stosunku do ukazania się ich wersji papierowych. Dodaje jednak, że treść publikowanych aktów ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi źródła prawa. RCL wprowadziło ograniczenia uniemożliwiające wydruk i zapis na dysku plików PDF. Według dwukrotnie już przesuwanego terminu - wersje elektroniczne mają być źródłem prawa od 2010 r. W sejmowym Internetowym Systemie Informacji Prawnej zapis elektroniczny treści wymienionych Dzienników Urzędowych pojawia się z opóźnienie kilku wydań (numerów) w stosunku do publikacji papierowych (również nie jest źródłem prawa), ale nie ma tam technicznych ograniczeń druku i kopiowania.

2 sierpnia 2008
Na stronie internetowej PZPN podane są wymogi UEFA dotyczące Centrów Pobytowych obowiązujące podczas UEFA EURO 2012. Centrów takich będzie 16, tyle ile piłkarskich drużyn narodowych. Obecnie o miano takiego Centrum ubiegają się 44 samorządy zlokalizowane w pobliżu miast-gospodarzy rozgrywek; połowa z nich leży wokół Warszawy i Wrocławia, pozostali kandydaci są z województw: śląskiego (6), wielkopolskiego, małopolskiego i pomorskiego (po 3), opolskiego i podkarpackiego (po 2) oraz łódzkiego i warmińsko-mazurskiego (po 1). Inwestycje w gminach ubiegających się o status Centrum Pobytowego piłkarzy i ich zaplecza mają przekroczyć 1 mld zł. Końcową szesnastkę wyłoni w IV kwartale komisja UEFA.

1 sierpnia 2008
64 Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Dziennik Rzeczpospolita napisał w dzisiejszym wydaniu, że dni te zyskują rangę najważniejszego dla Polaków święta bez podłoża religijnego. Ponad 20 tys. żołnierzy Armii Krajowej stanęło w godzinie "W" do walki o wolność, honor i szczytne ideały patriotyczne, przeciw hańbie jaką Niemcy w XX wieku zgotowały całej Europie.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba